Muud kasulikku

MUUD KASULIKKU
23-11-2021 - 09:54 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Jõustus kollektiivlepingute laiendamise uus kord
Kollektiivlepingu laiendamist on aastaid kasutatud tervishoiu- ja transpordisektoris, kus töötajate ja tööandjate esindusorganisatsioonid lepivad regulaarselt kokku tasu ning töö- ja … (veel...)
15-11-2021 - 07:11 - Töötukassa - Tööandjate hommikuseminar
Toimumisaeg: 
9 Detsember, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Tööandjate hommikuseminar toimub neljapäeval 9. detsembril kell 10.00-11.30 Microsoft Teamsis.

Seminar toimub paralleelselt nii eesti kui vene keeles. 

Päevakava: 

 • Töötute profiil Tallinn-Harjumaal: milliste kogemuste, oskuste ja töösooviga inimesed on tööotsingutel 
 • Tööpakkumiste sisestamine ja kandidaatide leidmine e-töötukassa kaudu 
 • Töötukassa teenused tööandjatele: töövahendus, palgatoetus, koolitustoetus, teenused vähenenud töövõimega inimestele jpm. 
 • Info-ja värbamispäevade korraldamine läbi töötukassa 
 • Q & A – vastame küsimustele ja jagame mõtteid 

Palun registreerige eestikeelsele üritusele SIIN. 

Palun registreerige venekeelsele üritusele SIIN. 

Ootame teid osa saama meeldivast ja informatiivsest hommikupoolikust Eesti Töötukassaga. 

Eestikeelse koosolekuga liitumiseks klõpsake siin

Venekeelse koosolekuga liitumiseks klõpsake siin

02-11-2021 - 01:53 - Töötukassa - Töötukassa 60. koostööpartner on Viru Keemia Grupp

Eesti Töötukassa ja Viru Keemia Grupp allkirjastasid Kohtla-Järvel koostööleppe. Tegemist on töötukassa 60. koostööleppega.

Ida-Virumaal asuv Viru Keemia Grupp on piirkonnas oluline tööandja. Erakapitalil põhinev 1600 töötajaga suurtööstusettevõte on suurim põlevkiviõli tootja nii Eestis kui kogu maailmas.

Eesti Töötukassa Ida-Virumaa osakonna ja Viru Keemia Grupi omavaheline koostöö on kestnud üle kümne aasta, eriti tihedaks on see muutunud kriisi ajal. Ettevõte on osalenud töötukassa ümarlaudadel, pakkunud töökohti töömessi raames ning mõelnud,  kuidas piirkonna arengut ja tööturgu toetada.

Ettevõte on viimase aasta jooksul loonud juurde arvestatava hulga uusi töökohti, pakkudes läbi töötukassa rohkem kui poolesajale inimesele võimalust tööle asuda. Uute töökohtade loomisel on Eesti Töötukassa ettevõtet omalt poolt toetanud piirkondliku töökoha loomise toetusega.

Lisaks uute töökohtade loomisele on Viru Keemia Grupp aidanud panustada tööhõivesse, värvates tööle riskigruppi kuuluvaid inimesi: vähese töökogemusega noori, pikaajalisi töötuid ja vähenenud töövõimega inimesi. Samuti on ettevõte võimaldanud tööle asumiseks vajalikud oskused tulevastel töötajatel omandada tööpraktika käigus.

Arvestades ettevõtte senist panust ja seda, et Viru Keemia Grupi kui tulevikuperspektiiviga ettevõtte tegevuse olulisuses regiooni arengus ka tulevikus pole alust kahelda, siis on igati põhjendatud sõlmida ettevõttega koostööleppepartnerluse leping, et teha veelgi konstruktiivsemat koostööd.

Koostöölepe on hea näide, kuidas era- ja avalik sektor saavad koos igapäeva tööelu paremaks muuta ning lepe on kinnituseks, et koostöö jätkub.  Koostöölepete sõlmimist alustas töötukassa 2012. aastal ja eesmärk on jõuda koostöölepeteni igas maakonnas töötukassa jaoks oluliste ettevõtetega.

01-11-2021 - 07:24 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega alates 29.10.2021

Vabariigi Valitsus kehtestas 29.10.2021 täiendavad piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks (www.kriis.ee). Tulenevalt uutest piirangutest täiendasime sisseostetavate ja kliendi eest tasutavate tööturuteenuste osutamise tingimusi.

 • Osalejate nakkusohutus on tõendatud COVID-19 tõendiga vaktsineerituse või  läbipõdemise  kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetele.
  Nakkusohutust ei pea tõendama:
  - 12–18-aastane isik, kes õpib üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Kui 12-18-aastane isik ei õpi üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, peab ta tõendama nakkusohutust COVID-19 tõendiga vaktsineerituse või  läbipõdemise  kohta või   SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi negatiivse tulemuse kohta vastavalt Vabariigi Valitsuse kehtestatud nõuetele;
  - isik, kelle vaktsineerimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit arvestades, kui ta esitab enne tegevuses osalemist sellekohase tõendi.
 • Osalejad ja teenuste läbiviijad kannavad kaitsemaski, välja arvatud juhul, kui kaitsemaski kandmine ei ole tervislikel põhjustel võimalik ning isik tõendab nimetatud asjaolu tervishoiuteenuse osutaja väljastatud tõendiga, või kui see ei ole tegevuse iseloomust tulenevalt võimalik (näiteks teenuse osutamist toetav viipekeeletõlk). 
 • Teenuse osutamise ajal peab teenuseosutaja tagama kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sealhulgas kontrollima, kus kohane, osalejate nakkusohutust, tõendi ehtsust ja kehtivust ning tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse, samuti maski kandmist või vastavat arstitõendit. Teenuse läbiviija peab järgima enda tööandja töökeskkonna riskianalüüsis ette nähtud riskide maandamise meetmeid teenuse toimumise kohas. Kui teenusel osalejatele kehtib nakkusohutuse tõendamise kohustus, peab teenuse läbiviija tõendama nakkusohutust COVID-19 tõendiga vaktsineerituse või  läbipõdemise  kohta või SARS-CoV-2 RT-PCR testi või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testiga.
 • Kui teenust ei ole võimalik eelpool nimetatud tingimustel läbi viia või teenuse osutamist ümber korraldada, peatatakse teenuse osutamine kuni piirangute ära langemiseni. Hankelepingu perioodi pikendatakse vajadusel peatatud aja võrra.  Kui tööturukoolituse tegelik lõpp on hilisem kui 12 kuud koolituse algusest, võib pikendada koolituse perioodi peatatud aja võrra. Kokkuleppel töötukassaga võib koolituse perioodi pikendada peatamise perioodist pikemalt. Kui muu teenuse tingimustes on teenuse osutamiseks kindlaksmääratud periood (nt ettevõtluse toetamise teenus), võib teenuse osutamise lõpptähtaega pikendada põhjendatud juhul piirangute aja võrra.
 • Nakkusohutuse tõendamise nõuet ei kohaldata vähenenud töövõimega inimeste teenuste (tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine ja kaitstud töö I etapp) ning nõustamisteenuste (psühholoogiline, võla- ja sõltuvusnõustamine) osutamisel. Samuti ei kohaldata nakkusohutuse tõendamise nõuet täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamile, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse pikendamiseks.
 • Teenuse osutamise ajal peab teenuseosutaja tagama kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sealhulgas kontrollima, kus kohane, osalejate nakkusohutust, tõendi ehtsust ja kehtivust ning tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse, samuti maski kandmist või vastavat arstitõendit.
22-10-2021 - 08:32 - Töötukassa - Info teenuseosutajatele seoses tööturuteenuste korraldamisega alates 25.10.2021

Vabariigi Valitsus kehtestas koroonaviiruse leviku tõkestamiseks täiendavad piirangud (www.kriis.ee), mis hakkavad kehtima alates 25.10.2021.

Teenuste osutamine on siseruumis lubatud järgmistel tingimustel:

 • Täidetud on hajutatuse nõue ning tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.
 • Osalejate nakkusohutus on tõendatud COVID-19 tõendiga vaktsineerituse või läbipõdemise kohta.
 • Nakkusohutust ei pea tõendama:
  - alla 18-aastane isik;
  - isik, kelle vaktsineerimine ei ole arsti otsusel võimalik tema tervislikku seisundit  arvestades, kui ta esitab enne tegevuses osalemist sellekohase tõendi.
 • Nakkusohutuse tõendamise nõuet ei kohaldata vähenenud töövõimega inimeste teenuste (tööalane rehabilitatsioon, kogemusnõustamine ja kaitstud töö I etapp) ning nõustamisteenuste (psühholoogiline, võla- ja sõltuvusnõustamine) osutamisel.
 • Nakkusohutuse tõendamise nõuet ei kohaldata täienduskoolitusele ja sellega seotud eksamile, mis on vajalikud kvalifikatsiooni omandamist tõendava tähtajalise tunnistuse pikendamiseks. Nimetatud teenustel osalejad peavad sisetingimustes kandma kaitsemaski, välja arvatud, kui see ei ole tervislikel või muudel olulistel põhjustel (sh tegevuse iseloomu arvestades) mõistlik või osaleja tõendab omal soovil nakkusohutust COVID-19 tõendiga vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. Lisaks ei pea kaitsemaski kandma teenuse osutamist toetav viipekeeletõlk.
 • Teenuse osutamise ajal peab teenuseosutaja tagama kehtivate koroonaviiruse leviku tõkestamise nõuete täitmise, sealhulgas kontrollima, kus kohane, osalejate nakkusohutust, tõendi ehtsust ja kehtivust (kontroll.digilugu.ee) ning põhjendatud kahtluse korral tuvastama tõendi esitaja isikusamasuse.
 • Koolitaja/juhendaja/nõustaja peab järgima enda tööandja töökeskkonna riskianalüüsis ette nähtud riskide maandamise meetmeid teenuse toimumise kohas. Osaleja(tel) ja koolitajal/juhendajal/nõustajal on sõltumata nakkusohutuse kontrollimisest soovitav kanda kaitsemaski olukordades, kus teenusel osaleb palju inimesi ning turvalise distantsi hoidmine ei ole võimalik.
 • Kui teenust ei ole võimalik esitatud nõuete kohaselt läbi viia või teenuse osutamist ümber korraldada, peatatakse teenuse osutamine kuni piirangute lõpuni. Hankelepingu perioodi pikendatakse vajadusel peatatud aja võrra.  Kui tööturukoolituse tegelik lõpp on hilisem kui 12 kuud koolituse algusest, võib pikendada koolituse perioodi peatatud aja võrra. Kokkuleppel töötukassaga võib koolituse perioodi pikendada peatamise perioodist pikemalt. Kui muu teenuse tingimustes on teenuse osutamiseks kindlaksmääratud periood (nt ettevõtluse toetamise teenus), võib teenuse osutamise lõpptähtaega pikendada põhjendatud juhul piirangute aja võrra.
 • Teenuse osutaja tagab, et koolitaja/juhendaja/nõustaja ei osuta teenust haigena. Kui teenusel osalejal on haigusnähud, palub teenuse osutaja haigusnähtudega kliendil lahkuda teenuselt ja pöörduda perearsti poole.

Töötukassa palub mõistvat suhtumist, sest praegu on kõige tähtsam vähendada viiruse tõttu tekkivaid ohte inimestele.

21-10-2021 - 06:58 - Töötukassa - Tööandjate hommikuseminar
Toimumisaeg: 
28 Oktoober, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Tööandjate hommikuseminar toimub neljapäeval, 28. oktoobril kell 10.00-11.30

Seminar toimub paralleelselt nii eesti kui vene keeles. 

Päevakava: 

 • Töötute profiil Tallinn-Harjumaal: milliste kogemuste, oskuste ja töösooviga inimesed on tööotsingutel 
 • Tööpakkumiste sisestamine ja kandidaatide leidmine e-töötukassa kaudu 
 • Töötukassa teenused tööandjatele: töövahendus, palgatoetus, koolitustoetus, teenused vähenenud töövõimega inimestele jpm. 
 • Info- ja värbamispäevade korraldamine läbi töötukassa 
 • Q & A – vastame küsimustele ja jagame mõtteid 

Registreerimine:

Registreerimisvorm eestikeelsele üritusele on SIIN. 

Registreerimisvorm venekeelsele üritusele on SIIN. 

Ootame osa saama meeldivast ja informatiivsest hommikupoolikust Eesti Töötukassaga. 

Eestikeelse koosolekuga liitumiseks klõpsa siin

Venekeelse koosolekuga liitumiseks klõpsa siin

18-10-2021 - 12:55 - Töötukassa - Seminar tööandjatele „Vahetustega töötamise ja öötöö terviseriskid ja nende ennetusmeetmed“
Toimumisaeg: 
25 November, 2021
Kategooria: 
Tööandjatele
Asukoht: 
Veebiseminar

Seminar toimub neljapäeval, 25. novembril kell 10:00-13:10 veebikeskkonnas

Eesti Töötukassa teavitusürituse eesmärk on anda tööandjatele teavet, kuidas võib vahetustega töö ja öötöö töötaja tervist mõjutada. Jagame kogemusi, milliseid ennetusmeetodeid on võimalik töökohal töötaja tervise hoidmiseks kasutada.

Päevakava

10:00-10:10   Avasõnad
10:10-11:10   „Südame-veresoonkonna haigused ja seos öise töötamisega“, Urmo Kiitamm, Ida-Tallinna Keskhaigla  Südamekeskuse kardioloog
11:10-11:20   Tööandja kogemus: DPD Eesti AS, Katrin Mahla
11:20-11:30   Tööandja kogemus: Prisma Peremarket AS, Aili Põllu
11:30-11:40   Sirutuspaus
11:40-12:40  „Öötöö ja vahetustega töö hea une vaatenurgast“, Erve Sõõru, Euroopa Uneuurijate Seltsi akrediteeritud unemeditsiini ekspert ja somnoloog
12:40-12:50   Tööandja kogemus: Päästeamet, Marvi Roosaar
12:50-13:00   Tööandja kogemus:Kohila Vineer, Anu Õun
13:00-13:10   Lõppsõna

Palume osalemise soovist teatada hiljemalt 22. novembriks, registreerides SIIN          

24. novembril saadetakse teie e-mailile osalemiseks vajalik veebilink.

Seminar on osalejatele tasuta ja seda kaasrahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondist sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri 27.03.2015 käskkirja nr 57 “Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ alusel.

11-10-2021 - 10:47 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Koroona õppetunnid hooldekodus. Hingehoiust ja vaimsest tervisest
Sotsiaalministeeriumi 2020. aasta hoolekandestatistika andmetel on Eestis ligi 200 üldhooldekodu, kus elab ca 9000 inimest. Kui lisada sellele veel erihooldekodude, … (veel...)
28-09-2021 - 12:31 - Töötukassa - Osaühing JARDIN infotund
Toimumisaeg: 
18 Oktoober, 2021
Kategooria: 
Tööotsijatele
Asukoht: 
Tartu

Osaühing JARDIN infotund toimub esmaspäeval, 18. oktoobril kell 11-12.30 Töötukassa Kvartali büroos (Tartu, Riia 2)

Oodatakse kõiki huvilisi florist-klienditeenindaja elukutset tutvustavale infopäevale!

Jardin  on Eesti vanimaid ja suurimaid aianduse ning floristika ettevõtteid aastast 1996. Jardin Lilled ketis on 15 omanäolist lillepoodi ja aastaringselt avatud Plantarium esinduskauplus. Lisaks kaks e-poodi, millest üks on suunatud peamiselt tähtpäevade meelespidamisele (jardin.ee), kuna valikus on kimbud ja seaded; teine e-pood “rohenäppudele”, kellel on huvi rohkem potilillede vastu (plantarium.ee). Jardini missiooniks on – kaunistame erilisi hetki iga päev!  Jardin on kaasaegse kaubanduse edulugu – väärtuslik koostööpartner, eelistatud tööandja ja kliendikogemuse trendilooja. 2021. aastal on Jardinis üle 70 toimeka töötaja, kes iga päev panustavad sellesse, et elu kõige erilisemad hetked oleksid veelgi kaunimad.

Infopäeval tutvustatakse tööülesandeid, nõudeid ametikohale, töögraafikut ja töötajate soodustusi. 

Infopäevale registreerumiseks pöörduge palun oma töötukassa konsultandi poole või kirjutage: Maris Koka, maris.koka@tootukassa.ee

Tööle kandideerimine ja lisainfo: Angela Uljas, telefon 5698 3468, e-post: angela@jardinlilled.ee 

24-09-2021 - 10:06 - Töötukassa - Töötukassa kutsub tööandjaid osalema töömessil Estonian Day

Töötukassa korraldab koostöös üleeuroopalise EURES tööhõivevõrgustikuga juba üheksandat korda online töömessi, Estonian Day.

Online töömess toimub Euroopa töömesside interneti platvormil, inglise keeles, kolmapäeval, 27. oktoobril,  ajavahemikul 11:00 – 16:00. Üritus on kõigile tasuta, olles seega hea ja lihtne kanal uute kontaktide loomiseks sobivate kandidaatidega. Töömessist osavõtmise eelduseks on ingliskeelsed tööpakkumised, kuhu on oodatud kandideerima välisriikide kodanikud.

Ürituse eesmärk on kokku viia Eesti tööandjad  välisriikide tööotsijatega.

Platvormil  europeanjobdays.eu tuleb täita ettevõtet tutvustav profiil, kuhu on soovi korral võimalik lisada ka videoid, linke jm. Samuti tuleb esimesel võimalusel laadida üles ingliskeelsed töökuulutused. Profiili ja tööpakkumiste põhjalik täitmine on väga soovitatav, kuna aitab kandidaatidel paremini kandideerimisotsust teha. Töömessi platvormi võimalustega saab tutvuda siin.

Online töömessi kajastatakse üleeuroopalise EURES võrgustiku kaudu kõigis Euroopa Liidu ning Euroopa Majanduspiirkonna riikides (ja Šveitsis). Samal ajal on üritusel võimalik osaleda igaühel ükskõik kus maailma punktis. Eelmisel aastal osales online messil 911 tööotsijat, neist kolmandik oli väljastpoolt EL-i. Kõige rohkem oli tööotsijaid Hispaaniast, Prantsusmaalt, Itaaliast, Portugalist ja Rumeeniast. Keskmine osaleja oli 25-44 aastane, kõrgharidusega ja rohkem kui 5 aastase töökogemusega.

Online ürituse eeliseks ongi just vahemaa vähendamine, professionaalide ühisel veebiplatvormil kokku toomine ja  tööandjal ega tööotsijal ei tule reisida välismaisele värbamisüritusele. Estonian Day ajal saavad tööandjad messile registreerunud tööotsijate hulgas viia läbi eelvaliku ja kutsuda nad messi raames ka lühi-intervjuule.

Töökohale sobivate ja selle vastu võtnud töötajate Eestisse ümberasumist nõustab Rahvusvaheline Maja ja  töötukassa EURES meeskond. EURES toetab Euroopa kodanike töörännet ka rahaliselt – makstes tingimustele vastavatele töötajatele ümberasumisetoetust ning tööandjatele uue töötaja sisseelamise toetust. Rohkem infot Eesti EURES lehelt Liikuvuskavad.

Registreerige  Estonian Day online töömessile juba NÜÜD! Registreerimine on avatud 25.oktoobrini.

Soovitame kindlasti lugeda ka online töömessil osalemise juhendit

Lisainfo: eures@tootukassa.ee  või telefonidel 6148603/ 5343 2352; 614 2849/ 5304 0289

20-09-2021 - 08:20 - Töötukassa - Karjääripeatus "Meedikud - meie aja kangelased"
Toimumisaeg: 
23 September, 2021
Kategooria: 
Töötukassa korraldatud sündmused
Asukoht: 
Veebiseminar

Karjääripeatus "Meedikud- meie aja kangelased" toimub neljapäeval, 23. septembril kell 16:30-18:00 Tallinna Karjäärikeskuse Facebookis (FB live)

23. septembril tähistab Karjääripeatus oma  sünnipäeva – täpselt aasta tagasi toimus vastvalminud karjäärikeskusest esimene LIVE-ülekanne. Mis oleks parem valik meie aastapäevasündmuseks kui tuua lavale need, kelle amet möödunud aastal senisest veelgi enam oluliseks muutus - meedikud! Erinevad ametikohad, tööülesanded ja tegevuskeskkonnad kuid kõik tegutsemas ühise eesmärgi nimel.

Elust eesliinil räägivad:

LIISA VIPP, Ida-Tallinna Keskhaigla üldkirurg
INDREK OLVETI, Eesti Kaitseväe staabimeditsiiniohvitser
RALF LÕHMUS, Tallinna Kiirabi õde-brigaadijuht

Karjääripeatuses jutustame lugusid, murrame müüte, jagame kogemusi ning inspiratsiooni. 
Kuuleme, mis viis neid meditsiini juurde ja on seal aastaid hoidnud
Millised on olnud suurimad väljakutsed, saavutused ja õppetunnid
Mis selles töös suurimat rõõmu pakub ja edasi viib
Ning mida soovitavad nad noortele, kes näevad oma tulevikku meditsiinisektoris

Vestlust veab juhtivkarjäärispetsialist KRISTEL AINSALU

LIISA lõpetas Tartu Ülikooli arstiteaduskonna 2014 aastal, läbis residentuuri Põhja-Eesti Regionaalhaiglas ja lõpetas selle 2019 üldkirurgia erialal. ITK-s töötab Liisa alates 2019 üld- ja onkoloogilise kirurgia keskuses kirurgina. Hetkel spetsialiseerub ta ülemise seedetrakti kasvajate kirurgilisele ravile. Kahel korral (2017, 2018) on ta käinud vabatahtlikuna missioonil Keenias kirurgitööd tegemas. Lisaks ITK töötamisele, töötab Liisa alates 2017 a ka Kuressaare Haiglas valvekirurgia. 

INDREK lõpetas arstiteaduskonna aastal 2005 ning asus koheselt ka arstina tegevteenistusse. Ta on teeninud Tapal väeosaarstina, KVÜÕA sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuses arst – lektorina ning alates 2020. aastast 1. Jalaväebrigaadi staabis staabimeditsiiniohvitserina. Indrek on kahel korral osalenud kontingendi arstina sõjalisel missioonil Afganistanis. Erialalt on ta erakorralise meditsiini arst ning töötab lisaks ka SA Tartu Ülikooli Kliinikumi EMO-s arst – õppejõuna.

Sündmus toimub LIVE ülekandena Karjäärikeskuse Facebooki lehel ning on ka järelvaadatav.

Lisainfo:
Liina Lilleniit, Tallinna ja Harjumaa Karjäärikeskuse programmijuht 
Tel 5699 2025 
E-kiri liina.lilleniit@tootukassa.ee

17-09-2021 - 10:29 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Sotsiaalministeerium katsetab müksamist, et inimesed teeksid paremaid valikuid
Kuidas teha nii, et võimalikult paljud isad jääksid väikelapsega koju? Kuidas julgustada vanaduspensioni saajaid töötamist jätkama? Mis paneks ehitajaid isikukaitsevahendeid … (veel...)
15-09-2021 - 09:15 - Töötukassa - Virtuaalne töö- ja karjäärimess
Toimumisaeg: 
28 September, 2021 kuni 1 Oktoober, 2021
Kategooria: 
Töötukassa korraldatud sündmused
Asukoht: 
Veebisündmus

Üle-eestiline virtuaalne töö- ja karjäärimess tuleb taas! Virtuaalmess toimub 28.09-01.10.

Töömessil on tööpakkumistega väljas tööandjad üle Eesti. Tööandjatega on virtuaalmessil võimalik suhelda nii vestlusakna, telefoni kui ka meili teel — kommunikatsiooniviisid jäävad tööandja enda otsustada. Lisaks ei pea jälgima kõiki Eesti tööandjaid, vaid neid saab ka regiooniti, olenevalt maakonnast, koondada.

Kõikidel osalejatel on võimalus lüüa kaasa virtuaalsetel karjäärinõustamistel ja seminaridel. Töömessi kahel esimesel päeval, 28. ja 29.septembril, toimub karjääriseminar, kus fookuses on just praegused olulised teemad tööturul. 29.septembri seminar on suunatud eelkõige tööandjatele, kuid kuulama on oodatud ka kõik teised huvilised. Karjääriseminari kava on leitav peagi messilehelt ja ka käesoleva ürituse juurest.

Lisaks toimuvad messil mitmed töötoad eesti ja vene keeles. Huvilistele räägitakse, kuidas tööturul toimetada, kuidas muutustega kohaneda ning edukalt töökohale kandideerida. Nippe jagatakse nii Eestis kui ka Euroopas töötamise kohta, kusjuures soovi korral on võimalik minna ka individuaalsele nõustamisele.

Töömessile saab siit https://www.toomess.ee

10-09-2021 - 06:50 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Suitsiidikäitumine on ennetatav
Enesetappude ja enesetapukatsete statistika näitab, et tegemist on suure rahvatervise probleemiga. Möödunud aastal registreeriti Eestis enam kui 200 suitsiidi, mida … (veel...)
13-08-2021 - 10:42 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Kas minu, sinu või meie kõigi lapsed?
2021. aastal elab Eestis ca 258 000 last, mis on 19% kogu rahvastikust. Koos vanematega moodustavad tänased alaealiste lastega pered … (veel...)
12-07-2021 - 09:34 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Pikaajaliselt tööturult eemal olnud täiskasvanud ning mitteõppivad ja mittetöötavad noored vajavad toetust
Kuigi uue tööjõu värbamine on suvel veidi taastunud, jättis COVID-19 epideemia tööturule olulise jälje. Registreeritud töötuse määr on senini kõrgem … (veel...)
15-06-2021 - 10:02 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Meil on vaja arutelu ja kokkulepet pensioni suuruse ning selle rahastamise üle
Pensionitele kulub meie riigieelarvest iga viies euro, SKT-st moodustab see aga alla 7%. Ja selle tagasihoidliku protsendi eest saame Euroopa … (veel...)
24-05-2021 - 02:49 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Eesti töötajate vaimne tervis on koroonakriisis kannatanud, kuid siiski on võimalusi selle parandamiseks
Uuringud näitavad, et töötajate aga ka kogu elanikkonna vaimse tervise seisund on koroonakriisi ajal muutunud halvemaks nii Eestis kui mujal … (veel...)
21-05-2021 - 07:44 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Psüühilise erivajadusega inimeste töövõimalused on 10 aastaga oluliselt kasvanud
Kuigi paljud tööandjaid pole endiselt valmis erivajadusega inimesi palkama, on psüühilise erivajadusega inimeste töövõimalused kasvanud ja umbes neljandik neist on … (veel...)
10-05-2021 - 11:09 - Sotsiaalministeeriumi ajaveeb - Mitmekesisuse juhtimine toob edu
12. mail tähistatakse üle Eesti erinevates ettevõtetes ja organisatsioonides juba seitsmendat korda mitmekesisuse päeva. Päeva eesmärk on pöörata tähelepanu mitmekesisuse … (veel...)
07-04-2021 - 08:51 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: Millega arvestada kui plaanid lemmiklooma võtta?

Suve lähedus ja peatselt saabuvate puhkuste aeg paneb nii mõnegi meist mõtlema lemmiklooma võtu peale. Sageli ei võeta lemmiku võttu tõsiselt ja seetõttu ei mõelda seda ka hästi läbi – otsus tehakse emotsiooni ajel ega arvestata, milline loom võiks üldse omanike elustiiliga ja võimetega sobida. Eesti Loomakaitse Selts (ELS) kutsub üles loomavõttu hoolikalt kaaluma, et […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: Millega arvestada kui plaanid lemmiklooma võtta? appeared first on Hea Kodanik.

06-04-2021 - 09:27 - Uudised – Hea Kodanik - Juhan Kuusi Dokfoto Keskus ja MTÜ Mondo avavad virtuaalnäituse

Vincent Tremeau’ fotonäitus „Kui ma ükskord suureks saan” räägib laste vaprusest, loovusest, haavatavusest ja hariduse tähtsusest kriisikolletes. Näitus sündis koostöös Eesti välisministeeriumiga ÜRO 75. aastapäeva puhul. Virtuaalne lahendus koos õppematerjalidega loodi koostöös MTÜ Mondo Maailmakooliga. Dokfoto Keskuse juhataja ja kuraator Kristel Laur: „See on näitus, mis avardab maailma ja hinge. Kogesime sügisel, et näitus läks […]

The post Juhan Kuusi Dokfoto Keskus ja MTÜ Mondo avavad virtuaalnäituse appeared first on Hea Kodanik.

06-04-2021 - 09:24 - Uudised – Hea Kodanik - NULAsse laekus 89 ühiskonda muutvat ideed

Ühiskondlikele algatustele mõeldud NULA inkubaatorisse laekus tänavu rekordilised 89 ideed. Mitmed pakutud lahendused puudutavad vaimse tervise toetamist, aga on ka ideid, kuidas vähendada järjekordi haiglate erakorralise meditsiini osakondades, võidelda küberkiusamise vastu või rääkida kaasa linnaruumi kujundamisel. Kümme parimat ideed, mida saab NULA inkubaatori toel edasi arendada, selguvad 26. aprilliks. “NULAsse ei ole kunagi laekunud nii […]

The post NULAsse laekus 89 ühiskonda muutvat ideed appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:37 - Uudised – Hea Kodanik - Lastefond toetas möödunud aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat raskelt haiget last, lisandus 14 abivajajat

Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond aitas juba kümnendat aastat järjest soetada raskelt haigetele lastele vajalikke spetsiaalseid ravitoidusegusid, mida Eesti Haigekassa ei hüvita või mille igakuised omaosaluskulud käivad peredele üle jõu.  „Meie kõrval elab terve hulk lapsi, kes oma tervislikust seisundist tulenevalt ei saa kas täielikult või osaliselt tavatoitu süüa. Nende laste toidulaual on olulisel kohal ravitoit, […]

The post Lastefond toetas möödunud aastal ligi 29 500 euroga 36 ravitoitu vajavat raskelt haiget last, lisandus 14 abivajajat appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:27 - Uudised – Hea Kodanik - Kutse virtuaalmessile “Suveks tööle”

4.-5. mail toimub Eesti Töötukassa korraldatud virtuaalne töö- ja karjäärimess „Suveks tööle“, mille peamine sihtgrupp on 16-29-aastased noored. Kuna ka sel aastal on noored tööturul keerulises olukorras, siis tahame neile suve eel pakkuda võimalikult palju alternatiivseid ja paindlikke võimalusi töö- ja töömaailma kogemuste saamiseks. Messile ootame ka vabatahtliku töö, praktikakohtade ja töövarjutamise pakkujad. Kutsume ka teid […]

The post Kutse virtuaalmessile “Suveks tööle” appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:25 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 14. nädalal

Teisipäev Helen viib läbi vabaühenduste juhtide võrgustiku kohtumist, kus seekord keskendume enesejuhtimisele. Reede-Laupäev Inna ja Helen viivad läbi tulevikujuhtide arenguprogrammi kohtumist, kus teemaks finantsjuhtimine.

The post Vabaühenduste Liidus 14. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

05-04-2021 - 05:46 - Uudised – Hea Kodanik - Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2021

Alguses tundus, et praegustes tingimustes on kõik üks paras tasapaks, aga kui arvelauda mööda liikuma hakkasime, selgus, et vabakonna jaoks on päris palju juhtunud. Uus valitsus – unes või ilmsi? Nagu öeldakse, kestis 2020 märts 12 kuud, sest kogu krempel hakkas otsast peale. Nii kipub unuma, et veel eelmises kvartalis oli meil teistsugune valitsus; ja […]

The post Kvartaliaruanne huvikaitsest 1/2021 appeared first on Hea Kodanik.

31-03-2021 - 12:36 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Loomakaitse Selts: Teata vägivallatsejast!

Ka loomale peab olema võimaldatud elu, mis on vaba hirmust ja valust. Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki inimesi ülesse märkama loomavastast vägivalda ja tegutsema, sest nii nagu ka väikesed lapsed, ei saa või ei oska loomad enda eest ise seista. Üksnes ELSile on laekunud sellel aastal 72 loomade väärkohtlemise teadet. „Tavapärased teated väärkohtlemisest on puudulikud […]

The post Eesti Loomakaitse Selts: Teata vägivallatsejast! appeared first on Hea Kodanik.

31-03-2021 - 06:02 - Uudised – Hea Kodanik - MTÜ Mondo kogub annetusi Myanmari laste toetuseks

Mondo alustas annetuste kogumist, et toetada Myanmari šani aladel elavate laste toimetulekut ebastabiilseks muutunud riigis. Olukord Myanmaris on pärast sõjaväelist riigipööret jätkuvalt ärev. Myanmari keskvalitsuse sõjavägi on otsustanud vahendeid valimata meeleavaldused maha suruda, rünnates ja tappes meeleavaldajaid suuremates linnades ning vahistades tuhandeid inimesi nii öösiti kodudest kui ka tänavatelt. Rünnaku alla on sattunud ka need […]

The post MTÜ Mondo kogub annetusi Myanmari laste toetuseks appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 05:38 - Uudised – Hea Kodanik - Vabaühenduste Liidus 13. nädalal

Teisipäev Alari vestleb MKMi tarbijakaitse inimestega vabaühenduste rahastamise teemadel. Kolmapäev Alari osaleb justiitsministeeriumis lobistidega suhtlemise hea tava tutvustusel-arutelul Neljapäev Kai, Andrei ja Alari arutavad Eesti Väitlusseltsiga valimiseks valmistumist.

The post Vabaühenduste Liidus 13. nädalal appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 12:30 - Uudised – Hea Kodanik - Muudatused KOPi tingimustes – rohkem tulemust, vähem kontrolli

Aprillist avaneval kevadvoorul on mitmeid muudatusi: taotlemine läheb RTKsse, senisest tähtsamad on tulemuste saavutamine, aga bürokraatiat on jälle pisut vähem. Kas sinu maakonnas toimub infopäev, otsi oma MAKi või MARO lehelt, aga lühikokkuvõte järgnevalt. Kuna riigihalduse minister kehtestas tingimused uue terviktekstina, tuleb seda tähelepanelikult lugeda, sest määrus on ka üksjagu ümber struktureeritud, olles loogilisem, ent […]

The post Muudatused KOPi tingimustes – rohkem tulemust, vähem kontrolli appeared first on Hea Kodanik.

29-03-2021 - 10:45 - Uudised – Hea Kodanik - Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele

17. oktoobril toimuvad Eestis kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Eesti Puuetega Inimeste Koda edastas eile erakondadele soovitused lülitamaks valimisprogrammidesse puuetega inimeste eluoluga seotud teemasid. Kuna statistika kohaselt on umbes iga kümnes eestimaalane puudega, EPIKoda on veendunud, et puuetega inimeste probleemid on poliitikaülesed ja väärivad kohta iga erakonna valimisprogrammis.  Puuetega inimeste heaolu, eneseteostamise võimalused ja kaasatus ühiskonda […]

The post Eesti Puuetega Inimeste Koja kolm ettepanekut kohalikel valimistel osalevatele erakondadele appeared first on Hea Kodanik.

19-03-2020 - 06:34 - Uudised – Hea Kodanik - Kuidas valitsus sind kriisis aitab?

Siin on kõik, mida teame täna kahjude kaardistamisest ja hüvitamisest. Uuendatud 08.04 kl 12:00 Kui tead veel midagi, kirjuta alari@heakodanik.ee. Kirjuta ka siis, kui kuuled mõnest meetmest, mis on vabaühendused ära unustanud, sest mõiste “ettevõte” peab tähendama ka MTÜ ja SA vormis tegutsejaid. Toetuslepinguid puudutavast kirjutasime siin. Lahendused võtavad aega, eriti, mis seaduste muutmist nõuavad! […]

The post Kuidas valitsus sind kriisis aitab? appeared first on Hea Kodanik.

Hits: 102