Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
25-11-2020 - 06:49 - Töötukassa - Nõuded teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega

Vabariigi Valitsuse  kehtestas 23.11.2020  koroonaviiruse SARS-Cov-2 leviku vastased piirangud, millest tulenevalt palub töötukassa tööturuteenuste osutamisel lähtuda järgnevast:

1. Teenuse osutamise ajal kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise eest vastutab teenuseosutaja. 

2. Tallinnas ja Harjumaal ning Ida-Virumaal grupiteenuste (tööturukoolitus, tööklubi, tööharjutus, psühholoogiline, võla- ja sõltuvusnõustamine, kogemusnõustamine, tööalane rehabilitatsioon, kaitstud töö) osutamisel:

  • võib silmast-silma kohtumisel grupis olla kuni kümme osalejat ja juhendaja; teenuse läbiviija peab tagama, et omavahel ei puutu kokku erinevad grupid;
  • teenusel osalejad on kohustatud kandma maski või katma nina ja suu, välja arvatud juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
  • ühiskasutatavaid esemed tuleb desinfitseerida pärast igakordset kasutamist;
  • teenuse osutaja peab tagama desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise vastavalt Terviseameti juhistele.

2.1. Kui hankelepingu kohaselt on Tallinnas ja Harjumaal ning Ida-Virumaal osutatava teenuse grupi suurus üle kümne osaleja, korraldab töötukassa koostöös teenuseosutajaga teenuse jätkamise kõigile või osadele osalejatele kaugnõustamise või -õppe vormis. Kui teenust ei ole võimalik kaugnõustamise või -õppe vormis läbi viia, peatab töötukassa teenuse osutamise kuni piirangute ära langemiseni ning lepingu perioodi pikendatakse peatatud aja võrra.   

3. Teenuse osutaja tagab, et koolitaja/juhendaja/nõustaja ei osuta teenust haigena ning palub haigusnähtudega klientidel lahkuda teenuselt ja pöörduda perearsti poole.

3.1 Teenuse osutaja teavitab töötukassa kontaktisikut koolitaja/juhendaja/nõustaja või teenusel osaleja COVID-19 haigestumisest (test oli positiivne), mis juhul:

  • võimalusel jätkatakse teenuse osutamist kaugnõustamise või -õppe vormis (töötukassa maakondlik osakond korraldab koostöös teenuseosutajaga);
  • kui teenust ei ole võimalik kaugnõustamise või -õppe vormis läbi viia, peatab töötukassa teenuse osutamise grupile (individuaalsel teenusel konkreetsele kliendile)  Terviseameti määratud tähtajani;
  • teenuse osutaja  koostöös Terviseametiga informeerib teenusel osalejat/osalejaid kokkupuutest nakatunud inimesega.  

Töötukassa palub abi ja mõistvat suhtumist, et vähendada viiruse tõttu tekkivaid ohte inimestele.

23-11-2020 - 06:58 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 48. nädalal

Esmaspäev Alari osaleb distantsilt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee III grupi Diversity Europe uue koosseisu kohtumisel Teisipäev Kai ja Alari arutavad Eesti Punase Ristiga strateegilise partnerluse teemasid. Kolmapäev Alari osaleb RKK Välispoliitika Instituudi arutelul mitmekiiruselise Euroopa integratsioonist. Alari on laupäevani PÖFFil vabatahtlikul tööl. Andrei vaatab pühapäevani vabatahtlikult väga palju filme. Neljapäev Alari osaleb Korruptsioonivaba Eesti seminaril lobitöö […]

The post Vabaühenduste Liidus 48. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

23-11-2020 - 06:48 - Uudised – Hea Kodanik - Mullide lõhkemist oodates

Hea Kodaniku talvenumbri avaessees kirjutab peatoimetaja ANDREI LIIMETS valimistest, referendumitest ja sellest, miks jääb see ajakirja viimaseks pabernumbriks. Juba vähemalt eelmistest Ameerika presidendivalimistest saadik on laialdaselt teadvustatud, ent suuremas jaos siiski jõuetult pealt vaadatud, kuidas ühiskonnad sopistuvad üha suletumatesse infomullidesse. Nii olemegi jõudnud kohta, kus tundub ulmeliselt arulagedana, kuidas keegi saab üldse arvata teistmoodi kui […]

The post Mullide lõhkemist oodates appeared first on Hea Kodanik.

23-11-2020 - 06:36 - Uudised – Hea Kodanik - Hea Kodaniku talvenumber väärtustest

Heategevus ja hea tegevus. Hea Kodaniku talvenumbris kirjutame väärtustest vabakonnas. Kaanel on Aw Stuff. Mullide lõhkemist oodates. Valimistest, referendumitest ja meediast kirjutab Andrei Liimets. Vabaühendused ja väärtused. Agu Laius meenutab vabaühenduste eetikakoodeksi saamislugu ja olulisust. Miks on mitmekesisus väärtus, kirjutab Liina Rajaveer. Usaldusväärsest kaasamisest jagavad mõtteid Andra Somelar ja Maarja Käger. Loome koos! Helelyn Tammsaar, […]

The post Hea Kodaniku talvenumber väärtustest appeared first on Hea Kodanik.

23-11-2020 - 12:56 - Uudised – Hea Kodanik - Hea Kodaniku klubi keskendub keskkonnale

Koostöös Keskkonnaõiguse Keskusega toimub 8. detsembril aasta viimane Hea Kodaniku klubi pealkirjaga “Kas loodusele õiguste andmine on lahendus keskkonnakriisile?”, kus räägitakse looduse õigustest. Maailmas on juba mitmeid näiteid, kus loodus, näiteks jõgi Uus-Meremaal, on saanud inimestega sarnased õigused. Selline praktika on aina populaarsem, kuid kas või kuidas loodusele õiguste andmine aitab keskkonda hoida? Kas näiteks […]

The post Hea Kodaniku klubi keskendub keskkonnale appeared first on Hea Kodanik.

19-11-2020 - 09:30 - Töötukassa - Valitsuse kinnitatud tööhõiveprogramm leevendab COVID-19 negatiivseid mõjusid

Tänasel istungil kinnitas valitsus uue tööhõiveprogrammi, mis aitab leevendada COVID-19 levikuga seotud negatiivseid tööturumõjusid. Tööhõiveprogramm võimaldab Eesti Töötukassal jätkata ka paindlikult tööturuteenuste ja -toetuste pakkumist.

Tööhõiveprogramm aastateks 2021-2023 võimaldab lisaks senistele teenustele pakkuda näiteks jätkutuge inimestele, kelle tööl püsimine on raskendatud. Soodsamaks muutub tööandja koolitustoetuse, ettevõtluse alustamise toetuse, nõustamisteenuste ja tööd otsivate inimeste tööturukoolituse tingimused.

„Tööturuteenuseid ja -toetusi planeerides peame arvestama kiiresti muutunud olukorraga tööturul,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Kahtlemata avaldab COVID-19 kriis mõju tööturule nii Eestis kui ülemaailmselt, mis tingib vajaduse reageerida tekkinud situatsioonile paindlikult ka vastavate teenuste pakkumisel. Näiteks tööandja koolitustoetust oma töötajate täiendamiseks võimaldatakse edaspidi ka info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alaste koolituste eest. Märkimist väärib ühtlasi jätkutoe laialdasem pakkumine, töö kaotanud juhtidele mõeldud arengutreeningu võimaldamine ja nõustamisteenuste lihtsamini kättesaadavaks tegemine ning ettevõtluse alustamise toetuse tõstmine 6000 euroni.“

Jätkutuge hakkavad pakkuma töötukassa spetsialistid inimestele, kelle tööl püsimine on raskendatud, et nad ei jääks korduvalt tööta. Jätkutoe raames nõustatakse nii tööle asunud inimest kui tööandjat, vajadusel kaasatakse inimese tööl püsimise toetamiseks teisi spetsialiste ja lähivõrgustikku.

Ettevõtluse alustamise toetust suurendatakse kuni 6000 euroni, et soodustada töötute ettevõtlikkust ja iseendale töökoha loomist.

Arengutreeningu ehk coachingu pakkumine on uus juulist käivituv täiendav võimalus töö kaotanud ettevõtete või asutuste juhtidele, et  toetada nende ametialast arengut ja toimetulekut muutustega ning aidata teha karjäärivalikuid. Seda teenust hakkab töötukassa pakkuma vastavalt kvalifitseeritud teenusepakkujate abiga.

Tööandja koolitustoetust võimaldatakse edaspidi lisaks värbamise ja muutuste olukorrale ning eesti keele koolitustele ka töötajate info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) alaste oskuste arendamiseks. Samuti on plaanis ühtlustada toetuse määra kuni 80 protsendile toetatavatest koolituskuludest ja suurendada maksimummäära 2500 eurole. Erandina on lubatud katta kuni 100 protsenti ja kuni 2500 eurot toetatavatest koolituskuludest siis, kui võetakse tööle arvel olev töötu. Toetuse saamiseks nõutavat minimaalset koolitusmahtu vähendatakse 80 tunnilt 50 tunnile.

Nõustamisteenuseid (psühholoogiline, sõltuvus- ja võlanõustamine) saab edaspidi osutada paindlikumalt ehk lisaks hankega tellimisele lisandub teenusel osalejale võimalus valida sobiv nõustaja töötukassa kvalifitseeritud teenuseosutaja juures.

Tööhõiveprogrammi rahastatakse tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitalist. 2021. aasta 1. jaanuarist 31. detsembrini on tööhõiveprogrammi rahaline maht kuni 56,7 miljonit eurot, 2022. aastal kuni 58,8 miljonit eurot, 2023. aastal kuni 55,8 miljonit eurot. Rahaline maht hõlmab nii tööturuteenuste osutamiseks kui ka stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetuse maksmiseks kavandatud rahasummat.

1. novembri seisuga oli töötuna arvel 50 487 inimest ning registreeritud töötuse määr 7,8%. Võrreldes eriolukorra algusega on 2020. aasta novembri alguseks registreeritud töötute arv kasvanud ligikaudu 37%.

Allikas: Sotsiaalministeerium

16-11-2020 - 01:38 - Uudised – Hea Kodanik - NULA viies hooaeg tõi kodudesse e-lapsehoidja, eakateni digisuhtluse ja koolidesse helirännakud

Selle nädalaga jõudis lõpule NULA inkubaatori viies hooaeg, kus tegeleti ühiskondlikele murekohtadele uudsete lahenduste väljatöötamisega. Poole aasta jooksul arendasid oma algseid ideid toimivateks lahendusteks kümme meeskonda, kellest kolmel on võimalik saada 25 000 euro suurune starditoetus oma lahenduse elluviimiseks. Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) juhataja Anneli Roosalu sõnul on NULA inkubaator ilmekalt näidanud, et inimesi, kes märkavad ühiskondlikke probleemkohti ja on […]

The post NULA viies hooaeg tõi kodudesse e-lapsehoidja, eakateni digisuhtluse ja koolidesse helirännakud appeared first on Hea Kodanik.

16-11-2020 - 01:31 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 47. nädalal

Esmaspäev Alari teeb kolmapäevani PÖFFil vabatahtlikku tööd. Teisipäev Helen konsulteerib annetamistalgute talgukorraldajaid Zoomis. Kolmapäev Helen osaleb Giving Tuesday kohtumisel “Leaders as fundraising/membership associations or networked NGOs”. Neljapäev Kai ja Alari arutavad jälle Päästeliiduga strateegilise partnerluse asju. Alari osaleb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ECO sektsiooni koosolekul. Alari ja Helen viivad läbi annetuste maksustamise ja kajastamise teemalist […]

The post Vabaühenduste Liidus 47. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

16-11-2020 - 10:58 - Uudised – Hea Kodanik - Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond saab täna 20-aastaseks!

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond on haigetele lastele toeks olnud juba 20 aastat, selle aja jooksul on fondist abi saanud enam kui 2500 last, kellest paljud vajavad toetust aastaid. Heade inimeste annetusi on 20 aasta jooksul kogutud pea 11 miljonit eurot. TÜK Lastefond toetab lapsi üle Eesti, aidates katta haigete laste raviga seotud kulusid. Annetajad tulevad […]

The post Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond saab täna 20-aastaseks! appeared first on Hea Kodanik.

16-11-2020 - 08:47 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Agnes Einman: sallivus suurendab meie kõigi heaolu
Täna, 16. novembril, tähistatakse ÜRO juhtimisel rahvusvahelist sallivuspäeva, mille eesmärk on tunnustada inimeste loomupäraseid erinevusi ning riikide poliitilist ja õiguslikku … (veel...)
13-11-2020 - 09:00 - Töötukassa - Seminar „Vaimne tervis töökohal. Mida teha, et töö ei tapaks?“
Toimumisaeg: 
26 November, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Vaimse tervise häired ja probleemid on üks suuremaid töövõime vähenemise põhjuseid. Sageli peetakse psühhosotsiaalseid ohutegureid pehmeteks teemadeks ja need on teiste riskide kõrval töökeskkonnas maandamata. Maandamata stressorite tagajärjeks võivad olla aga konfliktid, stress ja läbipõlemine.
Psüühikahäireid ja nendega toimetulek puudutavad inimesi erinevatel eluvaldkondadel, sõltumata nende vanusest, soost või elukutsest. Seminari ettekandjad keskenduvad vaimse tervise edendamisele töökohal, nii psühhosotsiaalsetele ohuteguritele kui probleemide ülekandumisele töötajatele.

Seminar toimub Microsoft Teams keskkonnas ning osalejatele tasuta! Link registreerujatele saadetakse päev enne seminari. Registreerimine toimub SIIN

Seminari kava 

9.45-9.50      Tervitussõnad
9.50-10.45     Isiklikke taastumiskogemusi ja läbielatut jagab - kogemusnõustaja Merlin
10.45-11.45   Meeleoluhäired, kuidas märgata esimesi stressimärke ? - lektor Elina Kivinukk
11.45-12.15   Seljasirutus paus
12.15-14.15  „Mis on psühhosotsiaalsed ohutegurid ja tööstress?   -  lektor Taimi Elenurm
14.15-14.25   Soovitused ja nõuanded tööandjale töötukassa vaade. Jätkutugi tööandja võimalusena. –  tööandjate konsultant Riin Raie
14.25             Kokkuvõte  

Küsimused ja ettepanekud on oodatud: Viljandimaa tööandjate konsultant Riin Raie, 435 0061, 5883 4673 riin.raie@tootukassa.ee

11-11-2020 - 11:13 - Uudised – Hea Kodanik - Kitsas puur, pidev lärm ja haiguste käes piinlemine on lemmikloomapoodides elavate loomade argipäev

Populaarse ehituspoe avamisega täitus ELSi infoliin kaupluse klientide kaebustega ja neid tuleb siiani vaid juurde. Inimesed leiavad, et loomade pidamistingimused ei vasta elukate vajadustele, kaupluses on liiga suur lärm ja külastajad segavad loomi. Vaatamata sellele ei ole lätlastele kuuluvas poes loomade tingimused märkimisväärselt halvemad, kui teistes lemmikloomakauplustes.  Loomulikult võib olla inimestel harjumatu näha elusloomi müügil […]

The post Kitsas puur, pidev lärm ja haiguste käes piinlemine on lemmikloomapoodides elavate loomade argipäev appeared first on Hea Kodanik.

10-11-2020 - 07:17 - Töötukassa - Registreeritud töötute arv oktoobris kasvas

Oktoobri lõpus oli töötuna registreeritud 50 160 inimest, mis moodustab 16-aastasest kuni pensioniealisest tööjõust 7,7%. Võrreldes septembriga on registreeritud töötuid 2,9% rohkem (septembri lõpus oli töötuna arvel 48 749 inimest). Registreeritud töötute arvu kasv oli võrreldav eelmise aasta oktoobriga.

Registreeritud töötuse määr oli oktoobri lõpus kõrgeim Ida-Virumaal (12,5%) ning madalaim Jõgevamaal (4,8%).

Uusi töötuid registreeriti oktoobris 8 153, mida on vähem kui septembris. Kuigi uusi töötuid lisandus oktoobris vähem, siis registreeritud töötute arv kasvas, sest ka arvelt maha läks võrreldes septembriga vähem inimesi. Oktoobris asus tööle või alustas ettevõtlusega 4 160 inimest, mida on vähem kui eelnevatel kuudel.

Oktoobris oli töötukassal vahendada 8 455 töökohta, mida on võrreldes eelnevate kuudega mõnevõrra vähem. Uusi tööpakkumisi lisandus oktoobris 4 277. Uute tööpakkumiste arv on ka varasematel aastatel sügisel vähenenud.

Täpsem statistika on leitav Eesti Töötukassa kodulehel.

Registreeritud töötuse statistika kajastab nende töötute arvu, kes on ennast töötukassas töötuks registreerinud.

09-11-2020 - 04:28 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 46. nädalal

Esmaspäev Alari osaleb rahandusministeeriumis majandusaasta aruannete mitteesitamise mõjuanalüüsi valideerimisseminaril (miks aruandeid tähtaegselt ei esitata ja kuidas seda parandada). Alari kohtub koos Sigrid Solnikuga Rakendusliku Antropoloogia Keskusest maaeluministeeriumi inimestega, teemaks strateegiline partnerlus. Teisipäev Alari osaleb avatud riigivalitsemise arengukomisjoni koosolekul. Kai Läti-Rootsi koostööprojekti raames toimuval filantroopia edendamise e-arutelu. Kai annab rahvaülikoolis loengut. Kai ja Helen arutavad võrdõiguslikkusega seotud teemadega tegelevate […]

The post Vabaühenduste Liidus 46. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

09-11-2020 - 04:26 - Uudised – Hea Kodanik - Hea Kodaniku klubis räägitakse vabaühenduste vastutustundlikust majandamisest

Koostöös Heateo Sihtasutusega toimub 17. novembril sügise kolmas Hea Kodaniku klubi pealkirjaga “Avameelselt ja ausalt vabaühenduste rahast”, kus räägitakse ühenduste jätkusuutlikust majandamisest. Kogemusi ja soovitusi ühenduste rahastamisest jagavad Keit Fomotškin (SPIN-programm), Carina Paju (Korruptsioonivaba Eesti) ja Kristin Parts (Eesti Väitlusselts). Vestlust juhib Pirkko Valge (Heateo Sihtasutus). Hea Kodaniku klubi toimub Vivistop Telliskivis (Telliskivi 60a-5, Fotografiska […]

The post Hea Kodaniku klubis räägitakse vabaühenduste vastutustundlikust majandamisest appeared first on Hea Kodanik.

05-11-2020 - 02:20 - Uudised – Hea Kodanik - Aasta loomasõbralik tegu on algatus muuta loomakaitseseadust

Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) poolt korraldatud internetihääletusel valiti 2020. aasta loomasõbralikuks avaliku tähelepanu pälvinud teoks Riigikogu liikme Andrei Korobeiniku algatus muuta loomakaitseseadust. Aasta loomavaenulikuks teoks hindasid hääletajad Paide noorte teo, kus poisid mängisid siiliga jalgpalli ja tapsid ta julmal viisil. „Sellel aastal tõid valijad välja, et valiku tegemine oli väga raske. Kõik hääletusele pandud loomasõbralikud […]

The post Aasta loomasõbralik tegu on algatus muuta loomakaitseseadust appeared first on Hea Kodanik.

04-11-2020 - 07:43 - Uudised – Hea Kodanik - Eestis hindab mitmekesisust kõrgelt üle 130 tööandja

Täna, 4. novembril allkirjastavad 12 Eesti organisatsiooni mitmekesisuse kokkuleppe. Suure väärtuspõhise sammu teevad ABB, birkle IT, CyberCube, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Hollandi suursaatkond, Keskkonnaagentuur, Korruptsioonivaba Eesti, Luidja Tsirkusetalu, LVLup! videomängude muuseum, Odeon Bar ja Patendiamet. Täna õhtuks on Eestis kokkuleppega liitunud 136 organisatsiooni. Mitmekesisuse kokkulepe on vabatahtlik lepe, mida allkirjastades kinnitab ettevõte, […]

The post Eestis hindab mitmekesisust kõrgelt üle 130 tööandja appeared first on Hea Kodanik.

02-11-2020 - 12:54 - Töötukassa - Seminar "Sõltuvushäirega töötaja toetamine"
Toimumisaeg: 
19 November, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Veebiseminar tööandjatele „Sõltuvushäirega töötaja toetamine“ toimub neljapäeval, 19. novembril kell 9.30 - 14.30.

Seoses Covid-19 tõkestamisega toimub sündmus ainult e-kanalites. Registreerunutele saadetakse videoülekande link e-posti teel. Täname mõistva suhtumise eest

Seekordsel seminaril keskendume alkoholi- ja narkosõltuvuse teemadele ning anname nõuandeid vaimse tervise hoidmiseks.

Ajakava:

10.00  Tervitussõnad ja sissejuhatus - Elina Kivinukk
10.15  Alkoholi- ja narkosõltuvus töökohas, kogemuslood ja nõuanded - Sven Reiter ja Immanuel Volkonski
12.00  Paus
12.15  Mida peaks tööandja teadma vaimsest tervisest, et töökohal sõltuvusprobleemidega toime tulla? - Elina Kivinukk
13.15  Lõpetus ja kokkuvõtted

Sven Reiter on kogemusnõustaja alkoholi- ja ravimisõltuvuse valdkonnas. Igapäevaselt tegeleb ta nõustamisega ja oma esitlustes on ta väga kaasahaarav. Immanuel Volkonski on oma elu jooksul kogenud ja näinud mitmeid värvikaid lugusid ja viinud läbi elus pöördelisi muutusi. Ta ei ilusta neid lugusid ja koos Sven Reiteriga seletavad nad lahti ühiskonna valupunkte. Elina Kivinukk on oma ametilt psühholoog ning tööfilosoofia osas peab oluliseks positiivsele keskendumist. Elina toob nii moderaatori kui ka esinejana sõltuvushäiretele psühholoogilise vaatepunkti. Seminarile on oodatud tööandjad kõikidest valdkondadest.

Palume osalemise soovist teatada hiljemalt 18. novembriks, täites registreerimisvormi SIIN

Seminaril osalemine on tasuta.

Küsimused ja ettepanekud on oodatud:
Mihkel Värton, tööandjate konsultant, Mihkel.Varton@tootukassa.ee, 737 7107.

26-10-2020 - 08:56 - Töötukassa - Teabepäev „Töötukassa tugiteenused tööandjatele"
Toimumisaeg: 
11 November, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Kuressaare

Teabepäev „Töötukassa tugiteenused tööandjatele" toimub kolmapäeval, 11. novembril kell 10.00-13.50 Thule kojas (Uus 20, Kuressaare).

PÄEVAKAVA

09.30-10.00     Kogunemine, tervituskohv
10.00-10.05     Tervitussõnad
10.05-11.05     „Mida peab teadma töötajate koondamisel?“, Ljudmila Kondrashova
11.05-12.05     „Vaimse tervise tasakaal koondamisel“, Veronika Pillesaar
12.05-12.20     Kohvipaus
12.20-13.20    „Kuidas vähendada töötajate koolituskulusid? Koolitustoetus tööandjale.“, Riina Kurg
13.20-13.50    „Teenused tööandjatele“, Tiiu Kilumets

Palume osalemise soovist teatada hiljemalt 06. novembriks, e-posti aadressil tiiu.kilumets@tootukassa.ee

Seminaril osalemine on tasuta. Osalejate arv on piirtatud. Soovitame kohale saabuda aegsasti, hoida teistega distantsi ning liikuda hajutatult.

Lisainfo ja registreerimine: tööandjate konsultant Tiiu Kilumets, telefon 452 1888, mobiil 5362 7917, e-posti aadress tiiu.kilumets@tootukassa.ee

22-10-2020 - 04:28 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kelli Ilisson: Järjepidev abi pakkumine aitab noored tagasi kooli või tööle
„Tere, mina olen Kelli ja helistan Sulle vallast, kas ma räägin Mariga ja kas on hetk aega?“ „Räägite. Millest?“ „Minu … (veel...)
21-10-2020 - 10:10 - Töötukassa - Tööandjate teavitusüritus "Küberlogelemine ja tööstress – kuidas tööandjana toimida?"
Toimumisaeg: 
5 November, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Tööandjate teavitusüritus "Küberlogelemine ja tööstress – kuidas tööandjana toimida?" toimub 5. novembril kell 10.00-14.10 veebiseminarina.

Päevakava:

10.00 – 10.05 Tervitus, avasõnad
10.05 – 11.35 Küberlogelemine – Kuidas mõjutab nutisõltuvus ja küberlogelemine tööalaseid suhteid? Kuidas saab tööandja nende probleemidega tegeleda? – Kätlin Konstabel (psühholoog ja pereterapeut)
11.35 – 11.45 Paus
11.45 – 13.45 Tööstress - kuidas oma töötajaid toetada? – Taimi Elenurm (Töö ja tervisepsühholoog ning coach-superviisor)
13.45 – 14.10 Kuidas töötukassa tööandjat ja töötajat toetada saab? – Liis Lumiste (tööandjate konsultant)

Üritus on tasuta.

Vajalik eelnev registreerimine hiljemalt 3. novembrini. Registreerimiseks täida vorm. Veebiseminari link saadetakse peale registreerimist.

Lisainfo: liis.lumiste@tootukassa.ee, +372 554 0866.

16-10-2020 - 05:42 - Töötukassa - Seminar „Takistustest võimalusteni“
Toimumisaeg: 
12 November, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Rapla

Seminar „Takistustest võimalusteni“ Raplamaa tööandjatele toimub neljapäeval, 12.novembril 2020 kell 9.45-15.00 Rapla kultuurikeskuse kinosaalis (Tallinna mnt 17, Rapla)

Seminari eesmärk on anda tööandjatele nõuandeid ja soovitusi, kuidas oma töötajaid töökeskkonnas hoida.

Päevakava

9.45-10.00         Saabumine, tervituskohv
10.00-10.15       Liikumistakistusega inimeste toetamine, abivahendid, teenused. Tom Rüütel, tööandjate nõustaja
10.15-10.30       Tööandja kogemuslugu vähenenud töövõimega inimeste kaasamisel. Raplamaa tööandja kogemuslugu. Margus Laurimaa, Rapla Lihameistrid OÜ juhataja; Liis Tiigirand, Rapla osakonna juhtumikorraldaja
10.30-11.30       Kuidas hoida töö juures oma füüsilist tervist. Füsioterapeut Katre Lust-Mardna
11.30-11.45       Suupistepaus
11.45-12.45       Kõige tähtsam on silmale nähtamatu." Nägemistakistusega inimene töökeskkonnas. Julia Kabanova, ettevõtja
12.45-13.45      Rääkida või mitte rääkida …“ Kuulmistakistusega inimene töökeskkonnas. Katariina Varendi, tööandjate nõustaja
13.45-14.15       Päeva kokkuvõte, vaba arutelu, nõustamine
14.15-15.00       Lõunasöök

Seminaril osalemine on tasuta, kõikidele osalejatele on korraldaja poolt tagatud kohvipausid ja lõunasöök.

Soovitame kohale saabuda aegsasti, hoida teistega distantsi ning liikuda hajutatult.

Küsimused ja ettepanekud on oodatud Lili.Saksing@tootukassa.ee, telefon +372 483 0153

Palume osalemise soovist teatada hiljemalt 6.novembriks registreerides ennast SIIN

Seminar on osalejatele tasuta ja kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ alusel.

14-10-2020 - 09:25 - Töötukassa - Seminar „Tervisehäirega inimeste toetamine töökohal“
Toimumisaeg: 
29 Oktoober, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Tallinn

Seminar „Tervisehäirega inimeste toetamine töökohal“ toimub neljapäeval, 29. oktoobril hotellis Park Inn by Radisson Meriton (Toompuiestee 27, Tallinn).

NB! Seminar on vene keeles

Kas olete mõelnud, et teiegi ettevõttes töötab mõni vähenenud töövõimega inimene? Kas see on risk ettevõttele või ainulaadne võimalus? Kuidas muuta töökeskkond sobivaks igale töötajale?

Päevakava

09.45 – 10.00             Registreerimine
10.00 – 11.00             Tervishäirega töötaja kollektiivis – risk või uus võimalus? Coach Anželika Lensment
11.00 – 11.30              Tööandja kogemus
11.30 – 11.45              Puhkepaus
11.45 – 13.30              Nägemis-, kuulmis- ja liikumispuue. Kogemusnõustajad
13.30 – 14.15              Lõuna
14.15 – 14.45              Milline on kõiki arvestatav töökeskkond? Tööinspektsiooni nõustamisjurist
14.45 – 15.15              Eesti Töötukassa teenused tööandjale
15.15 – 15.30              Arutelu, kokkuvõte

Osalemine on tasuta.

Registreeimine: telefonil 5301 2496 või töötukassa kodulehel

 

13-10-2020 - 11:06 - Töötukassa - Seminar „Vaimne tervis tööelus“
Toimumisaeg: 
22 Oktoober, 2020
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Haapsalu

Läänemaa tööandjate seminar „Vaimne tervis tööelus“ toimub neljapäeval, 22. oktoobril kell 10.30 -15.30 Kongo Hotellis (Kalda 19, Haapsalu)

Seminari on läbi viimas ja neil olulistel teemadel arutlemas tööandjate nõustaja, Veronika Pillesaar. Veronika kuulub Eesti Töötukassa tööandjate nõustajate meeskonda ning on hoolitsemas selle eest, et vaimne tervis töökeskkonnas oleks hoitud. Teemal, kas ja kuidas tervislik eluviis meie vaimset tervist toetab, on rääkimas TLÜ Haapsalu kolledži lektor Mailiis Tammeveski. Üritusel saavad sõna ka Läänemaa tööandjad, kes on seminaril oma kogemuslugu jagamas. Kindlasti tutvustame osalejatele neid töötukassa teenuseid, mis on tööandjale toeks kui töökollektiivi liitub või seal juba töötab vähenenud töövõimega inimene.

Seminari kava:
10.30 - 11.00      Kogunemine, tervituskohv
11.00 - 11.15      Sissejuhatus
11.15 - 12.30     Kriis kui kogemus (Veronika Pillesaar, tööandjate nõustaja)
12.30 - 13.00     Lõuna
13.00 - 14.30     Kuidas märgata ja ennetada tööalast läbipõlemist? (Veronika Pillesaar, tööandjate nõustaja)
14.30 - 15.15     Tervislik eluviis hoiab vaimu tervena (Mailiis Tammeveski, TLÜ lektor)
15.15 - 15.30     Kokkuvõte

Oodatud on Läänemaa tööandjad, personalitöötajad ja omavalitsuste esindajad.

Oma osavõtust palume teada anda hiljemalt 19. oktoobriks. Kohtade arv on piiratud! Lisainfo ja registreerumine: e-posti aadressil regina.triebstock@tootukassa.ee või tel 472 7088

NB! Juhul kui olete haigestunud või tunnete end haigena, olete kokku puutunud välismaalt saabunud või haigustunnustega isikuga, siis ei ole teabepäevale tulek ohutu ega lubatud.

16-09-2020 - 03:36 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Seitse asja, millega arvestada töökeskkonnas seoses COVID-19-ga
Algaval sügisel muutub oluliseks küsimus, kuidas saame piirata koroonaviiruse levikut nii, et tavapärane elukorraldus saaks võimalikult normaalselt jätkuda. Mõistagi on … (veel...)
23-07-2020 - 01:47 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Enne töövõime hindamise ja puude tuvastamise korduvtaotlemist ei ole tingimata vajalik eriarsti külastada
Enne töövõime hindamist ja puude tuvastamise korduvtaotlemist ei ole vaja tingimata pöörduda just eriarsti vastuvõtule. Piisab ka sellest, kui inimene … (veel...)
13-07-2020 - 06:51 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Koroonaäpp hoiatab inimesi, kui nad on olnud lähikontaktis nakatunuga
Riik on koostöös 11 Eesti ettevõttega loomas niinimetatud koroonaäppi, mis aitab inimesel võimalikult kiiresti välja selgitada, kas ta on endale … (veel...)
30-06-2020 - 05:52 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Analüüs: iga teine 17-aastane noor on saanud töökogemuse
Kuigi iga teine 17-aastane Eesti noor on saanud juba esimese töökogemuse, on murettekitav, et paljud neist töötavad kas võlaõiguslepingu alusel … (veel...)
16-06-2020 - 06:53 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Koos leiame väljapääsu – riik toetab kohalikke omavalitsusi, kes abistavad noori oma tee leidmisel
Selleks, et noored teeksid nii õppima asudes kui ka tööturule suundudes teadlikumaid valikuid on neile loodud erinevaid võimalusi, millest üks … (veel...)
12-06-2020 - 04:12 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Tüdrukute ja naiste jõudmine IKT valdkonda sõltub heast juhusest
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) valdkonnas valitseb üha süvenev tööjõupuudus. Juba täna on Eestis puudu pea 7000 IT spetsialisti. Samas töötavad … (veel...)
05-06-2020 - 03:05 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Viis asja, mis aitavad vanemas keskeas leida tööd
Eesti tööealine elanikkond vananeb ning üha olulisemaks muutub keskealiste ja vanemas keskeas inimeste panus tööturul. Olgugi et Eesti on vanemaealiste … (veel...)
31-05-2020 - 07:00 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Globaalse tubakatööstuse varjatud võitlus uue tubakatarvitajate põlvkonna pärast
Viimastel aastatel on tubakatööstuse retoorika oluliselt muutunud: räägitakse suitsuvabast tulevikust, kahjude vähendamisest ja lahenduste pakkumisest rahvatervise probleemidele. Mure kaotatud klientide … (veel...)
19-03-2020 - 06:34 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas valitsus sind kriisis aitab?

Siin on kõik, mida teame täna kahjude kaardistamisest ja hüvitamisest. Uuendatud 08.04 kl 12:00 Kui tead veel midagi, kirjuta alari@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui kuuled mõnest meetmest, mis on vabaühendused ära unustanud, sest mõiste “ettevõte” peab tähendama ka MTÜ ja SA vormis tegutsejaid. Toetuslepinguid puudutavast kirjutasime siin. Lahendused võtavad aega, eriti, mis seaduste muutmist nõuavad! […]

The post Kuidas valitsus sind kriisis aitab? appeared first on Hea Kodanik.