Arengukava 2010 – 2015

Puuetega Inimeste Koja arengukava aastateks 2010 – 2015 

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja (edaspidi Koda) missiooniks on kaasa aidata puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste loomisele ühiskonnas ning koos oma liikmesorganisatsioonidega toetada igati Võru maakonnas kohalikke võimu ja valitsusorganeid ÜRO standardreeglite tegevuskava elluviimisel.

 Lähtepositsioon

Koda tegutseb aastast 1995 ning on mittetulundusühing, mille põhieesmärgiks on olla nõuandev ja invaküsimusi kordineeriv organ, mis tegutseb sotsiaal-, haridus-, invaspordi –  ning kultuurivaldkondades ja ühendab vaba tahte alusel puuetega inimeste  vabatahtlikke ühinguid, seltse ja klubisid,  kelle tegevusvaldkonnaks on töö puuetega inimestega.

Koja põhikirjast tulenevalt on Koja eesmärgiks olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koostöö- ning kordinatsiooniorganiks.Eesmärgi saavutamiseks teeb Koda koostööd kohalike võimu ja valitsusorganitega. Oma tegevuses lähtub Koda Eesti Vabariigi invapoliitika üldkontseptsioonist.

Koja ülesanded on:

Osaleda vabariigi sotsiaalpoliitika väljatöötamises, eriti aga puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamise kaasaaitamises ja elluviimises;

 • Toetada puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust;

 • Toetada liikmesorganisatsioonide arengusuutlikkust ja professionaalsuse tõusu:

 • Aidata kaasa ravi-, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamisele ühiskonnas;

 • Toetada puuetega inimesi puudutava informatsiooni ja statistika kogumist ning üldistamist;

 • Kujundada positiivset avalikku arvamust puuetega inimestega seotud küsimustes;

 • Teha koostööd teiste riikide puuetega inimeste ühendustega, vahendada selle kaudu saadavat infot ja kogemusi, osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides;

 • Jälgida puuetega inimestele võrdsete võimaluste loomist  ja  ÜRO standardreeglite täitmist maakonnas ;

 • Esindada vajadusel oma liikmete huve muudes puuetega inimeste huvisid puudutavates küsimustes.

Koja eesmärgid aastatel 2010– 2015 on:

 • Jälgida Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ÜRO standardreeglite ellurakendamise tegevuskava täitmist ja anda sellealaseid soovitusi riigivõimu ja valitsusasutustele ja institutsioonidele;

 • Aidata kaasa riiklikule puuetega inimeste tööhõive edasiarendamisele;

 •  Koja  prioriteetsed ülesanded ja tegevussuunad,

 • millistele lahenduste leidmiseks Koda kui kliendiesindaja pöörab aastatel 2010-2015 oma erilise tähelepanu: 1.Informatsiooni kogumine ja edastamine oma liikmesorganisatsioonidele ja üldsusele, projektide koostamine ja elluviimine.

Ülesanded:

 • Arendada edasi  Koja  veebilehte web.vorukoda.ee ja hoida see aktuaalsena;

 • Soodustada kõigi liikmesorganisatsioonide vahelist operatiivset infovahetust;

 • Korraldada temaatilisi infopäevi, teabepäevi;

 • Uurida ja leida vastuvõetav lahendus Karja 17  kinnistule;

 • Arendada ja jätkata ansambel Elurõõm tööd;

 • Jätkata, arendada loovusringi ja ravivõimlemisrühma tööd;

 • Toetada ja soodustada invasporti   kohalikul ja vabariiklikul tasandil;

 • Algatada ja toetada  reumahaigete ja muude puuetega inimeste  ühingute  loomist;

 • Tutvustada Koja tegevust ja käsitleda puuetega inimeste probleeme avalikus meedias.

 2. Koda täidab puuetega inimeste valdkonnas tehtava töös maakondliku koostöö- ja kordinatsiooniorgani ning Eesti Vabariigi invapoliitika rakendamise järelvalve organi funktsiooni.

 Ülesanded:

 • Taotleda Koja tegevjuhi, juhatuse liikmete ja liikmesorganisatsioonide esindajate lülitamist nõuandjate ja spetsialistidena erinevate komisjonide, töörühmade ja töögruppide koosseisu;

 • Teostada järelvalvet Vabariigi valitsuse poolt kinjnitatud ÜRO standardreeglite ellurakendamise tegevuskava täitmise üle ja anda  invaküsimustes soovitusi erinevatele maakondlikele organisatsioonidele.

 3. Koja ja tema liikmesorganisatsioonide kui ühtse puuetega inimeste organisatsiooni võrgustiku jätkusuutliku arengu toetamine ja liikmesorganisatsioonide juhtide koolitamine.

Ülesanded:

 • Viia läbi uuringud puuetega inimeste olukorra hindamiseks ning nende vajaduste väljaselgitamiseks:

 • Jätkata ühingute juhtidele koolituste korraldamist üldist huvi pakkuvates küsimustes, pannes erilist rõhku nende organisatsioonide poolt osutatavate teenuste spektri laiendamisele ning  ergutada neid oma liikmete huvide eest paremini seisma;

 • Ergutada liikmesorganisatsioone välja andma trükiseid tutvustamaks üldsusele oma organisatsiooni tööd ja erinevatest puuetest tingitud erivajadusi;

 • Jätkata tehniliste abivahendite kohta info kogumist  ja vahetamist

 4. Ühtse riikliku rehabilitatsioonisüsteemi ja puuetega inimeste tööhõivega seotud probleemide lahendamisele kaasaaitamine.

Ülesanded:

 • Arendada Koja edasist koostööd omavalitsustega;

 • Korraldada oma liikmetele nõustamise alaseid koolitusi;

 • Teha koostööd kohaliku Töötukassa ja tööandjatega erinevate puuetega inimeste tööhõive alaste küsimuste lahendamisel;

 • Osaleda  ümberõppe ja täienduskoolituste alastes projektides;

 • Toetada seadusmuudatuste algatamist, et saavutada ettevõtjate reaalne majanduslikel kaalutlustel põhinev huvi puuetega inimeste töölevõtmisel;

 • Selgitada välja täiendavaid valdkondi, kus puuetega inimeste organisatsioonid võiksid osutada riiklikku või teenust omavalitsustele) .

 •  Traditsiooni kohaselt korraldada igal aastal:

 • Kultuurifestivalil osalemine; Jaanipäev;· Mälumäng ( neli vooru )· Võrumaa aasta nais – ja  meesinvasportlase väljakuulutamine; Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine. Koda vaatab oma arengukava üle vähemalt kord aastas ja vajadusel täiendab seda.

Väino Marjak

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht

Views: 17