Puuetega inimeste ühingud

PUUETEGA INIMESTE ÜHINGUTE UUDISEID
23-07-2020 - 06:30 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Vaegkuuljate arutelu pesa
Soovid küsida ja arutleda kuulmise teemadel? Tegime selle jaoks just sobiva avaliku Facebooki grupi, kuhu saad oma küsimuse kirjutada ja teistelt nõu küsida: https://www.facebook.com/groups/606345636982337
19-07-2020 - 01:23 - EKLVL - Suvine perelaager 2020
Kõik pered on oodatud meie perelaagrisse, mis toimub 15.-16. augustil Rummusaare puhkemajas. Kogunemine 15. augustil kl 11:00 – 12:00 vahel. Päevakavas vestlusringid, lõunasöök, sportlik meelelahutus kogu perele, saun ja grill. Osalustasud Majutusega majas hommikusöögiga Täiskasvanu 10 eur Lastele tasuta Majutuseta,
07-07-2020 - 10:19 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Osale küsitluses, aita meil seista oma õiguste eest!

MTÜ Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing (Diabeedikool) viib 07.07.-16.08.2020 läbi küsitlust 1. tüüpi diabeeti põdevate inimeste olukorra ja murede kaardistamiseks. Küsitluse tulemusi kasutame diabeediga inimeste huvide esindamiseks poliitikakujundajate juures ning teenuste arendamiseks. Küsitlusele ootame vastama diabeeti põdevate laste vanemaid ning täiskasvanuid, kes ise põevad 1. tüüpi diabeeti. Vastata saab elektrooniselt ja ka paberil. Paberankeete […]

The post Osale küsitluses, aita meil seista oma õiguste eest! appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

05-07-2020 - 07:33 - Eesti Autismiliit - Abitaja – uus telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele
Abitaja on 1. juulist käivitunud telefonipõhine nõustamis- jasuhtlemisteenus, mis eakatele ja erivajadustega inimestele. Abitaja viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini kaasatud ühiskonda. Kui tunnete ennast üksikuna, vajate ära kuulamist, nõu või soovitetelefonisõpra, siis võite liituda Abitaja teenusega! lähemalt: https://www.abitaja.ee/abivajaja
30-06-2020 - 03:52 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Koda on suletud 01.07-31.07.2020
Võrumaa Puuetega Inimeste Koda on suletud 01.07-31.07.2020. Küsimuste korral palun helistage tel.56661650.
30-06-2020 - 08:54 - - Sotsiaalministeerium otsib partneritega lahendusi toidujäätmete tekke vältimiseks ja toidu annetamise edendamiseks abivajajatele
Sotsiaalministeeriumis toimus täna partneritega esimene ümarlaud, kus arutati võimalikke lahendusi toidu annetamise edendamiseks ja toiduabi suurendamiseks puudust kannatavatele ja abi vajavatele inimestele. Eesmärk on üheskoos asjaosalistega mõelda läbi tegevused, mis aitaksid kaasa toidujäätmete tekke ennetamisele ja toiduainete paremale ärakasutamisele ning teadlikkuse tõstmisele toidu raiskamisega seotud keskkonnamõjudest. Lisaks on oluline koostöös kohalike omavalitsuste, riiklike asutuste, heategevusorganisatsioonide, kaubandusettevõtete, toidutootjate ja -käitlejatega ning kodanike algatustega luua tingimused ja koostöövõimalused potentsiaalsetele annetajatele, et nad saaksid kvaliteetsed toidu ülejäägid ära viskamise asemel suunata abivajajatele. Samuti on oluline läbi mõelda tegevused, mis aitaksid muuta inimeste hoiakuid. Euroopa Komisjon on seadnud sihiks vähendada toidujäätmete teket kogu toidutarneahelas, et aidata saavutada ÜRO kestliku arengu eesmärki, mille kohaselt tuleb 2030. aastaks vähendada kogu maailmas jaekaubanduses ja tarbimises ühe elaniku kohta tekkivaid toidujäätmeid 50% ning vähendada tootmis- ja tarneahelas tekkivat toidukadu. Ka Eestilt oodatakse poliitika kujundamisel ning tegevuskavade koostamisel nendest eesmärkidest lähtumist. „Juba praegu tegutsevad Eestis Toidupank ja paljud teised heategevusorganisatsioonid, kes koostöös kohalike omavalitsustega otsivad aktiivselt võimalusi igapäevaselt toetada puudust kannatavaid inimesi. Hea meel on, et mitmed kaubandusketid on pidevad annetajad, aga paljud ettevõtted ei ole sellele veel mõelnud. Peame ka nendeni jõudma ja annetamise võimalikult lihtsaks tegema,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Samuti puudub meil üleriigiline ülevaade toimuvast ning seega ei tea me täna, kui suures mahus ja palju kvaliteetseid toidu ülejääke ikkagi ära visatakse. Vaja on koostöös partneritega koostatud konkreetset ja hästi läbimõeldud tegevuskava, mis toetaks ettevõtjaid ja heategevusorganisatsioone nende koostöös, on selleks siis ühine IT-platvorm, hästi korraldatud piirkondlik logistika või parimate praktikate vahetamine.“ Ministri sõnul aitab ühtne süsteem ja loodav koostöövõrgustik vähendada ohutute toiduülejääkide äraviskamist ning suurendada seeläbi toidu annetamist abivajajatele. „Eriti oluline on see tegevus praeguses majanduslikus olukorras, kus peame inimestele tagama turvatunde igapäevaseks toimetulekuks. Need tegevused aitavadki kaasa toidujäätmete tekke vähendamisele.“ Seniste uuringute andmetel tekitavad kõige suurema osa Eesti toidukaost kodumajapidamised, kus tekib inimese kohta 54 kg toidujäätmeid aastas. See tähendab, et kodumajapidamistes tekib üle 70% kogu tekkivast toidujäätmest. Kodumajapidamistele järgnevad toidujäätmete tekkes toitlustusasutused ja toitlustusettevõtted ning kaubandusettevõtted. Samas on palju inimesi, kellel ei ole vahendeid toitu ja esmatarbekaupu osta ja kes elavad puuduses. „Kuigi suur osa toidukaost tekib kodumajapidamistes, on igal toidutarneahelas osalejal võimalik anda oma panus toidujäätmete tekke vähendamisse. Meil on hea meel, et sotsiaalministeerium on just toiduannetamise teema tugevalt fookusesse tõstnud, kuna seeläbi on võimalik vähendada nii toidujäätmete teket kui toetada puudust kannatavaid inimesi,“ ütles keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse osakonna nõunik Kristel Murumaa. „Samas aitab teema tõsta ka üldist teadlikkust toidujäätmete tekkega seotud probleemidest ja kaasnevatest keskkonnamõjudest.“ ÜRO Toidu- ja Põllumajandusorganisatsiooni andmete kohaselt hävib või raisatakse ligikaudu kolmandik kogu maailmas toodetud toidust. Hävinud või raisatava toidu tootmiseks kulub ligikaudu üks neljandik igal aastal põllumajanduses tarbitavast veest ja selle toidu tootmiseks vajaliku põllumajandusmaa pindala võrdub Hiina pindalaga. Keskkonnaministeerium koostöös teiste ministeeriumidega koostab tegevuskava, millega soovitakse vähendada toidujäätmete tekkimist. Toidujäätmete tekke vältimise kava valmib 2020. aasta lõpuks ja see on osa riigi jäätmekavast. Esimesel kohtumisel osalesid sotsiaalministeeriumi, keskkonnaministeeriumi, maaeluministeeriumi, siseministeeriumi, sotsiaalkindlustusameti, veterinaar- ja toiduameti, Eesti Lasterikaste Perede Liidu, Tallinna ja Harjumaa Lasterikaste Perede Liidu, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu, Oleviste hoolekande ja Avatud Lootuse Fondi, Eesti vaesuse vastu võitlemise organisatsiooni, Toidupanga, Punase Risti, Lastekaitse Liidu, Eesti Puuetega Inimeste Liidu, Eesti Linnade ja Valdade Liidu ning kohalike omavalitsuste esindajad, samuti Toiduliidu ning Prisma, Maxima, Selveri, Coopi ja Rimi esindajad. Pressiteade eesti viipekeeles
EST
29-06-2020 - 06:57 - - Riik toetab Ida-Virumaal sotsiaalteenuste arendamist
Sotsiaalministeerium ja Ida-Virumaa kohalikud omavalitsused viivad koostöös läbi arendusprogrammi pilootprojekti, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi sotsiaal- ja hoolekandeteenuste arendamisel. Programmi tulemusena peaks paranema Ida-Virumaa kohalikes omavalitsustes sotsiaalhoolekande teenuste kättesaadavus ja kvaliteet, samuti suurenema koostöö ja kogemuste vahetamine erinevate omavalitsuste ning tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi vahel. „Ida-Virumaal tuleb muuta kättesaadavamaks piiratud liikumisvõimega inimestele vajalikud ning vaimse tervisega seotud teenused, et tekiks ühtne ja hästi kättesaadav sotsiaalteenuste võrgustik,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Ida-Virumaal on puuetega inimeste osakaal kõrge ja kasvutendentsis kõikides vanuserühmades. Seetõttu on oluline, et sealsetes omavalitsustes pakutaks hoolekandelist abi võrdväärse kvaliteedi ja kättesaadavusega ning sotsiaalvaldkonna töötajad jõuaksid iga üksiku abivajajani.“ Programmi eesmärk on motiveerida kohalikke omavalitsusi koostöös partneritega looma uusi ja edendama olemasolevaid sotsiaalhoolekande valdkonna koostöövõrgustikke, samuti julgustada KOVe rakendama sotsiaalteenuste pakkumisel uuenduslikke lahendusi. Oluline on suurendada ka Ida-Virumaa omavalitsuste osalust ESF-i meetmest „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused“ rahastatavas avatud taotlusvoorus sotsiaalteenuste arendamiseks ja uute teenuste osutamiseks. Ida-Virumaa arendusprogramm on riigi esimene katseprojekt, mille eesmärk on toetada ühte regionaalset piirkonda sotsiaalteenuste strateegilisel planeerimisel ja teenuste kättesaadavuse parandamisel. Arendusprogramm sisaldab nõustamisi, koolitusi ja  teenusedisaini metoodika rakendamist. Sotsiaalministeerium teeb pärast katseprojekti järeldused, kas piirkondlik lähenemine töötab ja kas seda on vajalik ka edaspidi rakendada.  Programm kestab 31. märtsini 2021 ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest. Arendusprogrammi infopäevad toimuvad 25. augustil Jõhvi Kontserdimajas ja 26. augustil Narvas Vaba Laval kell 11-17. Infopäevadele on oodatud kohalikud omavalitsused ja nende partnerid, kellel on huvi uue programmi vastu ning kes soovivad kaasa rääkida ja anda oma panuse Ida-Virumaa sotsiaalvaldkonna arengus. Pressiteade eesti viipekeeles
EST
25-06-2020 - 06:23 - Eesti Autismiliit - Liikva Päikesekodu ootab avatud uste päevale 11.juulil
Avatud uste päeval: * vaatame koos, kuidas edeneb küla ehitus, * näeme, kus ja millised on meie majad, * vaatame üle, kuidas on planeeritud magamis- ja eluruumid, * uurime ümbrust ja kujutame ette, kuidas küla järgmisel suvel välja näeb, * räägime plaanidest ja teenusele saamisest. Pärast registreerimist saadame Teie meilile täpsed juhised kohale tulemiseks. Palun […]
25-06-2020 - 06:22 - Eesti Autismiliit - 27.juunil on võimalik proovida purjetamist Tamula järvel
Erilised purjetajad ootavad soote tõmbama ja rooli hoidma, et ise elulainetel kurssi hoida.Purjetame Tamula järvele 27. juunil kl 15-18 Rannahoone juurest paadikailt. Sobiliku ilma puhul proovisõidud instruktorid Hugo Rasmus Vaino ja Uko Rasmus Tiidemann. Melu ja kerge kehakinnitus, halva ilma korral kaldaprogrammis Tamula hotellis sõlmede õpetamine, tants ja trall. Vajalik on registreerumine:https://forms.gle/2W2nhUCU8b64no9p8 Kaasavat purjetamist toetab […]
22-06-2020 - 11:48 - Eesti Autismiliit - Alustame raamatu “Autism ja sensoorsed probleemid” kirjastamisega
Meil on väga hea uudis kõigile, kes pikisilmi ootavad raamatu Berkelaer-Onnes, Degrieck, Hufen “Autism ja sensoorsed probleemid” eesti keelde tõlkimist😀Nimelt saime allkirjastatud copyrighti lepingu kirjastusega ja alustame raamatu tõlkimisega. Kui kõik kenasti laabub, siis loodame raamatu aasta lõpuks kaante vahele saada!Seni aga, kui soovite raamatu valmissaamist ka rahaliselt toetada, siis Eesti Autismiliit võtab heameelega vastu […]
22-06-2020 - 08:28 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Juuni 2020
2. juuni – Ligipääsetavuse e-keskkondade rakkerühma  koosolek. Osales Allar 3. juuni – TPIKile pakkumine silmusvõimendite osas, ruumide hindamine. Tegeles Teet 5. juuni – Ligipääsetavuse riikliku korralduse teemagrupi zoomi koosolek. Osalesid Teet ja Jüri 9.juuni- audiovisuaalsete teenuste rakkerühm. Osalesid Külliki ja Teet 9. juuni – kohtumine SoM-is ligipääsetavuse riikliku korralduse osas. Osales Teet 11.juuni- kohtumine Õoguskantsleri […]
17-06-2020 - 04:59 - - Sotsiaalministeerium asub koostööpartneritega uuendama ravimipoliitikat
Sotsiaalminister Tanel Kiige eestvedamisel toimub täna, 17. juunil ravimivaldkonna videoümarlaud, kus antakse avalöök uue tervikliku ravimipoliitika arengudokumendi ja tegevuskava koostamisele. Tulevaks kevadeks on kavas leppida kokku konkreetsetes tegevustes taskukohaste ravimite kättesaadavuse parandamiseks Eesti patsientidele. „Viimane ravimipoliitika alusdokument pärineb aastast 2013. Kuid ravimivaldkond on kiiresti arenev. Terve rida küsimusi ootab jätkuvalt paremat lahendust – ennekõike kuidas vähendada veelgi patsientide omaosalust ravimite eest tasumisel ning kuidas ennetada tarneraskusi ja leevendada nende mõju patsientidele,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Äsjane COVID-19 kriis testis meie tervishoiusüsteemi valmisolekut ja sealhulgas ka ravimituru vastupidamisvõimet. Kriis kinnitas paljude ravimivaldkonna osapoolte head koostöötahet ravimite jätkuva kättesaadavuse tagamiseks. See on hea lähtekoht, et leppida ühiselt kokku uues terviklikus, tervishoiu põhimõtteist lähtuvas ravimipoliitikas aastateks 2021-2030 ja konkreetses tegevuskavas seatud eesmärkide saavutamiseks,“ lisas minister Kiik. Kavandatava ravimipoliitika eesmärk on tagada ravimite järjepidev kättesaadavus ja ratsionaalne kasutus, et toetada inimeste tervena elatud eluea pikenemist ja patsientide elukvaliteedi paranemist. Eraldi on kavas tähelepanu pöörata innovatsiooni ja läbipaistvuse suurendamisele ravimivaldkonnas. „Eestis kasutatavad ravimid peavad olema taskukohased nii patsientidele omaosaluse vaates kui ka kokkuvõttes maksumaksjatele, kes nende eest läbi haigekassa tasuvad,“ ütles Eesti Haigekassa ravimiosakonna juhataja Erki Laidmäe. „Ravimite rahaline kättesaadavus sõltub peamiselt ravimitootjate ja riigi sujuvast koostööst ja loodan, et läbi ravimipoliitika uuendamise protsessi õnnestubki kokku leppida konkreetsetes sammudes, mida kumbki pool astuma peab.“ Videoümarlaual tutvustatakse poliitikadokumendi koostamise eesmärki ja tööprotsessi. Arutelud jätkuvad ravimivaldkonna ekspertide osalusel eraldi töögruppides septembris-oktoobris 2020. Sisulised arutelud hakkavad toimuma viies teemapõhises töögrupis: 1) ravimite kvaliteet, tõhusus ja ohutus; 2) ravimite füüsiline kättesaadavus; 3) ravimite rahaline kättesaadavus; 4) ravimite ratsionaalne kasutamine ning 5) apteegiteenuse kvaliteet ja täiendavate teenuste arendamine. „Ravimite valdkond on üks reguleeritumaid ja selleks on põhjust – inimeste tervise ja majandushuvide seosed on väga delikaatsed ja vajavad ennekõike ekspertide teadmisi. Paljud ravimite väljatöötamise ja müügile lubamise reeglid on paika pandud Euroopa Liidu tasandil, aga mitmed ravimite müügi ja kättesaadavuse teemad on riikide endi otsustada,“ ütles ravimiameti peadirektor Kristin Raudsepp. „On väga hea, kui saame seekord pikema vaatega arengusuunad kokku leppida. Ja loomulikult võib nendest aruteludest kujuneda ka ideid, kuhu Euroopa Liidu ravimite alased arutelud võiksid välja viia.“  Viimastel aastatel on ravimivaldkonnas toimunud mitmeid olulisi arenguid – kasutusele on võetud ravimite koostoimete andmebaas arstidele ja apteekritele, 2017. aastal käivitati täiendava ravimihüvitise süsteem suuremate ravimikulude hüvitamiseks, juurutatud on ravimite ehtsuse kontrolli süsteem, paranenud on ravimite tarneraskustest teavitamine, proviisorite suurema sõltumatuse võimaldamiseks lahutatud ravimite jae- ja hulgimüük ning palju muud. Ravimivaldkonna ekspertide koostöös peaks 2021. aasta alguseks valmima ravimipoliitika tulevikusuundumusi kirjeldav dokument aastateks 2021-2030, mis kinnitatakse Vabariigi Valitsuses. Ravimipoliitika videoümarlaual osalevad Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Patsientide Liidu, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Arstide Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Tartu Ülikooli farmaatsia instituudi, Eesti Akadeemilise Farmaatsia Seltsi, Eesti Farmaatsia Seltsi, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Eesti Ravimitootjate Liidu, Eesti Ravimihulgimüüjate Liidu, Eesti Proviisorite Koja, Eesti Apteekrite Liidu, Eesti Haiglaapteekrite Seltsi, Eesti Loomaarstide Ühingu, Ravimiameti, Eesti Haigekassa, Konkurentsiameti, Maaeluministeeriumi ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse esindajad. Pressiteade eesti viipekeeles
EST
15-06-2020 - 06:17 - - Pooleteise aasta jooksul on vabatahtlikud pakkunud tuge ja seltsi 680 eakale ja erivajadusega inimesele
MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant sõlmis 2018. aasta augustis sotsiaalministeeriumiga kaheaastase lepingu, mille jooksul arendati koostöös kohalike omavalitsuste ja teenusepakkujatega välja Eestile sobiv koostöömudel vabatahtlike kaasamiseks hoolekandesse. Eesmärk on toetada eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad abistamist või juhendamist igapäevase eluga toimetulekul ja ühiskonnaelus osalemisel. 2018. aasta oktoobrist tänaseni on vabatahtlikud tuge pakkunud ligi 680 abivajajale enam kui 21 600 tundi.  18. juunil toimub veebiseminar, kus tutvustatakse pilootprojekti tulemusi ja ettepanekuid mudeli üle-eestiliseks rakendamiseks, sest tulevikus võiksid vabatahtlikud seltsilised tegutseda üle-eestiliselt. „Vabatahtlike panus on oluline ennetus- ja tugimehhanism riiklikule hoole­kandesüsteemile. Vabatahtlike tegevus annab lisandväärtust ametlikele sotsiaalteenustele ning see omakorda võimaldab eakal või puudega inimesel kauemaks koju elama jääda ja ennetada hooldekodusse sattumist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Viimaste aastate jooksul on nii riigieelarve kui Euroopa Sotsiaalfondi vahendite toel algatatud mitmeid sotsiaalvaldkonda arendavaid ettevõtmisi, kus sotsiaalteenuste kõrval on üha enam suunatud tähelepanu just inimeselt-inimesele lahenduste arendamisele.“ Vabatahtlikud tegutsesid ka eriolukorras. Näiteks viisid nad abivajajale koju toitu, ravimeid ja esmatarbekaupu ning pakkusid seltsi telefoni teel. Kindlasti rõõmustab teadmine, et Eesti inimesed tahavad ja on valmis teisi aitama. Pilootprojekti raames õnnestus püsivabatahtlikeks kaasata ligi 270 inimest. Arvestades, et üha enam on pead tõstmas trend, et vabatahtlikud pikaajaliselt panustada ei taha, on see väga hea tulemus.  „Liikumise Kodukant mudeli rakendamise kogemus on näidanud, et vabatahtlike abi seisneb kõige sagedamini inimliku toe pakkumises – toetavas vestluses, mis paljudel juhtudel oli seotud ka mingi tegevusega. Sagedamini loeti ajalehti või võeti koos einet, osa vabatahtlikke lahutasid inimese meelt lauamängudega, tehti käsitööd või mäluharjutusi. Tänu vabatahtlikele on abivajajad saanud koduseinte vahelt välja, minna poodi, kontserdile või  kogukonnasündmusele,“ tutvustab kogemusi Liikumise Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonna juht Eha Paas. Kodukant koostöös sotsiaalministeeriumiga hakkas 2018. suve lõpul välja töötama ja piloteerima vabatahtlike kaasamismudelit hoolekandesüsteemi. Projekti oli kaasatud seitse maakonda (Harjumaa, Hiiumaa, Lääne-Virumaa, Pärnumaa, Põlvamaa, Viljandimaa, Võrumaa). Valminud raport koos ettepanekutega mudeli edasiseks rakendamiseks avalikustatakse Vabatahtlike Väravas juuni lõpuks. Pilootprojekti tulemuste põhjal teeb sotsiaalministeerium Vabariigi Valitsusele ettepanekud edasisteks tegevusteks selle aasta novembris. Veebiseminari päevakava: https://vabatahtlikud.ee/uudis/kutse-kokkuvotvale-webinarile-vabatahtlikud-h Pressiteade eesti viipekeeles
EST
12-06-2020 - 09:53 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Kutsume osalema: Küsitlus puudega inimeste toimetulekust kriisiajal
Oleme koostanud Eesti Puuetega Inimeste Kojas anonüümse küsitluse, millega soovime koguda infot selle kohta, kuidas puudega ja erivajadustega inimesed ning nende pered tulid ja tulevad toime kriisiajal ehk perioodil eriolukorra kehtestamisest kuni praeguseni. Selleks palume puuetega inimestel ja/või nende lähedastel leida 10-30 minutit, et vastata veebiküsitlusele. Sinu panus on oluline, sest küsitluse kokkuvõtte edastame sotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile eesmärgiga võtta tuleviku kriisimeetmete kujundamisel arvesse puuetega ja erivajadustega inimeste kogemusi ja vajadusi. Palun jaga küsitlust ka teistele puuetega ja erivajadustega inimestele ning puuete ja erivajadustega laste vanematele! Küsitlus jääb avatuks kuni 19.06. Vasta küsitlusele Vasta küsitlusele lihtsustatud keeles Suur aitäh vastamast!...
12-06-2020 - 09:51 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Üritused Võrumaal 06.2020
12-06-2020 - 06:01 - Eesti Autismiliit - EPIK kutse osalema: Küsitlus puudega inimeste toimetulekust kriisiajal!
Oleme koostanud Eesti Puuetega Inimeste Kojas anonüümse küsitluse, millega soovime koguda infot selle kohta, kuidas puudega ja erivajadustega inimesed ning nende pered tulid ja tulevad toime kriisiajal ehk perioodileriolukorra kehtestamisest kuni praeguseni. Selleks palume puuetegainimestel ja/või nende lähedastel leida 10-30 minutit, et vastataveebiküsitlusele.<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScy89H6TE1swqO_d2K6fkx_bPaQdxx_NVaR6CuxhZNWcAX4rQ/viewform>Sinu panus on oluline, sest küsitluse kokkuvõtte edastamesotsiaalministeeriumile ning haridus- ja teadusministeeriumile eesmärgigavõtta […]
08-06-2020 - 03:11 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Kõku laagri alternatiivüritus- seiklusmatk! 11. juulil Tapal
Kutsume kõiki Kõkukaid 11.juulil üliägedale seiklusmatkale, mille on meie jaoks kokku pannud Luureretked OÜ. Matk on igaühele jõukohane, teekonna pikkus kokku umbes 7 km. Lisaks matkale viiakse läbi ka põnevaid mänge, koolitusi, meeskonnatöid jm. Saab ka ujuma ja telksauna minna, teha lõkke peal süüa ning õppida looduses paremini hakkama saama. Tapale saab kõige mugavamalt rongiga, […]
05-06-2020 - 05:43 - Eesti Autismiliit - Veebiseminarid inglise keeles Autisme Centraal´ilt
Autisme Centraal alustab juunis inglisekeelsete veebiseminaridega, millele saab registreeruda osalema. Seminarid on tasulised, välja arvatud esimene seminar, mis on tasuta. Kuidas veebiseminaril osaleda?             Valige, mida soovite kuulata Vajutage rohelisele nupule registreerumiseks Kõigepealt peate osalustasu maksma Pärast tasumist näete sinist nuppu sõnumiga “registreeri” ekraani allosas. Vajutage nupule. Nüüd peate registreerima oma nime ja e-posti aadressi. Teile […]
03-06-2020 - 06:54 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda on taasavatud!
Alates 1.juunist on taas avatud Võrumaa Puuetega Inimeste Koja büroo (Lembitu 2). Büroo on avatud lühendatud ajaga teisipäev ja neljapäev 9-13. Kõigil, kes soovivad büroosse tulla, palun eelnevalt registreerida telefonil 56661650 ning endiselt on kasutusel reeglid 2+2, käte desinfitseerimine. Kes tunneb ennast haiglasena, on mõistlikum jääda koju. 2.juunil on büroos Jalaexpert kell 10-13. Ootejärjekorras palun jälgida reegleid!
01-06-2020 - 06:55 - Eesti Kogelejate Ühing - Traditsiooniline EKÜ suvelaager 10-12. juulil

Eesti Kogelejate Ühingu suvelaager Kesk-Eesti, Jõgevamaa, Jõgeva vald, Pedja küla, Kuberi talu 10.-12. juuli 2020 Kogelejate ühingu suvepäevad tulevad ka sel aastal tavapärasel ajal – juulikuu teisel nädalavahetusel. Seekord on suvseminari peaesinejaks iga osaleja! Kui oleme meelde tuletanud kõnetehnikad ja avaliku esinemise põhialused, saab iga […]

The post Traditsiooniline EKÜ suvelaager 10-12. juulil appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

31-05-2020 - 07:52 - Allergialiit - Munaallergia
Toiduallergia on 90% juhtudest põhjustatud vaid kaheksast toiduainest. Muna kuulub nimetatud „suure kaheksa“ tippu ning munaallergia on kõige sagedam lapseeas. Munaallergia on eelkõige IgE antikehade vahendatud immuunreaktsioon toidus sisalduvate munavalkude suhtes. Teisalt ei pruugi munaallergia olla põhjustatud ainult IgE-antikehadest ning seda tüüpi reaktsiooni nimetatakse mitte-IgE vahendatud allergiaks. IgE-vahendatud reaktsioonid on kiire algusega (tavaliselt tekivad mõne […]
29-05-2020 - 09:28 - Eesti Kogelejate Ühing - LAAGER LASTELE kes kogelevad ja nende peredele

Registreeri Doodles: doodle

The post LAAGER LASTELE kes kogelevad ja nende peredele appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

28-05-2020 - 06:36 - EKLVL - Lastelaager Rummusaares 14.-19. juulil 2020
Ka sel aastal toimub Rummusaare puhkebaasis kuulmispuudega lastelaager! Laagri korraldavad OÜ Targalt Talitaja ja EKLVL. Ootame kuulmispuudega lapsi ja nende õdesid-vendi vanuses 6‒15 aastat. Lapsevanema omaosalus laagri eest on 100 eurot. Kavas on nii nagu varasematel aastatel palju sportlikku tegevust,
27-05-2020 - 07:15 - Eesti Autismiliit - Eesti Puuetega Inimeste Fond SA kuulutab välja taotlusvooru “Psüühikahäiretega inimeste kriisikaardi koostamise nõustamise teenus”.
SA Eesti Puuetega Inimeste Fondil on heameel teatada, etSotsiaalministeeriumi strateegilise partnerluse raames kuulutab SA EestiPuuetega Inimeste Fond välja taotlusvooru “Psüühikahäiretega inimestekriisikaardi koostamise nõustamise teenus”. Taotlusvoorust on võimalus taotleda toetust perioodiks 2020-2022.Toatlusvooru kogumaht on 90 000 eurot. Taotlus tuleb esitada allkirjastatult, elektrooniliselt aadressileepifond@gmail.com või aadressile SA Eesti Puuetega Inimeste Fond,Toompuiestee 10, Tallinn 10137.Taotlustähtaeg on 18.06.2020 kl 17.00 […]
26-05-2020 - 02:14 - EKLVL - FEPEDA fotokampaania „Üheskoos tulevikku“
Üle-euroopaline kuulmispuudega laste vanemate ühingute assotsiatsioon FEPEDA kuulutas välja fotokampaania. Eesmärk on saada igast liikmesriigist 10 lapse pilt koos lühikese selgitusega. Selgitus saatke pildile lisaks (ärge kirjutage pildi peale). Selgitus võib olla nt: Mina olen Martin. Olen 10-aastane. Mulle meeldib
24-05-2020 - 11:02 - Allergialiit - Lehmapiimaallergia
Lehmapiimaallergia on lapseea sagedaim toiduallergia vorm, seda esineb umbes 2,5 protsendil lastest ning eelkõige kahel esimesel eluaastal. Vahel aetakse piimaallergia segi laktoositalumatusega. Laktoositalumatus pole sama mis piimaallergia. See on haigus, mille põhjuseks on piimasuhkrut lagundava ensüümi ehk laktaasi puudulikkus ja see on põhiliselt täiskasvanute probleem, lapseeas on seda harva. Vanusega laktoositalumatus sageneb. Laktaas lõhustab soolestikus […]
22-05-2020 - 08:28 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Mai 2020
8.mai- allkirjastasime koos EPIKoja ja Eesti Kurtide Liiduga pöördumise Riigikogule seoses Rahvusringhäälingu seaduse muudatuse teise lugemise peatamise osas. 12.mai- audiovisuaalsete teenuste rakkerühma koosolek. Osalesid Külliki ja Teet 12. mai – Külliki koostas kokkuvõtte 21. aprillil avaldatud audiovisuaalsete teemade küsimustikust. 12. mai – LIPS-i kasutajakoolitus – osales Teet 13. mai Ligipääsetavuse riikliku korralduse rakkerühma zoomi koosolek. […]
21-05-2020 - 12:18 - - UURING: Kõikidest ühistranspordi peatuste liikidest on parima ligipääsetavusega raudtee- ja trammipeatused
Kõikidest ühistranspordi peatuste liikidest on parima ligipääsetavusega raudtee- ja trammipeatused, jaamahoonetest on ligipääsetavusega probleeme bussi- ja raudteejaamades, mõnevõrra paremas seisus on lennujaamad, selgub sotsiaalministeeriumi ning majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi tellitud transpordi ja tehiskeskkonna ligipääsetavuse analüüsist. Bussipeatuste ligipääsetavus erineb regiooniti - parimad lahendused on suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu, maapiirkonnas on peatuste üldine seisukord linnadega võrreldes halvem. Uuring näitab, milline on Eesti ühistranspordipeatuste ja jaamahoonete olukord ning kas ja mil määral on peatuste juures arvestatud erinevate kasutajate vajadustega. Iga sõlmpunkti ja objekti osas hinnati, millistes aspektides on need ligipääsetavad erivajadustega inimestele, eakatele, lapsevankriga liiklejatele, lastele ja paljudele teistele, kel on avalikus ruumis liiklemiseks tarvis abivahendit või kelle füüsiline võimekus või nägemis- või kuulmistaju on langenud, millised kohandused on vajalikud ligipääsetavuse tagamiseks ning milline oleks kohanduste eeldatav maksumus. Analüüsi tulemused on olulised põhjusel, et ühistransport on ühenduslüli inimese teekonnal ning selle halb seisukord võib katkestada paljude inimeste igapäevased teekonnad kooli, tööle, kauplusesse ja mujale. „Rahvusvahelisel ligipääsetavuse päeval on oluline mõelda selle peale, et kõikidel ühiskonna liikmetel oleks võrdsed võimalused avalikus ruumis liikuda. Paraku välistab meie füüsiline keskkond jätkuvalt väga paljud kasutajad või muudab nende liikumise väga keeruliseks,“  ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Ligipääsetavus peab saama valdkondade üleselt poliitikate tegemise loomulikuks osaks. Vaid nii saame kindlustada, et nii lapsed, eakad, erivajadusega inimesed kui kõik teised saavad võrdselt ühiskonnaelus osaleda, käia tööl ja koolis, tarbida erinevaid tooteid ja teenuseid. Eestis on paljud peatused ja hooned erinevatele sihtgruppidele üha enam ligipääsetavad, kuid peame siiski mõtlema selle peale kuivõrd igaüks meist aitab kaasa, et ühelegi ühiskonnagrupile ei seataks asjatuid piiranguid.“ Ministri sõnul tuleb erinevate arenduste puhul algusest peale ligipääsetavuse aspektidega arvestada, et vältida hilisemaid lisakulutusi ja ressurssi ümberehitusteks. „Ligipääsetavus on odavam ja inimestele mugavam, kui sellega arvestatakse juba projekteerimisel ning läbivalt kõigis etappides.“ Analüüsi käigus kaardistati Eesti olulisemad ühistranspordi sõlmpunktid ehk kohad, kust sõidavad läbi erinevat liiki transpordivahendid, sealhulgas peatused, mis võimaldavad inimeste ligipääsu spetsiifilistele teenustele. Lisaks kaardistati jaamahooned ja nende juures olevad invaparkimiskohad ning põhilistele liikumissuundadele jäävad ülekäigud sõlmpunktide aladel. Kokku kaardistati analüüsi käigus 767 erinevat transporditaristu objekti, mille asukohaandmed on kättesaadavad Google Mapsi avalikus kaardirakenduses. „Liikumiskeskkond peab olema mugav, ligipääsetav ja ohutu ning võimaldama iseseisvalt liikuda igaühel meist, seda nii kaheksa kui ka 80-aastasel inimesel. Lisaks ühistranspordipeatuste ja sõlmpunktide ligipääsetavuse parandamisele vajavad süsteemset ja pidevat tähelepanu ka nendeni viivad teekonnad, liikumisinfo kättesaadavus, ühistranspordivahendite ligipääsetavus,“ ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi transpordi arengu ja investeeringute osakonna peaspetsialist Liis Vahter. „Et ligipääsetavus ei tohi olla hooajaline nähtus, tuleb füüsilise keskkonna parandamise ja nutika infoedastuse kõrval samavõrra tagada ka kvaliteetne aastaringne hooldus. Seda selleks, et kasutaja saaks ka raske talveilmaga ühistransporditeenusele loota.“ Vahteri sõnul on ühe konkreetse tegevusena sel perioodil investeeritud raudteepeatuste arendamisse, eesmärgiga parandada ligipääsetavust, integreerida erinevaid liikumisviise ja parandada seeläbi rongiliikluse kasutajakogemust. Rongireisijate arv on sisuliselt kahekordistunud ning see arendus on olnud edukas. „Värskelt valminud analüüsi tulemused kinnitavad, et ligipääsetavuse kvaliteedi ja arendustegevustega on vajalik järjepidevalt tegeleda.“ Uuringus kaardistatud bussipeatuste hinnanguline ligipääsetavaks tegemise maksumus oleks ligi 3,4 miljonit eurot, kaardistatud jaamahoonete ligipääsetavaks tegemise maksumus veidi üle 270 tuhande euro, kaardistatud ülekäikude maksumus ligi 875 tuhat eurot ning tööd kaardistatud objektide juurde invaparklate rajamisel maksaksid üle 31 tuhande euro. Kokku maksaks kaardistatud objektide ligipääsetavaks tegemine hinnanguliselt 4,6 miljonit eurot. Bussipeatuste ligipääsetavuse kohandustööde kogumaksumus Eestis oleks hinnanguliselt 39,8 miljonit eurot, seejuures pole arvestatud puute ja kompimisega tajutavate materjalide, näiteks mummukivide kasutamisega. Maksumused on arvestatud koos käibemaksuga. "Eriolukorras on kõik inimesed saanud kogeda, kui ahistavad on liikumispiirangud. Kahjuks kogeb suur osa eestimaalastest liikumispiiranguid ka tavaolukorras. Loodan, et ligipääsetavuse päeva tähistamine ja värskelt valminud uuring aitavad motiveerida igat füüsilise ja virtuaalkeskkonna loojat juba eos läbi mõtlema, kas loodut saavad takistusteta kasutada kõik inimesed," ütles Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Anneli Habicht. Täna tähistatakse rahvusvahelist ligipääsetavuse päeva, mille eesmärk on tõsta teadlikkust, et iga inimene, ka erivajadusega inimene, laps ja eakas, soovib teistega võrdselt ühiskonnaelus osaleda, käia tööl ja koolis, kuid tihtipeale ei ole keskkond igaühele ligipääsetav. Ligipääsetavus tähendab, et kogu elanikkond on elu- ja infokeskkonda kaasatud ja kõikidele on antud ühiskonnaelus osalemiseks võrdsed võimalused. Olulisemad tulemused: Kõikidest peatuste liikidest on parima ligipääsetavusega raudtee- ja trammipeatused, kokku hinnati 89 tk. Nendes peatustes on kõige rohkem arvestatud eri ligipääsetavuse aspektidega, näiteks füüsiline ligipääs, puute ja kompimisega tajutavad teekatted, kontrastsus, reaalaja infotablood jne. Bussipeatused on üldiselt heas seisukorras, erinevused esinevad regiooniti, parimad lahendused on suuremates linnades nagu Tallinn, Tartu ja Pärnu. Linnade keskmine skoor 61%. Maapiirkonnas on peatuste üldine seisukord linnadega võrreldes halvem – puuduvad ootekojad, valgustus, ooteplatvormid ning teekate on liikumisabivahenditele läbimatu. Jaamahoonetest on vähem ligipääsetavad bussi- ja raudteejaamad ning sadamad. Mõnevõrra paremas seisus on lennujaamad, mis on seletatav rahvusvaheliste nõuetega, kuid näitaja võiks olla palju parem. Näiteks Tallinna Lennujaam on küll füüsiliselt hästi ligipääsetav, kuid on teisi puudeliike puudutavate kohanduste osas puudulikum. Ligipääsetavust hinnati kokku 47 eri liiki jaamahoones, millest bussijaamasid 21, rongijaamasid 9, sadamaid 11 ja lennujaamu 6. Ülekäigurajad. Helisignaalide kasutamine ülekäikudel ei ole väga levinud, kuid liiklusohutuse ja vaegnägijate seisukohalt on see väga oluline. 198 kaardistatud ülekäigust esines helisignaali kõigest 13 teeületuskohal. Rohkem tähelepanu vajaksid ka ülekäigu puute ja kompimisega tajutav tähistamine ja ülekäiguni suunamine. Invaparkimiskohad. Heas seisus on transporditaristu hoonete juures olevad invaparkimiskohad. Kaardistatud jaamahoonetest (47 hoonet) puudus invaparkimine aga 61%-l (29 hoonel). Invatualetid. Kaardistatud jaamahoonetest puudus invatualett 28%-l juhtudest. Uuring on valminud Euroopa Regionaalarengufondist Valdkondliku teadusja arendustegevuse tugevdamise programmi (RITA) tegevus 2 „Teadmistepõhise poliitikakujundamise toetamine" rahastamisel. Pressiteade eesti viipekeeles
EST
21-05-2020 - 07:24 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - E-infopäev Toimetulek koroona-ajal
Head EPIKoja liikmesorganisatsioonid! Palume teil kutset levitada ka oma liikmetele ja koostöövõrgustikes! Kutsume teid osalema Eesti Puuetega Inimeste Koja E-infopäeval  puuetega inimestele “Toimetulek koroona-ajal”, mis toimub 10.06.2020 kell 12:45-15:00  videokonverentsina. Osalemiseks vajate kvaliteetset internetiühendust, kõlarifunktsiooniga arvutit või nutiseadet. Päevakava:  12.45-13.00 Osalejate ja esinejate sisselogimine e-keskkonda Cisco Webex 13.00-13.10 Sissejuhatus. Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht. 13.10-13.40 Puude otsuste pikendamine ja sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus eriolukorras ja eriolukorra järel. Leila Lahtvee,  Sotsiaalkindlustusameti ekspertiisi ja sotsiaaltoetuste talituse juhataja. 13.40-14.10 Töövõime hindamise otsuste pikendamine ja tööalane rehabilitatsiooniteenus eriolukorras ja eriolukorra järel. Sirlis Sõmer-Kull, Eesti Töötukassa töövõime hindamise ja töövõimet toetavate teenuste osakonna juhataja. Paus 10 minutit 14.20-14.50 Erihoolekande kogemused ja võimalused eriolukorras...
18-05-2020 - 05:11 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Toompuiestee vastuvõtt taas avatud
Alates 19. mai jätkuvad igal teisipäeval vastuvõtupäevad meie Toompuiestee kontoris. Toimub esmatasandil kuulmisalane nõustamine, patareide müük, osutatakse rehabilitatsiooni- ja kogemusnõustamisteenust. Infot saab kirjutustõlketeenusest, kohapeal olemas häiresüsteemide näidiseid, erinevate kuulmiskeskuste voldikuid jne. Sotsiaaltöötaja Ene Oga on teid ootamas teisipäeviti kell 11-17, eelneval kokkuleppel saab kohtumisi korraldada ka teistel päevadel, sh teiste spetsialistidega. Juhatuse esimees Külliki Bode […]
18-05-2020 - 09:12 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Hüpokoerte koolituse kuupäevad on muutunud

Eriolukorraga seoses lükkus edasi hüpokoerte koolituse algus. Uus grupp alustab septembrikuus, nii et huvi korral jõuab veel liituda. 2020/2021 hüpokoera koolitusele on veel 2 vaba kohta. Lisainfo Kati Ernitsalt aadressil info@koertekoolitus.eu Koolituskoht: Kolgaküla rahvamaja Koolituse maksumus: 1450 eurot   Koolituskalender 2020/2021  1.moodul: 26.-27.09.2020 (2-päevane) 2.moodul: 31.10.2020 – 01.11.2020 (2-päevane) 3.moodul: 12.-13.12.2020 (2-päevane) 4.moodul: 06.02.2021 5.moodul: 20.03.2021 […]

The post Hüpokoerte koolituse kuupäevad on muutunud appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

18-05-2020 - 09:06 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ taas avatud alates 18. maist

Meie klientide ja töötajate tervise huvides ja viiruse leviku tõkestamiseks kehtib esialgu üleminekuaeg – töötame nii palju kui võimalik endiselt kaugtöö vormis (e-kirja, telefoni, skype, zoom teel). Kohtume vaid eelneval kokkuleppel ja ainult siis, kui see sobib nii kliendile kui ELDÜ nõustajale. Meie juures on olemas igale külalisele isikukaitsevahendid (mask ja kindaid) ja des. vahendid. Kui te […]

The post ELDÜ taas avatud alates 18. maist appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

15-05-2020 - 08:15 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - ELDÜ koolitused ja nõustamised

Siit leiad info lähiajal toimuvate koolituste ja nõustamiste kohta. Koolitused Rakvere Aqva Spaas Pumba- ja sensorikoolitused Rakvere Aqva Spaas Insuliinipumbas on oluliselt rohkem võimalusi insuliini annustamiseks kui vaid söögibooluse tegemine. Õpime koos pumba võimalusi ära kasutama, et sellest seadmest oleks päriselt abi. Peale koolitust oskad teha pikendatud booluseid (dual, square), ajutisi basaale, muuta basaale, seadistada […]

The post ELDÜ koolitused ja nõustamised appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

15-05-2020 - 07:43 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Koja töökorraldus
Alates 19.maist Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht töötab kodukontoris. Kellel on soovi büroosse tulla, palun leppida telefonil 56661650 selleks aeg kokku. 2.juunil on eeldatavalt Jalaexperdi vastuvõtt ning 3.juunist on büroo avatud.
13-05-2020 - 07:22 - EKLVL - Rummusaare kevadtalgud said peetud
Kõigepealt palju tänu kõikidele talgulistele, kes leidsid aega ja andsid suure panuse Rummusaare ettevalmistamiseks suveperioodiks. Kokku saadi tavapärasest oluliselt vähem, aga see-eest väga võitlusvõimelise ja toetahtelise seltskonna : 14 täiskasvanut, 4 last ja Ruudi. Sai veedetud mõnus päev värskes õhus.
04-05-2020 - 07:23 - EKLVL - EKLVL ja Implantaadilaste Seltsi aastakoosolek toimub sel aastal veebis
Koht: Zoom, link edastatakse registreerunute e-postkasti. Aeg: 7. mai kell 18 – 19.30. Zoomis on ka viipekeele tõlge – palun vaadake PDF failist, kuidas viipekeeletõlget parenimi näha. Zoomis viipekeeletõlge kasutamise juhis Kavas EKLVL ja Implantaadilaste Seltsi 2019. a majandusaasta aruannete
01-05-2020 - 03:16 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Teade: kuni 17.05 Koda suletud.
Annan teada, et seoses eriolukorra pikendamisega jätkab Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht kaugtööd ja seda kuni eriolukorra lõppemiseni (ehk praeguse seisuga kuni 17.05). Ühtlasi jääb Võrumaa PIK kontor Lembitu tn.2 suletuks. Lauluring Elurõõm, spordiring, loovusring ja ujumine on selleks hooajaks lõppenud. Murede ja küsimuste korral palun võtke minuga ühendust voru.koda@mail.ee või telefonil 56661650.
29-04-2020 - 10:29 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - ! UUS ! KML patsiendi teejuht- valminud aprillis 2020
Uus inforaamat: “KML patsiendi ja tema lähedaste teejuht” on valmis saanud. Trükitud raamatud on kättesaadavad PERHis ja Tartu Kliinikumi Hematoloogia osakondades. Loodame varsti valmis saada ka venekeelse raamatu.
22-04-2020 - 09:09 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Oluline! Palun vastake küsimustikule
Palume vastata ühele olulisele küsimustikule audiovisuaalsete teenuste kohta, mille leiate allolevalt aadressilt: Küsitlus audiovisuaalsete teenuste kohta   Küsitluse eesmärk on kaardistada huvigruppide ootusi telesaadete ja teiste audiovisuaalsete teenuste ligipääsetavuse osas. Teie vastused on väga olulised, sest tänu Teile saavad teenusepakkujad infot, millistele toodetele on vaja rohkem tähelepanu pöörata.   Küsitlusele ootame vastuseid hiljemalt 6.maiks, siis […]
22-04-2020 - 08:28 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Aprill 2020
2. aprill toimus audiovisuaalsete teenuste rakkerühma kohtumine Zoomis kitsamas ringis. Osalesid Teet ja Külliki. 5. aprillil esitas Teet EVL sisendi ligipääsetavuse riikliku korralduse teemagruppi. 6. aprillil – LIPS testimise koosolek – osales Teet. 7.aprillil toimus audiovisuaalsete teenuste rakkerühma esimene kohtumine. Osalesid Külliki Teet, Jüri 8.aprill- juhatuse  ja nõukoja veebikoosolek 14. aprillil esitas Teet selgitava kirjelduse […]
21-04-2020 - 05:22 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Anneli Habicht: puuetega inimesed ja salvräti õhendamine
Arvamus Anneli Habicht, Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Laupäeval jagasid puuetega inimeste organisatsioonid avalikkusega muret niigi ebapiisava rahastuse võimaliku mahuka kärpe osas. Ministeeriumi kommentaaridest puuetega inimeste murele aga selgus, et taolist ohtu justkui ei ole. Kuna osapoolte hinnang olukorrale on olnud niivõrd erinev, selgitab Anneli Habicht pisut puuetega inimeste vaatenurka. Lugu algas sotsiaalministeeriumi poolt Eesti Puuetega Inimeste Fondile, puuetega inimeste organisatsioonide rahastuse koordineerijale, 9. aprillil saadetud pöördumisest seoses eriolukorraga. Kirjas tänati hea koostöö eest ja, viidates 2020. aasta hasartmängumaksu laekumiste kuni 50-protsendilise kahanemise hinnangule, teatati, et alates kolmandast kvartalist peab ministeerium väljamakstava toetuse summat vähendama. Ministeerium avaldas soovi läbirääkimisteks, et...
20-04-2020 - 05:42 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Arvamuslugu: Mask- uus normaalsus? Palun, ei!
Miks selline hüüatus, mis lahti? Aga kas olete mõelnud, kuidas saavad sellel “maskiballil” hakkama kuulmislangusega inimesed? Maskis inimestel on varjatud kõige tähtsam suhtlemisvahend- suu, mille pealt loevad nii vaegkuuljad kui kurdid. Oleme olnud seni kannatlikud ning proovinud kuidagimoodi hakkama saada, aga kui see olukord peaks pikemalt jätkuma, siis on tõesti aeg sõna sekka öelda. Loe […]
10-04-2020 - 09:48 - Allergialiit - Kuidas käsi kaitsta?
Kuidas käsi kaitsta, kui neid on vaja pidevalt pesta ja desinfitseerida? Kuula kuidas dr. Maigi Eisen annab selleks nõu www.vikerraadio.ee
09-04-2020 - 03:25 - Eesti Autismiliit - Riik maksab eriolukorras toetust puudega lapse vanematele, kes peavad ajutiselt töölt eemal olema
Erivajadusega lapse vanema toetuse eesmärk on tagada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal. Erivajadusega laste vanemate sissetuleku kaotuse osaline kompenseerimine on õigustatud tulenevalt haridusasutuste sulgemisest ja vajadusest tagada erivajadustega laste igapäevane kodune järelevalve, tugi õppimisel ja isikuhooldustoimingute teostamine. Sotsiaalkindlustusamet saadab erivajadusega lapse vanematele toetuse saamise võimaluse kohta […]
09-04-2020 - 09:10 - - Riik hakkab maksma eriolukorra ajal toetust erivajadusega laste vanematele
Vabariigi Valitsus kiitis täna heaks toetuse määramise erivajadusega last kasvatavale vanemale. Toetuse eesmärk on võimaldada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal. „Haridusasutuste kaugõppele üleminek tähendab oluliselt suuremat koormust erivajadusega laste vanematele, sest lapse erivajadus eeldab täiendavat järelevalvet ja tuge nii õppimisel kui hooldustoimingutel, mistõttu peavad vanemad ajutiselt töölt ära tulema,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Samuti on mõnedel erivajadusega lastel nõrgenenud immuunsus, mis asetab nad COVID-19 riskirühma ning on mõistetav ja soovitatav, et olukorras, kus kaugtöö pole võimalik, jäävad vanemad ajutiselt töölt eemale ning riik pakub neile peredele tuge eriolukorra ajal toimetulekuks.“  Erivajadusega lapse vanema toetusele on õigus inimesel, kes kasvatab immuunpuudulikkusega, raske või sügava puudega või teatud haridusliku erivajadusega last ning kes on töötamise registri andmetel palgata puhkusel või kelle võlaõigusliku lepingu täitmine on peatatud. Toetuse saamiseks tuleb seega vanemal ja tööandjal või tööd võimaldaval isikul puhkusele jäämises või lepingu peatamises kokkuleppele jõuda ning töö- või käsundiandja peab kokkuleppe fikseerima töötamise registris. Toetuse suurus on 70% lapsevanema eelmise kalendriaasta ühe kalendripäeva keskmisest sotsiaalmaksuga maksustatud tulust. Toetuse miinimumsumma ühes kuus on 540 eurot ja maksimumsumma 1050 eurot. Toetust makstakse tagasiulatuvalt alates vanema tasustamata puhkuse või võlaõigusliku lepingu täitmise peatamise päevast, kuid mitte varasemast kui 12.03.2020. Valitsus kuulutas seoses COVID-19 haiguse levikuga 12.03.2020 välja eriolukorra ja otsustas viia haridusasutused distantsõppele. Sotsiaalkindlustusamet saadab erivajadusega lapse vanematele toetuse saamise võimaluse kohta teavituse ja alates 13. aprillist ka iseteeninduse pakkumuse. Vanem peab toetuse saamise sotsiaalkindlustusameti iseteeninduses kinnitama. Esimeste väljamaksetega alustatakse alates 20. aprillist. Valitsus toetas sotsiaalministeeriumi ettepanekut eraldada toetuse maksmiseks 2020. aasta riigieelarve lisaeelarvega 10 miljonit eurot. Valitsus esitas 2. aprillil lisaeelarve seaduseelnõu Riigikogule menetlemiseks. Toetuse saamise täpsemad tingimused on kirjas sotsiaalkindlustusameti kodulehel: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/erivajadusega-lapse-vanema-erakorraline-toetus    
EST
08-04-2020 - 06:15 - Eesti Autismiliit - Autism-Europe kutsub osalema uuringus autistlike inimeste ja nende perekondade olukorra kohta COVID-19 leviku ajal.
Enamikus Euroopa riikides kasutusele võetud meetmetel on olnud suur mõju autistlike inimeste ja nende perekondade elule kogu Euroopas. Algatatud uuringus küsitakse, kas autistlikele inimestele mõeldud tugiteenused on katkestatud või häiritud, kas autismispetsiifilistel infoliinidel on olemas teave või on kättesaadav teave COVID-19 kohta ja kas autismiga inimesed on saanud tervishoiuteenuste korral mõistliku majutuse. Samuti küsitakse, milline […]
08-04-2020 - 12:49 - - Hooldusperede toetus suureneb kaks korda, puudega lapse toetust laiendatakse ka harvikhaigusega lastele
Riigikogu võttis täna vastu seadusemuudatused, millega suurendatakse hooldusperede toetamist. Lisaks laiendatakse puudega lapse toetust harvikhaigusega lastele ehk toetust hakkavad ühtlasi saama fenüülketonuuria diagnoosiga lapsed, kellel pole puuet pole määratud, ent kes vajavad tuge ravitoidu ostmisel. „Täna vastu võetud muudatused pakuvad senisest enam turvatunnet nii hooldusperedele kui ka harvikhaigustega ja erivajadusega laste vanematele,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Hooldusperede täiendav toetamine on oluline samm, et jätkata perepõhise asendushoolduse väärtustamist ning kindlustada riigi poolt toetusfondi eraldatud vahendite eesmärgipärane kasutamine. Harvikhaigusega lastele hakkab riik maksma puudega lapse toetust, mis aitab luua lastele kasvamiseks ja arenguks võimalikult head tingimused ning ennetada terviseprobleemide süvenemist ning puude tekkimist.“ Edaspidi muutub minimaalne summa, millega kohalik omavalitsus on kohustatud toetama hooldusperet ühe lapse hooldamisel. Võrreldes varasemaga suureneb hooldusperede minimaalne toetamine kaks korda ehk hooldusperele makstava toetuse või tasu miinimum on edaspidi pool töötasu alammäärast lapse kohta.   Jätkuvalt on tegemist toetuse miinimumi kehtestamisega ning iga kohalik omavalitsus saab otsustada hooldusperede toetamise ka suuremas summas, arvestades pere täiendavaid vajadusi lapse perre tuleku järgselt. Samuti on võimalik hoolduspere vanemat jätkuvalt toetada kas toetuse või tasu maksmisega. Täiendavalt kaetakse ka edaspidi hooldusperele hooldusel oleva lapse isiklikud kulud vastavalt vajadusele, kuid vähemalt seaduses sätestatud miinimumi ulatuses, keskmiselt 240 eurot ühes kuus. Seadusemuudatus jõustub 2020. aasta 1. juulil. Puudega lapse toetust laiendatakse ka harvikhaigusega lastele ehk luuakse erisus, mille järgi on võimalik puudega lapse toetust maksta teatud juhtudel ka neile lastele, kellele puuet pole määratud. Eesmärk on toetada peresid, kelle laste harvikhaigusega kaasnevad olulised lisakulud ning aidata kaasa püsivate tervisekahjustuste ja puude tekkimise ennetamisele. Toetust hakkavad saama sotsiaalkindlustusameti kaudu ka fenüülketonuuria diagnoosiga lapsed, kellel pole puuet pole määratud või ei määrata, ent kes vajavad tuge ravitoidu ostmisel. Lisaks andis Riigikogu Vabariigi Valitsusele volituse kehtestada eriolukorra ajal rahalise toetuse meetmeid, et ennetada või leevendada eriolukorrast tulenevaid toimetulekuraskusi. Sellest lähtuvalt esitab sotsiaalministeerium Vabariigi Valitsusele ettepaneku toetuse maksmiseks erivajadusega laste vanematele, kelle lastel on nõrgenenud immuunsüsteem või kelle erivajadus eeldab pidevat kodust tuge ja järelevalvet, mistõttu on vanem sunnitud ajutiselt töölt ära tulema.
EST
02-04-2020 - 01:24 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Osalise ja puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ning puuete kestust pikendatakse
Valitsus kiitis heaks sotsiaalministri ettepaneku pikendada osalise või puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ja puude kestust ning vastavate toetuste maksmist kuue kuu võrra seoses tervishoiuasutustes vastuvõttude vähendamisega eriolukorra tõttu. Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest kuni 2020. aasta augusti lõpuni.   Töövõime hindamise taotlemisel on nõue käia vähemalt kuue […]
02-04-2020 - 10:23 - - Osalise ja puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ning puuete kestust pikendatakse
Valitsus kiitis heaks sotsiaalministri ettepaneku pikendada osalise või puuduva töövõime, püsiva töövõimetuse ja puude kestust ning vastavate toetuste maksmist kuue kuu võrra seoses tervishoiuasutustes vastuvõttude vähendamisega eriolukorra tõttu. Muudatus puudutab inimesi, kelle töövõime, püsiva töövõimetuse või puude otsus lõpeb ajavahemikul eriolukorra kehtestamisest kuni 2020. aasta augusti lõpuni.   Töövõime hindamise taotlemisel on nõue käia vähemalt kuue kuu jooksul enne taotluse esitamist arsti juures. Eriolukorra tõttu on paljud raviasutused vähendanud ambulatoorset vastuvõttu, mistõttu on terviseandmete uuendamine töövõime hindamise taotluse esitamiseks raskendatud. Paljud vähenenud töövõimega inimesed kuuluvad ka riskigruppi, sest nende immuunsus on nõrgem ja seetõttu on parem, kui nad mõjuva põhjuseta tervishoiuasutusi ei külasta. Nii võib paljude inimeste töövõime hindamine eriolukorra ajal olla raskendatud või isegi võimatu. „Töövõime toetamise süsteem pakub mitmeid võimalusi vähenenud töövõimega inimeste abistamiseks, kuid kriisiperioodil on oluline eeskätt töövõimetoetuse õigeaegne kättesaamine,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Igakuise töövõimetoetuse katkemine võib seada inimese majanduslikult väga keerulisse olukorda, mistõttu on oluline leida kiire ja mõistlik lahendus toetuse jätkuvaks maksmiseks ka siis, kui inimene kohe arsti juurde ei pääse. Samuti pean oluliseks puuete kehtivuse pikendamist, et inimesed ei kaotaks puudetoetust ning õigust hädavajalikele teenustele.“ Osalise või puuduva töövõime kestust ning töövõimetoetuse maksmist pikendatakse kuue kuu võrra inimestel, kelle töövõime hindamise otsus lõpeb ajavahemikul 12. märts kuni 31. august 2020. See annab inimestele piisava aja arsti vastuvõtule saamiseks ning terviseandmete uuendamiseks enne uue töövõime hindamise taotluse esitamist. Sarnaselt pikendab sotsiaalkindlustusamet püsiva töövõimetuse kestust ja töövõimetuspensioni maksmist töövõimetuspensionäridel, kes muidu peaksid lähikuudel esmakordselt pöörduma töövõime hindamiseks töötukassasse. Samuti pikendatakse kõigil, kelle puue lõpeb vahemikus 12. märts kuni 31. august 2020 puude raskusastme kestust ja sotsiaaltoetuste maksmist kuue kuu võrra. Muudatuse eesmärk on lahendada nende inimeste olukord, kelle digiloos hetkel hindamiseks vajalikud terviseandmed puuduvad, sest nad ei ole eriolukorra tõttu saanud arsti juurde minna või kokkulepitud arsti vastuvõtud on tühistatud.  Juba esitatud töövõime hindamise ja puude raskusastme tuvastamise taotlusi menetletakse tavapäraselt. Jätkuvalt võetakse vastu avaldusi nii uutelt taotlejatelt kui neilt, kes ise soovivad oma töövõimet või puuet ümber hinnata, näiteks terviseseisundi halvenemise tõttu. Sotsiaalministeerium soovib erandkorras pikendada ka kohustusliku arstivisiidi perioodi. Kui inimene ei ole eriolukorra tõttu käinud kuue kuu jooksul enne töövõime hindamise taotluse esitamist arsti juures, siis arvestab Töötukassa töövõime hindamisel ka varasemaid, 12 kuu jooksul toimunud arstivisiite. Töötukassa ja sotsiaalkindlustusamet pikendavad otsused automaatselt ning inimene selleks ise midagi tegema ei pea. Töötukassa otsused toimetatakse kätte e-posti või posti teel, samuti on otsused kättesaadavad e-töötukassas. Sotsiaalkindlustusamet saadab pikendatud perioodiga pensionitunnistuse ja puudega isiku kaardi inimesele postiga koju.
EST
02-04-2020 - 06:26 - Eesti Autismiliit - Igal aastal 2.aprillil tähistatakse üle maailma rahvusvahelist autismiteadlikkuse päeva
Autismiteadlikkuse päeva tähistatakse üle maailma alates 2007. aastast ning sellele pani aluse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Peaassamblee. Rahvusvahelise autismipäeva sümbol on sinine pusletükk, mis sümboliseerib häire keerukust ja omasust just poistele. Sel aastal on kõik teisiti ning kriisiolukorras on tühistatud üle maailma kõik üritused. Kutsume kõiki inimesi täna mõtlema sellele, mida saab ühiskond ja igaüks meist […]
27-03-2020 - 05:00 - Eesti Vaegkuuljate Liit - Kuulmiskeskuste töö ja tarvikute müük eriolukorra ajal
Tänase seisuga kogutud ülevaate kuulmiskeskuste lahtiolekuaegadest praeguse eriolukorra ajal. Kõige mõistlikum on probleemide korral võtta nendega ühendust e-maili või telefoni teel ja leppida kokku, kuidas leida kõige kiiremad lahendused.  1. Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (Oticoni aparaadid, Tallinnas, Pärnu mnt 106) Eriolukorra tingimustes on Kuulmisrehabilitatsioni Keskus avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.00  – 9.30. Teostame kuuldeaparaadi remonti ja müüme tarvikuid. Uute […]
27-03-2020 - 12:05 - Kuulmisabi Kogukond - KUULMISKESKUSTETÖÖ ERIKORRA AJAL
1. Kuulmisrehabilitatsioonikeskus (Oticoni aparaadid, Tallinnas, Pärnu mnt 106) Eriolukorra tingimustes on Kuulmisrehabilitatsioni Keskus avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.00 – 9.30. Teostame kuuldeaparaadi remonti ja müüme tarvikuid. Uute kuuldeaparaatide saamiseks palume registreerida meie infotelefonidel 6454046, 538 88312 või e-maili teel: info@heakuulmine.ee. 2. Kuuldeaparaadid OÜ (Resoundi aparaadid, Tallinnas, Tartus, Rakveres, Viljandis,Pärnus, Narvas, Paides) Hetkel on keskused suletud, … Loe edasi "KUULMISKESKUSTETÖÖ ERIKORRA AJAL"
20-03-2020 - 03:54 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Anneli Habicht: empaatia õpituba
Paradoksaalsel moel on just puudega inimesed need, kes võiksid nõu anda, kuidas ühtäkki tekkinud tegevus- ja liikumispiirangutega hakkama saada, kirjutab Anneli Habicht. Loe pikemalt: https://www.err.ee/1066760/anneli-habicht-empaatia-opituba
19-03-2020 - 07:59 - Võrumaa Puuetega Inimeste Koda - Infoks: Kuidas korraldada ühingute tööd praeguses olukorras
Eriolukord riigis on suurema osa inimeste jaoks tavapärase töörežiimi pea peale keeranud ja tekitanud kindlasti omajagu segadust ja küsimusi ühingu töö korraldamisel. Vabaühenduste Liidu huvikaitse spetsialist Alari Rammo on kokku mõned soovitused, kuidas uues olukorras toime tulla nii üldkoosolekute korraldamise, juhatuse liikme volituste pikendamise kui ka majandusaasta aruande heakskiitmissega: https://heakodanik.ee/uudised/kuidas-pidada-uldkoosolekut-eriolukorras/
18-03-2020 - 01:52 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Koronaviirus ja vähk: millega peaks arvestama
Kasulikku infot jagab Virtuaalkliinik.ee artikkel.
16-03-2020 - 07:23 - EKLVL - Info seoses eriolukorraga
Head EKLVL liikmed! Arvestades Eestis kehtestatud eriolukorda jääb 4. aprilliks Meremuuseumis kavandatud aastakoosolek ära. Kuidas ja mis vormis aastakoosolek toimub, selgub lähikuudel. Kalenderplaanis on praegu järgmised üritused: 9.-10. mai Talgud Rummusaares 14.-19. juuli Lastelaager Rummusaares 15.-16. august Perelaager Rummusaares Täpsem
14-03-2020 - 07:33 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Koroonaviirus ja diabeet

Diabeedihaiged, südame- ja kopsuhaiged on koroonaviiruse riskigrupis, kuid ka sellest sihtrühmast on ohustatumad vanemad ja nõrgenenud immuunsusega inimesed. Koroonal on gripilaadsed sümptomid, sealhulgas köha, kurguvalu, palavik, õhupuudus, lihas- ja peavalu. ELDÜ juhatuse liige dr. Ülle Einberg soovitab praeguses olukorras rahulikuks jääda: “Kindlasti tahaksin rõhutada, et senised kogemused maailmas koroonaviirusega haigestumisel näitavad seda, et lapsed haigestuvad õnneks […]

The post Koroonaviirus ja diabeet appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

13-03-2020 - 09:36 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu 13. aprill kolib Skypi!

Tere Liikmed! Meil on hea meel teatada, et leidsime võimaluse aprillis siiski kõneraviõhtu läbi viia. Vestlusõhtu toimub Skype teel grupis EKÜ kõnekunnid. Kohtume esmaspäeval, 13. aprillil kell 19.00.Seekord räägime oma kogemustest seoses koroonakriisiga. Räägime, kuidas me oleme kohanenud ühiskondlikku isolatsiooni ja muutunud igapäevaeluga.  Iga osaleja võiks ette valmistada […]

The post Kõneraviõhtu 13. aprill kolib Skypi! appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

12-03-2020 - 08:12 - - Riik soovib laiendada puudega lapse toetust ka harvikhaigusega lastele
Sotsiaalministeerium esitas Riigikogule ettepanekud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmiseks, mille järgi oleks edaspidi võimalik määrata puudega lapse toetus ka harvikhaigusega lastele. Muudatustega luuakse erisus, mille järgi on võimalik puudega lapse toetust maksta teatud juhtudel ka neile lastele, kellele puuet pole määratud. Eesmärk on toetada peresid, kelle laste harvikhaigusega kaasnevad olulised lisakulud ning aidata kaasa püsivate tervisekahjustuste ja puude tekkimise ennetamisele. Toetust hakkavad saama sotsiaalkindlustusameti kaudu ka fenüülketonuuria diagnoosiga lapsed, kellel pole puuet määratud või ei määrata, ent kes vajavad tuge ravitoidu ostmisel. „Riigi ülesanne on luua lastele kasvamiseks ja arenguks võimalikult head tingimused ja ennetada terviseprobleemide süvenemist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Seetõttu on vaja tagada harvikhaigusega lastele ja nende peredele kindel tugi, mis aitab katta lapse haigusest tingitud lisakulusid ja ennetada puude tekkimist.“  Toetust hakatakse maksma neile harvikhaiguse diagnoosiga lastele, kellele sotsiaalkindlustusamet puuet ei määra, aga kelle haigusega kaasnevad olulised lisakulud, mida teistest riigi vahenditest juba ei kaeta ning kelle puhul tooks ravijuhendi mittejärgimine kaasa terviseseisundi olulise halvenemise ja suure tõenäosusega ka puude tekkimise. Makstava toetuse suurus vastab raske puudega lapse toetuse suurusele ning on 2020. aastal 161 eurot kuus. Toetus määratakse esmakordsel taotlemisel alates puude raskusastme määramise taotluse esitamise päevast. Sotsiaalkindlustusametil on tulenevalt igast individuaalsest juhtumist õigus otsustada toetuse määramise kestus, kuid maksimaalselt võib toetuse määrata kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Kui lapsel on muud kaasnevad terviseprobleemid või on tekkinud haiguse tüsistused, mille tõttu lapsele määratakse puue, siis makstakse toetust vastavalt tuvastatud puude raskusastmele. Samaaegselt kahte toetust ei maksta. Sotsiaalminister kehtestab määrusega harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse peredele puudega lapse toetust. Loetelu täiendatakse arstliku ekspertiisikomisjoni ettepanekul ning pärast konsulteerimist huvigruppidega. Euroopa Liidu tasandil defineeritakse haruldast haigust ehk harvikhaigust kui haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 10 000-st,  järelikult peab konkreetne haigus kuuluma sellise esinemissagedusega haiguste hulka. Muudatus jõustub 1. mail 2020.
EST
12-03-2020 - 08:12 - - Riik soovib laiendada puudega lapse toetust ka harvikhaigusega lastele
Sotsiaalministeerium esitas Riigikogule ettepanekud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse muutmiseks, mille järgi oleks edaspidi võimalik määrata puudega lapse toetus ka harvikhaigusega lastele. Muudatustega luuakse erisus, mille järgi on võimalik puudega lapse toetust maksta teatud juhtudel ka neile lastele, kellele puuet pole määratud. Eesmärk on toetada peresid, kelle laste harvikhaigusega kaasnevad olulised lisakulud ning aidata kaasa püsivate tervisekahjustuste ja puude tekkimise ennetamisele. Toetust hakkavad saama sotsiaalkindlustusameti kaudu ka fenüülketonuuria diagnoosiga lapsed, kellel pole puuet määratud või ei määrata, ent kes vajavad tuge ravitoidu ostmisel. „Riigi ülesanne on luua lastele kasvamiseks ja arenguks võimalikult head tingimused ja ennetada terviseprobleemide süvenemist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Seetõttu on vaja tagada harvikhaigusega lastele ja nende peredele kindel tugi, mis aitab katta lapse haigusest tingitud lisakulusid ja ennetada puude tekkimist.“  Toetust hakatakse maksma neile harvikhaiguse diagnoosiga lastele, kellele sotsiaalkindlustusamet puuet ei määra, aga kelle haigusega kaasnevad olulised lisakulud, mida teistest riigi vahenditest juba ei kaeta ning kelle puhul tooks ravijuhendi mittejärgimine kaasa terviseseisundi olulise halvenemise ja suure tõenäosusega ka puude tekkimise. Makstava toetuse suurus vastab raske puudega lapse toetuse suurusele ning on 2020. aastal 161 eurot kuus. Toetus määratakse esmakordsel taotlemisel alates puude raskusastme määramise taotluse esitamise päevast. Sotsiaalkindlustusametil on tulenevalt igast individuaalsest juhtumist õigus otsustada toetuse määramise kestus, kuid maksimaalselt võib toetuse määrata kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Kui lapsel on muud kaasnevad terviseprobleemid või on tekkinud haiguse tüsistused, mille tõttu lapsele määratakse puue, siis makstakse toetust vastavalt tuvastatud puude raskusastmele. Samaaegselt kahte toetust ei maksta. Sotsiaalminister kehtestab määrusega harvikhaiguste loetelu, mille puhul makstakse peredele puudega lapse toetust. Loetelu täiendatakse arstliku ekspertiisikomisjoni ettepanekul ning pärast konsulteerimist huvigruppidega. Euroopa Liidu tasandil defineeritakse haruldast haigust ehk harvikhaigust kui haigust, mis esineb kuni viiel inimesel 10 000-st,  järelikult peab konkreetne haigus kuuluma sellise esinemissagedusega haiguste hulka. Muudatus jõustub 1. mail 2020.
EST
12-03-2020 - 06:47 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Infopäeva materjalid: sensorid ja toetavad teenused

6. märtsil 2020 toimus Tallinnas TTÜ ruumides ELDÜ korraldatud infopäev 1. tüüpi diabeeti põdevatele täiskasvanutele. Haigekassa esindajaga oli osalejatel võimalik arutada täiskasvanud patsientide vajaduste ja Haigekassa rahastusvõimaluste üle. Töötukassa esindaja tutvustas tööalase rehabilitatsiooni võimalusi. Endokrinoloog dr. Mari Verrev rääkis lähemalt veresuhkrusensorite kasutamisest. Kaks Eestis sensoreid pakkuvat ettevõtet – AB Medical Group Eesti OÜ ning Linus […]

The post Infopäeva materjalid: sensorid ja toetavad teenused appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

11-03-2020 - 12:02 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Teave koroonaviiruse kohta (inglise keeles)
CML Advocates Network teave koroonaviiruse kohta KML patsientidele (PDF)
08-03-2020 - 11:15 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL VÕRKPALL
07.03.2020 toimusid EKSL võrkpalli meistrivõistlusel Paides. Naiskond sai kolmanda koha. Õnnitleme!
04-03-2020 - 07:42 - EKLVL - EKLVL ja ILS aastakoosolek 2020
EKLVL ja Implantaadilaste Seltsi aastakoosolek 4. aprillil 2020 Meremuuseumis Paksus Margareetas. AJAKAVA 11.30 – Kogunemine muuseumis, kohv, morss ja kook 11.45 – Volikogu nõupidamine 12.00 – EKLVL aastakoosolek 12.40 – ILS aastakoosolek 13.05 – ekskursioon muuseumis Päeva lõpp umbes kell
02-03-2020 - 09:34 - Eesti Kogelejate Ühing - Kõneraviõhtu märtsis – lühifilm ja arutelu külalisega

Märtsis toimub kõneraviõhtu veidi teises vormis. Vaatame lühiflmi “Kui hing läheb peitu” ning arutame psühholoogia ja kõnelemise tehnika teemal. Film räägib depresioonist ja dissotsiatiivseset häiretest. Külas on filmi autor Maaja Hallik. Maaja on lõpetanud näiteja eriala Viljandi Kultuuriakadeemias ja õpib hetkel Tallinna Ülikooli Balti filmi, […]

The post Kõneraviõhtu märtsis – lühifilm ja arutelu külalisega appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

14-02-2020 - 05:51 - - Sotsiaalministeerium asub koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsima Eesti haiglavõrgu korraldust
Sotsiaalministeerium asub koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsima Eesti eriarstiabi ja haiglavõrgu korraldust. Euroopa Komisjon sõlmis 2019. aasta lõpul projekti elluviimiseks lepingu Iiri konsultatsioonifirmaga AARC, lisaks moodustati sotsiaalministeeriumi juurde tervishoiu erialaorganisatsioonide esindajatest koosnev projekti juhtkomisjon. „Elanikkonna tervisevajadused muutuvad, kasvanud on inimeste ootused ja valmisolek oma tervise eest hoolt kanda. Samal ajal areneb meditsiin ja avab tervishoius üha uusi võimalusi. Tervisesüsteem peab nende muutustega kaasas käima,“ ütles sotsiaalministeeriumi tervisesüsteemi arendamise osakonna juhataja Agris Koppel. „Järgmise kahe aasta jooksul on sotsiaalministeeriumil plaanis koostöös Euroopa Komisjoniga analüüsida eri piirkondade elanike tervisevajadusi ja praeguse haiglavõrgu toimimist. Analüüsile tuginedes töötame koos huvirühmadega välja inimkeskse ja integreeritud haiglavõrgu plaani aastani 2040.“ Haiglavõrgu korralduse analüüsimiseks pöördus sotsiaalministeerium Euroopa Komisjoni poole, kes korraldas rahvusvahelise hanke ja valis analüüsi teostajaks Iiri konsultatsioonifirma AARC. AARC rahvusvahelisse projektimeeskonda kuuluvad tervishoiueksperdid nii Eestist kui mujalt, projektimeeskonda juhib Jaanus Pikani. Projekti „Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040“ raames on kavas aastatel 2020-2022 analüüsida praeguse haiglavõrgu toimimist. Selleks kaardistatakse olemasolevad tervishoiu ressursid ning hinnatakse elanike tervisevajadusi, vajadust tervishoiutöötajate ja teiste tervishoius osalevate spetsialistide järele ning tervishoiuasutuste infrastruktuuri tulevikuvajadusi. Analüüsi teises etapis on kavas töötada koostöös Eesti huvigruppidega välja stsenaariumid tervishoiupoliitika kujundamiseks ning koostada uue haiglavõrgu plaani ettepanek. Lisaks moodustati sotsiaalministeeriumi juurde inimkeskse ja integreeritud eriarstiabi ja haiglavõrgu arendamise juhtkomisjon. Komisjoni hakkavad kuuluma Eesti Arstide Liidu, Eesti Haiglate Liidu, Eesti Nooremarstide Ühenduse, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Õdede Liidu, Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu, Tartu Ülikooli meditsiinivaldkonna, Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti, terviseameti, Eesti Haigekassa, Euroopa Komisjoni,  rahandusministeeriumi ja sotsiaalministeeriumi esindajad. Juhtkomisjoni ülesanne on teha ettepanekuid projekti „Inimkeskne ja integreeritud haiglavõrk 2040“ raames seatud eesmärkide saavutamiseks. Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammis on võetud ülesandeks tagada arstiabi ühtlane kättesaadavus kogu Eestis. Selleks on kavas koostada inimkeskse integreeritud haiglavõrgu kava, mis peaks jõudma valitsusse 2021. aasta sügiseks. Taust: Kehtiv haiglavõrgu arengukava tugineb 2000. aastal valminud haiglavõrgu arendamise plaanile (Estonian Hospital Master Plan) aastani 2015. Riiklikku haiglavõrku kuulub kokku 20 piirkondlikku, kesk-, üld-,  kohalikku ja taastusravi haiglat. 2010. aastal tehtud riigikontrolli auditist selgus, et vaatamata viimastel aastakümnetel toimunud jõulistele ümberkorraldustele on arengukavas ettenähtud aktiivravi haiglavõrk liiga suur ja jätkusuutmatu, sest kõigile haiglatele ei jätku tulevikus patsiente, kvalifitseeritud arste ega raha haiglate korrastamiseks. 2014. aastal kinnitas Vabariigi Valitsus raamdokumendi „Tervishoiu arengusuunad aastani 2020,“ mis sõnastas põhisuunad tervishoiusüsteemi arenguteks tegevuste ja investeeringute planeerimiseks. Haiglavõrgu ülesanne on tagada, et iga inimene saaks optimaalse aja jooksul parima diagnostika ja ravi.
EST
13-02-2020 - 08:10 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Hüpokoerte ehk diabeedi abikoerte koolitus 2020.a

Kas soovid endale koera, kes annaks märku, kui veresuhkrutase ohtlikult madalale langeb? Loe, kuidas hiljuti päästis hüpokoer Krissu 9-aastase 1. tüüpi diabeeti põdeva Oskari, kellel metsas jalutades veresuhkru langusest paha hakkas.   Vastuvõtt 2020/2021 hüpokoerte koolitusele on alanud. Koolitused toimuvad Kolgaküla rahvamajas järgmistel aegadel: 30.05.2020 – 31.05.2020 (2-päevane) 18.07.2020 – 19.07.2020 (2-päevane) 22.08.2020 – 23.08.2020 […]

The post Hüpokoerte ehk diabeedi abikoerte koolitus 2020.a appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

12-02-2020 - 11:54 - Eesti Leukeemia ja Lümfoomihaigete Liit - Tunnike tervise heaks!
10-02-2020 - 09:20 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Suvelaagrisse registreerimine

ELDÜ selle aasta suvelaager toimub 12-17. juulil Käärikul. Laagrisse on oodatud lapsed vanuses 7-16 eluaastat. Kõige nooremad peaksid olema ühe aasta koolis käinud. LASTELAAGRISSE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD. 21 tunniga broneeriti 150 laagrikohta, rohkem meil kahjuks kahes laagrivahetuses pole võimalik vastu võtta. Lasteaialapsed saavad osaleda perelaagris koos vanematega. Perelaager toimub 14-17. juulil Kunstimäel, Kääriku vahetus läheduses. Perelaagrisse […]

The post Suvelaagrisse registreerimine appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

09-02-2020 - 11:09 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL KABE MV
01.02.2020 toimusid EKSL kabe meistrivõistlusel Võrus, kus meie liikmed osalesid 6 inimest. Gelly Needo sai neljanda koha. Argo Purv sai kaheksanda koha.
02-02-2020 - 09:19 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - Infopäev: sensorid ja toetavad teenused. 6. märtsil Tallinnas

Täiskasvanud, kes põevad 1. tüüpi diabeeti ning sooviks saada rohkem infot Eestis kättesaadavatest veresuhkrusensoritest – see üritus on Teile! Kohal on nii AB Medical Grupp, kes esindab Medtronicu püsiva glükoosimonitooringu süsteemi Guardian Connect ja Linus Medical, kes esindab Medtrumi EasySense S7 sensorisüsteemi. Dr. Mari Verrev teeb ettekande glükoosisensorite kasutamisest. Lisaks sellele osaleb üritusel Haigekassa, et […]

The post Infopäev: sensorid ja toetavad teenused. 6. märtsil Tallinnas appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

25-01-2020 - 07:50 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 6. VKÜ BOWLING
18.01.2020 toimusid VKÜ Bowlingu meistrivõistlusel, Pühajärve Spa ja Puhkekeskuses, Valgamaal. Kokku 14 inimest. Naistest võitis Helve Nõmm ja meestest võitis Keijo Kuusk. Õnnitleme!
17-01-2020 - 01:38 - Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing - 2020.a. suvelaagri registreerimine algab 1. veebruaril

ELDÜ selle aasta suvelaager toimub 12-17. juulil Käärikul. Registreerimine algab siinsamas ELDÜ kodulehel 1. veebruaril. Loodetavasti jätkub sel aastal kohti kõigile soovijatele ja me ei pea ruumipuudusel jätma kedagi vastu võtmata. Kui soovijate arv on väga suur, siis toimub ka laagri II vahetus 2-7. augustil. Registreerimisel saate märkida, kas Teie lapsele sobiksid ka II vahetuse […]

The post 2020.a. suvelaagri registreerimine algab 1. veebruaril appeared first on Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühing.

17-01-2020 - 04:26 - - Puudega inimestel on kodu kohandamiseks võimalus taotleda toetust
20. jaanuaril avaneb taotlusvoor, millega toetatakse kohalikke omavalitsusi puudega inimeste eluruumide kohandamisel. Kodu kohandamiseks on inimesel vaja pöörduda kohalikku omavalitsusse.   „Igal inimesel peab olema võimalus liikuda vabalt oma kodus ja saada ka kodust välja. Vahel piisab vaid väga pisikestest kohandustest, et tagada inimesele iseseisev toimetulek oma kodus,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Sel aastal on kõikidel omavalitsustel taaskord võimalus taotleda riigilt selleks vahendeid, et parandada oma inimeste toimetulekut. Kutsun kõiki üles seda võimalust kasutama.“  Täpsemat infot kodukohanduse taotlemise osas saab iga inimene uurida oma elukohajärgselt kohalikult omavalitsuselt, kes korraldab oma inimeste jaoks eraldi taotluste korje. Elanike taotluste alusel koostab KOV taotluse toetuse saamiseks ja esitab selle riigile otsuse tegemiseks. Pärast otsust kohandatakse kodud omavalitsuse toel ja riik kompenseerib KOVi kulud 85% ulatuses Euroopa Regionaalarengu Fondist.  Selle aasta taotlusvooru eelarve on kaks miljonit eurot ja omavalitsustel on võimalik Riigi Tugiteenuste Keskusele esitada taotlusi 31. augustini.   Kohandamine tähendab eluruumi ümberehitamist sellisel viisil, et inimesele on loodud tema erivajadustest tulenevad spetsiifilised – näiteks kaldtee, platvormtõstuk jne –ümberehitused. Kohandamise käigus võib rajada ka näiteks erivajaduse tõttu ohutust tagava piirde, aiavärava automaatika või tuua köögi tööpinnad ja tehnika madalamale tasapinnale. Taotluse oma kodu kohandamiseks võivad esitada kõik puudega inimesed, sõltumata puudeliigist.    Esimene taotlusvoor toimus 2018. aastal ning selles rahuldati 56 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 2,34 miljoni euro eest. Teine taotlusvoor toimus 2019. aastal. Riigi Tugiteenuste Keskus rahuldas siis 74 omavalitsuse taotlused puudega inimeste eluruumide kohandamiseks. Kohalikud omavalitsused planeerisid eluruumide kohandamist kokku 5,09 miljoni euro eest.    „Ootame samavõrd aktiivset taotlemist ka kolmandas voorus,“ ütles Riigi Tugiteenuste Keskuse talituse juhataja Marek Atonen. „Seda toetab kindlasti ka taotlemise lihtsus omavalitsustele standardiseeritud ühikuhindade näol ja enam kui pooleaastane maksimaalne taotluse ettevalmistamise periood.“               Varasematel aastatel on kokku toetatud enam kui 1700 puudega inimese eluruumi kohandamist. Enim on toetatud tualettruumi kohandamist, kaldtee rajamist, platvormtõstuki paigaldust ning välis- või siseukse kohandamist.
EST
08-01-2020 - 07:57 - - Sotsiaalministeerium alustab 2020. aastat üleskutsega üksteisemõistmisele
Sotsiaalministeerium kutsub alanud aastal üles heatahtlikkusele kõigi inimeste suhtes, et igaüks saaks tunda end turvaliselt ja osaleda ühiskonnaelus. „Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed“ kampaanias astuvad üles ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt. „2020. aastat tahaksime näha kõigi ühiskonnaliikmete suhtes lahkemana kui seni. Igal inimesel on õigus tunda ennast turvaliselt ja ühiskonnaelus osaleda, ennast teostada. Hea sõna ja lahke pilk on meist igaühe võimuses, ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Iga inimene on väärtuslik ja just erinevused muudavad meid ühiskonnana targemaks, tugevamaks ja edukamaks. Võrdsete võimaluste tagamine ja mitmekesisuse suurem väärtustamine võimaldaks edendada nii majanduslikku kui sotsiaalset heaolu.“ Sotsiaalministeerium seisab selle eest, et igaüks saaks elada turvalist ja head elu, kartmata diskrimineerimist või kiusamist. Kampaania “Kõik on erinevad, kuid sama palju inimesed” kutsub üles lahkusele ja mõistmisele teiste inimeste suhtes, kes võivad meist erineda. Kampaaniaga soovib ministeerium tõsta teadlikkust võrdsest kohtlemisest ja näidata vähemustesse kuuluvate inimeste panust meie ühiskonda. 6. jaanuarist 16. veebruarini kestev kampaania toob läbi erinevate kanalite inimesteni näitlejate esitatud lood koolikiusamisest, võõrtööjõust, rahvusvähemustest, puudega inimestest ja usulistest veendumustest. Kampaaniale on oma näo andnud ka räppar Gameboy Tetris, laulja ja näitleja Sandra Ashilevi, flöödimängija Maarja Haamer ning dirigent Keio Soomelt. Vaata videolugusid siit: https://www.sm.ee/et/sama-palju-inimene Sotsiaalmeedias on kampaania tunnuseks #samapaljuinimene, millega oodatakse ära märkima headuse võrdse kohtlemisega seotud kogemusi.   Taustainfot: Võrdse kohtlemise seaduses sätestatakse inimeste kaitse diskrimineerimise eest rahvuse (etnilise kuuluvuse), rassi, nahavärvuse, usutunnistuse või veendumuste, vanuse, puude või seksuaalse sättumuse alusel detailsemalt. Võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist jälgib soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik; Vägivalla ja diskrimineerimise õhutamine on põhiseaduse järgi keelatud ja karistatav. Samuti on seadusega keelatud ja karistatav õhutada vihkamist, vägivalda ja diskrimineerimist ühiskonnakihtide vahel; Arenguseire Keskuse raporti „Väärtused kui inimvara 2019“ andmetel on Eesti inimeste seas kõige tähtsamad väärtused loodus, hoolimine, turvalisus ja solidaarsus, tööväärtuste puhul materiaalsed hüved; Üldine usaldus teiste inimeste suhtes, mis tegi läbi suure tõusu ajavahemikus 1996 kuni 2011, taandus 2018. aastal 10 aasta tagusele tasemele (samas, lk 122); Eesti asub maailma väärtuskaardil nende riikide seas, kus on suurem tähtsus ellujäämisega seotud väärtustel. Samuti iseloomustab Eestit jätkuvalt erakordselt madal sallivus ning kasin kodanikuaktiivsus. Viimaste näitajate poolest on Eesti oma arengus mitte ainult Soomest ja Rootsist, aga isegi Sloveeniast enam kui mitukümmend aastat maas; Eestit iseloomustab üldine solidaarsuse väärtuse vähesus. 2009. aasta majanduskriisi ajal küll solidaarsus suurenes, kuid pärast kriisi liikus tagasi samale tasemele kriisieelse ajaga, samal ajal kui olulistes võrdlusriikides toimub kasv. Kõige enam mõjutab solidaarsusega seotud väärtusi Eestis sugu ja haridus.  
EST
05-01-2020 - 12:51 - - 2020. aasta muudatused sotsiaalministeeriumi haldusalas
UUED JA PAREMAD TEENUSED  Perearsti nõuandetelefonilt 1220 saab isikustatud nõu. Alates 2020. aastast on nõu andval perearstil võimalus näha inimese nõusolekul ka tema terviseandmeid – tehtud analüüse, määratud ravimeid ja põetud haigusi ning seeläbi täpsemat nõu anda. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/1220. Haigekassa hüvitab 19 uut ravimit. Haigekassa hüvitab sellest aastast 14 uut haiglaravimit ja 5 uut soodusravimit. Hüvitatavate ravimite hulka lisandusid mitmed ravimid, mis on mõeldud rinna-, pea-, kaela-, pankrease- ning hematoloogiliste kasvajate (erinevate lümfoomide ja leukeemia) raviks. Samuti täienes loetelu kolme uue kopsukasvaja ravimiga (pembrolizumab+pemetrekseed, atezolisumab, durvalumab), mida vajab hinnanguliselt 120 patsienti aastas. Uute ravimite hüvitamine laiendab patsientide valikuvõimalusi ja muudab ravimid taskukohasemaks sadadele inimestele. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-hakkab-1-jaanuarist-huvitama-19-uut-ravimit Haigekassa rahastab 117 uut meditsiiniseadet. Aasta algusest hakkas kehtima uus meditsiiniseadmete loetelu, kuhu lisandus 117 uut haigekassa rahastatavat seadet. Uue loeteluga laienes uneapnoe, astma, lümfitursete, venoosse puudulikkuse ja haavaravis kasutatavate meditsiiniseadmete valik, samuti on lisandunud loetellu uued stoomitooted, ortoosid ja diabeeditarvikud. Lisainfo: https://www.haigekassa.ee/uudised/haigekassa-hakkab-uuest-aastast-rahastama-117-uut-meditsiiniseadet Haigekassa rahastab mitmeid uusi teenuseid. Alates 2020. aastast rahastab haigekassa üldhooldekodudes eraldi teenusena ja senisest suuremas mahus õendusteenust. Samuti hakkab haigekassa rahastama hospiits- ehk elulõpuravi. Hospiitsravi hakatakse rahastama haiglavõrgu haiglates, kus on selleks olemas vastav meeskond ja tingimused. Hospiitsteenus on vajalik nendele inimestele, kelle haigusele ei ole enam tervendavat ravi, kuid kelle vaevusi on võimalik leevendada spetsiifilise meditsiinilise sekkumise abil. Inimeste tervise kaitseks minnakse üle proviisorapteekide süsteemile. 1. aprillil jõuab pika üleminekuajaga lõpule apteegireform, mille käigus lahutatakse ravimite jae- ja hulgimüük ning apteegipidamise õigus jääb üksnes proviisoritele. Muudatuste eesmärk on suurendada konkurentsi ravimite hulgimüügiturul, kaotada senisest jae- ja hulgimüügi põimitusest tulenev huvide konflikt, vähendada apteegiteenuse sõltuvust ravimite hulgimüüjate ärihuvidest ning suurendada proviisorite kutsealast vastutust apteegiteenuse kvaliteedi eest. Patsientide jaoks tähendab see paremat valikut taskukohasemate hindadega ravimeid ning jätkusuutlikumat ja kvaliteetsemat apteegiteenust. 2019. aasta lõpu seisuga on üle Eesti 215 proviisorite osalusega apteeki, millest 181 vastavad kõigile apteegireformi nõuetele. Nõuetele vastavate apteekide asukohad leiab Ravimiameti kaardilt: https://apteegid.ravimiamet.ee/ Hooldekodudele hakkas kehtima tegevusloa nõue. 1. jaanuarist kehtib üldhooldekodudele tegevusloa nõue, mille eesmärk on tagada inimestele kvaliteetsem üldhooldusteenus. Tegevusluba omavad hooldekodud peavad tagama, et nii hooldekodu keskkond kui seal töötavate inimeste pädevus vastaksid parimal moel teenuse saajate vajadustele. Tegevuslube väljastab sotsiaalkindlustusamet, kes on 3. jaanuari seisuga väljastanud tegevusloa 150 hooldekodule üle Eesti. Laste heaolu tagamiseks täienesid nõuded turvakodu- ja asendushooldusteenusele. 1. jaanuarist jõustus turvakoduteenuse pakkujatele tegevusloa nõue ja teenust osutavatele inimestele kvalifikatsiooninõuded. Asendushooldusteenuse pakkumisel pere- ja asenduskodus on laste heaolu tagamiseks ühe pere maksimaalne suurus edaspidi kuus last. Uuest aastast tekib lastekaitsetöötajatel kutse omandamise kohustus. Lastekaitsetöötaja peab hiljemalt kahe aasta möödumisel teenistusse asumisest omandama sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. Kutse andmisel hinnatakse taotleja erialaseid teadmisi ja kompetentse. Kõik enne 1. jaanuarit ametisse asunud lastekaitsetöötajad peavad kutse omandama hiljemalt 2022. aastaks. Ohvriabi teenuste rahastamine suureneb. Sotsiaalkindlustusameti ohvriabiteenuste kättesaadavuse suurendamisse suunatakse tuleval aastal 100 000 eurot lisaraha. Kokku rahastab riik ohvriabi, vägivallaennetuse ja naiste tugikeskuste teenuseid aastas 2,5 miljoni euroga. Õigus ohvriabile on kõigil inimestel, kes on langenud hooletuse või halva kohtlemise, füüsilise, vaimse või seksuaalse vägivalla ohvriks. Ohvriabi saab iga inimene, kellele on põhjustatud kannatusi või tekitatud kahju, sõltumata sellest, kas kahju tekitaja on tulnud avalikuks ja kas tema vastu on algatatud kriminaalasi. Ohvriabi nõustamine on soovi korral anonüümne. Ohvriabi kontaktid: http://www.palunabi.ee/ ja kriisitelefon 116006. TOETUSED JA HÜVITISED 2020. aastal on töötasu alammäär 584 eurot ja minimaalne tunnitasu 3,48 eurot. Töötasu alammäära tõus toob kaasa töötasude ja palga tõusu ning hüvitiste suurenemise. Suurenevad näiteks vanemahüvitis, lapsepuhkuse tasu ja hoolduspuhkuse tasu. Samuti võib töötasu alammäära tõus kaasa tuua kohalike omavalitsuste makstavate toetuste ja hüvitiste tõusu ning mõjutada ka pakutavate teenuste hindu, kui kohalik omavalitsus on need sidunud töötasu alammääraga. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uudised/tootasu-alammaar-touseb-2020-aastal-584-le-eurole Uuest aastast tõusid töötutoetus ja töötuskindlustushüvitis. Töötutoetuse päevamäär on alates 2020. aastast 6,10 eurot (31 päevaga kalendrikuus 189,1 eurot). Töötuskindlustushüvitise minimaalne päevamäär on 9 eurot. Minimaalne töötuskindlustushüvitis 2020. aastal 31 kalendripäeva eest on 279 eurot. Erakorraline pensionitõus 1. aprillist. 1.aprillist tõusevad indekseerimise ja erakorralise pensionitõusu koosmõjul vanaduspensionid 45 euro võrra ning selleks tõstetakse pärast pensionite indekseerimist baasosa erakorraliselt 7 euro võrra. Pensioni baasosa kui solidaarsuskomponendi tõstmine mõjutab 2020. aastal ligi 330 000 inimest, sh kõikide vanaduspensionäride ja toitjakaotuspensionäride pensione. https://www.sm.ee/et/uudised/jargmisel-aastal-touseb-vanaduspension-45-eurot Üksi elava pensionäri toetuse saamise aluseks olev pensioni määr tõuseb 582 eurole. Sellest väiksema pensioni korral makstakse inimesele üks kord aastas toetust, mille suurus on 115 eurot. Isapuhkus pikeneb. Alates 1. juulist pikeneb 10-päevane isapuhkus 30-le päevale ning isa täiendavat hüvitist hakkab sotsiaalkindlustusamet maksma otse lapsevanemale. https://www.sm.ee/et/uudised/isapuhkus-pikeneb-ja-huvitise-saamine-lihtsustub Vanemahüvitise maksmine muutub paindlikumaks. Alates 1. juulist tekib lapsevanematel võimalus kasutada vanemahüvitist sarnaselt lapsehoolduspuhkusega kas ühes osas või osade kaupa kuni lapse kolmeaastaseks saamiseni. Hüvitist makstakse ka edaspidi siiski 435 päeva eest sünnitushüvitist saanud emale ning 545 päeva eest sellele emale, kes enne lapse sündi ei töötanud ja sünnitushüvitist ei saanud. Hüvitis tuleb ära kasutada enne lapse kolmeaastaseks saamist. Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/vanemapuhkuste-ja-huvitiste-susteemi-muudatused#Vanemah%C3%BCvitise%20maksmise%20periood%20muutub%20paindlikuks Uuest aastast makstakse keskmise puudega lapsele toetust 138 eurot, raske puudega lapsele 161 eurot ja sügava puudega lapsele 241 eurot. Puudega laste toetusteks on selle aasta eelarves ette nähtud 22,3 miljonit eurot ehk enam kui 9 miljoni euro võrra rohkem kui möödunud aastal. Eestis elab ligi 13 000 puudega last. Lisainfo: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/puude-tuvastamine#Lapse%20puude%20tuvastamine   LISAKS SOTSIAALMINISTEERIUMI HALDUSALAS 20. maist kaovad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide turult mentooliga sigaretid. Tubakast erinevad maitsed on kogu Euroopa Liidus sigarettides keelatud alates 2016. aastast, erandina anti pikem üleminekuaeg mentooli lisamiseks sigarettidele kuni aastani 2020. Muudatuse eesmärk on vähendada suitsetamise atraktiivsust ja seeläbi suitsetamisega alustamist. Erinevate tugevate maitsete lisamisega peidetakse tubaka ebameeldivat maitset ning ekslikult arvatakse, et maitsestatud sigaretid on vähem kahjulikud. Uuel aastal avatakse ka Ida-Eestis lastemaja. Sotsiaalkindlustusameti lastemaja on mõeldud seksuaalselt väärkoheldud või selle kahtlusega laste abistamiseks. Kohapeal teevad lapse heaolu nimel koostööd lastekaitsetöötaja, psühholoog, arst, politseiametnik ja teised lastega töötavad spetsialistid. Tallinna ja Tartu lastemajades abistati 2018. aastal 245 last. Lastemaja avamiseks Ida-Eestis on 2020. aasta eelarves 120 000 eurot. Lisainfo lastemaja kohta: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/lapsed-pered/lastekaitse/lastemaja Sotsiaalministeeriumis alustas peakaplanina tööd vaimulik Ove Sander, kelle ülesanne on ehitada üles hingehoiusüsteem tervishoiu- ja hoolekandeasutustes. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uudised/sotsiaalministeeriumis-asus-peakaplanina-toole-ove-sander Töökeskkonna kantserogeensete ainete loetelu täieneb uute ainete ja piirnormidega. Jaanuarist jõustub uus töökeskkonna kantserogeensete ainete ja piirnormide loetelu, mis puudutab 18 keemilist ainet, millega võib kokku puutuda peamiselt tööstuses, ehituses ja transpordisektoris. Lisainfo: https://www.sm.ee/et/uudised/tookeskkonna-keemiliste-ohutegurite-loetelu-taienes-vahki-tekitavate-ainetega
EST
02-01-2020 - 08:17 - EKLVL - EKLVL uusaastapidu reisilaeval Baltic Queen
Tere tulemast Tallinna Sadamasse reisilaeva Baltic Queen pardale! Mis laeval kavas on? Laevakokad pakuvad lõunat Mustkunstietendus Soovijaile näomaalingud Külla on lubanud tulla ka jaanuarikuine jõuluvana! Kogunemine 19. jaanuaril Tallinna Sadama D-terminalis kell 11.30 – 11.45 ja seejärel siirdume koos laevale,
30-12-2019 - 10:11 - Eesti Kogelejate Ühing - Osale Erasmus+ noortekohtumisel 2020 Hollandis

Kas sa oled noor, kes kogeleb, vanuses 18-30 aastat? Kas sa soovid kohtuda teiste noortega, kes kogelevad ja reisida? Sellisel juhul on 25.07. – 02.08.2020 Hollandis toimuv noortekohtumine just sinule! Erasmus+ poolt rahastatav noortekohtumine toimub 25.07 –  02.08.2020 Erfe Aaftink nimelises majutusasutuses Lemele külas, Hollandis. […]

The post Osale Erasmus+ noortekohtumisel 2020 Hollandis appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

25-12-2019 - 01:12 - EKLVL - Jõulutervitus
24-12-2019 - 01:40 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - VKÜ JÕULUTERVITUS
20-12-2019 - 09:04 - Vähiliit - Inglise Kolledži õpilased tegid jõulukuul head!
Jõulukuul juhtub imesid! ✨ Vähiliidule tegid toreda üllatuse Inglise Kolledži õpilased, kes kooli heategevusprojekti raames otsustasid aidata kaasa vähihaiguse vähendamisele Eestis. 18. detsembril esinesid lapsed Solarise Keskuses oma muusikalise kavaga, pakkusid möödujatele piparkooke ning glögi ja kogusid nõnda lahketelt inimestelt 241 eurot ja 68 senti! Täname kogu südamest fantastilisi lapsi, nende juhendajat, lapsevanemaid, kooli ja [...]
18-12-2019 - 12:47 - Vähiliit - Mustamäe Gümnaasiumi 9b klassi õpilaste heategu!
Sel aastal otsustasid Mustamäe Gümnaasiumi 9b klassi õpilased jõulukingitusteks mõeldud raha hoopis heategevuseks annetada. Õpilased kogusid kokku 190 eurot ning annetasid selle Eesti Vähiliidule, et aidata kaasa vähihaiguse vähendamisele Eestis! 💗💗💗 Eesti Vähiliit tänab kogu südamest lapsi, nende tublisid vanemaid ja õpetajaid ning soovib kõigile head tervist, rahulikke pühi ning õnnelikku uut aastat! ✨ [...]
16-12-2019 - 02:00 - Vähiliit - Bonbon Lingerie toetas vähiliitu
Bonbon Lingerie osales oktoobrikuus Eesti Vähiliidu heategevuskampaanias "Terve Eestiga vähi vastu", mille käigus annetas 2% igalt sügiskollektsiooni toote ostult Eesti Vähiliidule vähiennetuse ja haiguse varajase avastamisega seotud tegevusteks. Eesti Vähiliit tänab kogu südamest ja soovib rahulikku pühadeootust💗🎗
25-11-2019 - 08:16 - - Sotsiaalministeerium on strateegiliste partnerite valikuga lõpusirgele jõudmas
Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite teise taotlusvooru, milles otsiti koostööpartnereid vaimse tervise, laste heaolu, vanemaealiste ja puuetega inimeste huvikaitse ning võrdse kohtlemise teemadel, laekus kaheksa taotlust ning läbirääkimisi jätkatakse seitsme organisatsiooniga. Läbirääkimiste vooru kutsub sotsiaalministeerium SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi, Lastekaitse Liidu, SA Väärtustades Elu, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ning SA Inimõiguste Keskuse. „Keskendume läbirääkimistes suuresti huvikaitse võimekuse tõstmisele ja tegevuste eesmärgistamisele,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii organisatsioonidele endile, riigile kui ka avalikkusele peab olema väga selge, milliseid pikaajalisi tulemusi avaliku rahastuse abil saavutama lähme.“ Asekantsler Rait Kuuse sõnul on üks suurimaid väljakutseid huvikaitse korraldus nii vanemaealiste inimesi esindavate kui puudega inimeste ühingute valdkondades. „Näiteks hiljuti Puuetega Inimeste Fondi tellimusel valminud analüüs tõi esile mitmeid kitsaskohti huvikaitse korralduses alates erinevate ühingute tegevuste ebapiisavast eesmärgistamisest, omavahelisest koostööst kuni piirkondliku võrgustikutöö korralduseni. See on kindlasti teema, millele soovime läbirääkimiste käigus tähelepanu pöörata, et võrgustiku jätkusuutlikkus oleks tulevikus tagatud ja ühingute toimimine oleks laiemal alusel kui riigipoolne tegevustoetus seda võimaldab,“ selgitas Kuuse. Lisaks, 10. detsembrini on avatud sotsiaalministri ja rahvastikuministri koostöös avatud kolmas taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks. Septembris lõppenud esimeses taotlusvoorus otsiti koostööpartnereid annetatud toidu jagamiseks, esmaabi koolitusteks, hasartmängusõltuvuse ja soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Läbirääkimiste tulemusena on partnerluse ettepanek tehtud neljaks aastaks MTÜ-le Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus ja SA Eesti-Hollandi Heategevusfondile (Toidupank) ning kaheks aastaks Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele ja Eesti Naisühenduste Ümarlaua Sihtasutusele. Läbirääkimised jätkuvad Eesti Punase Ristiga. Rohkem infot strateegiliste partnerite taotlusvoorude kohta: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
EST
25-11-2019 - 08:16 - - Sotsiaalministeerium on strateegiliste partnerite valikuga lõpusirgele jõudmas
Sotsiaalministeeriumi strateegiliste partnerite teise taotlusvooru, milles otsiti koostööpartnereid vaimse tervise, laste heaolu, vanemaealiste ja puuetega inimeste huvikaitse ning võrdse kohtlemise teemadel, laekus kaheksa taotlust ning läbirääkimisi jätkatakse seitsme organisatsiooniga. Läbirääkimiste vooru kutsub sotsiaalministeerium SA Eesti Puuetega Inimeste Fondi, Lastekaitse Liidu, SA Väärtustades Elu, Eesti-Rootsi Vaimse Tervise ja Suitsidoloogia Instituudi, MTÜ Kuldne Liiga, Eesti Pensionäride Ühenduste Liidu ning SA Inimõiguste Keskuse. „Keskendume läbirääkimistes suuresti huvikaitse võimekuse tõstmisele ja tegevuste eesmärgistamisele,“ ütles sotsiaalala asekantsler Rait Kuuse. „Nii organisatsioonidele endile, riigile kui ka avalikkusele peab olema väga selge, milliseid pikaajalisi tulemusi avaliku rahastuse abil saavutama lähme.“ Asekantsler Rait Kuuse sõnul on üks suurimaid väljakutseid huvikaitse korraldus nii vanemaealiste inimesi esindavate kui puudega inimeste ühingute valdkondades. „Näiteks hiljuti Puuetega Inimeste Fondi tellimusel valminud analüüs tõi esile mitmeid kitsaskohti huvikaitse korralduses alates erinevate ühingute tegevuste ebapiisavast eesmärgistamisest, omavahelisest koostööst kuni piirkondliku võrgustikutöö korralduseni. See on kindlasti teema, millele soovime läbirääkimiste käigus tähelepanu pöörata, et võrgustiku jätkusuutlikkus oleks tulevikus tagatud ja ühingute toimimine oleks laiemal alusel kui riigipoolne tegevustoetus seda võimaldab,“ selgitas Kuuse. Lisaks, 10. detsembrini on avatud sotsiaalministri ja rahvastikuministri koostöös avatud kolmas taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks. Septembris lõppenud esimeses taotlusvoorus otsiti koostööpartnereid annetatud toidu jagamiseks, esmaabi koolitusteks, hasartmängusõltuvuse ja soolise võrdõiguslikkuse teemadel. Läbirääkimiste tulemusena on partnerluse ettepanek tehtud neljaks aastaks MTÜ-le Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskus ja SA Eesti-Hollandi Heategevusfondile (Toidupank) ning kaheks aastaks Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskusele ja Eesti Naisühenduste Ümarlaua Sihtasutusele. Läbirääkimised jätkuvad Eesti Punase Ristiga. Rohkem infot strateegiliste partnerite taotlusvoorude kohta: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
EST
15-11-2019 - 09:07 - MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts - Tauta sõiduõigus

Maanteeameti peadirektori 07.11.2019 käskkirja nr 1-2/19/784, millega laiendatakse tasuta sõidu õiguseid Harju-, Lääne-, Lääne-Viru-, Pärnu- ja Raplamaa avalikel  liinidel. Lisandunud on õigus 0-eurose piletiga sõita osalise töövõimega isikutele ja raske liikumispuudega isiku saatjale alates 15.novembrist 2019.a.

The post Tauta sõiduõigus appeared first on MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Selts.

15-11-2019 - 04:57 - - Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna visiidil Valgamaal
Sotsiaalminister Tanel Kiik on täna, 15. novembril visiidil Valgamaal, kus külastab Valga haiglat ja tutvub uue esmatasandi tervisekeskusega. Samuti on kavas kohtumine Valga Puuetega Inimeste Koja inimestega. Oktoobris avati Valga haigla juures uus esmatasandi tervisekeskus, kus lisaks perearstidele hakkavad tööle ka ämmaemandad, füsioterapeut, psühholoog, hakatakse pakkuma sotsiaalnõustamist ja rehabilitatsiooniteenuseid. Haigla ja esmatasandi tervisekeskuse paiknemine ühel taristul loob paremad võimalused koostööks eriarstiabi, perearstiabi ja sotsiaalteenuste pakkujate vahel. Visiidi ajakava: 12.30-13.15 minister Kiik osaleb Valga Puuetega Inimeste Koja 25. sünnipäeval (Kungla 15, Valga); 13.30-15.30 minister Kiik külastab Valga haiglat ja tutvub oktoobris valminud Valga tervisekeskusega. (Peetri 2, Valga) 16.00-17.00 kohtumine Valga vallavalitsuse ja vallavanema Margus Lepikuga (Puiestee 8, Valga) Ajakirjanikel on huvi korral võimalik saada ministrilt intervjuu kell 13.15. Lisainfo: Rasmus Sinivee, ministri nõunik, tel. 501 9081
EST
09-11-2019 - 12:25 - Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda - Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2019 aasta projektide toetused

NARVA ERIVAJADUSTEGA LASTE PEREDE ÜHING 600 EUR SILLAMÄE MILOSERDIE 900 EUR KOHTLA-JÄRVE INVAÜHING 600 EUR NARVA IÜ EENAR 600 EUR IDA-VIRUMAA DIABEETIKUTE SELTS 400 EUR IDA-VIRUMAA KUTSEHAIGETE ÜHING 0 EUR NARVA KUTSEHAIGETE ÜHING   600 EUR IDA-EESTI PIMEDATE ÜHING 900 EUR NÄGEMISPUUETEGA INIMESTE K-JÄRVE ÜHING 200 EUR NARVA PARKINSONI SELTS 200 EUR PUUETEGA INIMESTE ÜHING PÜSSI [...]

The post Liikmesorganisatsioonide ja Koja 2019 aasta projektide toetused appeared first on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

09-11-2019 - 12:17 - Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda - Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele ning omavalitsuste sotsiaaltöötajatele

Korraldajad: Ida- Virumaa Puuetega Inimeste Koda ja Eesti Puuetega Inimeste Koda Toimumisaeg: 22. novembril 2019 kell 10.30- 14.00 Asukoht: Jõhvi vallavalitsus (Kooli 2, Jõhvi) Päevakava: 10.30-10.40 Tervitussõnad 10.40-11.40 Isikukeskse erihoolekande teenusemudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses Kärt Saarsen, Sotsiaalkindlustusameti erihoolekande talituse projektijuht 11.40-12.30 Võimalik teenuste toimimise mudel kohaliku omavalitsuse tasandil Kaia Kaldvee, Ida- Virumaa Puuetega Inimeste Koja [...]

The post Infopäev puudega ja vähenenud töövõimega inimestele ning omavalitsuste sotsiaaltöötajatele appeared first on Ida-Virumaa Puuetega Inimeste Koda.

04-11-2019 - 09:23 - Vähiliit - Annetamistalgud toovad heategevuse au sisse
3. detsembril toimuvad Eesti esimesed annetamistalgud. Sel päeval võtavad kümned vabaühendused üle Eesti ette erinevaid tegevusi, et koguda annetusi ühiskondlike probleemide lahendamiseks ning kutsuda inimesi üles endale olulist valdkonda toetama. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. 3. detsembril ja selle vahetus ümbruses korraldatakse üle maailma kampaaniaid ning üritusi, et leida [...]
01-11-2019 - 05:39 - - Riik hakkab valima koostööpartnereid perepoliitika valdkonnas
15. novembril avaneb sotsiaalministeeriumi ja rahvastikuministri koostöös taotlusvoor “Peresõbralik ja lasterikas Eesti“, millega riik otsib strateegilisi partnereid perepoliitika valdkonnas. Tegevuste rahastamiseks on ette nähtud aastas kuni 400 000 eurot hasartmängumaksu toetusi, strateegilisi partnereid otsitakse kaheks aastaks. „Soovime leida koostööpartnereid, kelle tegevus aitaks saavutada Eesti rahvastiku- ja perepoliitika suurimat eesmärki – et peresuhted oleksid positiivsed ja püsivad ning peredes kasvaks rohkem lapsi,“ ütles rahvastikuminister Riina Solman. „See tähendab tegevusi, mis aitaksid kujundada ühiskonnas peresõbralikke hoiakuid ja lastega perede väärtustamist.“ Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on novembris avanev taotlusvoor täienduseks äsja lõppenud laiemale partnerite kaasamise ringile, milles oli laste heaolu ja kaasatuse suurendamisele ette nähtud kuni 500 000 eurot aastas. „Uues voorus otsib riik olulisi koostööpartnereid, et veelgi enam panustada perepoliitika eesmärkide saavutamisse. Seega toetame laste- ja perepoliitikat 2020. aastal kokku 900 000 euro ulatuses,“ sõnas minister Kiik. Kolmanda strateegilise partnerluse taotlusvooru teemad on: Positiivsete pere- ja paarisuhete toetamine, vajaduspõhise ja tõhusa abi kättesaadavuse parandamine ning ennetustegevus. Perekonda, laste sündi ja kasvatamist ning lasterikkust väärtustavate hoiakute kujundamine ühiskonnas; Lasterikaste perede heaolu suurendamine ja elukvaliteedi tõstmine; Lapsevanemate ning lastega perede huvikaitse, kaasatuse ja heaolu edendamine. Taotlusi saab esitada 15.-25. novembrini; neid hindab ja läbirääkimisi peab sotsiaalministeeriumi loodud hindamiskomisjon, kuhu on kaasatud rahvastikuministri meeskonna esindaja. Hindamisotsused ja toetuse väljamaksed teostab Riigi Tugiteenuste Keskus. Heaks kiidetud taotluste elluviimise periood algab 1. jaanuarist 2020. Tänavu on strateegiliste partnerite leidmiseks toimunud juba kaks taotlusvooru, millest esimeses otsis sotsiaalministeerium partnereid annetatud toidu jagamise, esmaabi, hasartmängusõltuvuse ning soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. Teises voorus olid teemaks Eesti elanike vaimse tervise ning laste heaolu ja kaasatuse edendamine, puudega inimeste huvikaitse organisatsioonide võimestamine, vanemaealiste huvikaitse ning võrdse kohtlemise küsimused. Teine taotlusvoor lõppes 31. oktoobril. Strateegilise partnerluse puhul rahastab riik tegevusi kuni 80% ulatuses, omafinantseeringuna peab partner lisama 20%. Pool omafinantseeringust võib panustada mitterahalise maksena, näiteks vabatahtlike kaasamisega. Kuni 2019. aastani rahastati koostööpartnerite olulisi tegevusi hasartmängumaksu nõukogu kaudu ja vaid kuni üheks aastaks. Lisaks võtab Riigi Tugiteenuste Keskus neli korda aastas vastu ka väikeprojektide taotlusi. Selle aasta neljas taotlusvoor avaneb täna, 1. novembril ning esmakordselt on maksimaalne väikeprojekti toetuse suurus senise 10 000 euro asemel 35 000 eurot ja vooru kogumaht 400 000 eurot. Lisainfo: https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/sotsiaalne-taristu-ja-toetused/hasartmangumaksu-toetused
EST
31-10-2019 - 02:32 - Vähiliit - Vähiliit ja ITK tihendavad koostööd vähi varajases avastamises
Vähiliit ja ITK tihendavad koostööd vähi varajases avastamises Ida-Tallinna Keskhaigla (ITK) ja Eesti Vähiliit otsustasid eelmisel nädalal toimunud kohtumisel tihendada koostööd, et paremini panustada vähi võimalikult varajasse avastamisse ning selle tõhusasse ravisse. Eelmisel nädalal toimunud kohtumisel arutasid Vähiliidu ja ITK esindajad, kuidas vähi varajast avastamist suurendada. ITK juhi Ralf Allikvee sõnul on Ida-Tallinna Keskhaiglas olemas [...]
30-10-2019 - 03:18 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL SULGPALL
27.10.2019 toimusid EKSLi sulgpallimeistrivõistlused Veeriku Spordihoones, Tartus. Naiste seas tuli kolmanda koha Heli Haug. Argo Purv saavutas meeste seas teise koha, Martin Taaber sai kuuenda koha, Martin Viljasaar leppis üheksanda kohaga ja Janek Luhaäär võttis 10 koha.
30-10-2019 - 07:57 - - Riik vähendab puude taotlemisel bürokraatiat
Sotsiaalministeerium saatis kooskõlastusringile eelnõu, mis võimaldab edaspidi muutumatu või progresseeruva seisundiga raske või sügava puudega lastele määrata puue ühekordselt kuni 16-aastaseks saamiseni. Lisaks saavad sotsiaalkindlustusameti ekspertarstid hinnata töövõimet välistavas seisundis tööealiste inimeste puudetaotlusi edaspidi terviseandmete alusel.   „Muudatuste jõustudes ei pea raske terviseseisundiga tööealised inimesed puude tuvastamiseks kirjeldama oma terviseseisundist tulenevaid piiranguid. Lisaks plaanime vähendada bürokraatiat väga keerulises seisus raske ja sügava puudega laste ja nende vanemate jaoks,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik. „Praegune korraldus on abivajajatele ja nende lähedastele ebamõistlikult koormav.“ Muutumatu või progresseeruva seisundiga laste puhul lihtsustub puude taotlemine. „Praeguse seaduse järgi kehtib tuvastatud puude raskusaste kõige rohkem kolm aastat. See pole mõistlik lahendus laste jaoks, kelle seisund on muutumatu või süvenev,“ ütles minister Kiik. „Sellistel juhtudel saaks puude raskusastme määrata ka pikemaks ajaks, maksimaalselt kuni lapse 16-aastaseks saamiseni. Pean oluliseks jätkata ka edaspidi tarbetu bürokraatia vähendamist puude raskusastme taotlemisel ning tervishoiu- ja sotsiaalkaitse valdkonnas tervikuna.“ Eestis oli 2019. aasta 31. märtsi seisuga keeruliste diagnoosidega raske ja sügava puudega ning muutumatute seisunditega lapsi ligikaudu 1800. Sotsiaalkindlustusamet menetles 2018. aastal 674 sellise seisundiga lapse puude taotlust.   Eesti Töötukassa 2017. ja 2018. aasta andmetel esitatakse töövõimet välistava seisundiga hindamise taotluseid aastas keskmiselt 1400–1500. Umbes 90% juhtudest on inimene koos töövõime hindamisega taotlenud ka puude raskusastme tuvastamist. Sotsiaalkindlustusamet tegi 2018. aastal 1257 ekspertiisi, kus puuduva töövõimega inimesel tuvastati ka puue.  Töövõimet välistav seisund on eriti raske ja muutumatu terviseseisund, mis põhjustab täielikku töövõimetust ehk töövõime puudumist. Taolised seisundid on näiteks IV astme vähkkasvaja, väljakujunenud dementsus, raske või sügav vaimne alaareng, samuti olukorrad, kus inimene saab dialüüsravi, on juhitaval hingamisel või püsivalt voodihaige. Töövõimet välistava seisundi korral võib hindamise läbi viia lihtsustatud korras: ekspertarst kontrollib terviseandmete põhjal välistava seisundi esinemist ning koostab eksperdiarvamuse.    Muudatused on planeeritud jõustuma 1. märtsist 2020.
EST
21-10-2019 - 08:13 - Eesti Kogelejate Ühing - Kogeluse teadlikustamise päeval räägib raadios Hardi Sigus

22. oktoobril peetakse rahvusvahelist kogeluse teadlikustamise päeva. Sel puhul räägib Vikerraadios kell 10.05 algavas saates „Huvitaja“ meie ühingu juhatuse liige Hardi Sigus. Juttu tuleb kolm aastat tagasi välja antud ning äsja raamatupoodides taas müügile jõudnud lasteraamatust “Ke-ke-kes teeb u-u-uhhuu?”. Intervjuu algab kell 10.30, saatejuht on […]

The post Kogeluse teadlikustamise päeval räägib raadios Hardi Sigus appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

20-10-2019 - 05:54 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - 8. VKÜ SULGPALL
19.10.2019 toimus VKÜ sulgpalli võistlusel Võrus Spordikeskuses. Kokku oli 6 inimest. Meestest võitis Martin Taaber esikoha ja Margo Ojala sai teise koha. Heli Haug võitis jälle sulgpalli, Gelly Needo võttis teise koha ja kairi Mägi sai kolmanda koha. Õnnitleme! Tulemused: 8. VKÜ – Sulgpall 2019
15-10-2019 - 05:40 - Eesti Kogelejate Ühing - Müügile on tulnud jälle lasteraamat “KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU?”

Rahva Raamatus on müügil taas EKÜ poolt välja antud lasteraamat KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU? https://www.rahvaraamat.ee/p/ke-ke-kes-teeb-u-u-uhhuu/843401/en?isbn=9789949812301 MTÜ Eesti Kogelejate Ühing on tõlkinud eesti keelde saksa kirjaniku Peter Schneideri raamatu “Was ist ein U-U- Uhu” („Ke-ke- kes teeb U-U- Uhhuu?“). Kaunilt kujundatud raamat on kirjutatud lastele, kes kogelevad […]

The post Müügile on tulnud jälle lasteraamat “KE-KE-KES TEEB U-U-UHHUU?” appeared first on Eesti Kogelejate Ühing.

11-10-2019 - 06:41 - - Pimedate jalgpalli näidismatš toob Pareiko tagasi väravasse
Järgmisel nädalal toimub Tallinnas Eesti esimene pimedate jalgpalli näidismatš, kus platsil panevad oskused proovile nii pimedad, professionaalsed jalgpallurid kui kuulsused.   Eestis uudse spordiala, pimedate jalgpalli näidismäng toimub rahvusvahelisel valge kepi päeval, 15. oktoobril kell 11-12 Tallinna Heleni Kooli võimlas. Meelelahutuslikus jalgpallimängus võtavad mõõtu kaks segameeskonda, kus näitavad oma oskuseid nii pimedad ja vaegnägijad kui ka treenerid, noored, professionaalsed mängijad ja kuulsused.   „Meelelahutuslik jalgpallimäng on avatud kõigile huvilistele, olgu siis mängija või pealtvaatajana,“ ütles Eesti Pimedate Liidu juhatuse esimees Jakob Rosin.    „Eelkõige ootame platsile uut spordiala katsetama vaegnägijaid ja pimedaid. Samas tahame algatusega julgustada klubisid ja treenereid, et saada kokku regulaarselt treeniv pimedate grupp,“ ütles Eesti Jalgpalli Liidu rahvajalgpalli osakonna juht Teet Allas.    Teiste seas on platsil jalgpallikohtunik Anni Rahula, bändi Elephants From Neptune muusikutest hobijalgpallurid, olümpiamedalistist riigikogu liige Kristina Šmigun-Vähi, Eriolümpia patroon Hannes Hermaküla ja noor räppar Pluuto (kodanikunimega Henry Orlov).    FCI Levadia poolt on väravas Sergei Pareiko ja mängimas Igor Morozov, Aleksandr Grafov ja Lauri Välja.    Pimedate jalgpallis kasutatakse silmaklappe ning kõrisevat häälpalli. Väljakumängijaid abistavad turvalises piiretega keskkonnas nägijad – juhendajad ja väravavaht. Kui tavajalgpalli loomulikuks osaks on valjud fännid, siis pimedate jalgpallis peab publik vaikne olema, et mängijad kuuleksid palli asukohta.    Mängu kommenteerivad kirjeldustõlk Mihkel Tikerpalu ning jalgpallifännid Siim Kera ja Kaidor Kahar.   „Pimedate jalgpalli on maailmas mängitud juba 1920ndatest alates, esimene rahvusvaheline turniir palliti 1974. aastal ning maailmameistrivõistlustega alustati 1998. aastal. Jõujooned on tavajalgpalliga sarnased, edukaimad riigid on Brasiilia, Argentiina ja Hispaania,“ tutvustas Kera Eestis uudset spordiala.    Ürituse koostööpartnerid on Eesti Jalgpalli Liit, FCI Levadia, Eesti Paralümpiakomitee, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Puuetega Inimeste Koda, Eesti Pimedate Liit, Tallinna Heleni Kool, Sotsiaalministeerium ja Havas. Üritus toimub kampaania „Ava meeli“ raames ja seda rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.   Üritus Facebookis: https://www.facebook.com/events/363850627832423/   
EST
07-10-2019 - 01:48 - Allergialiit - Nahaarst annab nõu
Regionaalhaigla nahahaiguste arst Maie Jürisson annb nõu  
06-10-2019 - 05:38 - VKÜ – Võrumaa Kurtide Ühing - EKSL ORIENTEERUMINE – TAVARADA
06.10.2019 toimus EKSL orienteerumise tavarajal Rõuges Võrumaal, kus meie 4 liikmed osalesid. Daniel Vasser sai jälle orienteerumise meister ja Martin Viljasaar võttis kolmanda kohaga. Heli Haug saavutas edukalt teise koha. Õnnitleme! Tulemused: EKSL tavarada tulemused 2019