Sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused

Head koostööpartnerid!
 

Tuletame koos Sotsiaalministeeriumiga Teile meelde, et alates 1. juulist 2011 hakkab Eestis

kehtima uus liiklusseadus. Seadusemuudatustega koos rakendub ka uus Sotsiaalministri 23.12.2010.a määrus nr 90 Liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaardi vorm ja väljaandmise tingimused
Parkimiskaartidega seonduv info sh kaartide register KOVide lõikes (nii vana vorminguga kui ka uute)

 on Eesti Puuetega Inimeste Koja veebilehel: Kliki siia

Parkimiskaart väljastatakse õigustatud isikule mitte autole, seega on parkimiskaardi kasutamine lubatud ainult juhtudel, kui tegemist on parkimiskaardi saanud isikuga seotud sõitude ja parkimisega. 

Muudatused alates 1. juulist 2011:

  • antakse parkimiskaart isikule tasuta.
  • parkimiskaardi saamiseks peab isik esitama parkimiskaardi saamise õigust tõendava dokumendi, mis on erinevate sihtgruppide puhul erinev. Sihtgrupipõhiste erinevuste põhjuseks on asjaolu, et lähtuvalt „Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadusest“ on tööealiste ja laste ning pensioniealiste isikute puude määramise alused erinevad, mistõttu on ka Sotsiaalkindlustusameti (SKA) väljastatavad dokumendid oma vormilt ja sisult erinevad.
  • kõigil puudega isikutel on parkimiskaardi (v.a. ajutine kaart) saamise aluseks SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsus.
  • tööealistel puudega isikutel on SKA väljastatud puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsusel märge keskmisele, raskele või sügavale puude raskusastmele vastava liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, ei ole vaja lisa dokumente.
  • lapsele või pensioniealisele puudega isikule on parkimiskaardi väljaandmise aluseks SKA poolt väljastatud puuet tõendav dokument ning lisaks pere- või eriarsti teatis, mis tõendab, et lapsel või pensioniealisel isikul on liikumis- või nägemisfunktsioonihäire vähemalt keskmise puuderaskusastme tasemel.
  • ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekaldega isikud peavad esitama pere- või eriarsti teatise ajutine liikumisfunktsiooni kõrvalekalde kohta, mis tingib abivahendi kasutamist (ratsastool, kargud) või ajutise nägemisfunktsiooni kõrvalekalde kohta. Teatis peab sisaldama eelpool nimetatud funktsioonihäire olemasolu märget ning ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde eeldatavat möödumise perioodi.
Parkimiskaart antakse välja puuet tõendavale dokumendile märgitud puude raskusastme kehtivuse perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 5 aastaks.
Ajutise liikumis- või nägemisfunktsiooni kõrvalekalde korral antakse parkimiskaart välja funktsiooni kõrvalekalde tõenäolise möödumise perioodiks, kuid mitte kauemaks kui 6 kuuks. Ajutise parkimiskaardi tähtaega pikendatakse täiendavaks 6 kuuks üksnes pere-või eriarstitõendi alusel.
Kohalikele omavalitsustele väljastab puudega inimese sõiduki parkimiskaarte SA Eesti Puuetega Inimeste Fond (Toompuiestee 10; Tallinn 10137). Selleks saata Fondile digiallkirjastatud elektrooniline- või lihtpostiga garantiikiri, näidates mitu kaarti soovitakse, kes allkirjastab kaartide üleandmise- vastuvõtmise akti ja postiaadress kuhu kaardid saata. Fond saadab kaardid tähtpostiga.
Lugupidamisega,
 
genadi vaher
SA EPI Fond juhataja

6616628
5010157

Views: 93

Author: janno