Posted in Kasulikku infot

17.04 kell 11 Vaekuuljate koosolek-tervisepäev

 17.04 kell 11 Vaegkuuljate Koosolek-Tervisepäev

Mõõdame kolesterooli, vererõhku ja aastaaruanne.

 Tervisepäev – Veevi Hõrak.

 

Seltsi esimees

Johannes Siidra

Visits: 22

Posted in Kasulikku infot

9.aprillil kell 12.00 Nägemis- ja kuulmisabivahendite esitlus

9.aprillil kell 12.00

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides, Jüri tn 19 A III korrus toimub abivahendikeskuse SILMALAEGAS pakutavate nägemis- ja kuulmisabivahendite esitlus.

Tootevalikuga saab tutvuda kodulehel http://silmalaegas.laegas.ee

Visits: 21

Posted in Kasulikku infot

29.märtsil 2008 a.toimusid korvpalli sõprusmängud

29.märtsil 2008 a.toimusid korvpalli sõprusmängud Võru Kurtide Ühingu VõrKur ja Pärnu Kurtide Ühingu EERO vahel.

Tulemused :

Naised VõrKur – EERO 46:55
Mehed VõrKur – EERO 72:47

Tulemuste tabelid: EERO , KAAR

Pildid: http://album.vorukoda.ee/

Järgmised mängud toimuvad:

5. aprillil Tartuga, Sõmerpalu saalis kell 12,00-16,00
19. aprillil sõpruskohtumine Tallinnaga, Sõmerpalu saalis kell 12,00-16,00

Heli Haug
Võrumaa Kurtide Ühingu esimees

Visits: 29

Posted in Kasulikku infot

Võrumaa PIK-I üldkogu koosolek

Võrumaa PIK-I üldkogu koosolek

27. märtsil kell 15.00

 

 PÄEVAKAVA.

1. Võrumaa PIK-I tegevusaruanne 2007 a. esitamine ja kinnitamine.

 Väino Marjak

 Tamara Laht

 

2. Halduskulude arutelu ja otsuse vastuvõtmine.

3. Ekskursiooni arutelu.

4. Muud jooksvad küsimused

 

Võrumaa PIK-I juhatus

Visits: 23

Posted in Kasulikku infot

27. märtsil kell 13.00 Loeng

27. märtsil kell 13.00

 

Toimub loeng Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides, Jüri tn 19 A III korrus,

Teema: Töösuhted ja sellega seonduvad õigusaktid.

 

 

Lektor – Merike Kalda

Võrumaa Töövaidluskomisjoni juhataja

Visits: 22

Posted in Kasulikku infot

Kabe, male ja koroona võislused.

13-14 veebruaril kell 10.00
 
Võrumaa PIK-i ruumides toimuvad kabe, male ja koroona võistlused.
 
Tule ise ja võtta sõbra kaasa.

Visits: 22

Posted in Kasulikku infot

Mälumäng

06.veebruaril kell 11.00 toimub mälumäng.
Palun välja panna ühingute ja seltside poolt võistkonnad kuni 3 liiget.
Tulge osalema!
 
 
 

Mälumängu tulemused 06.02.2008.a – I foor.

 

 

I – võistkond: Üllatus – 28 punkti

Koosseis: Ivar Hillep, Jevgeni Tsuganov, Ülle Hillep.

 

II- võstkond: Rõngaliin – 32 punkti

Koosseis: Matti Russ, Signe Aasa, Heino Põder.

III – võistkond: VAU32 punkti

Koosseis: Anu Palover, Uno Laansoo, Valdeko Karlson.

IV – võistkond – Võrumaa Vaegkuuljate Ühing 26 punkti

Koosseis: Johannes Siidra, Maria Silla, Hele- Mall Pruus.

V – võistkond: Heiki – 20 punkti

Koosseis: Heiki Polakes

VI – võistkond: Helikäpad – 32 punkti

Koosseis: Guido Tarraste, Maire Kornõljev.

VII – võistkond: S – mehed – 24 punkti

Koosseis: Juho Lillemägi, Kalle Sibul, Ado Kisand.

VIII – võistkond: Käopojad – 25 punkti

Koosseis: Milvi Laur, Taimi Varinurm, Paul Hani.

Peakohtunik Väino Marjak

 

Visits: 34

Posted in VõruKoja uudised

Arengukava 2010 – 2015

Puuetega Inimeste Koja arengukava aastateks 2010 – 2015 

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja (edaspidi Koda) missiooniks on kaasa aidata puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste loomisele ühiskonnas ning koos oma liikmesorganisatsioonidega toetada igati Võru maakonnas kohalikke võimu ja valitsusorganeid ÜRO standardreeglite tegevuskava elluviimisel.

 Lähtepositsioon

Koda tegutseb aastast 1995 ning on mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks on olla nõuandev ja invaküsimusi kordineeriv organ, mis tegutseb sotsiaal-, haridus-, invaspordi –  ning kultuurivaldkondades ja ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste  vabatahtlikke ühinguid, seltse ja klubisid,  kelle tegevusvaldkonnaks on töö puuetega inimestega.

Koja põhikirjast tulenevalt on Koja eesmärgiks olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koostöö- ning kordinatsiooniorganiks.Eesmärgi saavutamiseks teeb Koda koostööd kohalike võimu ja valitsusorganitega. Oma tegevuses lähtub Koda Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist.

Koja ülesanded on:

Osaleda vabariigi sotsiaalpoliitika väljatöötamises, eriti aga puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamise kaasaaitamises ja elluviimises;

 • Toetada puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust;

 • Toetada liikmesorganisatsioonide arengusuutlikkust ja professionaalsuse tõusu:

 • Aidata kaasa ravi-, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamisele ühiskonnas;

 • Toetada puuetega inimesi puudutava informatsiooni ja statistika kogumist ning üldistamist;

 • Kujundada positiivset avalikku arvamust puuetega inimestega seotud küsimustes;

 • Teha koostööd teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, vahendada selle kaudu saadavat infot ja kogemusi, osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides;

 • Jälgida puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomist  ja  ÜRO standardreeglite täitmist maakonnas ;

 • Esindada vajadusel oma liikmete huve muudes puuetega inimeste huvisid puudutavates küsimustes.

Koja eesmärgid aastatel 2010– 2015 on:

 • Jälgida Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ÜRO standardreeglite ellurakendamise tegevuskava täitmist ja anda sellealaseid soovitusi riigivõimu ja valitsusasutustele ja institutsioonidele;

 • Aidata kaasa riiklikule puuetega inimeste tööhõive edasiarendamisele;

 •  Koja  prioriteetsed ülesanded ja tegevussuunad,

 • millistele lahenduste leidmiseks Koda kui kliendiesindaja pöörab aastatel 2010-2015 oma erilise tähelepanu: 1.Informatsiooni kogumine ja edastamine oma liikmesorganisatsioonidele ja üldsusele, projektide koostamine ja elluviimine.

Ülesanded:

 • Arendada edasi  Koja  veebilehte web.vorukoda.ee ja hoida see aktuaalsena;

 • Soodustada kõigi liikmesorganisatsioonide vahelist operatiivset infovahetust;

 • Korraldada temaatilisi infopäevi, teabepäevi;

 • Uurida ja leida vastuvõetav lahendus Karja 17  kinnistule;

 • Arendada ja jätkata ansambel Elurõõm tööd;

 • Jätkata, arendada loovusringi ja ravivõimlemisrühma tööd;

 • Toetada ja soodustada invasporti   kohalikul ja vabariiklikul tasandil;

 • Algatada ja toetada  reumahaigete ja muude puuetega inimeste  ühingute  loomist;

 • Tutvustada Koja tegevust ja käsitleda puuetega inimeste probleeme avalikus meedias.

 2. Koda täidab puuetega inimeste valdkonnas tehtava töös maakondliku koostöö- ja kordinatsiooniorgani ning Eesti Vabariigi invapoliitika rakendamise järelvalve organi funktsiooni.

 Ülesanded:

 • Taotleda Koja tegevjuhi, juhatuse liikmete ja liikmesorganisatsioonide esindajate lülitamist nõuandjate ja spetsialistidena erinevate komisjonide, töörühmade ja töögruppide koosseisu;

 • Teostada järelvalvet Vabariigi valitsuse poolt kinjnitatud ÜRO standardreeglite ellurakendamise tegevuskava täitmise üle ja anda  invaküsimustes soovitusi erinevatele maakondlikele organisatsioonidele.

 3. Koja ja tema liikmesorganisatsioonide kui ühtse puuetega inimeste organisatsiooni võrgustiku jätkusuutliku arengu toetamine ja liikmesorganisatsioonide juhtide koolitamine.

Ülesanded:

 • Viia läbi uuringud puuetega inimeste olukorra hindamiseks ning nende vajaduste väljaselgitamiseks:

 • Jätkata ühingute juhtidele koolituste korraldamist üldist huvi pakkuvates küsimustes, pannes erilist rõhku nende organisatsioonide poolt osutatavate teenuste spektri laiendamisele ning  ergutada neid oma liikmete huvide eest paremini seisma;

 • Ergutada liikmesorganisatsioone välja andma trükiseid tutvustamaks üldsusele oma organisatsiooni tööd ja erinevatest puuetest tingitud erivajadusi;

 • Jätkata tehniliste abivahendite kohta info kogumist  ja vahetamist

 4. Ühtse riikliku rehabilitatsioonisüsteemi ja puuetega inimeste tööhõivega seotud probleemide lahendamisele kaasaaitamine.

Ülesanded:

 • Arendada Koja edasist koostööd omavalitsustega;

 • Korraldada oma liikmetele nõustamise alaseid koolitusi;

 • Teha koostööd kohaliku Töötukassa ja tööandjatega erinevate puuetega inimeste tööhõive alaste küsimuste lahendamisel;

 • Osaleda  ümberõppe ja täienduskoolituste alastes projektides;

 • Toetada seadusmuudatuste algatamist, et saavutada ettevõtjate reaalne majanduslikel kaalutlustel põhinev huvi puuetega inimeste töölevõtmisel;

 • Selgitada välja täiendavaid valdkondi, kus puuetega inimeste organisatsioonid võiksid osutada riiklikku või teenust omavalitsustele) .

 •  Traditsiooni kohaselt korraldada igal aastal:

 • Kultuurifestivalil osalemine; Jaanipäev;· Mälumäng ( neli vooru )· Võrumaa aasta nais – ja  meesinvasportlase väljakuulutamine; Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine. Koda vaatab oma arengukava üle vähemalt kord aastas ja vajadusel täiendab seda.

Väino Marjak

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

Visits: 17

Posted in Kasulikku infot

Tööhõiveprogramm

  24.jaanuaril kell 10.30  toimub Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides, Jüri tn 19 A III korrus
loeng teemadel :
Tööturuteenused puuetega töötutele
Tööhõiveprogramm “Kvalifitseeritud tööjõu pakkumise suurendamine 2007-2009” “
Viipekeele tõlgi kasutamis võimalus.

Malle Kelt- TTA Võrumaa osakonna konsultant
Anneli Jänesmägi- THP kordinaator Võrumaal

Visits: 28

Posted in VõruKoja uudised

Liikmed

Võrumaa Nägemisinvaliidide Ühing

Asutatud 1955 aastal

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Ivar Hillep
Tel. +372 7861 128,
Mobiil: +372 5345 5660
E-mail: vana62mees@gmail.com

 • Ühingu eesmärk on Võru linnas ja maakonnas elavate nägemisinvaliidide abistamine ja nende huvide kaitsmine.
 • Selleks korraldab ühing oma liikmetele üritusi ja väljaõpet ning abistab erivahendite saamisel

 Uuendatud: 11.2015.

Pimedate Infoühing HELIKIRI

Asutatud 1. aprill 1986

Asukoht: Jüri 54, Võru linn, 65608
Esimees Guido Tarraste
Mobiil: +372 5040 841
E-mail: guido@helikiri.ee
Veeb: http://www.helikiri.ee

 • Tegevuseks on pimedatele ja vaegnägijatele heliteavikute valmistamine ja tasuta laenutamine.
 • Heliraamatud on kassettidel ja cd-del. Võimaldab kuulata heliraamatuid interneti vahendusel kasutades selleks netiraamatu tasuta teenust.

 Uuendatud: 11.2015.

Võru Maakonna Invaühing

Asutatud 28. novembril 1988

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Uno Laansoo
Mobiil:  +372 5599 3328
E-mail uno.laansoo@mail.ee

Ühing on puuetega inimeste vabatahtlik omaalgatuslik mittetulunduslik ühendus.

Ühingu eesmärk on puudega inimeste aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu. Aitab ühingu puudega inimesi oma koha leidmisel ühiskonnas. Korraldab liikmetele üritusi, võtab osa vabariiklikest spordivõistlustest. Ühingu juures tegutseb laulu- ja näitering. Aastaid on kestnud koostöö proteesitööstusega “Cadox”. Kord kuus, iga kuu viimasel kolmapäeval toimub teenuse pakkumine Võrus.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Diabeetikute Selts

Asutatud 22. juulil 1993

Asukoht: Jüri 19-A, Võru linn, 6560
Esinaine: Anne-Lii Smeiman
Mobiil: +372 5298 648
E-mail: anne-lii.smeiman@tootukassa.ee

Eesmärk: seltsi ülesanded on diabeedialase koolituse korraldamine, suunamine ja arendamine, osalemine

 • Eesti Diabeediliidu, Võrumaa Puuetega Inimeste Koja kaudu EV sotsiaalpoliitikas, oma liikmeskonda ühendavate erialaste ja seltskondlike ürituste korraldamine, suhete loomine teiste maakondade, samuti välisriikide diabeediseltsidega kogemuste vahetamiseks ning nendega koostöö tegemiseks.
 • Diabeedialast koolitust viiakse läbi õppepäevana kord 2 kuu jooksul.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Kutsehaigete Ühing

Asutatud 22. märtsil 1995

Asukoht: Lembitu 2, Võru.
Juhatuse esimees: Mihkel Jallai
Mobiil: +372 5148 345
E-mail: mihkel.jallai64@gmail.com

Eesmärk: kutsehaigete koondamine, nõustamine ja huvide kaitse.

 • Kutsehaigus on töökeskkonna ohutusteguritest või töö laadist põhjustatud tervisekahjustus.Haiguse tekkimise põhjusteks võib olla: müra, tolmud, vibratsioon, aurud, viirused, seened, kemikaalid, füüsilise töö raskus jm. Kutsehaigust diagnoositakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kutsehaiguste- ja Töötervishoiukeskuses mis asub Tallinnas.
 • Ootab oma ühingusse kõiki, kes tunnevad vajadust oma huvisid kaitsta, ühistegevust arendada, toetada hea sõnaga kaaslast ja olla teistega koos.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Südamesõprade Selts


Asutatud 30. novembril 1995

Asukoht Lembitu 2, Võru linn, 65608

Esinaine: Milja Heljula
Mobiil: +372 5358 3160
E-mail: milja.heljula@gmail.com

Ürituste info leiab: http://www.vorukoda.ee ja Facebookist: http://www.facebook.com/VorumaaPIK/

Selts on loodud professor Toomas Sullingu initsiatiivil ning Võru linnaarsti kardioloog Helgi Paidre ning rahvatervise spetsialisti dr.Malle Kuusiku organiseerimisel olles esimene südamehaigeid koondav organisatsioon Eestis. Asutajaliikmeid oli 28.

Seltsi tegevuse eesmärgid:

 • Seltsi liikmete, aga ka laiema üldsuse teavitamine südamehaiguste tekke põhjustest, riskifaktoritest ning nendest hoidumise vajadusest ja võimalustest.
 • Selts organiseerib oma eesmärgi nimel loengulisi, meditsiinilise kontrolli ja füüsilise treeninguga seotud üritusi.
 • Selts püüab oma tegevusega hõlmata inimesi kõikidest vanusegruppidest.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Lihasehaigete Selts

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608

Esinaine: Hilja Ilves
Tel. +372 5345 5660
E-mail: hiljailves@hot.ee

Seltsi eesmärgid on:

 • Võru linnas ja maakonnas elavate lihasehaigete ja nende perekonnaliikmete ning lihasehaigeid toetavate isikute koondamine;
 • lihasehaigete sotsiaalse rehabilitatsiooni tagamine ja elukvaliteedi parandamine;
 • lihasehigetele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine;
 • lihasehaiguste ja nendega seonduvate probleemide laiemale avalikkusele tutvustamine.

 Uuendatud: 11.2015.

Lõuna-Eesti Vähiühing MTÜ Võrumaa Ühendus

Asutatud 1997 aastal

Esinaine: Ene Pukk
Tel. +372 5349 9450
E-mail: ene.pukk@mail.ee

Võrumaa Vähihaigete Ühendus loodi Tartu Vähifondi rakukesena. 1999. aastal muudeti nimi Lõuna-Eesti Vähiühingu Võrumaa Ühenduseks Ühenduse tegevuse vormiks on mõtte- ja saatusekaaslaste klubi, mis annab liikmetele tuge igapäevases elus, teadmisi toimetulekuks ja väärtustab neid kui elujõulisi inimesi. Kogunetakse üks kord kuus Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides ja korraldatakse temaatilisi koosviibimisi: loengud, seminarid, toimetulekukoolitused, kohtumised arstide, õdede ja sotsiaaltöötajatega, meelelahutuslikke kultuurisündmusi, teatrietenduste ühiskülastusi. Tänu kontaktidele Soome vähihaigetega on võimalik luua ühiskonda, kus puuetega inimesed elavad neile jõukohast täisväärtuslikku elu.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Afaasiaühing MTÜ

Asutatud 2012 aastal.

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine: Juta Kits
e-mail: jutustik@gmail.com

Eesmärgid:

 • Grupi liikmeteks on kõneprobleemidega inimesed ja nendepereliikmed.
 • Grupp tegeleb kõneteraapiaga, suhtlemisteraapiaga, tegevusteraapiaga, esmaselt invaliidistunute ja nende pereliikmete nõustamisega.

  Uuendatud: 11.2015.

Võru Järve Kool

Asukoht: Liiva 12-B, Võru linn, 65609
Direktriss Reet Kangro
Tel. +372 7821 473;
Mobiil: +372 5287 168
E-mail: jarvekool@voru.ee
Koduleht: http://www.jarvekool.ee/

Võru Järve Kool on üldhariduslik põhikool, mis annab mõõduka ja raske vaimupuudega õpilastele toimetulekuhariduse. Koolis on avatud ka hooldusklassid. 2004/05 õppeaastal õpib Võru Järve Koolis 37 õpilast. Töötab 6 klassikomplekti.

Kooli eesmärgiks on luua kaasaegsed tingimused õppetööks ja arenguks. Võru Järve Kool osaleb rahvusvahelises Comenius projektis. Sõpruskoolideks on Alavuse Eriametikool Soomes ja Landskrona Erikool Rootsis.Toimetulekukooli lõpetajad asuvad edasi õppima Vana-Antsla Kutsekeskkoolis erikutseõpperühmas või osalevad MTÜ Võru Päevakeskuse Ühingu toetatud tegevustes.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Puuetega Laste Vanemate Ühing

Asutatud 13. jaanuaril 1999

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine Aasa Saaroja
Tel. +372 5656 1278
E-mail: aasasaaroja@hot.ee

Ühingu eesmärk on: olla puuetega lastega tehtava töö, koostöö ja kordinatsiooniorganiks Võru maakonnas.

Ühingu tegevuspõhimõteteks on:

 • liikmete majanduslikke, sotsiaalsete, kultuuriliste ja erialaste huvide esindamine ning õiguste kaitsmine kõigis instantsides;
 • liikmete tegevuse kordineerimine ja info vahetus;
 • koostööle ja vastastikusele usaldusele rajaneva ühistegevuse arendamise teiste ühingutega ja liitudega;
 • ühingu liikmetele nõustamisteenuste ja ravi korraldamine;
 • taotleda puuetega laste ja nende vanemate organiseerumist ning laste paremat ettevalmistust iseseisvaks eluks;
 • liikmete täienduskooliruse ja nõustamisteenuste korraldamine tervishoiualases tegavusvaldkondades.

 Uuendatud: 11.2015.

Võru Ratastooliklubi

Asutatud: 23. detsember 1999

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Väino Marjak
Tel. +372 7860 597;
Mobiil: +372 5622 0512
E-mail: marjak48@hot.ee

Klubi tegevus on suunatud vabatahtlik-omaalgatuslikule enesetäiendamisele. Vabatahtlikkus on vaba selles mõttes, et ta on vähe seotud kindlate nõuete ja kohustustega, kuid on suunatud isiksuse üldisele arengule, toimetuleku ja kompetentsuse suurendamisele.

Klubi osaleb Eesti Invaspordi Liidu korraldatud spordivõistlustel ja laagrites. Eriti populaarne on boccia mäng ja teistelgi aladel on klubi liikmed võitnud medaleid. Osalemine võistlustel ei suurenda mitte üksnes teadmisi ja oskusi, vaid annab eluhariduse ning suurendab inimese valmisolekut toimetulekuks igapäevaelu probleemidega.

 Uuendatud: 11.2015.

Võru Päevakeskuse Ühing

Asutatud 21.juulil 2000

Asukoht: Jüri 19a, Võru linn, 65608
Avatud E–R kella 8.00–16.00
Juhatuse liige: Ruth Venkov
Tel. +372 7858 334
E-mail: pkvoru@gmail.com
Veeb: http://www.vorupaevakeskus.ee

Võru Päevakeskuse Ühing pakub erihooldusteenuseid psüühikahäiretega inimestele.

Päevakeskuses tegutsevad rühmad

 • Viltimine – erinevate võtete kasutamine käelises tegevuses. Grupis osalemine annab võimaluse arendada oma motoorseid oskusi ja loovust. Samuti võimaldab avastada oma loomingulisi võimeid ja eksperimenteerida erinevate vahendite ning protsessidega.
 • Muusika – muusika kuulamise grupp tegeleb muusikalise huvi  ja eneseväljendamise arendamisega. See on seotud karaooke kuulamise- ja kaasa laulmisega. Kasutatakse võimalusel erinevaid rütmikapille.
 • Nõustamisgrupp – grupis osalemine annab klientidele võimaluse rääkida probleemidest vastava spetsialistiga. Võimalik kasutada igal teisipäeval individuaalset nõustamist.
 • Puhtusekasvatus – igapäevane enesehoolitsus (teab ja oskab kasutada hügieenitarbeid). Vestlused ja praktilised võtted kodu korrahoiu tagamisel.
 • Füüsilise tegevuse rühm (spordihall) – kliendid saavad külastada spordihalli, harjutavad enesehügieen, erinevad harjutused, enesemassaaž, liikumine muusika saatel. Kava kokku panemisel arvestati sihtgrupi võimeid.
 • Kodunduse rühm – menüü koostamine, vajalike ainete hankimine kauplusest, toidu valmistamine, serveerimine ja koristamine.
 • Kaubandus – taara osakonna külastamine, klientidele kaupluste ja nendes asuvate osakondade tutvustamine.Kliendil kauba valimine ja maksmine.

Peale selle on Päevakeskuses võimalus vaadata erineva temaatikaga filme ja DVDsid, lugeda ajalehti ja ajakirju. Tulla kokku ja suhelda omavahel, ning leida uusi sõpru.

Arengusuunad

Rahastus

Võru Päevakeskuse Ühing on rahastatud riiklikult Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud pearaha süsteemi järgi, mis võimaldab kolmele Võru Päevakeskuse töötajale töötasud ja kulutused õppe- ja tegevusvahenditele. Kommunaal- ja rendikulud on kohustus tasuda kohalikel omavalitsustel.

Personal

Võru Päevakeskust juhib kolmeliikmeline juhatus. Põhikohaga töötab Üäevakeskuses kolm tegevusjuhendajat, lepinguliste töötajatena on ringijuhid ja nõustamisgrupijuht.  Peale selle oli 2005 aasata veebruarist alates olnud abiks EVS vabatahlikud välisriikidest.

Igapäevased tegevused

Teenuse eesmärkideks on igapäevaelus vajalike oskuste arendamine rühmategevuse abil ja individuaalne töö kliendiga lähtuvalt tema vajadustest ning oskustest. Eesmärgiks on kodus elava inimese võimalikult iseseisev igapäevaeluga toimetuleku ning võimalikult täisväärtusliku ühiskonnaelus osalemise toetamine.

Tegevussuunad

Võru Päevakeskuse Ühing on asutatud juunis 2000, ning oma aktiivset tegevust klientidega alustati jaanuaris 2001.

Võru Päevakeskuse Ühing pakub Võru linna ja maakonnas elavatele täisealistele (18 – 63eluaastat) psüühilise erivajadusega (vaimupuue ja psühhiaatriline diagnoos) isikutele toetavatteenust, mis aitab toime tulla igapäevase eluga. Igapäevaelu toetamise teenus aitab ennetada teenust, mis aitab toime tulla igapäevase eluga. Igapäevaelu toetamise teenus aitab ennetada Võru Päevakeskuse klientide pikaajalisele hooldusele suunamist hooldekodudesse, ning  aitab ka pereliikmeid probleemidega paremini toime tulla.

Võru Päevakeskuse Ühingu tegevuspõhimõteteks on:

 • luua võimalused inimeste psüühiliste, füüsiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks;
 • kaasta Võru maakonna psüühilise erivajadusega inimesi rehabilitatsiooni protsessi ning võimaldada neile suuremat iseseisvust ja aktiivsust;
 • luua võimalused psüühilise erivajadusega inimeste tööks ja mõtestatuks tegevuseks, kasutades töö ja tegevusteraapia meetodeid;
 • osaleda psüühilise erivajadusega inimeste tööharjumuse võimaluste loomisel, tööalase väljaõppe korraldamisel, töökoha leidmisel ja säilitamisel, toetuse osutamisel;
 • tagada pereliikmete nõustamine, informeerimine ja toetamine;
 • töötajate koolitamine ja informeerimine, vajadusel supervisioon.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing

Asutatud 1. märtsil 2001

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Johannes Siidra
Tel. +372 7822 724,
Mobiil: +372 5813 3706
Email: johannes.siidra@mail.ee
Veeb: http://vaegkuuljad.kuusit.ee

Seltsi tegevuse eesmärgid:

 • ühingu liikmetele harrastustegevuse; korraldamine vastavalt nende soovile Võru PIK tegevusringides;
 • koostöö tegemine teiste puuetega inimeste ühenduste ja organisatsioonidega;
 • iga kahe kuu tagant temaatiliste kohtumiste läbiviimine liikmete poolt soovitud teemadel (loengud,info,õppeprogrammid,võistlused jms);
 • kord kvartalis infolehe väljaandmine;
 • liikmete individuaalne nõustamine;
 • kuuldeaparaatide ja abivahendite remondi organiseerimine.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Kurtide Ühing

Asutatud 21. novembril 2001

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Registrikood: 80155716
Esinaine: Heli Haug
Tel. +372 5264 075
E-mail: helihaug@hot.ee
Veeb: http://www.vky.ee/

Ühingu ülesandeks on:

 • võimaluste loomine kurtide omavaheliseks suhtlemiseks
 • liikmete huvide väljendamine ja kaitsmine kõigil tasanditel: riiklikes ja kohalike võimu- ja valitsemisorganites;
 • kultuuri- , spordi-, ning muude ühisürituste korraldamine;
 • viipekeele õppe ja tõlke organiseerimine liikmetele;
 • seadusandliku info edastamine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja sotsiaalabi võimaluste kohta;
 • koostöös Eesti Kurtide Liidu ning teiste kurtide ja vaegkuuljate ühingute ja omavalitsuste organitega Võrumaa kurtide probleemidele lahenduste leidmine, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust;
 • osalemine projektitöödes;
 • sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate asutuste, seltside,kodade, liitudega juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides, kes on huvitatud ühingu tegevuse toetamisest;
 • koostöö kohalike omavalitsustega;
 • koostöö Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Epilepsiaühendus

Asutatud 17. septembril 2003

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine Kaie Kasak
Tel: +372 5150 349
E-mail: kaie.kasak@mail.ee

Võrumaa Epilepsiaühenduse eesmärgiks on:

 • Võrumaa Epilepsiaühendus on viinud läbi infopäevi koos Epilepsialiiduga.
 • Võrumaa Epilepsiaühendus käib koos vähemalt kord kvartalis.
 • epilepsiaalaste teadmiste levitamine;
 • Võrumaal elavate epilepsiahaigete ja nende hooldajate huvide sotsiaalne kaitse;
 • sotsiaalhoolduse paremale korraldamisele kaasaaitamine;
 • epilepsiaalaste uuringute ja ravi paremale korraldamisele kaasaaitamine;

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Reumahaigete Ühing

Asutatud 04.10.2011 a.

Asukoht: Lembitu 2, Võru 65608
Esinaine Veera Karro
Tel nr: +372 5061 056
e-mail: vorureuma@gmail.com

Uuendatud: 11.2015.


 Liikmesühingute info-kontaktandmete täiendamiseks/parandamiseks saadke palun info emailile: vorukoda@kuusit.ee

Visits: 81