Category: VõruKoja uudised

Posted in VõruKoja uudised

Liikmed

Võrumaa Nägemisinvaliidide Ühing

Asutatud 1955 aastal

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Ivar Hillep
Tel. +372 7861 128,
Mobiil: +372 5345 5660
E-mail: vana62mees@gmail.com

 • Ühingu eesmärk on Võru linnas ja maakonnas elavate nägemisinvaliidide abistamine ja nende huvide kaitsmine.
 • Selleks korraldab ühing oma liikmetele üritusi ja väljaõpet ning abistab erivahendite saamisel

 Uuendatud: 11.2015.

Pimedate Infoühing HELIKIRI

Asutatud 1. aprill 1986

Asukoht: Jüri 54, Võru linn, 65608
Esimees Guido Tarraste
Mobiil: +372 5040 841
E-mail: guido@helikiri.ee
Veeb: http://www.helikiri.ee

 • Tegevuseks on pimedatele ja vaegnägijatele heliteavikute valmistamine ja tasuta laenutamine.
 • Heliraamatud on kassettidel ja cd-del. Võimaldab kuulata heliraamatuid interneti vahendusel kasutades selleks netiraamatu tasuta teenust.

 Uuendatud: 11.2015.

Võru Maakonna Invaühing

Asutatud 28. novembril 1988

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Uno Laansoo
Mobiil:  +372 5599 3328
E-mail uno.laansoo@mail.ee

Ühing on puuetega inimeste vabatahtlik omaalgatuslik mittetulunduslik ühendus.

Ühingu eesmärk on puudega inimeste aktiivsuse ja teadlikkuse tõstmine organiseeritud ühistegevuse kaudu. Aitab ühingu puudega inimesi oma koha leidmisel ühiskonnas. Korraldab liikmetele üritusi, võtab osa vabariiklikest spordivõistlustest. Ühingu juures tegutseb laulu- ja näitering. Aastaid on kestnud koostöö proteesitööstusega “Cadox”. Kord kuus, iga kuu viimasel kolmapäeval toimub teenuse pakkumine Võrus.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Diabeetikute Selts

Asutatud 22. juulil 1993

Asukoht: Jüri 19-A, Võru linn, 6560
Esinaine: Anne-Lii Smeiman
Mobiil: +372 5298 648
E-mail: anne-lii.smeiman@tootukassa.ee

Eesmärk: seltsi ülesanded on diabeedialase koolituse korraldamine, suunamine ja arendamine, osalemine

 • Eesti Diabeediliidu, Võrumaa Puuetega Inimeste Koja kaudu EV sotsiaalpoliitikas, oma liikmeskonda ühendavate erialaste ja seltskondlike ürituste korraldamine, suhete loomine teiste maakondade, samuti välisriikide diabeediseltsidega kogemuste vahetamiseks ning nendega koostöö tegemiseks.
 • Diabeedialast koolitust viiakse läbi õppepäevana kord 2 kuu jooksul.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Kutsehaigete Ühing

Asutatud 22. märtsil 1995

Asukoht: Lembitu 2, Võru.
Juhatuse esimees: Mihkel Jallai
Mobiil: +372 5148 345
E-mail: mihkel.jallai64@gmail.com

Eesmärk: kutsehaigete koondamine, nõustamine ja huvide kaitse.

 • Kutsehaigus on töökeskkonna ohutusteguritest või töö laadist põhjustatud tervisekahjustus.Haiguse tekkimise põhjusteks võib olla: müra, tolmud, vibratsioon, aurud, viirused, seened, kemikaalid, füüsilise töö raskus jm. Kutsehaigust diagnoositakse Põhja-Eesti Regionaalhaigla Kutsehaiguste- ja Töötervishoiukeskuses mis asub Tallinnas.
 • Ootab oma ühingusse kõiki, kes tunnevad vajadust oma huvisid kaitsta, ühistegevust arendada, toetada hea sõnaga kaaslast ja olla teistega koos.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Südamesõprade Selts


Asutatud 30. novembril 1995

Asukoht Lembitu 2, Võru linn, 65608

Esinaine: Milja Heljula
Mobiil: +372 5358 3160
E-mail: milja.heljula@gmail.com

Ürituste info leiab: http://www.vorukoda.ee ja Facebookist: http://www.facebook.com/VorumaaPIK/

Selts on loodud professor Toomas Sullingu initsiatiivil ning Võru linnaarsti kardioloog Helgi Paidre ning rahvatervise spetsialisti dr.Malle Kuusiku organiseerimisel olles esimene südamehaigeid koondav organisatsioon Eestis. Asutajaliikmeid oli 28.

Seltsi tegevuse eesmärgid:

 • Seltsi liikmete, aga ka laiema üldsuse teavitamine südamehaiguste tekke põhjustest, riskifaktoritest ning nendest hoidumise vajadusest ja võimalustest.
 • Selts organiseerib oma eesmärgi nimel loengulisi, meditsiinilise kontrolli ja füüsilise treeninguga seotud üritusi.
 • Selts püüab oma tegevusega hõlmata inimesi kõikidest vanusegruppidest.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Lihasehaigete Selts

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608

Esinaine: Hilja Ilves
Tel. +372 5345 5660
E-mail: hiljailves@hot.ee

Seltsi eesmärgid on:

 • Võru linnas ja maakonnas elavate lihasehaigete ja nende perekonnaliikmete ning lihasehaigeid toetavate isikute koondamine;
 • lihasehaigete sotsiaalse rehabilitatsiooni tagamine ja elukvaliteedi parandamine;
 • lihasehigetele vaba aja veetmise võimaluste pakkumine;
 • lihasehaiguste ja nendega seonduvate probleemide laiemale avalikkusele tutvustamine.

 Uuendatud: 11.2015.

Lõuna-Eesti Vähiühing MTÜ Võrumaa Ühendus

Asutatud 1997 aastal

Esinaine: Ene Pukk
Tel. +372 5349 9450
E-mail: ene.pukk@mail.ee

Võrumaa Vähihaigete Ühendus loodi Tartu Vähifondi rakukesena. 1999. aastal muudeti nimi Lõuna-Eesti Vähiühingu Võrumaa Ühenduseks Ühenduse tegevuse vormiks on mõtte- ja saatusekaaslaste klubi, mis annab liikmetele tuge igapäevases elus, teadmisi toimetulekuks ja väärtustab neid kui elujõulisi inimesi. Kogunetakse üks kord kuus Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ruumides ja korraldatakse temaatilisi koosviibimisi: loengud, seminarid, toimetulekukoolitused, kohtumised arstide, õdede ja sotsiaaltöötajatega, meelelahutuslikke kultuurisündmusi, teatrietenduste ühiskülastusi. Tänu kontaktidele Soome vähihaigetega on võimalik luua ühiskonda, kus puuetega inimesed elavad neile jõukohast täisväärtuslikku elu.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Afaasiaühing MTÜ

Asutatud 2012 aastal.

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine: Juta Kits
e-mail: jutustik@gmail.com

Eesmärgid:

 • Grupi liikmeteks on kõneprobleemidega inimesed ja nendepereliikmed.
 • Grupp tegeleb kõneteraapiaga, suhtlemisteraapiaga, tegevusteraapiaga, esmaselt invaliidistunute ja nende pereliikmete nõustamisega.

  Uuendatud: 11.2015.

Võru Järve Kool

Asukoht: Liiva 12-B, Võru linn, 65609
Direktriss Reet Kangro
Tel. +372 7821 473;
Mobiil: +372 5287 168
E-mail: jarvekool@voru.ee
Koduleht: http://www.jarvekool.ee/

Võru Järve Kool on üldhariduslik põhikool, mis annab mõõduka ja raske vaimupuudega õpilastele toimetulekuhariduse. Koolis on avatud ka hooldusklassid. 2004/05 õppeaastal õpib Võru Järve Koolis 37 õpilast. Töötab 6 klassikomplekti.

Kooli eesmärgiks on luua kaasaegsed tingimused õppetööks ja arenguks. Võru Järve Kool osaleb rahvusvahelises Comenius projektis. Sõpruskoolideks on Alavuse Eriametikool Soomes ja Landskrona Erikool Rootsis.Toimetulekukooli lõpetajad asuvad edasi õppima Vana-Antsla Kutsekeskkoolis erikutseõpperühmas või osalevad MTÜ Võru Päevakeskuse Ühingu toetatud tegevustes.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Puuetega Laste Vanemate Ühing

Asutatud 13. jaanuaril 1999

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine Aasa Saaroja
Tel. +372 5656 1278
E-mail: aasasaaroja@hot.ee

Ühingu eesmärk on: olla puuetega lastega tehtava töö, koostöö ja kordinatsiooniorganiks Võru maakonnas.

Ühingu tegevuspõhimõteteks on:

 • liikmete majanduslikke, sotsiaalsete, kultuuriliste ja erialaste huvide esindamine ning õiguste kaitsmine kõigis instantsides;
 • liikmete tegevuse kordineerimine ja info vahetus;
 • koostööle ja vastastikusele usaldusele rajaneva ühistegevuse arendamise teiste ühingutega ja liitudega;
 • ühingu liikmetele nõustamisteenuste ja ravi korraldamine;
 • taotleda puuetega laste ja nende vanemate organiseerumist ning laste paremat ettevalmistust iseseisvaks eluks;
 • liikmete täienduskooliruse ja nõustamisteenuste korraldamine tervishoiualases tegavusvaldkondades.

 Uuendatud: 11.2015.

Võru Ratastooliklubi

Asutatud: 23. detsember 1999

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Väino Marjak
Tel. +372 7860 597;
Mobiil: +372 5622 0512
E-mail: marjak48@hot.ee

Klubi tegevus on suunatud vabatahtlik-omaalgatuslikule enesetäiendamisele. Vabatahtlikkus on vaba selles mõttes, et ta on vähe seotud kindlate nõuete ja kohustustega, kuid on suunatud isiksuse üldisele arengule, toimetuleku ja kompetentsuse suurendamisele.

Klubi osaleb Eesti Invaspordi Liidu korraldatud spordivõistlustel ja laagrites. Eriti populaarne on boccia mäng ja teistelgi aladel on klubi liikmed võitnud medaleid. Osalemine võistlustel ei suurenda mitte üksnes teadmisi ja oskusi, vaid annab eluhariduse ning suurendab inimese valmisolekut toimetulekuks igapäevaelu probleemidega.

 Uuendatud: 11.2015.

Võru Päevakeskuse Ühing

Asutatud 21.juulil 2000

Asukoht: Jüri 19a, Võru linn, 65608
Avatud E–R kella 8.00–16.00
Juhatuse liige: Ruth Venkov
Tel. +372 7858 334
E-mail: pkvoru@gmail.com
Veeb: http://www.vorupaevakeskus.ee

Võru Päevakeskuse Ühing pakub erihooldusteenuseid psüühikahäiretega inimestele.

Päevakeskuses tegutsevad rühmad

 • Viltimine – erinevate võtete kasutamine käelises tegevuses. Grupis osalemine annab võimaluse arendada oma motoorseid oskusi ja loovust. Samuti võimaldab avastada oma loomingulisi võimeid ja eksperimenteerida erinevate vahendite ning protsessidega.
 • Muusika – muusika kuulamise grupp tegeleb muusikalise huvi  ja eneseväljendamise arendamisega. See on seotud karaooke kuulamise- ja kaasa laulmisega. Kasutatakse võimalusel erinevaid rütmikapille.
 • Nõustamisgrupp – grupis osalemine annab klientidele võimaluse rääkida probleemidest vastava spetsialistiga. Võimalik kasutada igal teisipäeval individuaalset nõustamist.
 • Puhtusekasvatus – igapäevane enesehoolitsus (teab ja oskab kasutada hügieenitarbeid). Vestlused ja praktilised võtted kodu korrahoiu tagamisel.
 • Füüsilise tegevuse rühm (spordihall) – kliendid saavad külastada spordihalli, harjutavad enesehügieen, erinevad harjutused, enesemassaaž, liikumine muusika saatel. Kava kokku panemisel arvestati sihtgrupi võimeid.
 • Kodunduse rühm – menüü koostamine, vajalike ainete hankimine kauplusest, toidu valmistamine, serveerimine ja koristamine.
 • Kaubandus – taara osakonna külastamine, klientidele kaupluste ja nendes asuvate osakondade tutvustamine.Kliendil kauba valimine ja maksmine.

Peale selle on Päevakeskuses võimalus vaadata erineva temaatikaga filme ja DVDsid, lugeda ajalehti ja ajakirju. Tulla kokku ja suhelda omavahel, ning leida uusi sõpru.

Arengusuunad

Rahastus

Võru Päevakeskuse Ühing on rahastatud riiklikult Sotsiaalministeeriumi poolt väljatöötatud pearaha süsteemi järgi, mis võimaldab kolmele Võru Päevakeskuse töötajale töötasud ja kulutused õppe- ja tegevusvahenditele. Kommunaal- ja rendikulud on kohustus tasuda kohalikel omavalitsustel.

Personal

Võru Päevakeskust juhib kolmeliikmeline juhatus. Põhikohaga töötab Üäevakeskuses kolm tegevusjuhendajat, lepinguliste töötajatena on ringijuhid ja nõustamisgrupijuht.  Peale selle oli 2005 aasata veebruarist alates olnud abiks EVS vabatahlikud välisriikidest.

Igapäevased tegevused

Teenuse eesmärkideks on igapäevaelus vajalike oskuste arendamine rühmategevuse abil ja individuaalne töö kliendiga lähtuvalt tema vajadustest ning oskustest. Eesmärgiks on kodus elava inimese võimalikult iseseisev igapäevaeluga toimetuleku ning võimalikult täisväärtusliku ühiskonnaelus osalemise toetamine.

Tegevussuunad

Võru Päevakeskuse Ühing on asutatud juunis 2000, ning oma aktiivset tegevust klientidega alustati jaanuaris 2001.

Võru Päevakeskuse Ühing pakub Võru linna ja maakonnas elavatele täisealistele (18 – 63eluaastat) psüühilise erivajadusega (vaimupuue ja psühhiaatriline diagnoos) isikutele toetavatteenust, mis aitab toime tulla igapäevase eluga. Igapäevaelu toetamise teenus aitab ennetada teenust, mis aitab toime tulla igapäevase eluga. Igapäevaelu toetamise teenus aitab ennetada Võru Päevakeskuse klientide pikaajalisele hooldusele suunamist hooldekodudesse, ning  aitab ka pereliikmeid probleemidega paremini toime tulla.

Võru Päevakeskuse Ühingu tegevuspõhimõteteks on:

 • luua võimalused inimeste psüühiliste, füüsiliste ja sotsiaalsete oskuste arendamiseks;
 • kaasta Võru maakonna psüühilise erivajadusega inimesi rehabilitatsiooni protsessi ning võimaldada neile suuremat iseseisvust ja aktiivsust;
 • luua võimalused psüühilise erivajadusega inimeste tööks ja mõtestatuks tegevuseks, kasutades töö ja tegevusteraapia meetodeid;
 • osaleda psüühilise erivajadusega inimeste tööharjumuse võimaluste loomisel, tööalase väljaõppe korraldamisel, töökoha leidmisel ja säilitamisel, toetuse osutamisel;
 • tagada pereliikmete nõustamine, informeerimine ja toetamine;
 • töötajate koolitamine ja informeerimine, vajadusel supervisioon.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Vaegkuuljate Ühing

Asutatud 1. märtsil 2001

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esimees Johannes Siidra
Tel. +372 7822 724,
Mobiil: +372 5813 3706
Email: johannes.siidra@mail.ee
Veeb: http://vaegkuuljad.kuusit.ee

Seltsi tegevuse eesmärgid:

 • ühingu liikmetele harrastustegevuse; korraldamine vastavalt nende soovile Võru PIK tegevusringides;
 • koostöö tegemine teiste puuetega inimeste ühenduste ja organisatsioonidega;
 • iga kahe kuu tagant temaatiliste kohtumiste läbiviimine liikmete poolt soovitud teemadel (loengud,info,õppeprogrammid,võistlused jms);
 • kord kvartalis infolehe väljaandmine;
 • liikmete individuaalne nõustamine;
 • kuuldeaparaatide ja abivahendite remondi organiseerimine.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Kurtide Ühing

Asutatud 21. novembril 2001

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Registrikood: 80155716
Esinaine: Heli Haug
Tel. +372 5264 075
E-mail: helihaug@hot.ee
Veeb: http://www.vky.ee/

Ühingu ülesandeks on:

 • võimaluste loomine kurtide omavaheliseks suhtlemiseks
 • liikmete huvide väljendamine ja kaitsmine kõigil tasanditel: riiklikes ja kohalike võimu- ja valitsemisorganites;
 • kultuuri- , spordi-, ning muude ühisürituste korraldamine;
 • viipekeele õppe ja tõlke organiseerimine liikmetele;
 • seadusandliku info edastamine kuulmispuudega inimesi puudutavate seaduste ja sotsiaalabi võimaluste kohta;
 • koostöös Eesti Kurtide Liidu ning teiste kurtide ja vaegkuuljate ühingute ja omavalitsuste organitega Võrumaa kurtide probleemidele lahenduste leidmine, neile võrdsete õiguste tagamine osavõtuks täisväärtuslikust elust;
 • osalemine projektitöödes;
 • sidemete sõlmimine ja koostöö erinevate asutuste, seltside,kodade, liitudega juriidiliste ja füüsiliste isikutega Eesti Vabariigis ja välisriikides, kes on huvitatud ühingu tegevuse toetamisest;
 • koostöö kohalike omavalitsustega;
 • koostöö Võrumaa Puuetega Inimeste Kojaga.

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Epilepsiaühendus

Asutatud 17. septembril 2003

Asukoht: Lembitu 2, Võru linn, 65608
Esinaine Kaie Kasak
Tel: +372 5150 349
E-mail: kaie.kasak@mail.ee

Võrumaa Epilepsiaühenduse eesmärgiks on:

 • Võrumaa Epilepsiaühendus on viinud läbi infopäevi koos Epilepsialiiduga.
 • Võrumaa Epilepsiaühendus käib koos vähemalt kord kvartalis.
 • epilepsiaalaste teadmiste levitamine;
 • Võrumaal elavate epilepsiahaigete ja nende hooldajate huvide sotsiaalne kaitse;
 • sotsiaalhoolduse paremale korraldamisele kaasaaitamine;
 • epilepsiaalaste uuringute ja ravi paremale korraldamisele kaasaaitamine;

 Uuendatud: 11.2015.

Võrumaa Reumahaigete Ühing

Asutatud 04.10.2011 a.

Asukoht: Lembitu 2, Võru 65608
Esinaine Veera Karro
Tel nr: +372 5061 056
e-mail: vorureuma@gmail.com

Uuendatud: 11.2015.


 Liikmesühingute info-kontaktandmete täiendamiseks/parandamiseks saadke palun info emailile: vorukoda@kuusit.ee

Views: 82

Posted in VõruKoja uudised

Kontakt

 VÕRUMAA PUUTEGA INIMESTE KODA

 Registrikood: 80093240

ASUKOHT

Aadress: Lembitu 2, Võru, 2 korrus (Sissepääs Tartu tn. poolsest uksest)

Oleme avatud E-R 9:00-15:00

ÜLDINFO

Telefon: +372 53 998 080
E-mail: voru.koda@mail.ee

TEGEVJUHT

Väino Marjak

Mobiil: +372 5622 0512,
e-mail: marjak48@hot.ee

JUHATUSe Liikmed

Anne-Lii Smeiman

Tel: +372 7827 904,
Mobiil: +372 5298 648,
Email: annelii@voru.ensib.ee

Ivar Hillep

Tel. 78 290 69,
Mobiil: +372 5103 664,
e-mail:
ivarhillep@hot.ee

Uno Laansoo

Mobiil: +372 5599 3328
e-mail uno.laansoo@mail.ee

Vladimir Juss

tel nr 56 638 787
e-mail vollijuss@gmail.com

VEEBIADMINN

Janno

Veebilehele uudiste ja ürituste, piltide üles riputamiseks saadke palun info emailile: vorukoda@kuusit.ee Täname.

Views: 99

Posted in VõruKoja uudised

Põhikiri

MTÜ Võrumaa Puuetega Inimeste Koda

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Nimi
Mittetulundusühing Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Lühendatult on nimi Koda.

1.2 Staatus
Koda on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

1.3 Asukoht
Koda ja tema juhatuse asukoht on Võru.

1.4 Eesmärk

1.4.1 Koda kaitseb puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;

1.4.2 Koda kaitseb oma liikmete ja puuetega inimeste huve;

1.4.3 Koda on heategevuslik, toetab puuetega inimesi ja oma liikmeid materiaalselt.(humanitaarabi)

2. Koja tegevus

2.1 Eesmärgi saavutamiseks Koda

2.1.1 koondab, analüüsib ja vahendab teavet Võrumaa puuetega inimeste vajadustest ja olukorrast;

2.1.2 tegutseb aktiivselt avaliku arvamuse kujundamisel;

2.1.3 korraldab konsultatsioone ja läbirääkimisi riigivõimu- ja valitsemisorganitega;

2.1.4 teeb koostööd kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori institutsioonidega;

2.1.5 teeb koostööd rahvusvaheliste invaorganisatsioonide ja esindustega;

2.1.6 korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni- ja puhkeüritusi;

2.1.7 kogub annetusi, sh sihtotstarbelisi annetusi;

2.1.8 juhindub kinnitatud tegevusprogrammist.

2.2 Kojal on õigus:

2.2.1 korraldada heategevuslikke ja tasulisi üritusi, kontserte, näitusi,

spordivõistlusi, osaleda heategevusprojektides jmt;

2.2.2 arendada majandustegevust seadusega lubatud piirides;

2.2.3 kasutada palgalisi töötajaid ja määrata stipendiume.

3. Koja liige, liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord ning tingimused.

3.1 Liige

3.1.1 Koja liikmeteks on mittetulundusühingud, millede põhikirjaliseks eesmärgiks on puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine ning mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta.

3.1.2 Koja liige võtab Koja tegevusest osa oma volitatud esindaja vahendusel.

3.2 Liikmeks vastuvõtmine

3.2.1 Taotlev mittetulundusühing esitab juhatusele järgmised dokumendid:
3.2.1.1 juhtorgani poolt kinnitatud liikmeks astumise avaldus, milles peab olema näidatud liikmeks astuva mittetulundusühingu juhatuse asukoht, kontakttelefonid, -faksid ja e-posti aadress, samuti juhatuse liikmed, nende asukoht, kontakttelefonid, -faksid ja e-posti aadressid;
3.2.1.2 liikmeks astuva mittetulundusühingu põhikiri; põhikiri peab otseselt sätestama puuetega inimeste huvide esindamise ja kaitsmise;
3.2.1.3 liikmeks astuva mittetulundusühingu kehtiva registri väljavõte;
3.2.1.4 liikmeks astuva mittetulundusühingu liikmete arv, sealhulgas puuetega inimeste liikmete arv.

3.1.2 Koja juhatusel on ühe kuu jooksul õigus kontrollida esitatud dokumente. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

3.1.3 Liikmelisus jõustub peale sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.

3.3 Väljaastumine

Igal Koja liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Kojast välja astuda.

3.4.1.4 Kojast väljaarvamine toimub juhatuse otsuse põhjal häälteenamusega.

4. Liikmete õigused

4.1 teha Kojale ettepanekuid ja taotlusi;

4.2 osaleda Koja üritustel;

4.3 saada informatsiooni Koja tegevuse kohta;

4.4 esitada oma ühingu esindaja valimiseks Koja juhatusse.

5. Liikmete kohustused

5.1 maksta liikmemaksu;

5.2 koheselt teatada Koja juhatusele muutustest oma juhatuse koosseisus, rekvisiitides;

5.3 hoida ja kaitsta Koja head nime, seista Koja eesmärkide ja põhimõtete eest.

6. Koja üldkoosoleku pädevus, selle kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord

6.1 Pädevus
Koja üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.1.1 põhikirja muutmine;

6.1.2 eesmärgi muutmine;

6.1.3 tegevusprogrammi muutmine ja kinnitamine;

6.1.4 eelarve, tegevusplaani kinnitamine;

6.1.5 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;

6.1.6 tegevjuhi valimine-kuni 3(kolm) aastaks;

6.1.7 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning kogumise põhimõtete kinnitamine;

6.1.8 juhatuse liikmete määramine ja juhatuse liikme tagasikutsumine;

6.1.9 vajadusel revidendi või revisjonikomisjoni liikmete määramine; valimine;

6.2. Kokkukutsumine

6.2.1 Koja liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas;

6.2.2 üldkoosoleku aeg ja päevakord teatatakse vähemalt 7(seitse) päeva enne selle toimumist;

6.2.3 erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras; (teade päevakorrast; telefon, faks, E-mail)

6.2.4 Koja liige on esindatud üldkoosolekul oma volitatud esindaja kaudu. Igal volitatud esindajal on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

6.3 Otsuste vastuvõtmise kord

6.3.1 üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Koja liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt.(ühe tunni jooksul) Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust;

6.3.2 üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Koja liikmed;

6.3.3 üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud Koja liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet;

6.3.4 põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Koja liikmetest;

6.3.5 Koja eesmärgi muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 Koja liikmetest. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7.1 Esindusõigus

7.1.1 Koda esindada on õigus igal juhatuse liikmel;

7.1.2 esindusõigust võib laiendada või muuta üldkoosoleku otsusega.

7.2 Juhatuse kohustus

7.2.1 juhatus lähtub oma töös käesolevast põhikirjast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevusprogrammist;

7.2.2 juhatus jagab oma liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad;

7.2.3 juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve,

tegevusplaanid, teeb ettepanekuid tegevusprogrammi korrigeerimiseks;

7.2.4 juhatus peab Koja liikmetele andma vajalikku teavet oma tegevuse kohta;

7.2.5 juhatus otsustab palgaliste töötajate koosseisu ja töölevõtmise. Töölepingud sõlmib juhatuse esimees;

7.2.6 Juhatus koostab palgaliste töötajate ametijuhendid.

7.3 Juhatuse liikme õigus


7.3.1 juhatuse liikmel on õigus taotleda ülesannete täitmisel tehtud vajalike

kulutuste hüvitamist.

7.4 Juhatuse liikmete tagasikutsumine


7.4.1 juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata

jätmise või võimetuse korral Koda juhtida. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek.

7.5 Juhatuse otsus


7.5.1 juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

7.5.2 juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt

hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

8. Koja tegevjuht

8.1 Üldkoosolek valib tegevjuhi 3(kolmeks)aastaks.

8.2 Tegevjuht korraldab igapäevast sisulist tööd,juhindub seadustest,põhikirjast ning juhtorganite juhatuse otsustest.

8.3 8.3 Kooskõlas juhatusega moodustab tegevaparaadi;sõlmib,muudab ja lõpetab töölepinguid ning määrab nende töökorralduse.

 8.4 Sõlmib juhatuse poolt antud volituste piires lepinguid ja kokkuleppeid,jälgib nende tnnende täitmist.

8.5 Vastavalt juhatuse otsusele ja põhikirjale käsutab Koja vara ja vahendeid.

8.6 Avab ja suleb pangakontosid.

8.7 Omab volituste piires allkirja õigust.

8.8 Tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses raamatupidamise seadusele.

9. Varad, majandustegevus ja järelevalve

9.1 Koda valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale. Koja tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Koja vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu Koja liikmete vahel jaotamisele .

Oma ülesannete täitmiseks on Kojal õigus sõlmida lepinguid ning kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele

9.2. Koja rahalised vahendid koosnevad:

9.2.1sisseastumis- ja liikmemaksudest;

9.2.2 sihtotstarbelistest eraldistest;

9.2.3 annetustest, sh sihtotstarbelistest annetustest;

9.2.4 muudest laekumistest.

10. Raamatupidamine

Juhatus korraldab Koja raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele.

11. Majandusaasta

Koja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

12. Majandusaasta aruanne

12.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

12.2.Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui üldkoosolek on määranud revisjoni või revidendi, peab aruannetele lisama revisjoni või revidendi järelotsuse või arvamuse.

13. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine.

13.1 Koja ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.

13.2 Koja likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

13.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevussuundadega mittetulundusühingutele. Õigustatud isikud määratakse üldkoosoleku otsusega.

Käesolev Põhikiri on vastu võetud 19 mail 2007. aastal Võrumaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekul.


Väino Marjak

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht.

Views: 21

Posted in VõruKoja uudised

Kojast

VÕRUMAA PUUETEGA INIMESTE KODA

Aadress: Lembitu 2, Võru, 2 korrus (Sissepääs Tartu tn. poolsest uksest)

Oleme avatud E-R 9:00-14:00

Telefon: 53 998 080
E-mail: voru.koda@mail.ee

 • esindab Võrumaa puuetega inimesi riikliku poliitika välja töötamisel;
 • toetab puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust;
 • aitab kaasa tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamisele ja lahendamisele;
 • aitab kujundada positiivset avalikku arvamust;
 • teeb koostööd ja vahendab informatsiooni ning kogemusi nii kodu- kui rahvusvahelisel tasandil;
 • osaleb erinevates koostöö projektides;
 • osutab mitmesuguseid teenuseid puuetega inimestele ja kohalikele omavalitsustele;
 • esindab ja kaitseb oma liikmete huve.

Klientidel on võimalik:

 • osaleda puuetega inimeste organisatsioonide töös;
 • osaleda koolitustel, üritustel, vabaaja ja sporditegevuses;
 • saada informatsiooni ja esmatasandi nõustamist;
 • osaleda Koja poolt algatatud projektide tegevustes;
 • realiseerida oma ideid;
 • kasutada arvuteid ja internetti;
 • lugeda ning laenutada raamatuid ja ajalehti.

Views: 25188