Töövõime toetamise reformi hetkeseis

11.10.2013 toimus töövõime toetamise reformi (TVK) juhtrühm, kus arutleti rehabilitatsiooniteenuse ja tehniliste abivahendite kompenseerimise korraldust sotsiaalhoolekande seaduses.

Eesmärk on, et TVK reformi raames on rehabilitatsiooni korraldus selline, et tööealised inimesed saaksid teenust vajaduspõhiselt. Rehabilitatsioon peab olema aktiivne, seetõttu soovitakse tulevikus meetmeid laiendada ja suurendada teenuseosutajate arvu. Seaduseelnõu peab olema kooskõlas TVKga ja jõustuma samal ajal.

Juhtrühma teine päevakorrapunkt oli seotud tööealise tervisekahjustusega isiku töövõime hindamise metoodikaga.

Tööealise tervisekahjustusega isiku töövõime hindamise metoodika väljatöötamise koostamise hanke võitis Töötervishoiuarstide Selts, kes tulenevalt hanke tingimustele moodustab töörühma, kuhu kaasatakse lisaks meeskonnaliikmetele töötervishoiu, peremeditsiini, psühhiaatria ja taastusravi eriala pädevusega  spetsialistid. Detsembrikuuks peavad nad välja töötama metoodika, millega hakatakse hindama inimese töövõimelisust.
Oktoobris tutvustati töögrupile metoodika vahekokkuvõtet, kus kirjeldati, kuidas metoodika võimaldab hinnata isiku säilinud töövõimet, võttes arvesse tervislikku seisundit, funktsionaalset võimekust, funktsiooni kõrvalekallet või kaotust ning nendega seotud tegevuse piiranguid ja eeldatavat kestust.

Järgmine TVK juhtrühm toimub detsembris, arutlusele tulevad järgmised punktid:

1. Haigekassa projektiplaani arutamine (ajutise töövõimetuse hüvitiste maksmine)
2. Kaitstud ja toetatud töö vajadus
3. Reform ja psüühiliste häiretega inimesed, metoodika paindlikkuse küsimus ja TVK süsteemi sisenemine sihtrühmadel
4. Töötava inimese paketi ülevaade (põhimõtted ja idee)

TVK reformi raames on toimunud ka arutelud rehabilitatsiooni, abivahendite, kaitstud ja toetatud töö ning KOV teenuste üle.
TVK reformi põhimõtteid on tutvustatud mitmetes maakondades, erivajadusega inimeste organisatsioonides ja alaliitudes. Tekkinud küsimused, murekohad ja mõtted on kaardistatud ning seaduseelnõud väljatöötavas töögrupis läbivaadatud.

Soovitame teil lugeda, TVK reformi teemal ilmunud lugusid:

1.Postimees Online. Juri Teejärv Mis imeloom see töövõimetus on?
http://arvamus.postimees.ee/1296594/teejarv-mis-imeloom-see-toovoimetus-on

2.Ajakiri „Sotsiaaltöö“ – Sotsiaaltöötajal on vaim ja võim aidata
töövõimetut
http://www.tai.ee/images/Artiklid/Seadus_toovoime_toetamise_systeem.pdf

3. Postimees. Mikk Salu. Riigil on üha raskem toime tulla
http://pluss.postimees.ee/2585898/riigil-on-uha-raskem-toime-tulla/

Kõike head

Anu Viita-Neuhaus
Sotsiaalministeerium
Töövõime skeemi teavituse spetsialist

Views: 20

Author: janno