Võrumaa PIK tegevusaruanne 2020

Võrumaa PIK planeeritud tegevused 2020.aastal

Võrumaa PIK tegevusprogrammi kavandatud tegevustest on mõned tegevused piiritletud ja
teised toimuvad läbivalt terve aasta jooksul. Tegevuste eesmärkideks on Võrumaa PIKoja
liikmesorganisatsioonide jätkuv kaasamine ja pädevuse edasiarendamine. Võrumaa PIKoja
rolli tugevdamine kohalikus poliitikakujundamise protsessis, kaasatus tööellu ja puuetega
inimeste, nende pereliikmete ja teiste ühiskonnaliikmete teadlikkuse tõstmine. Vastavalt sellele
on ülesanneteks seatud liikmesühingutele ümarlaudade, koolituste ja teabepäevade
läbiviimine, üldkoosoleku ning juhatuse koosolekute korraldamine. Et vajalik informatsioon
puuetega inimestele suunatud rahvusvaheliste ja siseriiklike tegevuste sealhulgas toetuste,
teenuste, rahvusvaheliste õigusaktide, töövõime reformi jt oluliste küsimuste kohta jõuaks
rohkemate inimesteni, planeerime jätkata koostööd Eesti Puuetega Inimeste Kojaga,
piirkondlike puuetega inimeste kodadega, kohalike omavalitsustega, Tööandjate Keskliiduga,
Eesti Töötukassaga, Võrumaa Arenduskeskusega ja Sotsiaalministeeriumiga.
Tagamaks võrdväärset ligipääsu kultuurielule, soovime pöörata tähelepanu nägemis – ,
kuulmis -, liikumis – ja vaimupuudest tulenevatele takistustele. Lähtuvalt seisukohast, et
erivajadustega inimeste ning nende pereliikmete elukvaliteet ja eneseteostuse võimalused
sõltuvad info, teenuste, toodete, abivahendite, hariduse, invaspordi jm kättesaadavusest ning
teiste ühiskonnaliikmete valmidusest arvestada erivajadusega inimestega, panustame koos
Võru Linnavalitsusega Võru linna ligipääsetavuse kaardistamisele, arvestades erivajaduste
inimeste mitmekesisusega. Teeme koostööd Võrumaa tööandjatega ja Töötukassaga, et
rohkem puudega inimesi oleks kaasatud tööellu.
2020.a. oli eriline aasta seoses epideemiaga. Suur töö oli inimestega suhtlemine ja nende
aitamine eriolukorras. Oli palju helistamist ja abistamist poes käimsel ja toiduvalmistamisel.
Suured planeeritud üritused on ära jäänud, aga esimesel võimalusel soovime tähistada
Võrumaa PIK 25 juubelit.

veebruar 2020 – Üldkoosolek
veebruar 2020 – loeng Transplantatsiooni keskuse juhilt
veebruar 2020 – juhatuse koosolek
aprill 2020 – juhatuse koosolek veebis
august 2020 – osalemine Eesti PIK suvekoolis
august 2020 – juhatuse koosolek
mai 2020 – üldkoosolek veebis
september 2020 – ümarlaud Paides
oktoober 2020 – veebikoolitus
oktoober 2020 – EPIKoja üldkoosolek veebis
detsember 2020 – juhatuse koosolek veebis
detsember 2020 – väikestes ringides jõulupeod (a´10 inimest)

Regulaarsed tegevuringid:

Igal esmaspäeval ansambel Elurõõm – juhendaja Eeero Paltsepgal neljapäeval – loovusring –
juhendaja Karmen Luiga
igal kolmapäeval võmlemisring – juhendaja Helju Rakaselg
Igal reedel spordiring – juhendaja Väino Marjak
Igal reedel ujumine Väimela Tervisekeskuses.

Visits: 6