Teenused – Töötukassa

Käesolevalt lehelt leiad vastused küsimustele:

 • Abistamine tööintervjuul
 • Kaitstud töö
 • Kogemusnõustamine
 • Tugiisikuga töötamine
 • Tööalane rehabilitatsioon
 • Tööks vajalik abivahend
 • Töölesõidu toetus
 • Saatja sõidukulu hüvitamine
 • Töötamise jätkamise toetamine

Abistamine tööintervjuul

Kui vajate tööandjaga töövestlusel suhtlemisel abi, korraldab töötukassa juhtumikorraldaja teie abistamise.

Seda võib vaja olla näiteks kuulmis- või kõnepuude, aga ka muude suhtlemistakistuste puhul. Abistaja võib olla erialaspetsialist või töötukassa töötaja, samuti vabatahtlik.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale” alusel.

Kaitstud töö

Kaitstud töö on mõeldud eelkõige inimestele, kes ei ole kohe valmis tööle asuma, sest puude või terviseseisundi tõttu ei suuda nad töötada tavapärastes töötingimustes ning vajavad töö leidmiseks ja tööle asumiseks pidevat juhendamist.

Alloleval aknal klõpsates käivitub kaitstud töö teenust kirjeldav audiofail.

Kaitstud töö tähendab, et vähenenud töövõimega inimene saab  teha võimetekohast tööd talle jõukohases tempos, sobivas ja erivajadusi arvestavas töökeskkonnas, kus on tagatud vajalikus ulatuses juhendamine, nõustamine ja abi.

Kaitstud tööl valmistatakse teid ette tööle saamiseks avatud tööturul, toetatakse tööle asumisel ja töötamise algusperioodil. Kaitstud töö tulemusel töötate avatud tööturul iseseisvalt või tugiisikuga.

Kaitstud töö teenust osutatakse töötuna arvel olevale inimesele, kes:

 • on tunnistatud püsivalt töövõimetuks riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel või kellel on hinnatud osaline töövõime töövõimetoetuse seaduse alusel või kellele on määratud puue puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel;
 • ei ole kohe valmis töötama avatud tööturul terviseseisundist või puudest tuleneva vähenenud produktiivsuse, ulatusliku tööalase ja sotsiaalse juhendamise vajaduse tõttu;
 • on võimeline tegema eesmärgipärast tööd hinnanguliselt vähemalt 20 tundi nädalas (4-5 tundi päevas). Kohe teenusele asudes ei pea inimene suutma 20 tundi nädalas töötada – eesmärk on, et ta suudaks seda teha hiljemalt ühe aasta pärast.

Kui olete huvitatud kaitstud töö teenusel osalemisest, rääkige sellest oma töövahenduskonsultandile või juhtumikorraldajale!

Kaitstud töö teenus jaguneb kolmeks etapiks, mis võivad kokku kesta kuni kaks aastat. I etapis toimub kliendi töösuutlikkuse hindamine, tööoskuste õpetamine ja harjutamine, tööharjumuse kujundamine ning sobivate tööde leidmine, mida isik saaks kaitstud tingimustes teha. II etapis töötab vähenenud töövõimega isik kaitstud tingimustes, kuid samal ajal nõustatakse ja toetatakse teda, et ta leiaks töö avatud tööturul. III etapis liigub vähenenud töövõimega isik kaitstud tingimustega töölt avatud tööturule, teenuseosutaja tugi väheneb ajas järk-järgult.

I ja II etapis toimuvad tegevused vastavalt individuaalsele tegevuskavale, mille teenuseosutaja igale kliendile koostab ja töötukassale esitab. Tegevuskava peab sisaldama konkreetseid tegevusi igaks teenuse osutamise päevaks.

I etapi tegevused toimuvad teenuse osutaja või tööandja juures. I etapis:

 • hinnatakse, millist tööd olete suuteline tegema ja soovite teha;
 • kujundatakse tööharjumus, õpetatakse ja harjutatakse tööoskusi ja -võtteid;
 • selgitatakse, milliseid töid saaksite kaitstud töö tingimustes teha, leitakse sobivad tööd / töökohad mõeldakse läbi ja sobitatakse töökorraldus;
 • nõustatakse ja toetatakse teid sotsiaalsete jms probleemide lahendamisel, toetamaks teie tööleasumist.

I etapis olete töötuna arvel ning teile makstakse stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust.

II etapis töötate teenusepakkuja või tööandja juures töökohal, kus on loodud kaitstud töö tingimused. II etapis:

 • sõlmitakse teiega töösuhe;
 • toetatakse ja juhendatakse teid kaitstud töö tingimustes töötamisel. Võimalusel töötate igapäevaselt, kuid vähemalt 10 päeva kuus.
 • nõustatakse ja juhendatakse teie tööotsinguid, sh abistatakse tööandjatega suhtlemisel;
 • kui töökoht on leitud, hinnatakse seda ning nõustatakse vajadusel tööandjat ja töökaaslasi teiega suhlemisel ning töökoha ja/või tööülesannete teile sobivaks kujundamisel;
 • nõustatakse teie lähedasi ja pereliikmeid, et teie töötamist toetada.

II etapis teie töötuna arvelolek lõpetatakse. Vajadusel võite taotleda töölesõidu toetust.

III etapis töötate tavalisel töökohal avatud tööturul teenuse osutaja kahaneval toetusel. III etapis: 

 • juhendatakse ja toetatakse teid uuel töökohal vastavalt vajadusele, kuid vähemalt esimesel nädalal;
 • kui tarvis, nõustatakse teie tööandjat ja kolleege;
 • kui vaja, nõustatakse tööandjat töökoha ja/või tööülesannete teile sobivaks kujundamisel;
 • teenuseosutaja hoiab tagasilöökide ennetamiseks nii teie kui tööandjaga regulaarselt ühendust;
 • probleemide tekkimisel leitakse neile üheskoos lahendus;
 • teie lähikondlased saavad nõu, kuidas teie töötamist pärast kaitstud töö teenuse lõppemist toetada;
 • kui tarvis, valmistutakse selleks, et saaksite pärast kaitstud töö teenuse lõppemist töötada edasi tugiisiku toel;

Kaitstud töö kohta saate rohkem teada, kui vaatate allolevat videot.

https://youtu.be/m96VH8a8k_Y

Kogemusnõustamine

Kogemusnõustamine on mõeldud eelkõige inimestele, kes vajavad oma probleemide lahendamiseks teise sarnase puude või tervisehäirega inimese  toetust.

Kogemusnõustamise eesmärk on kliendi puude või tervisehäirega toimetuleku toetamine, motivatsiooni ja enesekindluse suurendamine ning ettevalmistamine tööotsinguteks ja tööeluks või töötamise jätkamiseks.

Teenuse sihtrühm on vähenenud töövõimega töötu, õppiv või koondamisteatega tööotsija või töötav inimene. Kogemusnõustamist võivad vajada eelkõige inimesed, kelle tervis on (ootamatult) halvenenud või kes on puude või tervisehäire tõttu sattunud raskustesse.

Kogemusnõustamine on sarnase puude või tervisehäirega inimeste vahel toimuv teadmiste ja kogemuste vahetus ning nõustamine. Nõustajal peab olema nõustatavaga sarnane puue või tervisehäire ning ta peab olema läbinud kogemusnõustamise alase koolituse.

Kogemusnõustamine hõlmab:

 • kogemuslikku emotsionaalse, sotsiaalse ja praktilise toe pakkumist, kogemusnõustaja jagab oma teadmisi ja kogemusi, mis aitasid temal sarnases olukorras toime tulla;
 • jõustamist ehk võimaluste ja lahenduste leidmist ja inimese suutlikkuse tugevdamist korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt.
 • nõustamist terviseprobleemiga toimetulemiseks;
 • töötamise kogemuse jagamist, kliendi julgustamist ja motiveerimist tööd otsima või töötamist jätkama
 • vajadusel abivahendi alast nõustamist, sobivate abivahendite soovitamist ning abivahendite kasutama õpetamist.

Nõustamine võib toimuda nii individuaalse kui grupinõustamisena.

Kogemusnõustamist on kliendil võimalik saada maksimaalselt 10 akadeemilist tundi, põhjendatud vajadusel võib teenust osutada suuremas mahus.

Töötule kliendile makstakse kogemusnõustamisel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Kontaktid leiate siit: töötukassa esinduste kontaktid.

Alloleval aknal klõpsates käivitub kogemusnõustamise teenust kirjeldav audiofail.

Kogemusnõustamisest saate rohkem teada, kui vaatate järgnevat videot.

Tugiisikuga töötamine

Kui vajate tööle asumisel rohkem abi ja juhendamist, pakume teile tugiisiku abi.

Tugiisik juhendab ja abistab, kui teil on raskusi tööleasumisel, töökollektiivi sisseelamisel, tööülesannete mõistmisel või omandamisel (näiteks mäluprobleemide tõttu), kuid ta ei täida teie tööülesandeid teie  eest.

Teenust taotleb töötukassalt tööandja ning koos teiega leitakse sobiv tugiisik. Tugiisikuks võib olla teie kolleeg või sobiv inimene väljastpoolt töökohta.

Töötukassa maksab tugiisikuga töötamise teenuse osutajale tasu (praegu 2.56 eurot tunnis).

Kui teie töö- või teenistussuhe on tähtajatu, saab tugiisik teid abistada kuni 1000 tunni vältel 1 aasta jooksul. Tähtajaline töösuhe peab tugiisikuga töötamise teenuse kasutamiseks kestma vähemalt kuus kuud. Kui vajate töötamisel vähenenud töövõime tõttu tugiisiku juhendamist ka pärast aasta möödumist, saab teenus jätkuda kuni veerandi ulatuses teie tööajast ühes kuus.

Alloleval aknal klõpsates käivitub tugiisikuga töötamise teenust kirjeldav audiofail.

Vähenenud töövõimega isikutele osutatavat tööturuteenust kaasrahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale” alusel.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • valmistab teid ette tööeluks;
 • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Alloleval aknal klõpsates avaneb tööalase rehabilitatsiooni teenust tutvustav video:

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • loovteraapia
 • logopeediline abi
 • eripedagoogiline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.

Rehabilitatsiooniteenust pakuvad Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga registreeritud teenuseosutajad. Kui teie osalemine teenusel on juhtumikorraldajaga kokku lepitud, peate end hiljemalt seitsme päeva jooksul teenusele registreerima. Sobiva teenuseosutaja saate valida allolevast teenuseosutajate nimekirjast.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused.

Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Alloleval aknal klõpsates käivitub tööalast rehabilitatsiooni kirjeldav audiofail.

Tööalane rehabilitatsioon

Tööalane rehabilitatsioon on mõeldud inimestele, kellel on puude või haiguse tõttu mitmeid takistusi ja kes vajavad seetõttu tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks erinevate spetsialistide ehk rehabilitatsioonimeeskonna abi.

Tööalane rehabilitatsioon:

 • valmistab teid ette tööeluks;
 • toetab teie tööleasumist või töötamist.

Alloleval aknal klõpsates avaneb tööalase rehabilitatsiooni teenust tutvustav video:

Tööalase rehabilitatsiooni sihtühmaks on tööealised (st vanuses 16 kuni vanaduspensioniiga) vähenenud töövõimega inimesed

 • kellel on puue või püsiv töövõimetus või osaline töövõime ning
 • kes on hõivatud (töötajad, õppijad, ettevõtjad) või
 • otsivad tööd (on registreeritud töötud).

Tööalast rehabilitatsiooni võib näiteks olla vaja selleks, et parandada liikumisoskusi või kõnet, õppida kasutama abivahendeid, lahendada psühholoogilisi probleeme. Samuti võib vaja olla nõustamist, et leida motivatsiooni ja suurendada enesekindlust, õppida puude või haigusega igapäevaselt toime tulema. Vajadusel saab rehabilitatsioonimeeskond aidata teil tööellu sisse elada, nõustades tööandjat, kuidas tööd sobivamalt korraldada või töökeskkonda kohandada.

Tööalane rehabilitatsioon võib sisaldada järgmisi tegevusi:

 • füsioteraapia
 • tegevusteraapia ja -nõustamine
 • loovteraapia
 • logopeediline abi
 • eripedagoogiline abi
 • kogemusnõustamine
 • psühholoogiline nõustamine
 • õendusalane nõustamine
 • sotsiaalnõustamine
 • arsti (sh psühhiaatri) nõustamine.

Tervishoiuteenuste, taastus- ja sanatoorse ravi saamiseks pöörduge oma pere- või eriarsti poole.

Tööalase rehabilitatsiooni tegevused toimuvad teie vajadustest lähtuvalt kas individuaalselt või grupis.

Üldjuhul kestab teenus kuni ühe aasta ning töötukassa saab teie tööalase rehabilitatsiooni eest tasuda kuni 1800 eurot.

Rehabilitatsiooniteenust pakuvad Sotsiaalkindlustusameti tegevusloaga registreeritud teenuseosutajad. Kui teie osalemine teenusel on juhtumikorraldajaga kokku lepitud, peate end hiljemalt seitsme päeva jooksul teenusele registreerima. Sobiva teenuseosutaja saate valida allolevast teenuseosutajate nimekirjast.

Kuidas tööalase rehabilitatsiooni teenus toimub?

 • töötukassa juhtumikorraldaja hindab teie teenusevajadust;
 • lepite juhtumikorraldajaga kokku rehabilitatsiooni eesmärgi;
 • valite enda jaoks sobiva rehabilitatsiooniasutuse;
 • lepite kokku kohtumise teenuseosutajaga tegevuskava koostamiseks või rehabilitatsiooniprogrammis osalemiseks;
 • töötukassa kinnitab tegevuskava;
 • alustate rehabilitatsiooniteenusel osalemist.

Kui te töötate, kuid vajate vähenenud töövõime tõttu tuge töötamise jätkamiseks, võtke ühendust teile sobiva töötukassa esindusega ja leppige kokku kohtumine juhtumikorraldajaga. Töötukassa esinduste kontaktid leiate siit: töötukassa esindused.

Vajadusel makstakse teile – olenemata sellest, kas olete töötuna registreeritud või mitte – rehabilitatsiooniteenusel osalemisel sõidu-ja majutustoetust.

Alloleval aknal klõpsates käivitub tööalast rehabilitatsiooni kirjeldav audiofail.

Töölesõidu toetus

Kui te ei saa oma puude või tervisehäire tõttu käia tööl ühistranspordiga, vaid peate selleks kasutama isiklikku sõiduautot, taksot või eritransporti, hüvitab töötukassa teile osaliselt töölesõiduga seotud lisakulud. Kulud hüvitatakse, kui see on vajalik teie tööle asumiseks või töötamise jätkamiseks.

Töölesõidu toetuse taotlemiseks esitage töötukassale avaldus (avalduse vormi leiate paremalt infokastist) e-posti või posti teel või töötukassa esinduses kohapeal. Avalduses tuleb põhjendada, miks te ei saa puude või terviseseisundi tõttu kasutada tööl käimiseks ühistransporti. Kui te juba töötate, tuleb täiendavalt selgitada, kuidas te seni olete saanud tööl käia.

Töölesõidu toetust makstakse teie tööle asumise päevast või juba töötamise korral avalduse esitamise päevast alates. Toetuse saamise tingimuseks on töötamine. See, mida töötamise all mõistetakse, on kirjeldatud paremal infokastis mõistena “Töötamine”.

Toetust makstakse kuni 12 kuu eest kolme aasta jooksul. See tähendab, et te ei pea seda järjest ära kasutama. Näiteks võite toetust vajada ainult talvekuudel.

Toetust makstakse 93 senti kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest ja 300 eurot kuus. Toetuselt arvestatakse maha tulumaks.

Töölesõidu toetust saate kord kuus iga eelmisel kuul tööl käidud päeva eest tagantjärele. Selleks peate töötukassale esitama iga kuu 10. kuupäevaks tööandja allkirjaga tõendi (tõendi vormi leiate paremalt infokastist) teie eelmisel kuul töötatud päevade kohta. Oluline on tähele panna, et avaldusel peate märkima tööandja tõendi allkirjastaja nime ja ametinimetuse ning see peab hiljem esitatud tõendiga sama olema. Juhul kui need andmed erinevad, küsime teilt täpsustusi.

Töötukassa ei hüvita töölesõidu kulu, mille hüvitab teile kohalik omavalitsus. See tähendab, et me ei saa maksta teile toetust päevade eest, kui kohalik omavalitsus korraldab teile eritransporditeenuse tööl käimiseks, samuti selle summa ulatuses, mille omavalitsus maksab teile transpordi tellimiseks, et saaksite kodu ja töö vahel liikuda. Töölesõidutoetuselt ei arvestata maha summat, mille olete saanud omavalitsuselt näiteks arsti juures, mõnel teenusel või toidupoes käimiseks.

Kui olete taotlenud Sotsiaalkindlustusametist töötamistoetust ning kasutate seda tööl käimisega seotud transpordikuludeks, siis arvestatakse see summa töötukassa makstavast toetusest maha.

Töölesõidu toetuse arvutamiseks küsime andmeid teie kohalikust omavalitsusest ja Sotsiaalkindlustusametist.

Alloleval aknal klõpsates käivitub töölesõidu toetust kirjeldav audiofail.

Saatja sõidukulu hüvitamine

Kui vajate ühistranspordiga tööle sõitmiseks teise inimese abi, hüvitame teid kodust tööle ja töölt koju saatvale inimesele sõidukulud.

Saatja peab sõidukulu hüvitamise taotlemiseks esitama töötukassale avalduse (avalduse vormi leiate paremalt infokastist) e-posti või posti teel või töötukassa maakondlikus osakonnas kohapeal. Avalduses tuleb esitada andmed saadetava vähenenud töövõimega inimese kohta ning põhjendada, miks ta vajab ühistranspordiga töölesõiduks saatjat.

Sõidukulu hüvitatakse teie saatjale, kui te töötate töölepingu alusel või avalikus teenistuses.  Sõidukulu hüvitatakse iga tööle saadetud päeva eest originaalkuludokumentide alusel, kuid mitte rohkem kui 26 eurot ühe päeva eest. Saatja sõidukulu hüvitatakse kuue kuu vältel kolme aasta jooksul.

Hüvitise saamiseks peab teie saatja töötukassale esitama iga kuu 10. kuupäevaks:

 • eelmisel kuul ühistranspordi kasutamist tõendavad originaalkuludokumendid ja
 • tööandja allkirjastatud tõendi teie töötatud päevade kohta eelmisel kuul (tõendi vormi leiate infokastist paremalt).

Alloleval aknal klõpsates käituvub saatja sõidukulu hüvitamist kirjeldav audiofail.

Töötamise jätkamise toetamine

Toetame vähenenud töövõimega töötaja töötamise jätkamist. Kui vajate töötamise jätkamiseks abi oma erivajaduse tõttu,  siis palume teil pöörduda töötukassa kohalikku osakonda. Töötukassa juhtumikorraldaja aitab tekkinud takistuse võimalikke lahendusi hinnata. Töötukassa teeb otsuse lähtudes teie individuaalsest vajadusest ning teavitab teid individuaalse lahenduse võimaldamisest/mitte võimaldamisest.

Töötukassa viited ja täpsem info:

 

 

 

 

Views: 203