Võrumaa PIK tegevusaruanne 2021

Tegevusaruanne 2021


Võrumaa Puuetega Inimeste Koda (edaspidi Võrumaa PIK) tegevusprogrammi kavandatud tegevustest on mõned tegevused piiritletud ja teised
toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste eesmärkideks on Võrumaa PIK liikmesorganisatsioonide jätkuv kaasamine igapäevaellu ja
teavtamine igusugstest muutustest, mis puudutavad puuetega inimesi. Võrumaa PIK rolli tugevdamine kohalikus poliitikakujundamises, kaasatus
tööellu ja puuetega inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Vastavalt sellele on ülesanneteks seatud
liikmesühingutele ümarlaudade, koolituste ja teabepäevade läbiviimine, üldkoosoleku ning juhatuse koosolekute korraldamine. Et vajalik
informatsioon puuetega inimestele suunatud rahvusvaheliste ja siseriiklike tegevuste sealhulgas toetuste, teenuste, rahvusvaheliste
õigusaktide, töövõime reformi jt oluliste küsimuste kohta jõuaks rohkemate inimesteni, planeerime jätkata koostööd Eesti Puuetega Inimeste
Kojaga, piirkondlike puuetega inimeste kodadega, kohalike omavalitsustega, Tööandjate Keskliiduga, Eesti Töötukassaga, Võrumaa
Arenduskeskusega, patsiendiorganisatsioonidega ja Sotsiaalministeeriumiga.

Tagamaks võrdväärset ligipääsu kultuurielule, meditsiinile ja muudele elutähtsatele toimingutele, soovime pöörata tähelepanu nägemis – ,
kuulmis -, liikumis – ja vaimupuudest tulenevatele takistustele. Lähtuvalt seisukohast, et erivajadustega inimeste ning nende pereliikmete
elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused sõltuvad info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse, invaspordi jm kättesaadavusest ning teiste
ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadusega inimestega, panustame koos KOV-dega ligipääsetavuse kaardistamisele, arvestades
erivajaduste inimeste mitmekesisusega. Teeme koostööd Võrumaa tööandjatega ja Töötukassaga, et rohkem puudega inimesi oleks kaasatud
tööellu.

2021.aasta oli taas epideemia aasta, mis tegi meie eesmärkide saavutamise raskemaks. Siiski suutsime enamvähem planeeritu ellu viia, ära jäid
aasta lõppu planeeritud üritused_ Puuetega inimeste päeva tähistamine ja jõulukoosviibimised. Ärajäänud üritused püüame asendada muude
koosviibimistega KOV valimistega seoses sai võimendatud puuetega inimeste kitsaskohti ja probleeme.

Veebruar
Eesti Puuetega Inimeste Koja(edaspidi EPIK) seminar KOV valimiste ja huvikaitse teemal

Märts
Patsendikooli loeng toitumisest

Aprill
EPIK liikmeklubi kohtumine
Võrumaa PIK üldkoosolek

Mai
EPIK üldkoosolek
e-mõttetalgud Patsient ja psühhiaater
Patsiendikoolituse loeng
Võrumaa PIK juhatuse koosolek
Töötukassa ja puuetega inimeste organisatsioonide koostööseminar

Juuni
KOV ja puuetega inimeste organisatsioonide koostööseminar
Ligipääsetavuse koolitus Valgas
Puuetega inimeste kultuurifestival Tamsalus
VõrumaaPIK suvepäev koos 25.aastapäeva tähistamisega

Juuli
Eesti Puuetega Inimeste Fondi(edaspidi EPIFondi) koolitus finantsküsimustes

August
EPIKoja suvekooli
Infopäev Sotsiaaltoetused ja teenused Võru linnas

September
Juhatuse koosolek
KOV valimistel puuetega inimeste probleemide võimendamine

Oktoober
SA EPIFondi koosolek

KOV-de ja puuetega inimeste organisatsioonide koostööseminar
Võrumaa PIK üldkoosolek
Osalemine Reumafoorumi 30.juubeli konverentsil
Osalemine Regionaalhaigla e-vestlusringides
e-mõttetalgud Psüühikahäiretega inimesed tööturul, kuidas ületada takistusi
Patsiendiorganisatsioonide ümarlaud Personaalmeditsiinist maalähedaselt.

November
Loeng KOV teenuste kohandamine ja arendamine vastavalt puuetega inimeste vajadustele
EPIK üldkoosolek
EPIK e-infopäev

Detsember
VõrumaaPIK üldkoosolek
Osalemine puuetega inimeste päevale pühendatud näitusel

Regulaarsed tegevused:
esmaspäev ja kolmapäeva – ravivõimlemine – Kaja Guk
kolmapäev – ans.Elurõõm -Eero Paltsepp
neljapäev – loovusring – Karmen Luiga
neljapäev – kunstiring – Liisu Tool
reede – spordiring – Väino Marjak
reede – raviujumine Väimela Tervisekeskus

Views: 6