Tegevustoetuste esitamise tähtaeg Võru Linnavalitsusele 02.10.2023

Taotlus esitatakse Võru linnaportaali kaudu 1. oktoobriks. Toetus antakse järgmiseks eelarveaastaks. Toetuse andmise otsustab linnavalitsus oma korraldusega hiljemalt ühe kuu jooksul pärast linna eelarve vastuvõtmist. Toetuse saaja esitab aruande toetuse andmise aastale järgneval aastal.

Avalduse saab esitada siit: https://piksel.ee/spoku/voru/tegevustoetus_sotsiaaltoo_2024

Kontakt:
sotsiaaltööosakonna juhataja Terje Kanger,
tel: 5307 6521,
e-post: terje.kanger@voru.ee@voru.ee

Tegevustoetuste andmise kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/405072022002?leiaKehtiv

Tegevustoetuse andmise kord sätestab, et toetust võivad taotleda füüsilisest isikust ettevõtjad, mittetulundusühingud ja sihtasutused, kui tegevus, millele toetust taotletakse või sellest tulenev kasu on suunatud Võru linna elanikele. Toetuse andmise eesmärk on sotsiaaltööalase tegevuse toetamine ning erinevate vajadustega elanike gruppidele vaba aja sisustamiseks paremate tingimuste loomine.

Views: 22