Posted in Kasulikku infot

3.12.2008 konverents „Ühiskond kõigile – kõikjal”.

Head kolleegid

 

EPI  Koda tähistab nagu ikka traditsiooniliselt  rahvusvahelist puuetega inimeste päeva  3. detsembril konverentsiga „Ühiskond kõigile – kõikjal”.

3. märtsil 1993. a loodi Eesti Puuetega Inimeste Koda ning seoses aastapäevaga sooviksime sellel aastal tänada neid inimesi, kes on 15 aastat olnud seotud EPI Koja või liikmes-organisatsioonide aktiivse tegevusega.

Seoses sellega palume teie organisatsioonil nimetada inimesed, kelle panust peate tunnustuse vääriliseks (lisage nende panust kirjeldav  kokkuvõtlik ülevaade).

EPI Koda ootab teie organisatsiooni poolt esitatud  kandidaatide andmeid  hiljemalt 1. novembriks e-maili aadressil epikoda@gmail.com.

Konverents toimub sellel aastal Tartus, Hotell  Dorbat Konverentsikeskuses. Päevakava ja kutsed edastatakse teile hiljem.

 

Lugupidamisega

Helve Luik

EPI Koja juhatuse esimees

Posted in Kasulikku infot

Puude raskusastme määramisest

Toetus sõltub lisakuludest, mitte puudeastmest

1. oktoobrist jõustunud seadusemuudatuse kohaselt tuleb puude raskusastme määramiseks pöörduda pensioniametisse ning sotsiaaltoetuse suurus hakkab sõltuma puudest tingitud lisakuludest.Seni määrati tööealisele inimesele puude raskusaste lähtuvalt kõrvalabi vajadusest ning kõik ühesuguse puude raskusastmega tööealised inimesed said ühesugust sotsiaaltoetust. Uue korra järgi määratakse puudega täiskasvanu toetus lähtuvalt puudest tingitud lisakuludest.

Toetuse suurus ei sõltu puude raskusastmest. Tööealisele puudega inimesele määratakse toetus, mis jääb sel aastal 260 ja 840 krooni vahele.

Sotsiaalministeeriumi perepoliitika ja sotsiaalala asekantsleri Riho Rahuoja sõnul tunnistavad ka puudega inimesed ise, et praegune toetuste määramise kord neid ei rahulda.

“Näiteks ratastoolis oleva või pimeda inimese elu kvaliteet võib olla väga erinev. Sõltuvalt sellest, kas tal on võimalik kasutada eritransporti, tehnilisi abivahendeid või juhtkoera, on ka lisakulu erinev. Seetõttu hakatakse toetuse määramisel rohkem arvestama puudest tulenevaid lisakulusid,” lisas Rahuoja.

Täida pensioniametis ekspertiisitaotlus

Puude raskusastme määramisel tuleb pöörduda pensioniametisse ning täita ekspertiisitaotluse vorm. Ekspertiisitaotluse vorm on nüüd mahukam ja üksikasjalikum. Taotluse täitmisel aitab pensioniameti klienditeenindaja. Uut korda rakendatakse ekspertiiside puhul, mida taotletakse alates 1. oktoobrist.

Tööealistele isikutele, kellele on puude raskusaste tuvastatud enne 1. oktoobrit, jätkatakse toetuse määramist endises suuruses määratud tähtaja lõpuni. Puudega laste ja puudega vanaduspensioniealiste inimeste puude raskusastme tuvastamise ja sotsiaaltoetuste määramise korras muutusi ei ole.

Ka püsiva töövõimetuse taotlemiseks tuleb 1. oktoobrist pöörduda pensioniametisse ja mitte enam arsti poole. Siiski tuleb tähelepanu pöörata sellele, et viimasest arsti külastusest ei tohi olla möödas rohkem kui kolm kuud, vanemate andmete korral ei saa püsivat töövõimetust tuvastada.

Muudatused töötati välja koostöös puuetega inimeste organisatsioonidega.

Küsimuste korral puude tuvastamise või püsiva töövõimetuse tuvastamise kohta palume pöörduda sotsiaalkindlustusametisse infotelefonil 16106.

Kes saab puuetega inimeste sotsiaaltoetusi?

Puuetega inimeste sotsiaaltoetusi makstakse kõigile Eesti elanikele, kui neil on tuvastatud lisakulutusi põhjustav keskmine, raske või sügav puue.

Toetused tööealistele on hetkel: keskmine puue 260 krooni, raske puue 520 krooni ja sügav puue 840 krooni kuus.

Tööealiste toetusi saavad inimesed 16. eluaastast kuni pensionieani.

18-62aastasi puudega inimesi on Eestis 38 725; neist keskmise puudega 15 907, raske puudega 18 895 ja sügava puudega 3923 inimest.

Allikas: sotsiaalministeerium


Puudega tööealise inimese toetus

Seda toetust saadakse alates 16. eluaastast kuni vanaduspensioniikka jõudmiseni. Alates 1. oktoobrist 2008 määratakse toetus suuruses 260-840 krooni kuus sõltuvalt puudest tulenevatest lisakuludest.

Täiendkoolitustoetus

Tööalase täiendamise korral on puudega inimesel võimalik taotleda täiendkoolitustoetust kuni 9600 krooni kolme kalendriaasta jooksul.

Töötamistoetus

Töötavatele puuetega inimestele makstakse puudest tulenevate ja töötamisega seotud kulutuste olemasolul töötamistoetust kuni 4000 krooni kolme kalendriaasta kohta.

Rehabilitatsioonitoetus

Seda saavad taotleda 16-65aastased puudega inimesed ning seda makstakse tegelike rehabilitatsioonikulude osaliseks hüvitamiseks kuni 800 krooni aastas.

Puudega vanema toetus

Ühele puuetega abikaasadest või last üksi kasvatavale puudega inimesele makstakse kuni lapse 16aastaseks saamiseni puudega vanema toetust 300 krooni lapse kohta kuus. Kui laps õpib põhikoolis, gümnaasiumis või kutseõppeasutuses, makstakse toetust 19. eluaastani.

Puudega lapse toetus

Puudega lapse toetust makstakse kuni 16aastasele puudega lapsele puudest tingitud lisakulude hüvitamiseks ja rehabilitatsiooniplaanis ette nähtud tegevusteks. Keskmise puudega lapse toetus on 1080 krooni ning raske ja sügava puudega lapse toetus 1260 krooni kuus.

Õppetoetus

Õppetoetust 100-400 krooni kuus saavad 10.-12. klassis, kutse- või kõrgkoolis õppivad puudega noored vastavalt puude tõttu tekkinud tegelikele lisakulutustele. Seda toetust ei maksta juuli- ja augustikuu eest.

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetus

Puudega vanaduspensioniealise inimese toetust saavad vanaduspensioniikka jõudnud puudega inimesed. 2008. aastal on see keskmise puude korral 200 krooni, raske puude korral 420 krooni ja sügava puude korral 640 krooni kuus.

 

Allikas: Maaleht

Posted in VõruKoja uudised

Tegevusaruanne2007

Võrumaa  Puuetega  Inimeste  Koja  2007. aasta  tegevusaruanne.

   Võrumaa  Puuetega  Inimeste  Koda  (edaspidi Koda )  on  mittetulundusühing,  mis tegutseb  sotsiaal-,  haridus-,  spordi-  ja  kultuurivaldkonnas  ja  ühendab  vaba  tahte  alusel  puuetega  inimeste  ühinguid,  seltse,  klubisid  ja  füüsilisi  isikuid,  kelle  tegevuseks  on  puuetega  inimeste  iseseisva  toimetuleku  edendamine.  Koda  on  kantud  tulumaksu  soodustuse  registrisse.

   Koja  eesmärgiks  on  puuetega  inimeste  valdkonnaga  seotud  koostöö  ja  koordinatsiooni  teostamine  Võru  maakonnas.

   Eesmärgi  saavutamiseks  täidame  EV  Valitsuse  poolt  1995.  aastal  heakskiidetud  EV  Invapoliitika  Üldkontseptsiooni  puutega  inimestele  võrdsete  võimaluste  loomise  standardreegleid  ja  Võrumaa  Puuetega  Inimeste  Koja  arengukavast  aastateks  2006- 2010.

   Teeme  koostööd  Eesti  Puuetega  Inimeste  Koja ( edaspidi  EPIK )  ja  Eesti  Puuetega  Inimeste  Fondiga  ( edaspidi  EPIF ),  Eesti  Invaspordi  Liidu,  erinevate  puude  liikide  ühendustega,  maavalitsuse,  kohalike  omavalitsuste  ja  riigiasutustega.      Tutvustame  ja  avalikustame  Koja  tööd.

Koda  kui  organisatsioon

  2007. aastat  alustas  Koda  aktiivselt  tegutseva  organisatsioonina,  mille  eesmärk,  mission,  visioon,  struktuur,  tegevussuunad,  ja  prioriteedid,  samuti  asjaajamiskord,  töö- sisekorra  eeskirjad,  töökeskonna  ohutusjuhendid  ja  riskianalüüs,  dokumentatsioon  ja  raamatupidamine  on  määratletud  ja  korrastatud.

 • Koostatud  ja  esitatud:

1.      2006. a.  tegevusaruanne  ja  sihtotstarbelise  eraldise  kasutamise  koondaruanne  EPIF-ile.

2.      Maksu-  ja  Tolliametile  2006.a.  majandusaasta  aruanne.  Koja  tegevus  revideeritud  Võru  Linnavalitsuse  sisekotrolör  Sirje  Perise   poolt  ja  mjandusaasta  aruanne  kuulatud  ja  kinnitatud  Koja  üld koosolekul  19. 05.  2007.a.

3.      Koja  tegevuse  aruanne  Võru  Linnavalitsusele.

4.      Liikmesorganisatsioonide  tegevuste  aruanded  Võru  Linnavalitsusele.

5.      Liikmesorganisatsioonide  andmete  koondi  koostamine  ja  esitamine  EPIFle  (  2006. a.  rahaline  käive  ja  liikmete  arv  seisuga  01.10. 2007 ).

6.      EPIFle  I, II,  III,  IV  kvartali  koondaruande  esitamine.

7.      Maksu-  ja  Tolliametile  vormide  TSD ( igakuuliselt ),  INF  4  ja  INF  9  ning  sotsiaalkindlustusametile  igakuulised  ESD  esitamine.

8.      Igakuuline  aruandlus  Tööturuametile  alates 01. 01.2007.-31.12. 2007.a.

9.      Aruanne  Sotsiaalministeeriumile  projekti  “ TEA- Teadmised  Elu  Alus “.

10.  Koja  juhatuse poolt  läbivaadatud  eelarved  liikmesorganisatsioonide  2008.a.  sihtotstarbelise  eraldise  kasutamiseks.

 • Taotlused  Võrumaa  Omavalitsuste  Liidule  Koja  halduskulude  osaliseks  katteks  aastatel  2007  ja   2008.a.
 • Taotlused  kohalikele  omavalitsustele  Koja  halduskulude  osaliseks  katteks.
 • Sponsorlus  taotlused  kohalikele  äri- ja  tööstusettevõtetele.
 • Läbiviidud:

          1.   Koja  5  üldkogu  koosolekut-  erakorraline  üldkoosolek  seoses  seaduse  muutusest  tulenevalt – Võrumaa  Puuetega  Inimeste  Koja  põhikirja  muutmine.  4  erakorralist  üldkogu  koosolekut,  seoses  Karja  tn. 17  kinnistul   sundüürnike  lepingute  lõpetamisega  ja  kinnistu  müüki  panekuga.

         2.   Koja  juhatuse  koosolekuid  12.

·        Koja  uue  veebilehe  ülesehitus  ja  pidev  uuendamine  aadressil:  http:/www.vorukoda.ee

·        Arhiveeritavate  dokumentide  korrastamine, köitmine  ja  paigutamine   seisuga 31.12. 2006.a.

·        Karja  17  kinnistust  huvitunud   kinnisvara  maaklerite  kohtumised.

·        2008. aasta  plaanide  ja  eelarve  koostamine .

·        Sõlmitud  lepingud:

1.      Sihtotstarbelise  eraldise  kasutamise  leping  nr.  12.1-5/555  21.12.2006.a.

2.      Sihtotstarbelise  eraldise  kasutamise  leping  nr.  121 – 5/557-41  29.01.2007.a.

3.      Leping  tegevtoetuse  andmiseks  nr.  26/2007 -9   16.02.2007.a.

4.      Sihtotstarbelise  eraldise  kasutamise  leping  nr.  121-5/557-41-1  30.10.2007.a.

2. Koda  kui  invaküsimuste  koostöö  ja  koordinatsiooniorgan  Võru  maakonnas.

   Koja  reaalne  tegevus  on  orgaaniline  ja  läbipõimunud  nii  eesmärgistuse  kui  ka  sihtkruppide  poolest,  olles  suunatud  kõigile  oma  liikmesorganisatsioonidele  ja  üksikliikmetele  kui  ka  nende  läbi  kõigile  maakonna  puuetega  inimestele.

2.1    Üldine

 • Koda on  avatud  tööpäevadel  kella  09.00 – 16.00  kõigile  puudega  inimestele  ja  nende  pereliikmetele,  liikmesorganisatsioonidele  ja  ka  avalikkusele,  kus  nõustatakse  ja  jagatakse  teavet  kõigile  pöördujaile.
 • Koja  ruume,  telefoni,  arvuteid,  printerit  ja  koopiamasinat  saavad  kasutada  kõik  Koja  liikmesorganisatsioonid.  Interneti  püsiühendus  võimaldab  puuetega  inimestele  ja  Koja  liikmesühingutele  kiire  ligipääsu   infole.
 • Koja  avalik  internetipunkt  on  avatud  igal  tööpäeval,  kus  on  3  internetiga  ühendatud  arvutit.

2.2    Maakonna  puuetega  inimestele suunatud  tegevus,  koolitused  ja  üritused

    Tegevused, mis  on  suunatud  nii  Koja  liikmetele  kui  ka  kõigile  Võru  maakonna  puuetega  inimestele  ja  nendega  seotud  pereliikmetele,  hooldajatele,  tugiisikutele jne.

 • Erinevaid  puude  liike  tutvustavad  ja  kajastavad  materjalid  Koja  avalikuks  kasutamiseks.
 • Kirjutatud  ja  esitatud  Koja  projektid  ja  taotlused:
 1. Sotsiaalminisreeriumi  Hasartmängumaksu  Nõukogule “ TEA-Teadmiste  Elu  Alus.”
 2. Sotsiaalministeeriumi  Hasartmängumaksu  Nõukogule  “ Raviujumine- aktiviseerib  hingamise  ja  vereringesüsteemi.”
 3. Sotsiaalministeeriumile “ Koostöö  ja  kohtumine  Võru  Maakonna  puuetega inimestega.” ( ei  rahastatud )
 • Läbiviidud:
 1. Teabepäev  Rõuge  vallas.
 2. Teabepäev   Vastseliina  vallas.
 • Kohtutud  kogemuste  vahetamiseks  ja  koostöö  arendamiseks:
 1. Kojas  kohtumine  Võrumaa  Omavalitsusliidu  esimehe  Kalvi  Kõvaga.
 2. Kojas  kohtumine  Regionaalministri  nõuniku  Kadri  Jäätmaaga.
 3. Kojas  kohtumine  Võru  MV  sotsiaal- ja  tervishoiu  osakonna  juhataja  Peep  Piirsaluga.
 4. Kojas  kohtumine  Võru  abilinnapea  sotsiaalalal  Pille  Pikkeriga.
 5. Retk  Metsavenna  tallu  kohtumine  Valga,  Tõrva,  Põlva  liikumipuudeliste  inimestega.
 6. Koja  ansambel  Elurõõm  on  esinenud  mitmetel  maakonna  üritustel.

2.3. Liikmesorganisatsioonidele  suunatud  tegevus

 • Koja  liikmesorganisatsioonide  poolt  esitatud  2006.a.  ja  2007.a.  kvartaalsete  aruannete  vastuvõtmine,  tutvustamine,  koondaruande  koostamine  ja  edastamine  EPIFle.
 • Sihtotstarbelise  eraldise  kasutamise  lepingute  koostamine,  sõlmimine  ja  allakirjutamine  liikmesorganisatsioonidega.
 • Liikmesorganisatsioonide  2008.a.  projektide  lõbivaatamine  Koja  juhatuse   komisjoni poolt.
 • Koja  korraldatud  koolitused:

1.   Koolitus “ Ettevõtluse  alustamine  ja  äriplaani  koostamine “- lektor  Merike  Prätz  Võrumaa   Kutsehariduskeskus.

2.   Meeskonna  Seikluskoolitus,   Andrus  Kahn   STERN  koolitus.

3.   Loeng  teemal:  Rehabilitatsiooni  teenus  ja  toetus,  Peeter  Aleksasin.

4.   Abivahendite  eraldamise  kord  puuetega  inimestele,  Helbe  Munski.

5.  Võru  linna  poolt  osutatavad  teenused  puuetega  inimestele,  Virgu  Treimut.

6.  MTÜ-de  raamatupidamine,  Sirje  Tihhonov.

7.  Täiskasvanute  koolituse  võimalused  Võrumaa  Kutsehariduskeskuses,   Terje            Kruusalu  Võrumaa  Kutshariduskeskuse  peaspetsialist.

8.  Tööturuteenused  puudega  töötule,  Malle  Kelt  Võru  Tööturuameti  spetsialist.

9.   Puuetega  inimeste  probleemid,  Kadri  Jäätmaa.

10. Seljavalud – lülisambahaigustest  ja  vigastustest,  Malle  Kuusik.

11. Suve-ja  püsililled,  nende  kasvukohad  koduaias,  Tiia  Niiduviir  Räpina  Aianduskooli  õppejõud.

12. Enesekehtestamine,  Merle  Vilson  Võrumaa  Kutsehariduskeskus.

13. Puuetega  inimeste  sotsiaaltoetused  2008.a.  Anne-Lii  Smeiman  Tartu  Pensioniamet  Võru  osakond.

 • Läbiviidud  infotunnid:
 1. Koja  ja  liikmesorganisatsioonide  2007.a.  tegevuskavad.
 2. Mittetulundusühingute  majandusaasta  aruannete  nõutava  dokumentatsiooni  ja  materjalide  tutvustamine.
 3. Tulumaksu  seaduse  muutus – mittetulundusühingute  põhikrjadele  esitatavad  nõuded,  et  ühing  oleks  “ Tulumaksusoodustusega  mittetulundusühingute  ja  sihtasutus  nimekirjas “.
 4. Tarbijakaitse  ja  patsiendikaitse.
 5. Rehabitatsiooniga  seotud  küsimused.
 6. Invatranspordiga  seotud  küsimused  Võru  linnas.
 7. Mis  hakkab  juhtuma  puutega  inimeste  sotsiaaltoetustega  aastast  2008.
 8. 2007.a.  kokkuvõte  Koja  tegevusest.
 • Tööalased  kohtumised  ja  koostöö  kõigi  Koja  liikmesorganisatsioonide  esindajatega.
 • Osavõtt  liikmesorganisatsioonide  tegevustest  ja  koostöö.
 1. Võrumaa  Afaasia  Ühing – väljasõit  Taevaskoja  terviseradadele  ja  tutvumine  kasulike  seal  leiduvate  ravimtaimedega.
 2. Võru  Ratastooliklubi – osalemine kõikkidel  Klubi  üritustel  ja  tegemistel,  kuna  olen  Klubi  esimees.
 3. Võrumaa  Südamesõprade  Selts – osalemine  üldkoosolekul  ja  juhatuse  koosolekul  ning  vastanud  Seltsi  liikmete  poolt  esitatud  küsimustele. Väljasõidud  Pühajärve  SPAsse.
 4. Võrumaa  Vaegkuuljate  Ühing – osalemine  üldkoosolekul  Ühingu  põhikirja  muudatuste  ettepanekute  tegemine  ja  vormistamine. Kuulmisaparaadi  otsikute  müük  ja  uute  tellimuste  vastuvõtt.
 5. Võrumaa  Puuetega  Lastevanemate  Ühing – osalemine  üldkoosolekul  ja  vastanud  Ühingu  liikmete  poolt  esitatud  küsimustele.  Väljasõidud  Värska  ja  Pühajärve  SPAsse.
 6. Võrumaa  Lihashaigete  Selts – osalemine  Seltsi  10.- tegevusaasta  juubeli  üritusel.
 7. Võrumaa  Kutsehaigete  Ühing – osalemine  juhatuse  koosolekul,  töötajate  tööülesannete  täitmisel  saadud  tervisekahjustusega  tekitatud  kahju  hüvitamise  eelnõu  tutvustamine.
 8. Võrumaa  Epilepsia  Ühendus – osalemine  üldkoosolekul  ja  vastanud  Ühenduse  liikmete  poolt  esitatud  küsimustele  ning  osalemine  Ühenduse  jõulupeol.
 9. Võrumaa  Nägemisinvaliidide  Ühing – osalemine  üldkooolekul  ja  vastanud  Ühingu  liikmete esitatud  küsimustele  ning  invatranspordi  küsimuse  lahendamine. Osalemine  ühisel  jõulupeol  Ratastooliklubiga.
 10. Võrumaakonna  Invaühing – osalemine  üldkoosolekul  ja  vastanud  Ühingu  liikmete  poolt  estatud  küsimustele  ning  osalenud  spordi  üritustel.
 11. Võrumaa  Diabeedikute  Selts – osalenud  üldkoosolekul  ja  vastanud  Seltsi  liikmete  poolt  esitatud  küsimustele  ning  osalenud  Ülemaailmse  Diapeedipäeva  Foorumil  Tallinnas.
 12. L-Eesti  Vähiühingu  MTÜ  Võrumaa  Ühendus – osalemine  üldkoosolekul  ja  vastanud  Ühenduse  liikmete  poolt  esitatud  küsimustele.
 • 2.4. Koja  nõuandev  roll  koostöös  maavalitsuse,  omavalitsuse  ja  teiste  asutustega.
 • Kohtumised:
 1. Võru  MV  sotsiaal- ja  tervishoiu  osakonna  juhataja  Peep  Piirsaluga.
 2. Võru  Omavalitsuste  Liidu  esimehe  Kalvi  Kõvaga.
 3. Korduvad  kohtumised  Võru  Abilinnapea  sotsiaalalal  Pille  Pikkeriga.
 4. Võru  Linnapea  Kersti  Kõosaarega.
 5. Rõuge  Vallavanem  Tiit  Tootsiga.
 6. Vastseliina  Vallavanem  Raul  Tohviga.
 7. Eesti  Invaspordi  Liidu  Presidendi  Siiri  Oviiriga ( erinevatel  koosolekutel).
 • Juhatuse  liikmete  osalemine  erinevates  komisjonides:
 1. Võru  Linnavalitsuse  sotsiaalkomisjoni  töös.
 2. Võrumaa  tehniliste  abivahendite  ekspertkomisjoni  koosolekul.
 3. Võru  sotsiaalmaja  nõukogu  koosolekul.
 • 2.4.  Koda  kui  informatsiooni  koguja,  akumuleerija  ja  jagaja,  ühiskonna  arvamuse  kujundaja  puuetega  inimeste  valdkonnas.

   Koda  püüab  oma  juhatuse  ja  liikmete  kaudu  osaleda  võimalikult  paljudel  invaküsimustega  seotud  üritustel  ja  kohtumistel,  et  sealkuuldud  edastada  oma  liikmete  ja  liikmesühingute  kaudu  kõigile  maakonna  puuetega  inimestele.

 • Koda  on  olnud  esindatud:
 1. Võru  Maavanema  vastuvõtul  Vabariigi  90. aastapäeva  puhul.
 2. Eestimaa  jõulurahu  väljakuulutamisel  Võrus  Keskväljakul.
 3. Heatgevuskontsert  Võrus  Kandle  aias.
 4. Metsapealinna  väljakuulutamine  Võrus  Keskväljakul.
 • Eesti  Puuetega  Inimeste  Koja  üritustel:
 1. üldkogud  Tallinnas  ja  Karaskil.
 2. 3 – päevane  Kodade  suvekool  Tartus.
 3. seminar “Puuetega  inimeste  organisatsioonide  juhtimine – raske  töö  või  hobi “
 4. konverents  “Võrdsed  võimalused  kõigile – õiglase  ühiskonna  poole.  Õigused.  Esindatus.  Tunnustus.  Austus.”
 • Võru  Maavalitsuse  üritustel:
 1. Võrumaa  sotsiaaltöötajate  ümarlaud.
 2. SA  Võru  Linna  Sotsiaalmaja  renoveeritud  ruumide  avamine.
 3. Kohaliku  Omaalgatuse  Programmi ( KOP ) teabepäev  Võru  MV  saalis.
 4. Võrumaa  Koostöökoja  arengukava  koostamise  seminar.
 5. Arutelu  teemal  Võrumaa  nõustamiskeskuse  loomine.
 6. Arutelu  teemal  Võrumaa  koostöö  Läti VR  Aluksne  rajooniga.
 7. Tööturuameti  infopäev  “ Kvalifitseeritud  tööjõupakkumise  suurendaminr  2007 – 2008 aastal.”
 8. SA  Võru  Linna  Sotsiaalmaja  avatud  uste  päev  ja  jõulupidu.

     Tahame  olla  ka  meediaväljaannete  kaudu  nähtavad  ja  kuuldavad.  Koja  tegevust  on  kajastanud  ajalehed  Võrumaa  Teataja,  Võru  Linnaleht,  Videvik,  Rõuge  valla  infoleht,  Vastseliina  valla  infoleht  ja  meeleolukas  reportaas   Koja  tegemistest  ja  probleemidest  Põlva  raadios.

Kokkuvõte:

    2007. aastal  on  Võrumaa  Puuetega  Inimeste  Koda  jätkanud  vastavalt  põhikrjale,  arengukavale  ja  tgevussuundadele  oma  regulaarset  ja  avatud  tegevust,  kasutades  maksimaalselt  olemsolevaid  võimalusi.  Tähtsam  on  meie  igapäevane  järjepidev  töö  Võru  maakonna  puuetega  inimeste  heaks,  koostöö  hoidmine  ja  loomine  nii  meeskonna  sees  kui  ka  maakonna  omavalitsuste,  asutuste  ja  ettevõtetega.

                                                                                             25.01.2008.a.

Posted in VõruKoja uudised

Tegevusaruanded

Tegevusaruanded

Majandusaasta aruanded

* Võrumaa PIK bilanss 2006-2007 – MS EXCEL tabel.

Posted in VõruKoja uudised

Võrumaa PIK ringide ajad

Võrumaa PIK-i Huviringid ja juhendajad

02.01.-24.12.2015 a.

Kolmapäev

 • Ravivõimlemine – kolmapäeviti 10:00-10:45 Võru Spordikeskus.
  Juhendaja Helgi Rakaselg.
 • Male, kabe, koroona – kolmapäeviti 11:00-13:00 Võru Pensionäride Päevakeskuses.
  Juhendaja Ivar Hillep.

Neljapäev

 • Loovus ring – neljapäeviti 11:00-12:00 Võru Pensionäride Päevakeskuses.
  Juhendaja Carmen Luiga.

Reede

 • Raviujumine – reedeti 11:00-11:45. Väimela Tervisekeskuses.
 • Ansambel „Elurõõm” – reedeti 12:00-14:00. Võru Pensionäride Päevakeskuses.
  Juhendaja Heino Pehk.

 

 • Mälumäng – 1 voor kvartalis. Juhendaja Väino Marjak.

 

 

 

 

=============================================

ARHIIV – ARHIIV – ARHIIV – ARHIIV – ARHIIV – ARHIIV – ARHIIV – ARHIIV

=============================================

Võrumaa PIK-i ringid töötavad   02.01-24.12.2014 a.
Ravivõimlemine iga kolmapäev  10.00-10.45
Võru Spordikeskus
Mängude päev ( kabe, male, koroona) 10.00-12.00
Pensionäride Päevakeskus
Loovus ring iga neljapäev       11.00-12.00
Pensionäride Päevakeskus
Raviujumine iga reedel    11.00-11.45
Väimela Tervisekeskus

————————————————————————

MTÜ Võrumaa Puuetega Inimeste Koja huviringideajakava 2013.

HUVIALARINGIDE TOIMUMISE AJAD JA KOHAD

Võrumaa PIK-i ringid hakkavad tööle

01.10. – 31.12.2013 a.

 

Ravivõimlemine igal kolmapäeval 10.00-10.45, SA Võru Spordikeskuses

Raviujumine igal reedel 11.00-11.45, Väimela Tervisekeskuses

———————————————————————————-

MTÜ Võrumaa Puuetega Inimeste Koja huviringid alustavad tegevust 01.septembrist 2010 a.

HUVIALARINGIDE TOIMUMISE AJAD JA KOHAD

Esmaspäev
Koostöö koja erinevate organisatsioonidega        Jüri tn 19 A

Kolmapäev
09.30    Ravivõimlemine    SA Võru Spordikool
10.00    Mängude päev ( kabe,male,koroona) Jüri tn 19 A

Neljapäev
10.00    Loovus ring    Jüri tn 19 A
11.00    Raamatu päev ( uute raamatute tutvustus ) Jüri tn 19 A

Reede
10.00    Raviujumine    Väimela Tervisekaekus
12.00    Lauluansambli “Elurõõm ” proov    Jüri tn 19 A

E-R  09.00-16.00      Interneti punkt    Jüri tn 19 A
Ajalehtede , ajakirjade lugemine    Jüri tn 19A

Posted in VõruKoja uudised

Mälumängu tulemused

Võrumaa PIK 2015. aasta I vooru mälumängu tulemused

1. Koht 21 punkti –  S. TRIO
2. Koht 20 punkti –  Karukäpp
3. Koht 16 punkti –  Vanaviisi
4. Koht 11punkti –   S – Mehed

Võrumaa PIK 2015. Aasta II vooru mälumängu tulemused

1. Koht 20 punkti – S. TRIO
2. Koht 19 punkti – S – Mehed
3. Koht 16 punkti – Vanaviisi

Võrumaa PIK 2015 aasta III vooru mälumängu tulemused

1. Koht 26 punkti – S. TRIO
2. Koht 17 punkti – Karukäpp
3. Koht 16 punkti – S – Mehed

Võrumaa PIK 2015.a. IV vooru mälumängu tulemused

1. Koht 20 punkti – S.TRIO
2. Koht 10 punkti – Karukäpp
3. Koht 9 punkti – S – Mehed

2015 aasta kokkuvõtted:

1 koht 87 punkti – S.TRIO ( Miina Nool, Naima Mailaan, Lea-Reet Edesi )
2 koht 55 punkti – S – Mehed ( Adu Pindmaa, August Hõim, Heino Tiks )
3 koht 47 punkti – Karukäpp ( Johannes Siidra, Ilme Kõosaar, Heldur Orussaar )
4 koht 32 punkti – Vanaviisi ( Matti Russ )

=========================================================

Mälumängu tulemused aastal 2014

Võrumaa PIK mälumängu I vooru  tulemused 06.03.2014


1. Vanaviisi –      26 punkti
2. Karukäpp –     22 punkti
3. Üllatus –         20 punkti
4. UMA –             19 punkti
5. Nimetu –         18 punkti
6. S – mehed –    16 punkti


Võrumaa PIK mälumängu II vooru tulemused 12.06.2014


1. Karukäpp –   24 punkti
2. Vanaviisi –    23 punkti
3. UMA –          23 punkti
4. S – mehed – 19 punkti
5. Üllatus –       18 punkti

Võrumaa PIK mälumängu III vooru tulemused


1. Karukäpp –   21 punkti
2. Vanaviisi –    19 punkti
3. S – mehed – 15 punkti
4. UMA –           12 punkti
5. Üllatus –        10 punkti

Võrumaa PIK mälumängu IV vooru tulemused 05.11.2014
1. Karukäpp – 24 punkti
2. UMA –         17 punkti
3. Üllatus –      17 punkti
4. Vanaviisi –   16 punkti
5. S – mehed – 13 punkti

 Neli vooru kokku:


1. Karukäpp –   91 punkti ( Johannes, Siidra, Ilme Kõosaar, Heldur  Kõosaar )
2. Vanaviisi –     81 punkti ( Matti Russ )
3. UMA –           71 punkti ( Milvi Laur, Uno Laansoo, Andres Kartau )
4. Üllatus –        65 punkti ( Paul Hani, Ülle Hillep, Ivar Hillep )
5. S – mehed –  63 punkti ( Kalle Sibul, Astrid Hurt, Aadu Pindmaa )

====================================================

Mälumängu tulemused aastal 2013

Võrumaa PIK 3 vooru mälumängu tulemused 25.09.2013

1. UMA – 21 punkti

2. S – mehed 15 punkti

3. Vanaviisi – 15 punkti

4. Üllatus – 10 punkti

5. Päike – 8 punkti

6. Karukäpp – 4 punkti

Üldkokkuvõte:

1. UMA – 62 punkti
2.
Vanaviisi – 49 punkti
3.
S – mehed – 45 punkti
4.
Üllatus – 33punkti
5.
Karukäpp – 22 punkti
6.
Päike – 8 punkti

Peakohtunik: Väino Marjak

============================================

Mälumängu II vooru tulemused 07.06.2013
1.    UMA –          20 punkti
2.    Üllatus –       19 punkti
3.    S – mehed – 19 punkti
4.    Vanaviisi –    16 punkti
Üldkokkuvõte:
1.    UMA –          41 punkti
2.    Vanaviisi –   34 punkti
3.    Üllatus –       33 punkti
4.    S – mehed – 30 punkti
5.    Karukäpp –   18 punkti

 

Mälumängu tulemused aastal 2012

 

I voor

 1. Vanaviisi – 21 punkti

 2. Üllatus – 21 punkti

 3. Päikseke – 15 punkti

 4. UMA – 12 punkti

 5. S – mehed – 11 punkti

II voor

 1. Vanaviisi – 27 punkti
 2. Karukäpp – 23 punkti
 3. S – mehed – 17 punkti
 4. UMA – 15 punkti
 5. Üllatus – 13 punkti

 

III voor

 1. Vanaviisi – 27 punkti
 2. Päikene – 18 punkti
 3. S – mehed – 18 punkti
 4. Üllatus – 16 punkti
 5. UMA – 14 punkti

Kolme vooru kokkuvõte:

 1. Vanaviisi – 75 punkti
 2. Üllatus – 50 punkti
 3. S – mehed – 46 punkti
 4. UMA – 41 punkti
 5. Päikene – 33 punkti
 6. Karukäpp – 23 punkti

Mälumängu 4 vooru ja lõplik järjestus
1.    Vanaviisi – 20 punkti
2.    UMA –        19 punkti
3.    Üllatus –     13 punkti
4.    S – mehed – 8 punkti
5.    Päikene –      7 punkti
Üldkokkuvõte 2012. a. mälumängu tulemused
1.    Vanaviisi –    95 punkti  liikmed meeskonnas:  Matti Russ
2.    Üllatus –       63 punkti     Ülle Hillep, Ivar Hillep, Paul Hani
3.    UMA –          60 punkti     Uno Laansoo, Anu Palover, Milvi Laur
4.    S – mehed – 54 punkti     Juho Lillemägi, Kalle Sibul, Aadu Pindmaa
5.    Päikene –      40 punkti     Natalia Leosk, Aasa Saaroja, Ülle Ermel, Ruth Venkov
6.    Karukäpp –   23 punkti    Johannes Siidra, Katrin Lapina
Mälumängu peakohtunik: Väino Marjak

Võrumaa PIK mälumängu tulemused 2011.aastal

 

Neljanda vooru tulemused 16.11.2011

 

 1. Vanaviisi – 28 punkti
 2. Üllatus – 22 punkti
 3. UMA – 17 punkti
 4. S – mehed – 15 punkti

Üldkokkuvõte:

1. Vanaviisi – 91 punkti , Matti Russ, Vello Trumm
2. Üllatus – 77 punkti, Ülle Hillep, Ivar Hillep, Paul Hani
3. UMA – 65 punkti, Uno Laansoo, Milvi Laur, Anu Palover
4. S – Mehed – 61 punkti, Juho Lillemägi, Aadu Pindmaa, Kalle Sibul
5. Karukäpp – 20 punkti, Katrin Lapina, Johannes Siidra

 

Mälumängu III vooru tulemused 16.09.2011.a.

1. Vanaviisi – 22 punkti
2. S – mehed – 21 punkti
3. UMA – 18 punkti
4. Üllatus – 17 punkti

Üldkokkuvõte peale  III vooru

1. Vanaviisi – 63 punkti
2. Üllatus – 55 punkti
3. UMA – 48 punkti
4. S – mehed – 46 punkti
5. Karukäpp – 20 punkti

Toimkond

 

Mälumängu II vooru tulemused 16.06.2011.a.

 1. Üllatus – 13 punkti
 2. UMA – 12 punkti
 3. Vanaviisi – 11 punkti
 4. S – mehed – 11 punkti
 5. Karukäpp – 10 punkti

 

Mälumängu tulemused III – voor 09.09.2010

 1. koht – Üllatus – 26 punkti
 2. koht – Vanaviisi – 23 punkti
 3. koht – S – mehed – 22 punkti
 4. koht – UNDSÕ – 21 punkti
 5. koht – Karukäpp – 20 punkti

Üldkokkuvõte kolme vooru järel

 1. koht – Üllatus – 89 punkti
 2. koht – Vanaviisi – 81 punkti
 3. koht – UNDSÕ – 79 punkti
 4. koht – Karukäpp – 75 punkti
 5. koht – S – mehed – 71 punkti

 

Mälumängu tulemused 09.06.2010 teine voor

1. koht – Üllatus – 42 punkti
2. koht – Vanaviisi – 36 punkti
3. koht – Karukäpp – 35 punkti
4. koht – UNDSÕ – 34 punkti
5. koht – S – mehed – 29 punkti

Üldkokkuvõte:

2 – vooru tulemused

 1. koht – Üllatus 21 + 42 = 63 punkti
 2. koht – Vanaviisi 22 + 36 = 58 punkti
 3. koht – UNDSÕ 24 + 34 = 58 punkti
 4. koht – Karukäpp 20 + 35 = 55 punkti
 5. koht – S – mehed 20 + 29 = 49 punkti

Mälumängu tulemused esimene voor 2010:

 1. UNDSÕ 24 punkti – Taimi Varinurm, Uno Laansoo, Milvi Laur
 2. Vanaviisi 22 punkti – Matti Russ, Signe Aasa
 3. Üllatus 21 punkti – Ülle Hillep, Paul Hani, Ivar Hillep
 4. S – mehed 20 punkti – Juho Lillemägi, Kalle Sibul, Aadu Pindmaa
 5. 4-5 Karukäpp 20 punkti – Katrin Lapina, Johannes Siidra

Peakohtunik

Väino Marjak

 

Võrumaa PIK mälumängu tulemused 12.11. 2009

 1. koht – VAU – 29 punkti
 2. koht – Ummamuudu – 29 punkti
 3. koht – Üllatus – 28 punkti
 4. koht – S – mehed – 21 punkti
 5. koht – Karukäpp – 14 punkti

 

Üldkokkuvõte:

1. koht – Ummamuudu – 120 punkti – Matti Russ, Heino Põder, Heiki Polakes
2. koht – VAU                        113 punkti – Anu Palover, Uno Laansoo, Valdeko Karlson
3. koht – Üllatus                     106 punkti – Ülle Hillep, Ivar Hillep, Paul Hani
4. koht – S- mehed                  100 punkti – Juho Lillemägi, Kalle Sibul, Aadu Pindmaa
5. koht – Päike                          37 punkti – Helgi Kapp. Aasa Saaroja
6. koht – Karukäpp                  27 punkti – Johannes Siidra, Hele – Mall Pruus, Maria Silla

Peakohtunik

Väino Marjak

 

Mälumängu tulemused 17 sept.2009

1. koht – VAU 29 punkti
2. koht – Ummamuudu 29 punkti
3. koht – S – mehed 26 punkti
4. koht – Üllatus 24 punkti
5. koht – Päike 17 punkti

Üldkokkuvõte:

1. Ummamuudu – 91 punkti
2. VAU – 84 punkti
3. S – mehed – 79 punkti
4. Üllatus – 78 punkti
5. Päike – 37 punkti
6. Karukäpp – 13 punkti

Järgmine neljas voor toimub 12 november 2009 kell 11.00

Koja ruumides

 

 

Mälumängu tulemused 12 märts 2009

 1. koht – 42 punkti  Ummamuudu ( Matti Russ, Heino Põder, Heini Pohlakas )

 2. koht – 37 punkti  S – mehed ( Juho Lillemägi, Kalle Sibul, Aadu Pindmaa )

 3. koht – 33 punkti VAU ( Anu Palover, Uno Laansoo, Valdeko Karlson )

 4. koht – 32 punkti  Üllatus ( Ülle Hillep, Ivar Hillep, Paul Hani )

 5. koht – 13 punkti Karukäpp ( Johannes Siidra , Hele – Mall Pruus, Maria Silla )

Järgmine mälumäng toimub 11 juuni 2009 kell 11.00 Koja ruumides.

Iga meeskond esitab ühe punkti küsimuse, et arvestus oleks võrdne

Mälumängu tulemused 11 juuni 2009

 

1 – 2 koht – 22 punkti VAU
1 – 2 koht – 22 punkti  Üllatus
3 – 4 koht  – 20 punkti Päike
3 – 4 koht –  20 punkti Ummamuudu
5       koht –  16 punkti S – mehed

 

Järgmine mälumäng toimub 17 september 2009 kell 11.00

Iga meeskond esitab ühe punkti küsimuse

 

Üldkokkuvõte

1. koht – 62 punkti Ummamuudu
2. koht – 55 punkti VAU
3 .koht – 54 punkti  Üllatus
4. koht – 53 punkti S – mehed
5. koht – 13 punkti  Karukäpp

 

Mälumängu tulemused 12 märts 2009

 1. koht – 42 punkti Ummamuudu ( Matti Russ, Heino Põder, Heiki Polakes )
 2. koht – 37 punkti S – mehed ( Juho Lillemägi, Kalle Sibul, Aadu Pindmaa )
 3. koht – 33 punkti VAU ( Anu Palover, Uno Laansoo, Valdeko Karlson )
 4. koht – 32 punkti Üllatus ( Ülle Hillep, Ivar Hillep, Paul Hani )
 5. koht – 13 punkti Karukäpp ( Johannes Siidra , Hele – Mall Pruus, Maria Silla )

Järgmine mälumäng toimub 11 juuni 2009 kell 11.00 Koja ruumides.

Iga meeskond esitab ühe punkti küsimuse, et arvestus oleks võrdne

 

 

Mälumängu  tulemused  8 mai 2008 a. II  voor

Võistkonnad:

 1. Rõngaliin –                    21 punkti             Võistkond: VAU
 2. S – mehed –                   21  punkti                Anu Palover
 3. VAU –                            20 punkti                 Uno  Laansoo
 4. Vaegkuuljate  ühing –  17 punkti                 Valdeko Karlson
 5. Üllatus –                       14  punkti
 6. Helikäpad –                  12 punkti              Võistkond: Rõngaliin
 7. Käopojad –                   11 punkti                 Matti  Russ

 

Üldkokkuvõte:                                                           Signe  Aasa

 

 1. Rõngaliin –                     53 punkti               Heino  Põder
 2. VAU –                             52 punkti
 3. S – mehed –                    45 punkti             Võistkond: S – mehed
 4. Helikäpad –                    44 punkti               Juho  Lillemägi
 5. Vaegkuuljate  ühing –   43 punkti               Kalle  Sibul
 6. Üllatus –                         42 punkti
 7. Käopojad –                    36  punkti             Võistkond: Üllatus

 

3 vooru 11. sept.  tulemused Ivar  Hillep

 

1. VAU –                                44 punkti                Ülle  Hillep
2. Rõngaliin –                        42 punkti                Jevgeni  Tsukanov
3. Käopojad –                        40 punkti
4. S –mehed –                        38 punkti              Vaegkuuljate  ühing
5. Helikäpad –                      38 punkti                  Hele – Mall  Pruus
6. Üllatus –                            38 punkti                  Maria  Silla
7. Vaegkuuljate ühing –       36 punkti                  Raimo  Riitsaar

4 voor 6.november Neidi  Salmiste

1. VAU –                                23 punkti
2. S – mehed –                       23 punkti               Võistkond: Käopojad
3. Rõngaliin –                        22 punkti                  Taimi  Varinurm
4. Käopojad-                        18 punkti                   Milvi  Laur
5. Vaegkuuljate ühing         16 punkti                  Paul  Hani
6. Üllatus-                             15 punkti
7. Helikäpad –                       10 punkti              Võistkond:  Helikäpad Guido  Tarraste
Üldkokkuvõte:

 

1. VAU –                               119 punkti                 Maire  Kornõljev
2. Rõngaliin –                       117 punkti
3. S – mehed –                      106 punkti
4 – 5. Üllatus –                        95 punkti
4 – 5 . Vaegkuuljate ühing –  95 punkti
6. Käopojad –                         94 punkti
7. Helikäpad-                         92 punkti

 

Peakohtunik  Väino  Marjak

 

Mälumängu  tulemused  8 mai 2008 a. II  voor

 

Võistkonnad:

 1. Rõngaliin –                     21 punkti
 2. S – mehed –                   21  punkti
 3. VAU –                             20 punkti
 4. Vaegkuuljate  ühing –   17 punkti
 5. Üllatus –                        14  punkti
 6. Helikäpad –                   12 punkti
 7. Käopojad –                   11 punkti

 

Üldkokkuvõte:

 

 1. Rõngaliin –                      53 punkti
 2. VAU –                              52 punkti
 3. S – mehed –                    45 punkti
 4. Helikäpad –                     44 punkti
 5. Vaegkuuljate  ühing –     43 punkti
 6. Üllatus –                         42 punkti
 7. Käopojad –                     36  punkti

 

3 vooru 11. sept.  tulemused

 

1. VAU –                               44 punkti

2. Rõhgaliin –                       42 punkti

3. Käopojad –                       40 punkti

4. S –mehed –                      38 punkti

5. Helikäpad –                      38 punkti

6. Üllatus –                          38 punkti

7. Vaegkuuljate ühing –       36 punkti

 

Üldkokkuvõte:

 

1. VAU –                               96 punkti

2. Rõngaliin –                       95 punkti

3. S – mehed –                      83 punkti

4. Helikäpad –                      82 punkti

5. Üllatus –                           80 punkti

6. Vaegkuuljate ühing –     79 punkti

7. Käopojad –                      76 punkti

 

Mälumängu tulemused 06.02.2008.a – I voor.

I – võistkond: Üllatus – 28 punkti

Koosseis: Ivar Hillep, Jevgeni Tsuganov, Ülle Hillep.

II- võstkond: Rõngaliin – 32 punkti

Koosseis: Matti Russ, Signe Aasa, Heino Põder.

III – võistkond: VAU32 punkti

Koosseis: Anu Palover, Uno Laansoo, Valdeko Karlson.

IV – võistkond – Võrumaa Vaegkuuljate Ühing 26 punkti

Koosseis: Johannes Siidra, Maria Silla, Hele- Mall Pruus.

V – võistkond: Heiki – 20 punkti

Koosseis: Heiki Polakes

VI – võistkond: Helikäpad – 32 punkti

Koosseis: Guido Tarraste, Maire Kornõljev.

VII – võistkond: S – mehed – 24 punkti

Koosseis: Juho Lillemägi, Kalle Sibul, Ado Kisand.

VIII – võistkond: Käopojad – 25 punkti

Koosseis: Milvi Laur, Taimi Varinurm, Paul Hani.

Peakohtunik Väino Marjak

 

Posted in Kasulikku infot

Jaanipäeva piknik 19.06.2008

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda kutsub kõiki puuetega inimesi

 

Jaanipäeva piknikule, mis toimub 19. juunil algusega kell 11.00 Kuninga talus  Roosisaarel .

 

Päevakava.

 

 1. Taidlejate esinemine
 2. Kepikõnd ( keppe saab laenutada kohapeal)
 3. Sport- ja liikumismängud.

 

Kaasa võtta oma pikniku korv ,  võimalus kasutada grillkoda.

 

 

Ootame teid !

Posted in Kasulikku infot

Retk Metsavenna tallu

Võru  Ratastooliklubi  korraldab 04 juunil  algusega kell 10.00 retke  Metsavenna  tallu

Kohtumiseni  Väino

Posted in Kasulikku infot

Mälumängu II voor

Mälumängu II voor toimub 8 mail  algusega  kell 11.00  Koja  ruumides.

 

 Mälumängu  tulemused  8 mai  2008 a. II  voor

 

Võistkonnad:

 1. Rõngaliin –                     21 punkti
 2. S – mehed –                   21  punkti
 3. VAU –                             20 punkti
 4. Vaegkuuljate  Ühing –   17 punkti
 5. Üllatus –                        14  punkti
 6. Helikäpad –                   12 punkti
 7. Käopojad –                   11 punkti

Üldkokkuvõte:

 1. Rõngaliin –                      53 punkti
 2. VAU –                              52 punkti
 3. S – mehed –                    45 punkti
 4. Helikäpad –                     44 punkti
 5. Vaegkuuljate  Ühing –     43 punkti
 6. Üllatus –                         42 punkti
 7. Kõopojad –                     36  punkti

 

Peakohtunik

Väino Marjak

 

 

Posted in Kasulikku infot

17.04 kell 11 Vaekuuljate koosolek-tervisepäev

 17.04 kell 11 Vaegkuuljate Koosolek-Tervisepäev

Mõõdame kolesterooli, vererõhku ja aastaaruanne.

 Tervisepäev – Veevi Hõrak.

 

Seltsi esimees

Johannes Siidra