Põhikiri

MTÜ Võrumaa Puuetega Inimeste Koda

Põhikiri

1. Üldsätted

1.1 Nimi
Mittetulundusühing Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Koda) on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus. Lühendatult on nimi Koda.

1.2 Staatus
Koda on parteipoliitiliselt ja religioosselt sõltumatu.

1.3 Asukoht
Koda ja tema juhatuse asukoht on Võru.

1.4 Eesmärk

1.4.1 Koda kaitseb puuetega inimeste inim-, kodaniku-, sotsiaalseid ning majanduslikke õigusi;

1.4.2 Koda kaitseb oma liikmete ja puuetega inimeste huve;

1.4.3 Koda on heategevuslik, toetab puuetega inimesi ja oma liikmeid materiaalselt.(humanitaarabi)

2. Koja tegevus

2.1 Eesmärgi saavutamiseks Koda

2.1.1 koondab, analüüsib ja vahendab teavet Võrumaa puuetega inimeste vajadustest ja olukorrast;

2.1.2 tegutseb aktiivselt avaliku arvamuse kujundamisel;

2.1.3 korraldab konsultatsioone ja läbirääkimisi riigivõimu- ja valitsemisorganitega;

2.1.4 teeb koostööd kodanikeühenduste, avaliku- ja ärisektori institutsioonidega;

2.1.5 teeb koostööd rahvusvaheliste invaorganisatsioonide ja esindustega;

2.1.6 korraldab oma liikmetele nõustamisi, vabariiklikke ja piirkondlikke koolitusi, seminare, rehabilitatsiooni- ja puhkeüritusi;

2.1.7 kogub annetusi, sh sihtotstarbelisi annetusi;

2.1.8 juhindub kinnitatud tegevusprogrammist.

2.2 Kojal on õigus:

2.2.1 korraldada heategevuslikke ja tasulisi üritusi, kontserte, näitusi,

spordivõistlusi, osaleda heategevusprojektides jmt;

2.2.2 arendada majandustegevust seadusega lubatud piirides;

2.2.3 kasutada palgalisi töötajaid ja määrata stipendiume.

3. Koja liige, liikmeks vastuvõtmise, väljaastumise ja väljaarvamise kord ning tingimused.

3.1 Liige

3.1.1 Koja liikmeteks on mittetulundusühingud, millede põhikirjaliseks eesmärgiks on puuetega inimeste huvide esindamine ja kaitsmine ning mis on tegutsenud vähemalt ühe aasta.

3.1.2 Koja liige võtab Koja tegevusest osa oma volitatud esindaja vahendusel.

3.2 Liikmeks vastuvõtmine

3.2.1 Taotlev mittetulundusühing esitab juhatusele järgmised dokumendid:
3.2.1.1 juhtorgani poolt kinnitatud liikmeks astumise avaldus, milles peab olema näidatud liikmeks astuva mittetulundusühingu juhatuse asukoht, kontakttelefonid, -faksid ja e-posti aadress, samuti juhatuse liikmed, nende asukoht, kontakttelefonid, -faksid ja e-posti aadressid;
3.2.1.2 liikmeks astuva mittetulundusühingu põhikiri; põhikiri peab otseselt sätestama puuetega inimeste huvide esindamise ja kaitsmise;
3.2.1.3 liikmeks astuva mittetulundusühingu kehtiva registri väljavõte;
3.2.1.4 liikmeks astuva mittetulundusühingu liikmete arv, sealhulgas puuetega inimeste liikmete arv.

3.1.2 Koja juhatusel on ühe kuu jooksul õigus kontrollida esitatud dokumente. Liikmeks vastuvõtmise otsustab juhatus lihthäälteenamusega.

3.1.3 Liikmelisus jõustub peale sisseastumis- ja liikmemaksu tasumist.

3.3 Väljaastumine

Igal Koja liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Kojast välja astuda.

3.4.1.4 Kojast väljaarvamine toimub juhatuse otsuse põhjal häälteenamusega.

4. Liikmete õigused

4.1 teha Kojale ettepanekuid ja taotlusi;

4.2 osaleda Koja üritustel;

4.3 saada informatsiooni Koja tegevuse kohta;

4.4 esitada oma ühingu esindaja valimiseks Koja juhatusse.

5. Liikmete kohustused

5.1 maksta liikmemaksu;

5.2 koheselt teatada Koja juhatusele muutustest oma juhatuse koosseisus, rekvisiitides;

5.3 hoida ja kaitsta Koja head nime, seista Koja eesmärkide ja põhimõtete eest.

6. Koja üldkoosoleku pädevus, selle kokkukutsumise ja otsuste vastuvõtmise kord

6.1 Pädevus
Koja üldkoosoleku pädevusse kuulub:

6.1.1 põhikirja muutmine;

6.1.2 eesmärgi muutmine;

6.1.3 tegevusprogrammi muutmine ja kinnitamine;

6.1.4 eelarve, tegevusplaani kinnitamine;

6.1.5 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande kinnitamine;

6.1.6 tegevjuhi valimine-kuni 3(kolm) aastaks;

6.1.7 sisseastumis- ja liikmemaksude suuruse ning kogumise põhimõtete kinnitamine;

6.1.8 juhatuse liikmete määramine ja juhatuse liikme tagasikutsumine;

6.1.9 vajadusel revidendi või revisjonikomisjoni liikmete määramine; valimine;

6.2. Kokkukutsumine

6.2.1 Koja liikmete üldkoosolek kutsutakse kokku vajadusel, kuid mitte harvemini kui üks kord aastas;

6.2.2 üldkoosoleku aeg ja päevakord teatatakse vähemalt 7(seitse) päeva enne selle toimumist;

6.2.3 erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse algatusel või seaduses sätestatud korras; (teade päevakorrast; telefon, faks, E-mail)

6.2.4 Koja liige on esindatud üldkoosolekul oma volitatud esindaja kaudu. Igal volitatud esindajal on otsuste vastuvõtmisel üks hääl.

6.3 Otsuste vastuvõtmise kord

6.3.1 üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb või on esindatud üle poole Koja liikmetest. Kui üldkoosolek ei ole otsustusvõimeline, võib juhatus selle sama päevakorraga kokku kutsuda teistkordselt.(ühe tunni jooksul) Teistkordselt kokku kutsutud üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata kohalolevate liikmete arvust;

6.3.2 üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik Koja liikmed;

6.3.3 üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole üldkoosolekul osalenud Koja liikmetest ning seadus ei näe ette suurema häälteenamuse nõuet;

6.3.4 põhikirja muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle 2/3 Koja liikmetest;

6.3.5 Koja eesmärgi muutmise otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab vähemalt 9/10 Koja liikmetest. Muutmist otsustanud üldkoosolekul mitteosalenud liikme nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

7.1 Esindusõigus

7.1.1 Koda esindada on õigus igal juhatuse liikmel;

7.1.2 esindusõigust võib laiendada või muuta üldkoosoleku otsusega.

7.2 Juhatuse kohustus

7.2.1 juhatus lähtub oma töös käesolevast põhikirjast ja üldkoosoleku poolt kinnitatud tegevusprogrammist;

7.2.2 juhatus jagab oma liikmete vahel tegevusvaldkonnad ja vastutusalad;

7.2.3 juhatus esitab üldkoosolekule kinnitamiseks järgmise aasta eelarve,

tegevusplaanid, teeb ettepanekuid tegevusprogrammi korrigeerimiseks;

7.2.4 juhatus peab Koja liikmetele andma vajalikku teavet oma tegevuse kohta;

7.2.5 juhatus otsustab palgaliste töötajate koosseisu ja töölevõtmise. Töölepingud sõlmib juhatuse esimees;

7.2.6 Juhatus koostab palgaliste töötajate ametijuhendid.

7.3 Juhatuse liikme õigus


7.3.1 juhatuse liikmel on õigus taotleda ülesannete täitmisel tehtud vajalike

kulutuste hüvitamist.

7.4 Juhatuse liikmete tagasikutsumine


7.4.1 juhatuse liikme võib tagasi kutsuda kohustuste olulisel määral täitmata

jätmise või võimetuse korral Koda juhtida. Tagasikutsumise otsustab üldkoosolek.

7.5 Juhatuse otsus


7.5.1 juhatus on otsustusvõimeline, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest.

7.5.2 juhatus võib vastu võtta otsuseid koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt

hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

8. Koja tegevjuht

8.1 Üldkoosolek valib tegevjuhi 3(kolmeks)aastaks.

8.2 Tegevjuht korraldab igapäevast sisulist tööd,juhindub seadustest,põhikirjast ning juhtorganite juhatuse otsustest.

8.3 8.3 Kooskõlas juhatusega moodustab tegevaparaadi;sõlmib,muudab ja lõpetab töölepinguid ning määrab nende töökorralduse.

 8.4 Sõlmib juhatuse poolt antud volituste piires lepinguid ja kokkuleppeid,jälgib nende tnnende täitmist.

8.5 Vastavalt juhatuse otsusele ja põhikirjale käsutab Koja vara ja vahendeid.

8.6 Avab ja suleb pangakontosid.

8.7 Omab volituste piires allkirja õigust.

8.8 Tagab raamatupidamise korraldamise vastavuses raamatupidamise seadusele.

9. Varad, majandustegevus ja järelevalve

9.1 Koda valdab, kasutab ja käsutab oma vara vastavalt põhikirjale. Koja tulu võib kasutada üksnes põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Koja vara kasutamisest ja muust tegevusest saadavad tulud ei kuulu Koja liikmete vahel jaotamisele .

Oma ülesannete täitmiseks on Kojal õigus sõlmida lepinguid ning kasutada oma rahalisi vahendeid vastavalt üldkoosoleku poolt kinnitatud eelarvele

9.2. Koja rahalised vahendid koosnevad:

9.2.1sisseastumis- ja liikmemaksudest;

9.2.2 sihtotstarbelistest eraldistest;

9.2.3 annetustest, sh sihtotstarbelistest annetustest;

9.2.4 muudest laekumistest.

10. Raamatupidamine

Juhatus korraldab Koja raamatupidamist vastavalt kehtivale seadusandlusele.

11. Majandusaasta

Koja majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

12. Majandusaasta aruanne

12.1 Pärast majandusaasta lõppu koostab juhatus raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras.

12.2.Juhatus esitab aruanded üldkoosolekule kuue kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Kui üldkoosolek on määranud revisjoni või revidendi, peab aruannetele lisama revisjoni või revidendi järelotsuse või arvamuse.

13. Ühinemine, jagunemine, lõpetamine.

13.1 Koja ühinemise, jagunemise või lõpetamise ning likvideerimise otsustab üldkoosolek seaduses ja põhikirjas sätestatud korras.

13.2 Koja likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.

13.3 Pärast võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist antakse allesjäänud vara üle Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud samalaadse tegevussuundadega mittetulundusühingutele. Õigustatud isikud määratakse üldkoosoleku otsusega.

Käesolev Põhikiri on vastu võetud 19 mail 2007. aastal Võrumaa Puuetega Inimeste Koja üldkoosolekul.


Väino Marjak

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht.

Views: 21

Author: janno