Põhikiri

 

MTÜ Võrumaa Puuetega Inimeste Koda

Põhikiri

 


1.1. Mittetulundusühing Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi ühing), on avalikes huvides
tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus.
1.2. Mittetulundusühingu nimi on Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (lühendatult VPIK) ning ühingu
asukoht on Lembitu 2, 65608 Võru, Eesti Vabariik.
1.3. Ühingu eesmärgiks on:
1.3.1 kaitsta puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;
1.3.2. kaitsta oma liikmete ning liikmeskonna liikmete huvisid;
1.3.3 esindada ja kaitsta Eesti puuetega inimeste huve Võrumaal ja üle-eestiliselt;
1.3.4. soodustada võimaluste võrdsustamist kõigile vastavalt mittediskrimineerimise põhimõttele
koostöös kohalike omavalitsustega, kodanike ühenduste, üle-eestiliste organisatsioonide ja
esindustega;
1.4. Ühingu majandusaasta algab 01. jaanuaril ning lõpeb 31. detsember
II Ühingu liikmeks vastuvõtmise ning ühingust väljaastumise ning väljaarvamise kord ja tingimused
2.1
. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda juriidiline isik, kes vastab liikmetele esitatavatele
nõuetele, soovib arendada ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, kohustub täitma ühingu
põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.
2.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmist taotlev juriidiline isik peab olema kas üleriigiline puudespetsiifiline
organisatsioon , mis on liikmeks astumise taotlemise hetkeks tegutsenud vähemalt ühe aasta, mille
põhikiri tagab, et puuetega inimesed ja pereliikmed või nende organisatsioonid moodustavad
vähemalt 51% liikmeskonnast ning juhtorganitest.
2.3. Ühingu toetajaliikmeteks saavad olla juriidilised isikud, kelle peamine tegevusvaldkond on
seotud puuetega inimestega või kes panustavad ühingu eesmärkide saavutamisse rahaliselt või
muude toetavate tegevustega.
2.4. Ühingu liikmeks astumiseks esitab isik juhatusele kirjaliku avalduse, põhikirja ja registrikaardi.
2.5. Ühingu liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus ühe kuu jooksul. Kui juhatus keeldub taotlejat
liikmeks vastu võtmast, võib taotleja nõuda, et tema liikmeks vastuvõtmise otsustab üldkoosolek.
2.6. Ühingust saab välja astuda ainult majandusaasta lõpul. Ühingust väljaastumiseks esitab liige
juhatusele kirjaliku avalduse.
2.7. Ühingu liikme võib ühingust välja arvata juhatuse otsusega, kui ta:
2.7.1. kahjustab oma tegevusega ühingu nime või mainet;
2.7.2. on jätnud täitmata põhikirjast tuleneva või ühingu organite poolt talle pandud kohustuse;
2.7.3. ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi ühingu üldkoosolekul või ühingu poolt korraldatud
üritusel;
2.7.4. kasutab oma liikmestaatust kõlvatu konkurentsi tekitamiseks.
2.8. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab juhatus. Liikmel, kelle väljaarvamise küsimust arutatakse,
on õigus osaleda juhatuse koosolekul ja esineda oma seisukohaga antud asjas.
2.9. Juhatuse poolt väljaarvatud liikmel on õigus nõuda väljaarvamise küsimuse otsustamist
väljaarvamisele järgneval ühingu üldkoosolekul.
2.10. Ühingul sisseastumismaksu ei ole , liikimemaks ühes aastas on üldkogu poolt kehtestatud
suuruses.
III Liikmete õigused ja kohustused
3.1
. Ühingu liikmetel on muude seaduses ja põhikirjas ettenähtud õiguste kõrval õigus:
3.1.1 osaleda hääleõigusega üldkoosolekul;
3.1.2 olla valitud ühingu juhatuse liikmeks;
3.1.3 saada ühingu juhatuselt ja muudelt organitelt teavet ühingu tegevuse kohta;
3.2. Ühingu liige on kohustatud:
3.2.1 järgima ühingu põhikirja ja häid tavasid;
3.2.2 osalema ühingu tegevuses ning täitma talle üldkoosoleku või juhatuse otsustega pandud
kohustusi.
3.3. Ühingu toetajaliikmetel ei teki ühingu liikmeks olemisest ühingu ees varalisi õigusi ega kohustusi.
Toetajaliikmed ei oma ühingu üldkoosolekul hääleõigust, nad võivad üldkoosolekul osaleda
sõnaõigusega
IV Üldkoosolek
4.1.
Ühingu kõrgeimaks organiks on ühingu üldkoosolek, kus ühingu liikmel on üks hääl.
4.2. Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
4.2.1 põhikirja muutmine;
4.2.2 eesmärgi muutmine;
4.2.3 juhatuse liikmete määramine 5 aastaks ja tagasikutsumine;
4.2.4.ühingu tegevjuhi määramine 5aastaks ja tagasikutsumine
4.2.5. juhatuse või muu organi liikmega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise
otsustamine ja selles tehingus või nõudes ühingu esindaja määramine;

4.2.6.muude küsimuste otsustamine, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud teiste organite
pädevusse.
4.3. Ühingu üldkoosoleku kutsub juhatus kokku vähemalt kahel korral aastas:
4.3.1. majandusaasta aruande kinnitamiseks;
4.3.2. juhul, kui seda nõuab kirjalikult ja põhjust ära näidates vähemalt 1/5;
4.3.3. muudel juhtudel, kui ühingu huvid seda nõuavad
4.4. Üldkoosoleku kokkukutsumisest teatatakse kirjalikult igale liikmele vähemalt seitse päeva ette.
4.5. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud vähemalt üle poole ühingu
liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku
kutsuda teistkordselt. Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata
kohal olevate ühingu liikmete arvust.
4.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole koosolekul osalenud ühingu
liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet.
4.7. Põhikirja muutmiseks on vajalik 3/4 ühingu liikmete nõusolek. Muutmist otsustanud
üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
4.8. Hääletamised viiakse läbi lahtiselt või salajaselt.
V Juhatus
5.1.
Ühingu igapäevast tegevust juhib ja ühingut esindab juhatus, kuhu kuulub viis liiget.
5.1.1. Kõik juhatuse liikmed, (välja arvatud juhatuse esimees) valitakse igaüks eraldi hääletusel
kandidaatide hulgast, kes esindavad ühingu liikmesorganisatsioone.
5.1.2. Juhatuse esimees valitakse juhatuse liikmete hääletusel.
5.1.3. Juhatuse liikmed määrab üldkoosolek ametisse viieks aastaks.
5.2. Juhatus esindab ühingut kõigis õigustoimingutes.
5.3 Juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest ning
juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on vajalik kohal viibinud liikmete poolthäälteenamus. Juhatuse
pädevusse kuulub muuhulgas:
5.3.1. ühingu juhtimine üldkoosolekute vahelisel perioodil
5.3.2. ühingu tegevuskava ja eelarve koostamine;
5.3.3. ühingu vara kasutamine ja käsutamine vastavalt seaduse, käesoleva põhikirja ja üldkoosoleku
otsustest tulenevatele nõuetel
VI Ühingu varad ja majandustegevus
6.1
Ühing valdab, kasutab ja käsutab iseseisvalt kogu talle kuuluvat vara.
6.2 Ühingu liige ei vastuta ühingu kohustuste eest.
6.3 Juhatus annab hiljemalt 2 (kaks) nädalat enne liikmete korralist üldkoosolekut igale ühingu
liikmele tutvumiseks ühingu majandustegevuse aastakava projekti koos eelmise majandusaasta
aruande ja bilansiga.

6.4 Ühingu vara tekib:
6.4.1 sihtotstarbelistest eraldistest;
6.4.2 ühingule kuuluva vara kasutamisest ja ühingu tegevusest saadavast tulust;
6.4.4 isikute poolt tehtavatest annetustest;
6.4.5 muudest laekumistest.
6.5. Ühingu halduskulud ei tohi ületada määra, mis on õigustatud tegevuse iseloomu ja põhikirjaliste
eesmärkidega.
6.6. Ühingu vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu ühingu liikmete vahel
jaotamisele
VII Järelevalve
7.1
. Ühingu tegevuse üle teostab järelevalvet üldkoosolek.
VIII Ühinemine. Jagunemine. Likvideerimine.
8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimub seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijad on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu lõpetamise korral antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle
tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-
õiguslikule juriidilisele isikule.


Mittetulundusühingu Võrumaa Puuetega Inimeste Koda põhikiri on kinnitatud üldkoosolekul


20.oktoober 2021.a.
Piia Õispuu
Tegevjuht

Views: 181