tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise eelnõud

Riigikogu lõpetas esimese lugemise:

 • Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse, käibemaksuseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (347 SE) muudetakse tulumaksumäära vähenemise ajagraafikut, nihutades maksumäära vähenemine ühe aasta võrra edasi.
   Seega on ka 2009. aastal nii füüsiliste kui ka juriidiliste isikute maksumäär 21%.
   Maksumäär hakkab uuesti vähenema
   2010. aastal – 20%le;
   2011. aastal on maksumäär 19%
   ja alates 2012. aastast 18%.

   Muudatusega lükatakse ühe aasta võrra edasi maksuvaba tulu määra suurenemine.
   Maksuvaba tulu määr jääb 2009. aastal praegusele tasemele, st on 27 000 krooni aastas.
   2010. aastal on see 30 000 krooni,
   2011. aastal 33 000 krooni
   ja alates 2012. aastast 36 000 krooni.

   Muudatustega kaotatakse 2009. aastal ajutiselt võimalus arvata esimese lapse eest tulust maha täiendavat maksuvaba tulu.
   See ei puuduta antud õiguse kasutamist 2008. aasta tulude deklareerimisel – 2009. aasta 31. märtsiks esitatavas tuludeklaratsioonis saab residendist lapsevanem, eestkostja või muu last ülalpidav isik arvata oma tulust maha täiendava maksuvaba tulu iga kuni 17-aastase lapse kohta osas, mille võrra lapse maksustatav tulu oli maksuvabast tulust (27 000 krooni) väiksem.
   Deklareerides 2009. aasta tulusid, saab seda mahaarvamist kasutada alates teisest lapsest ning alates 2010. aastast uuesti alates esimesest lapsest.

   Eelnõuga muudetakse käibemaksuseaduse § 15 lõiget 2,
   – millega tõstetakse käibemaksu vähendatud määr 5%-lt 9%-ni
   – ning kaotatakse osade kaupade ja teenuste soodusmäärad.

   Riigilõivuseaduse muutmise eesmärgiks on läbi riigilõivumäärade tõstmise ellu viia valitsuse sotsiaal- ja majanduspoliitilisi eesmärke.
   Eelnõu väljatöötamise tingis vajadus ajakohastada ning täpsustada liiklusregistri toimingute eest võetavaid riigilõivumäärasid, mis kehtivad alates 1. jaanuarist 2005.

   Samuti tõstetakse eelnõuga ID-kaardi, viisakutsete kinnitamise ja elamisloa taotluse läbiviimise riigilõive.

   Muudatustega tõstetakse liiklusregistri toimingute ja välismaalaste seaduse alusel võetavaid riigilõivumäärasid selliselt, et need kataksid toimingutega seotud kulud.

 • Valitsuse algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (352 SE).

   Äriühingute maksustamisel aastapõhise arvestuse ja avansiliste maksete süsteemi rakendamise aasta võrra edasilükkamine suurendab riigieelarve tulude laekumist 2009. aastal 1 295 mln krooni võrra.

   Mitteresidendile makstavatelt dividendidelt tulumaksu kinnipidamata jätmiseks ja Eesti äriühingu välisriigis asuvalt tütarühingult saadud dividendide tulumaksust vabastamiseks nõutava osaluse määra 15%lt 10%le vähendamise mõju on 2009. aastal –27 mln krooni.

 • Views: 126