Võrumaa Puuetega Inimeste Koja Üldkoosolek

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi leping lõpeb 18.03.2019. Seoses sellega on vajalik uue tegevjuhi valimine, mis kuulub üldkoosoleku pädevusse.

Üldkoosolek toimub 15.03.2019. kell 14:00

Seltsidel on õigus esitada tegevjuhi kandidaate.  Tegevjuhi kandidaatidel palume saata oma elulookirjeldus ja visioon Võrumaa Puuetega Inimeste Koja edasisest tegevusest hiljemalt 13.03.2019 aadressil: voru.koda@mail.ee.
.

Õigusteenused 2019

Õigusteenuste Büroo teenused Võrumaa Puuetega Inimeste Kojas 2019.aasta I poolaastal

  • 16. jaanuar
  • 13. veebruar
  • 13. märts
  • 10. aprill
  • 15. mai
  • 12. juuni

Kontaktid: Kadi Tarand
Büroojuht
Telf. 6015122
Mobiil. 53850005
otb@otb.ee

Võrumaa Reumahaigete Ühingu jõulupidu 2018

Jõulupidu
Võrumaa Reumahaigete Ühingu liikmete jõulupidu toimub 18.detsembril HÄMSA kõrtsis.
Väljasõit kell 13.30 kesklinna bussipeatuse juurest
Registreerimine kuni 11.detsember.
Osavõtumaks 6.- eurot tasuda A/A EE781010220200006221 või sularahas 07.detsembril kell 09.00 koja ruumis.

Ühingu juhatus

Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus

Head liikmed,

edastame teile Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 “Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmise eelnõu

Mida plaanitakse muuta?

·       Enamiku erihoolekandeteenuste maksimaalset maksumust suurendatakse 4% põhjendusega, et anda teenuseosutajatele võimalus tõsta teenust vahetult osutavate isikute töötasu.

·       Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikutele osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksumust tõstetakse 62% (1955 eurot kalendrikuus varasema 1209 euro asemel), põhjenduseks on toodud hinna viimine kulupõhisele hinnatasemele ja kvaliteetse teenuse osutamise tagamine.

·       Eelnõuga luuakse ka uus ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealistele inimestele maksimaalse maksumusega 4252 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1) tal on psühhiaatri tõend pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise kohta või kirjeldatud käitumise esinemine on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;

2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega;

3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis.

·       Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a

 Ootame EPIKoja liikmete seisukohti antud eelnõu osas hiljemalt 18. novembriks aadressile epikoda@epikoda.ee

 Kirja lisast leiate määruse eelnõu tervikteksti ja seletuskirja.

Tervitades

Tauno Asuja

EPIKoda