Arengukava 2015-2025

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava 2015-2025.

 Lühitutvustus
                                                                                          
Võrumaa  Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Võrumaa PIK) tegutseb aastast 1995 ning on avalikes huvides tegutsev juriidiliste isikute vabatahtlik ühendus, MTÜ. Võrumaa PIK ühendab(vaba tahte alusel) puuetega inimeste vabatahtlikke ühinguid, seltse ja klubisid, kelle tegevusvaldkonnaks on töö puuetega inimestega.  Seisuga 10.04.2015 kuulub Võrumaa PIKi  koosseisu  17   organisatsiooni kokku   576  liikmega. Võrumaa PIKi põhieesmärgiks on olla maakonnas  nõuandev ja koordineeriv organisatsioon puuetega inimesi puudutavate poliitikate kujundamise protsessis. Võrumaa PIK on Eesti Puuetega Inimeste Koja liige.

Missioon.

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja missiooniks on kaasa aidata puuetega inimestele iseseisvaks toimetulekuks vajalike tingimuste ja sotsiaalse infrastruktuuri kujundamisele ning teiste kodanikega võrdsete osalemisvõimaluste loomisele ühiskonnas ning koos oma liikmesorganisatsioonidega toetada igati Võru maakonnas kohalike võimu- ja valitsusorganeid ÜRO standardreeglite tegevuskava elluviimisel.

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja  põhikirjalisteks eesmärkideks on:

 • Olla puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondlikuks koostöö koordineerijaks.
 • Eesmärgi saavutamiseks teeb Võrumaa PIK  koostööd kohalike võimu-  ja valitsusorganitega, kodanikeühenduste, avaliku- ja  ärisektori institutsioonidega Oma tegevuses lähtub Võrumaa PIK Eesti Vabariigi  puuetega inimeste poliitika üldkontseptsioonist.

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ülesanded:

 • Osaleda vabariigi ja maakonna sotsiaalpoliitika väljatöötamises, eriti aga puuetega inimesi puudutavate seaduste ja muude õigusaktide, eelnõude, arengukavade, programmide ning projektide väljatöötamisele kaasaaitamises ja elluviimises;
 • Toetada puuetega inimeste ühiskondlikku ja tööalast aktiivsust;
 • Toetada liikmesorganisatsioonide arengusuutlikkust ja professionaalsuse tõusu:
 • Aidata kaasa ravi-, rehabilitatsiooni, üld- ja kutsehariduse, ümberõppe, tööhõive ning iseseisva toimetulekuga seotud küsimuste teadvustamisele ühiskonnas;
 • Toetada puuetega inimesi puudutava informatsiooni ja statistika kogumist ning üldistamist;
 • Kujundada positiivset avalikku arvamust puuetega inimestega seotud küsimustes;
 • Teha koostööd teiste maakondade ja riikide puuetega inimeste ühendustega, vahendada selle kaudu saadavat infot ja kogemusi, osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides;
 • Jälgida puuetega inimeste võrdsete võimaluste loomise ÜRO standardreeglite täitmist maakonnas;
 • Esindada vajadusel oma liikmete huve muudes puuetega inimeste huvisid puudutavates küsimustes:

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja arengukava 2010-2015 täitmisest.

Võrumaa PIK ja tema liikmesorganisatsioonid on võrdväärne ja  arvestatav nõuandev partner kohalikul tasandil puuetega inimeste probleemidele lahenduste leidmiseks.
Organisatsioonide juhid ja liikmed on osalenud erinevates töögruppides arengukavade koostamisel, koosolekutel, teabe- ja infopäevadel. Samas on korraldatud ka ise erinevaid temaatilisi teabepäevi ja jt. üritusi nii Võru linnas kui maakonna väiksemates keskustes. Üritused on leidnud kajastamist maakonna ja omavalitsuste lehtedes kui ka Võrumaa PIKi kodulehel.
Puuetega inimestel on jätkuv huvi osaleda loovusringis, ravivõimlemises ja muudes tegevustes. Tubli ja menukas on olnud ansambel Elurõõm, kelle esinemised üritustel on alati oodatud.  Võrumaa invasportlased on saavutanud väga häid tulemusi vabariigi, aga ka rahvusvahelisel tasandil.
Alates aastast 2014 kuulub Võrumaa PIKi liikmeskonda Võrumaa Reumahaigete Ühing.
Samast aastast töötab Võrumaa PIK avaramates uutes ruumides Võru linnas Lembitu tänaval.
Varasemalt Võrumaa PIKile kuulunud Võru linnas Karja 17 kinnistu on saanud uue omaniku.

Võrumaa Puuetega Inimeste  Koja eesmärgid, tegevussuunad ja ülesanded aastatel 2015– 2025  

Jälgida Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud ÜRO standardreeglite ellurakendamise tegevuskava täitmist ja anda sellealaseid soovitusi riigivõimu – valitsusasutustele ja institutsioonidele;
Aidata kaasa riiklikule puuetega inimeste tööhõive edasiarendamisele;

Võrumaa Puuetega Inimeste Koja  prioriteetsed tegevussuunad ja ülesanded nende täitmiseks, millele lahenduste leidmiseks Võrumaa PIK  kui puuetega inimeste esindaja aastatel 2015-2025 pöörab oma erilise tähelepanu:

1.Informatsiooni kogumine ja edastamine oma liikmesorganisatsioonidele ja üldsusele, projektide koostamine ja elluviimine.

Ülesanded:

 • Arendada edasi   veebilehte www.vorukoda.ee ja hoida see aktuaalsena;
 • Soodustada kõigi liikmesorganisatsioonide vahelist operatiivset infovahetust;
 • Korraldada temaatilisi infopäevi, teabepäevi;
 • Arendada ja jätkata ansambel Elurõõm tööd;
 • Jätkata, arendada loovusringi ja ravivõimlemisrühma tööd;
 • Toetada ja soodustada invasporti, nii kohalikul kui ka vabariiklikul tasandil;
 • Toetada uute  ühingute loomist ja nende astumist puuetega inimeste koja liikmeks;
 • Tutvustada Võrumaa  PIK tegevust ja käsitleda puuetega inimeste probleeme avalikus meedias.
 • Koostada, uuendada Võrumaa PIKi tutvustav infovoldik
 • Jätkata koostööd teiste maakondade ja riikide puuetega inimeste organisatsioonidega

2. Võrumaa PIKi  kui puuetega inimeste valdkonnas tehtava töö maakondliku koostöö- ning kordinatsiooniorgani  ning Eesti Vabariigi puuetega inimeste poliitika, järelvalve funktsiooni täitmine.

Ülesanded:

 

 • Taotleda PIK tegevjuhi, juhatuse liikmete ja liikmesorganisatsioonide esindajate lülitamist nõuandjate, spetsialistidena ja puuetega inimeste huvide kaitsjatena erinevate komisjonide, töörühmade ja töögruppide koosseisu;
 • Teostada järelvalvet Vabariigi valitsuse poolt kinnitatud ÜRO standardreeglite ellurakendamise tegevuskava täitmise üle.
 • Teha ettepanekuid  ja anda soovitusi omavalitsustele, riigiasutustele ja  erinevatele maakondlikele organisatsioonidele puuetega inimeste tööhõive, elukvaliteedi ja toimetuleku parandamiseks.

3. PIK ja tema liikmesorganisatsioonide kui ühtse puuetega inimeste organisatsiooni võrgustiku jätkusuutliku arengu toetamine ja liikmesorganisatsioonide juhtide koolitamine.

Ülesanded:

 • Viia läbi uuringud puuetega inimeste olukorra hindamiseks ning nende vajaduste väljaselgitamiseks:
 • Jätkata ühingute juhtidele koolituste korraldamist üldist huvi pakkuvates küsimustes, pannes erilist rõhku nende organisatsioonide poolt osutatavate teenuste spektri laiendamisele ning  koolitustele, kus omandatakse oskuseid enda huvide paremaks kaitsmiseks;
 • Ergutada liikmesorganisatsioone välja andma trükiseid tutvustamaks üldsusele oma organisatsiooni tööd ja puudest tingitud erivajadusi;
 • Egutada liikmesorganisatsioone julgemalt kasutama enda tegevuste tutvustamiseks infotehnoloogia võimalusi;
 • Jätkata tehniliste abivahendite  info kogumist  ja vahetamist.

4. Ühtse riikliku rehabilitatsioonisüsteemi ja puuetega inimeste tööhõivega seotud probleemide lahendamisele kaasaaitamine.

Ülesanded:

 • Arendada Võrumaa Puuetega Inimeste Koja edasist koostööd omavalitsustega;
 • Korraldada oma liikmetele nõustamise alaseid koolitusi;
 • Aidata kaasa töötukassa kohalikule esindusele, teistele tööhõivega tegelevate organisatsioonidele  ja tööandjatele erinevate puuetega inimeste tööhõive alaste küsimuste lahendamisel;
 • Osaleda  ümberõppe ja täienduskoolituste alastes projektides;
 • Toetada seadusmuudatuste algatamist, et saavutada ettevõtjate reaalne majanduslikel kaalutlustel põhinev huvi puuetega inimeste töölevõtmisel;
 • Puuetega inimeste ja avalikkuse teadlikkuse parandamine ligipääsetavusega seotud küsimustest, regulatsioonidest ja parimatest praktikatest;
 • Selgitada välja täiendavaid valdkondi, kus puuetega inimeste organisatsioonid võiksid enda peale võtta teatavate riiklike ja omavalitsustele teenuste osutamise.

Traditsiooni kohaselt korraldada igal aastal:

 • Kultuurifestivalil osalemine;
 • Jaanipäeva korraldamine;
 • Mälumängu korraldamine ( neli vooru )
 • Võrumaa aasta nais – ja  mees invasportlase väljaselgitamine ja esitamine;
 • Rahvusvahelise puuetega inimeste päeva tähistamine.

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda vaatab oma arengukava üle vähemalt kord aastas ja vajadusel täiendab seda.

Võrumaa PIK muudetud  arengukava vastu võetud ja kinnitatud 10.04.2015 üldkogu liikmete poolt:

Uno Laansoo            Johannes Siidra             Ivar Hillep              Veera Karro

Aasa Saaroja               Milja Heljula             Väino Marjak         Vladimir Juss

Anne – Lii Smeiman    Mihkel Jallai             Hilja Ilves               Avo Veske

Ruth  Venkov              Silvi Jansons              Heli Haug            Kaie Kasak

Views: 41