Töövõimetuskindlustuse reform

Tere!

Edastame hetkeseisu töövõimetuskindlustuse reformi osas.

Vabariigi Valitsus kiitis 5. aprillil 2012 heaks sotsiaalministri esitatud ettepaneku töövõimetuspensioni skeemi ümberkorraldamiseks töövõimetuskindlustuse süsteemiks.

Reformi eesmärk on aidata tervisekahjustusega inimesi töö leidmisel ja hoidmisel, suurendada nende tööhõivet ning tagada tervikuna töövõimetuse skeemi jätkusuutlikkus. Muudatused puudutavad eelkõige pikaajalise tervisekahjustusega inimesi vanuses 16. a kuni vanaduspensioniiga.

Reformi kavandatav tulem ja kulg 

Tehakse ettepanek, et uut skeemi administreeriks Eesti Töötukassa. Administreeriv asutus hindab töövõimet, pakub individuaalse juhtumikorralduse alusel aktiveerivaid tööturumeetmeid ja maksab hüvitisi.

Töövõime hindamise metoodika planeeritakse viia uutele alustele. Töövõimetuse protsentide määramise asemel hinnatakse, kas inimene on a) täiesti töövõimeline, b) osaliselt töövõimeline või c) inimesel töövõime puudub. Hindamise juurde kaasatakse töötervishoiuarstid, hindamise tulemusel antakse ka tööalased soovitused ning vajadusel abi tööandjale.

Rehabilitatsiooni ja abivahendite korraldus seostatakse töövõime skeemiga. Tööealised tervisekahjustusega isikud suunatakse teenusele vajaduspõhiselt ja võimalikult vara, et ennetada või vähendada töövõimetuse kujunemist ja toetades töövõimet. Korralduste seostamisel lähtutakse isikukesksest lähenemisest, mis tagab, et isiku vajaduste hindamise ning erinevate teenuste (tööturuteenused, sotsiaalteenused) taotlemise protsess oleks selge ja ei toimuks dubleerimist teenuseid administreerivate asutuste vahel.

Hangitud on analüüs, mille eesmärk on saada ekspertteadmist sotsiaalse rehabilitatsiooni, tehniliste abivahendite ja erihoolekande korraldamise võimalustest, mis haakuksid tulevase töövõimetuskindlustuse skeemiga. Edukaks pakkujaks tunnistati Eesti Puuetega Inimeste Koda. Analüüs pakub vajaliku sisendi tänase süsteemi ümberkorraldamiseks. Analüüs valmib 20. mail 2013.

Töökoha säilitamine ja tööle naasmine.

Vajadusel abistab Töötukassa tööandjat tervisekahjustusega isiku töölevõtmisel või tema töökoha säilitamisel (nõustamine, kohandused vm).

Korraldatud on hange, mille objektiks on ekspertteenuse pakkumine rahvusvaheliste praktikate analüüsiks tööandja tegevuste kohta terviseseisundist tingitud piiratud töövõimega töötajate tööl hoidmiseks ja nende töökoha säilitamiseks. Kvalifitseerimisele vastas ja edukaks tunnistati pakkuja Merle Muda. Analüüs valmis 4. veebruaril 2013.

Väljateenitud aastate pensionide jt sooduspensionide määramise ja maksmise lõpetamiseks lahenduste väljatöötamine. Hangitud on uuring: „Tööturu- ja muude meetmete vajalikkusest väljateenitud aastate pensioni kaotamisel“[1]. Töövõtja Tartu Ülikool andis ülevaate 8 Lääne-Euroopa riigi ning 8 Kesk- ja Ida-Euroopa riigi kogemustest ja katsetest neid pensione reformida. Uuringu tulemused ning tehtud ettepanekud on kasutatavad sooduspensionide reformimisel. Töö sisaldab raskete/pingeliste töötingimuste leevendamisega seotud meetmeid, edasise tööalase karjääri alast nõustamist ja juhtumikorraldust puudutavad meetmeid, ametipõhiste täiendavate pensionifondide võimalikku moodustamist ning reformi teostamisega seonduvad meetmeid.

Skeemi väljatöötamiseks on loodud juhtrühm, mille koosolekud on toimunud 28.05.12, 08.06.12, 27.06.12, 28.08.12, 26.09.12, 20.11.12, 15.01.13, 19.02.13. Juhtrühma liikmeteks on sotsiaalministeeriumi sotsiaal-, tervise- ja töövaldkonna esindajad, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Haigekassa, Eesti Töötukassa, Rahandusministeeriumi, Riigikantselei, Eesti Ametiühingute Keskliidu, Teenistujate Ametiliidu Keskorganisatsiooni, Eesti Tööandjate Keskliidu ja Kaubandus- Tööstuskoja esindajad. Vastavalt vajadusele kaasatakse eriala spetsialiste.

Reformi põhimõtteid tutvustatakse ja esitatakse heakskiitmiseks  Vabariigi Valitsusele käesoleva aasta maikuus.

Kõike head

Anu Viita-Neuhaus
Sotsiaalministeerium
Töövõimetuskindlustuse skeemi teavituse spetsialist
E-mail: Anu.Viita-Neuhaus@sm.ee
Telefonid: 6269274, 5080694

Visits: 14

Author: janno