Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
05-08-2021 - 01:17 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega 05.08.2021 seisuga

Taas on hakanud tõusma COVID viirusesse haigestumise näitajad ja Vabariigi Valitus on vastu võtnud piirangud, mis hakkavad kehtima alates 9.08.2021.

 • Grupiteenuste (sh varem alustanud grupid) või -tegevuste osutamine on siseruumis lubatud osalejate nakkusohutust kontrollimata, kui on täidetud hajutatuse nõue ning silmast silma teenusel osalejate arv on kuni 50;
 • Enam kui 50 osalejaga silmast silma grupiteenuste osas (sh mitu gruppi kokku) korral, kui teenuseosutaja lisaks hajutatuse nõude täitmisele on kontrollinud osalejate vaktsineeritust, COVID-19 läbipõdemist või negatiivse PCR või antigeeni kiirtesti tõendi olemasolu, välja arvatud, kui inimese erivajadusest või muust objektiivsest põhjusest lähtuvalt ei ole vaktsineeritus, läbipõdemine või testi tegemine tõendatud või mõistlik.
 • Teenuse osutamise ajal peab teenuse osutaja tagama kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sh turvalise distantsi hoidmise ning desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.
 • Osaleja(tel) ja juhendajal on soovitav kanda kaitsemaski või katta suu ja nina olukordades, kus turvalise distantsi hoidmine ei ole võimalik.
 • Teenuse osutaja tagab, et koolitaja/juhendaja/nõustaja ei osuta teenust haigena. Kui teenusel osalejal on haigusnähud, palub teenuse osutaja haigusnähtudega kliendil lahkuda teenuselt ja pöörduda perearsti poole.
 • Teenuse osutaja teavitab töötukassa kontaktisikut teenust osutanud koolitaja/juhendaja/nõustaja või teenusel osaleja COVID-19 haigestumisest (test oli positiivne), mis juhul:
  - võimalusel jätkatakse teenuse osutamist kaugnõustamise või -õppe vormis;
  - kui teenust ei ole võimalik kaugnõustamise või -õppe vormis läbi viia, peatatakse teenuse osutamine Terviseameti määratud tähtajani;
  - teenuse osutaja  koostöös Terviseametiga informeerib teenusel osalejat/osalejaid kokkupuutest nakatunud inimesega.  

 

26-07-2021 - 01:20 - Töötukassa - Veebiseminar tööandjatele „Alkoholiprobleemiga töötaja kollektiivis“
Toimumisaeg: 
26 August, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Seminar tööandjatele „Alkoholiprobleemiga töötaja kollektiivis“ toimub neljapäeval, 26. augustil kell 10:00-14:00 veebikeskkonnas koos venekeelse sünkroontõlkega.

Eesti Töötukassa ja Eesti Tööandjate Keskliidu koostöös toimuva ürituse eesmärk on anda teavet ja nõuandeid tööandjatele alkoholisõltuvuse tagamaadest ja nõuandeid töötaja toetamiseks töökohal – mida peab teadma ja kuidas toetada juba sõltuvuses inimest ning sõltuvust ennetada.

Päevakava

10:00-10:10  Avasõnad: Anu Harjo, Eesti Töötukassa ja Elina Kink, Eesti Tööandjate Keskliit
10:10-10:40  Alkoholi tarbimine ja kahjud Eestis Marje Josing, Eesti Konjunktuuriinstituut
10:40-12:00  Mis on alkoholisõltuvus ja mida sellega peale hakata?, Teelia Rolko, Tartu Ülikooli Kliinikum
12:00-12:15  Sirutuspaus       
12:15-12:30  Tööandja kogemus, Stell Eesti AS, Nele Sinnep, personalijuht
12:30-13:15  Kuidas rääkida ja toetada töötajat, Aivar Simmermann, Moreno Keskus
13:15-13:30  Tööandja kogemus, Orkla Eesti, Põltsamaa tehas, Kaia Nurk, personalijuht
13:30-14:00  Töötukassa võimalused tööandja toetamiseks

Palume osalemise soovist teatada hiljemalt 24. augustiks, registreerides SIIN.                      

25. augustil saadetakse teie e-mailile osalemiseks vajalik veebilink.

Seminar on osalejatele tasuta ja seda kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ alusel.

12-07-2021 - 09:34 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Pikaajaliselt tööturult eemal olnud täiskasvanud ning mitteõppivad ja mittetöötavad noored vajavad toetust
Kuigi uue tööjõu värbamine on suvel veidi taastunud, jättis COVID-19 epideemia tööturule olulise jälje. Registreeritud töötuse määr on senini kõrgem … (veel...)
12-07-2021 - 06:46 - Töötukassa - Tööandjate teabepäev "Töötukassa toetused ja teenused tööandjale"
Toimumisaeg: 
29 Juuli, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Tööandjate teabepäev toimub 29.07.2021 kell 10.00-11.30.

Keskendume küsimustele:
Kuidas leida töötajaid töötukassa abil?
Milliseid toetusi pakub töötukassa töötajate värbamisel ja koolitamisel?
Kui inimene juba töötab, kuidas siis töötukassa tööandjale abiks saab olla?

Päevakava:

 • Töötute profiil Tallinnas ja Harjumaal
 • Tööpakkumiste sisestamine ja kandidaatide leidmine
 • Proovitöö
 • Palgatoetus
 • Tööpraktika
 • Koolitustoetus tööandjale
 • Teenused ja soodustused vähenenud töövõimega inimeste värbamisel

Teabepäevale registreeru SIIN.

01-07-2021 - 11:20 - Töötukassa - Eesti Töötukassa maksis juunis töötasu hüvitist ligi 15,5 miljoni euro eest, registreeritud töötus vähenes ka juunis

Esmastel andmetel oli töötuse määr juuni kuu lõpuks 7,7% ja töötukassas on arvel 50 370 inimest. Aasta tagasi samal ajal oli registreeritud töötuid 50 734. Registreeritud töötus on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus see kuu lõpu seisuga oli 12,5%, ja kõige madalam Hiiumaal, kus see oli 4,6%.

Mai eest määrati töötasu hüvitist 2770 asutuse 18 849 töötajale. Keskmine hüvitise suurus oli 617 eurot ning hüvitiste kogukulu oli 15,5 miljonit eurot.

Kõige suurema osa mai eest määratud hüvitise saajatest moodustasid majutuse ja toitlustuse valdkonna töötajad (33,2% hüvitise saajatest). Nimekiri hüvitist saanud ettevõtetest on leitav SIIT.

Töötasu hüvitise avalduste esitamine lõppes 30.06.2021. Kokku hüvitas Eesti Töötukassa märtsi, aprilli ja mai eest töötasu ligi 6200 asutuse enam kui 41 000 töötajale. Hüvitiste kogukulu on 71,1 miljonit eurot. Hüvitise keskmine suurus oli läbi kolme kuu 590 eurot.

Kõige suurema osa märtsi, aprilli ja mai hüvitise saajatest moodustasid hulgi- ja jaekaubanduse valdkonna töötajad (25,9% hüvitise saajatest), järgnesid majutuse ja toitlustuse valdkond (24,1% hüvitise saajatest) ning kunsti- ja meelelahutuse valdkond (11,9% hüvitise saajatest).

Kokku said kolme kuu jooksul kõige enam töötasu hüvitist osaühing Hansaliin (hüvitise kogukulu 2,3 miljonit eurot), osaühing HT Laevateenindus (1,6 miljonit eurot) ja Rahvusooper Estonia (1,3 miljonit eurot).

01-07-2021 - 09:50 - Töötukassa - Töövõimereform on toonud rohkem inimesi tööle ja tööd otsima

Töövõimereformi algusest möödub täna viis aastat – 1. juulil 2016 alustas Eesti Töötukassa uutmoodi töövõime hindamist ja töövõimetoetuse maksmist.

Töövõimereformi ajend oli suurendada pikaajalise haiguse ja puudega inimeste töötamise võimalusi ning toetada igapäevast toimetulekut. Muutusid töövõime hindamise ja rahalise toetuse maksmise põhimõtted, töötukassa hakkas vähenenud töövõimega inimeste tööotsinguid nõustama ning pakkuma neile töö leidmiseks ja hoidmiseks vajalikke teenuseid.  

Eestis on täna 96 770 vähenenud töövõimega inimest, kellest ligikaudu kaks kolmandikku on osalise ja üks kolmandik puuduva töövõimega. Töövõimereformi-eelse ajaga võrreldes on vähenenud töövõimega inimesed tööturul palju aktiivsemad: rohkem on nii töötajaid kui tööotsijaid.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on hea meel on tõdeda, et ühiskonna suhtumine vähenenud töövõimega inimeste töötamisse on nende viie aastaga muutunud. „Vähenenud töövõimega inimese töötamise võimalikkus, aga ka arusaam, et inimesed sobivad töötama erinevates valdkondades, on laiem. Tööandjad on avatumad ning ka need, kelle töövõime on langenud, julgevad end üha enam tööle pakkuda,“ lausus Paavel.

Töövõimereformi mõtte algatamise ajal, 2012.-2013. aastal, töötas veidi üle 40% tööealistest tervisekahjustusega inimestest, enamik oli tööelust eemal ega otsinudki tööd. Nüüd on tööjõu-uuringu järgi tööga hõivatud rohkem kui pooled vähenenud töövõimega inimestest. Töövõime hindamise taotlejate enda ütlustest selgub, et 63% osalise ning veerand puuduva töövõimega inimestest töötab.

Kui 2014. aastal otsis töötukassa abiga tööd alla 2500 vähenenud töövõimega inimese (8,5%  registreeritud töötutest), siis täna on neid kokku üle 11 500 ehk pea iga neljas registreeritud töötu on vähenenud töövõimega.  COVID-19 kriis tõi kaasa töötuse kasvu, kuid vähenenud töövõimega inimesi mõjutas see siiski kardetust vähem — enne kriisi ulatus vähenenud töövõimega töötute osatähtsus kolmandikuni.

Hiljemalt aasta jooksul leiab praeguses tööturuolukorras töökoha 43% vähenenud töövõimega tööotsijatest (võrdluseks: ligi 54% teistest tööotsijatest). Iga kuu liigub töötusest tööle keskmiselt 800 vähenenud töövõimega inimest. Töövõimereformi algusest arvates (1. juuli 2016 kuni 31. mai 2021) on vähenenud töövõimega inimeste töötuna arvelolek lõppenud tööle asumise või ettevõtjaks hakkamise tõttu ligi 47 000 korral.

Töö leidmise kiirus oleneb tööturu olukorrast, kuid vähenenud töövõimega inimesed vajavad sageli tööle saamiseks ja tööl püsimiseks teistest pikemaajalisemat ettevalmistust ja rohkem tuge. Viie aasta jooksul on vähenenud töövõimega inimesed kõige enam vajanud karjääriteenuseid (üle 50 000 korral) ja koolitust (ligi 27 000 korral). Töövõimereformiga lisandunud uutest teenustest on kõige rohkem kasutatud töövõimet toetavat tööalast rehabilitatsiooni (üle 13 000 korral) ja töölesõidu toetust (ligi 3500 korral).

Töötukassa juhatuse liikme Pille Liimali sõnul on töövõimereformi kestel suurenenud tööandjate huvi ja valmisolek vähenenud töövõimega inimesi tööle võtta, kuid sageli vajatakse julgustust, teadmisi ja nõu, kuidas töötajate erivajadustega ettevõtte töös arvestada. „Väga nõutud on olnud töötukassa nõustamine ja praktilised koolitused tööandjatele, kuidas märgata ja mõista erivajadusi ning toetada vähenenud töövõimega inimeste töötamist ja kollektiivi kaasamist,“ lisas Liimal.

Töötukassa võimalustest on tööandjad kõige rohkem kasutanud soodustingimustel palgatoetust (vähenenud töövõimega inimeste värbamiseks ligi 6800 korral). Sotsiaalmaksusoodustust saab täna pea 10 000 ettevõtet 25 000 vähenenud töötaja eest, mis viitab sellele, et vähenenud töövõimega inimesed töötavad nagu kõik teisedki erinevates majandusvaldkondades ja töökohtadel.

Eesti Puuetega Inimeste Koja tegevjuhi Anneli Habichti sõnul oli reformi alguses vähenenud töövõimega inimeste hulgas palju ärevust ja teadmatust. „Aja jooksul on muutus omaks võetud, seda suuresti tänu töötukassa inimeste pingutustele ja õppimistahtele. Enam ammu ei arutata meie liikmesorganisatsioonide ja töötukassa koostööseminaridel selle üle, kas reformi on ikka vaja, vaid selle üle, kuidas meie inimesi toetavaid teenuseid edasi arendada või kuidas tööandjaid veel rohkem motiveerida. Oleme töötukassale, sotsiaalministeeriumile ja Eesti Tööandjate Keskliidule sisuka koostöö eest tänulikud ning valmis samas vaimus jätkama, et reformi tulemused püsiks ja edeneks,“ lisas Habicht.

Töövõimereform kui väga suur muutus sündis ja on edenenud väga paljude inimeste ja organisatsioonide koostöös. Töötukassa tänab kõiki partnereid, eriti Eesti Puuetega Inimeste Koda ja teisi puuetega inimeste esindusorganisatsioone, kes nõustasid meid töövõimereformiks valmistumisel, aitasid luua uusi teenuseid ning leida praktilisi lahendusi, suurendada inimeste ja tööandjate teadlikkust muutusest. Meie tihe koostöö huvirühmadega on jätkunud ka reformi käigus, iga-aastastel kohtumistel on kuulatud kogemusi ja ettepanekuid ning tehtud  uuendusi töövõime hindamises, teenuste sisus ja korralduses.

 

25-06-2021 - 12:23 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega 25.06.2021 seisuga

Vabariigi Valitsus tühistas 50% ruumi täituvuse piirangu.

Siseruumides kehtib hajutatuse kohustus ja soovitame kanda maski, eriti kui turvalise vahemaa hoidmine ei ole võimalik ning kus on rohkem kokkupuuteid teiste inimestega.

16-06-2021 - 11:24 - Töötukassa - Töötukassa lahtiolekuajad pühade ajal

Teisipäeval, 22. juunil on töötukassa esindused avatud kella 14.30ni, infotelefon 15501 töötab kuni kella 13.45ni

23. ja 24. juunil on töötukassa esindused ja infotelefon suletud

Ilusat pühadeaega!

15-06-2021 - 10:02 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Meil on vaja arutelu ja kokkulepet pensioni suuruse ning selle rahastamise üle
Pensionitele kulub meie riigieelarvest iga viies euro, SKT-st moodustab see aga alla 7%. Ja selle tagasihoidliku protsendi eest saame Euroopa … (veel...)
15-06-2021 - 08:43 - Töötukassa - Eesti Töötukassa teabepäev tööandjatele
Toimumisaeg: 
17 Juuni, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Tööandjate teabepäev toimub neljapäeval, 17. juunil kell 10.00-11.30 MS Teamsi keskkonnas (Koosolekuga liitumiseks klõpsa siin)

Teabepeval keskendume küsimustele:

 • Kuidas leida töötajaid töötukassa abil?
 • Milliseid toetusi pakub töötukassa töötajate värbamisel ja koolitamisel?
 • Kui inimene juba töötab, kuidas siis töötukassa tööandjale abiks saab olla?

Päevakava:

 • Töötute profiil Tallinn-Harjumaal
 • Tööpakkumiste sisestamine ja kandidaatide leidmine
 • Proovitöö
 • Palgatoetus
 • Tööpraktika
 • Koolitustoetus tööandjale
 • Teenused ja soodustused vähenenud töövõimega inimeste värbamisel

​Teabepäevale registreerimine

 

 

 
 
04-06-2021 - 08:43 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega 04.06.2021 seisuga

Vabariigi Valitsus otsuse kohaselt lõppes 02.06.2021 maskikandmise kohustus ja asendus soovitusega kanda suletud rahvarohketes siseruumides maski. Samas ei ole viirus meie seast veel kadunud ja selleks tuleb meil  kõigil endiselt järgida ohutusnõudeid:

 • Arvestame  grupiteenuste korraldamisel ruumi 50-protsendilise täituvuse ja hajutatuse nõudega.
 • Teenuse osutamise ajal peab teenuseosutaja tagama kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sh turvalise distantsi hoidmise ning desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise.
 • Osaleja(tel) ja juhendajal on soovitav kanda kaitsemaski või katta suu ja nina olukordades, kus turvalise distantsi hoidmine ei ole võimalik.
 • Teenuse osutaja tagab, et koolitaja/juhendaja/nõustaja ei osuta teenust haigena.
 • Teenuse osutaja teavitab töötukassa kontaktisikut teenust osutanud koolitaja/juhendaja/nõustaja või teenusel osaleja COVID-19 haigestumisest (test oli positiivne), mis juhul:
  -             võimalusel jätkatakse teenuse osutamist kaugnõustamise või -õppe vormis;
  -             kui teenust ei ole võimalik kaugnõustamise või -õppe vormis läbi viia, peatatakse teenuse osutamine Terviseameti määratud tähtajani; 
  -             teenuse osutaja  koostöös Terviseametiga informeerib teenusel osalejat/osalejaid kokkupuutest nakatunud inimesega.  

Jätkuvalt on väga oluline aidata ära hoida viiruse levikut ja ohtu inimeste tervisele.

01-06-2021 - 11:59 - Töötukassa - Registreeritud töötus vähenes teist kuud järjest, töötasu hüvitist maksti 28 miljonit eurot

Esmastel andmetel oli töötuse määr maikuu lõpuks 8,1% ja töötukassas on arvel ligi 52 800 inimest.  Töötuse määr on jätkuvalt kõige kõrgem Ida-Virumaal, kus see kuu lõpu seisuga oli 13,3%. Registreeritud töötus vähenes teist kuud järjest, veel märtsi lõpus oli arvel ligi 57 500 inimest, aprilli lõpuks oli registreeritud töötuid 56 100.

Registreeritud töötute seas on kõige enam inimesi, kes viimati töötasid kaubanduses, klienditeeninduses ( üle 6400 inimese). Teisel kohal on ehitus ja kolmandal toitlustuses, majutuses varem töötanud inimesed ( 4600 inimest).

Aprilli eest määrati töötasu hüvitist 5220 asutuse 36 200 töötajale. Keskmine hüvitise suurus oli 587 eurot ning hüvitiste kogukulu oli 28,4 miljonit eurot. Kõige suurema osa aprilli eest määratud hüvitise saajatest moodustasid hulgi- ja jaekaubanduse valdkonna töötajad (26,6% hüvitise saajatest). Nimekiri hüvitist saanud ettevõtetest on leitav SIIT.

Kokku on märtsi ja aprilli töötasu hüvitise kulu 55,4 miljonit eurot ja hüvitist on saanud 6055 ettevõtte 40 574 töötajat.

1.06 algas e-töötukassas avalduste vastuvõtmine maikuu töötasu hüvitamiseks. Avaldusi saab esitada kuu lõpuni.

24-05-2021 - 02:49 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti töötajate vaimne tervis on koroonakriisis kannatanud, kuid siiski on võimalusi selle parandamiseks
Uuringud näitavad, et töötajate aga ka kogu elanikkonna vaimse tervise seisund on koroonakriisi ajal muutunud halvemaks nii Eestis kui mujal … (veel...)
21-05-2021 - 07:44 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Psüühilise erivajadusega inimeste töövõimalused on 10 aastaga oluliselt kasvanud
Kuigi paljud tööandjaid pole endiselt valmis erivajadusega inimesi palkama, on psüühilise erivajadusega inimeste töövõimalused kasvanud ja umbes neljandik neist on … (veel...)
10-05-2021 - 11:09 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Mitmekesisuse juhtimine toob edu
12. mail tähistatakse üle Eesti erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides juba seitsmendat korda mitmekesisuse päeva. Päeva eesmärk on pöörata tähelepanu mitmekesisuse … (veel...)
13-04-2021 - 05:23 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Naistevastane kübervägivald ja kuidas seda ära tunda?
Tänapäeval pakuvad internet ja IKT rohkelt arenguvõimalusi, kuid aitavad paraku vägivallatsejatel leida uusi võimalusi oma ohvrite väärkohtlemiseks. Kuigi ka mehed … (veel...)
07-04-2021 - 08:51 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: Millega arvestada kui plaanid lemmiklooma võtta?

Suve lähedus ja peatselt saabuvate puhkuste aeg paneb nii mõnegi meist mõtlema lemmiklooma võtu peale. Sageli ei võeta lemmiku võttu tõsiselt ja seetõttu ei mõelda seda ka hästi läbi – otsus tehakse emotsiooni ajel ega arvestata, milline loom võiks üldse omanike elustiiliga ja võimetega sobida. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub üles loomavõttu hoolikalt kaaluma, et […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: Millega arvestada kui plaanid lemmiklooma võtta? appeared first on Hea Kodanik.

06-04-2021 - 09:27 - Uudised – Hea Kodanik - Juhan Kuusi Dokfoto Keskus ja MTÜ Mondo avavad virtuaalnäituse

Vincent Tremeau’ fotonäitus „Kui ma ükskord suureks saan” räägib laste vaprusest, loovusest, haavatavusest ja hariduse tähtsusest kriisikolletes. Näitus sündis koostöös Eesti välisministeeriumiga ÜRO 75. aastapäeva puhul. Virtuaalne lahendus koos õppematerjalidega loodi koostöös MTÜ Mondo Maailmakooliga. Dokfoto Keskuse juhataja ja kuraator Kristel Laur: „See on näitus, mis avardab maailma ja hinge. Kogesime sügisel, et näitus läks […]

The post Juhan Kuusi Dokfoto Keskus ja MTÜ Mondo avavad virtuaalnäituse appeared first on Hea Kodanik.

06-04-2021 - 09:24 - Uudised – Hea Kodanik - NULAsse laekus 89 ühiskonda muutvat ideed

Ühiskondlikele algatustele mõeldud NULA inkubaatorisse laekus tänavu rekordilised 89 ideed. Mitmed pakutud lahendused puudutavad vaimse tervise toetamist, aga on ka ideid, kuidas vähendada järjekordi haiglate erakorralise meditsiini osakondades, võidelda küberkiusamise vastu või rääkida kaasa linnaruumi kujundamisel. Kümme parimat ideed, mida saab NULA inkubaatori toel edasi arendada, selguvad 26. aprilliks. “NULAsse ei ole kunagi laekunud nii […]

The post NULAsse laekus 89 ühiskonda muutvat ideed appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:37 - Uudised – Hea Kodanik - Lastefond toetas möödunud aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat raskelt haiget last, lisandus 14 abivajajat

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond aitas juba kümnendat aastat järjest soetada raskelt haigetele lastele vajalikke spetsiaalseid ravitoidusegusid, mida Eesti Haigekassa ei hüvita või mille igakuised omaosaluskulud käivad peredele üle jõu.  „Meie kõrval elab terve hulk lapsi, kes oma tervislikust seisundist tulenevalt ei saa kas täielikult või osaliselt tavatoitu süüa. Nende laste toidulaual on olulisel kohal ravitoit, […]

The post Lastefond toetas möödunud aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat raskelt haiget last, lisandus 14 abivajajat appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:27 - Uudised – Hea Kodanik - Kutse virtuaalmessile “Suveks tööle”

4.-5. mail toimub Eesti Töötukassa korraldatud virtuaalne töö- ja karjäärimess „Suveks tööle“, mille peamine sihtgrupp on 16-29-aastased noored. Kuna ka sel aastal on noored tööturul keerulises olukorras, siis tahame neile suve eel pakkuda võimalikult palju alternatiivseid ja paindlikke võimalusi töö- ja töömaailma kogemuste saamiseks. Messile ootame ka vabatahtliku töö, praktikakohtade ja töövarjutamise pakkujad. Kutsume ka teid […]

The post Kutse virtuaalmessile “Suveks tööle” appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:25 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 14. nädalal

Teisipäev Helen viib läbi vabaühenduste juhtide võrgustiku kohtumist, kus seekord keskendume enesejuhtimisele. Reede-Laupäev Inna ja Helen viivad läbi tulevikujuhtide arenguprogrammi kohtumist, kus teemaks finantsjuhtimine.

The post Vabaühenduste Liidus 14. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:46 - Uudised – Hea Kodanik - Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2021

Alguses tundus, et praegustes tingimustes on kõik üks paras tasapaks, aga kui arvelauda mööda liikuma hakkasime, selgus, et vabakonna jaoks on päris palju juhtunud. Uus valitsus – unes või ilmsi? Nagu öeldakse, kestis 2020 märts 12 kuud, sest kogu krempel hakkas otsast peale. Nii kipub unuma, et veel eelmises kvartalis oli meil teistsugune valitsus; ja […]

The post Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2021 appeared first on Hea Kodanik.

31-03-2021 - 12:36 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: Teata vägivallatsejast!

Ka loomale peab olema võimaldatud elu, mis on vaba hirmust ja valust. Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki inimesi ülesse märkama loomavastast vägivalda ja tegutsema, sest nii nagu ka väikesed lapsed, ei saa või ei oska loomad enda eest ise seista. Üksnes ELSile on laekunud sellel aastal 72 loomade väärkohtlemise teadet. „Tavapärased teated väärkohtlemisest on puudulikud […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: Teata vägivallatsejast! appeared first on Hea Kodanik.

31-03-2021 - 06:02 - Uudised – Hea Kodanik - MTÜ Mondo kogub annetusi Myanmari laste toetuseks

Mondo alustas annetuste kogumist, et toetada Myanmari šani aladel elavate laste toimetulekut ebastabiilseks muutunud riigis. Olukord Myanmaris on pärast sõjaväelist riigipööret jätkuvalt ärev. Myanmari keskvalitsuse sõjavägi on otsustanud vahendeid valimata meeleavaldused maha suruda, rünnates ja tappes meeleavaldajaid suuremates linnades ning vahistades tuhandeid inimesi nii öösiti kodudest kui ka tänavatelt. Rünnaku alla on sattunud ka need […]

The post MTÜ Mondo kogub annetusi Myanmari laste toetuseks appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 05:38 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 13. nädalal

Teisipäev Alari vestleb MKMi tarbijakaitse inimestega vabaühenduste rahastamise teemadel. Kolmapäev Alari osaleb justiitsministeeriumis lobistidega suhtlemise hea tava tutvustusel-arutelul Neljapäev Kai, Andrei ja Alari arutavad Eesti Väitlusseltsiga valimiseks valmistumist.

The post Vabaühenduste Liidus 13. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 12:30 - Uudised – Hea Kodanik - Muudatused KOPi tingimustes – rohkem tulemust, vähem kontrolli

Aprillist avaneval kevadvoorul on mitmeid muudatusi: taotlemine läheb RTKsse, senisest tähtsamad on tulemuste saavutamine, aga bürokraatiat on jälle pisut vähem. Kas sinu maakonnas toimub infopäev, otsi oma MAKi või MARO lehelt, aga lühikokkuvõte järgnevalt. Kuna riigihalduse minister kehtestas tingimused uue terviktekstina, tuleb seda tähelepanelikult lugeda, sest määrus on ka üksjagu ümber struktureeritud, olles loogilisem, ent […]

The post Muudatused KOPi tingimustes – rohkem tulemust, vähem kontrolli appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 10:45 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele

17. oktoobril toimuvad Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Eesti Puuetega Inimeste Koda edastas eile erakondadele soovitused lülitamaks valimisprogrammidesse puuetega inimeste eluoluga seotud teemasid. Kuna statistika kohaselt on umbes iga kümnes eestimaalane puudega, EPIKoda on veendunud, et puuetega inimeste probleemid on poliitikaülesed ja väärivad kohta iga erakonna valimisprogrammis.  Puuetega inimeste heaolu, eneseteostamise võimalused ja kaasatus ühiskonda […]

The post Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele appeared first on Hea Kodanik.

19-03-2021 - 05:30 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Töölepingu seaduse käsiraamat on saanud hulga täiendusi
Praeguses kriisis otsivad nii töötajad kui tööandjad sageli keerulistes töösuhteid puudutavates küsimustes seadusest tuge – nii kuluvad ka head nõuanded … (veel...)
05-03-2021 - 07:20 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kuus fakti koroonaviiruse mutatsioonide ja vaktsiinide kohta
Mida vähem saab viirus paljuneda ehk mida vähem inimesi viirust läbi põeb, seda vähem mutatsioone saab tekkida, sealhulgas saab vähem … (veel...)
03-03-2021 - 05:16 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Vaktsineeritud hooldustöötajad julgustavad: vaktsineerimine annab turvatunde!
Hooldekodudes on praeguseks COVID-19 haiguse vastu esimese doosiga vaktsineeritud ligi 49,7% töötajatest ja 85% sealsetest elanikest. Palju hirmu külvas vaktsineerimise … (veel...)
22-02-2021 - 10:36 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti nooremarstid: vaktsineerimine tõi elule normaalsust tagasi!
Vaktsineerimine kaitseb raskelt haigestumise eest, võimaldab rahulikuma südamega tööd teha ja toob ellu normaalsust tagasi, selgitavad Eesti nooremarstid. Vaktsineerimist oodati … (veel...)
19-03-2020 - 06:34 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas valitsus sind kriisis aitab?

Siin on kõik, mida teame täna kahjude kaardistamisest ja hüvitamisest. Uuendatud 08.04 kl 12:00 Kui tead veel midagi, kirjuta alari@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui kuuled mõnest meetmest, mis on vabaühendused ära unustanud, sest mõiste “ettevõte” peab tähendama ka MTÜ ja SA vormis tegutsejaid. Toetuslepinguid puudutavast kirjutasime siin. Lahendused võtavad aega, eriti, mis seaduste muutmist nõuavad! […]

The post Kuidas valitsus sind kriisis aitab? appeared first on Hea Kodanik.

Hits: 80