Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus

Head liikmed,

edastame teile Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 “Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmise eelnõu

Mida plaanitakse muuta?

·       Enamiku erihoolekandeteenuste maksimaalset maksumust suurendatakse 4% põhjendusega, et anda teenuseosutajatele võimalus tõsta teenust vahetult osutavate isikute töötasu.

·       Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikutele osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksumust tõstetakse 62% (1955 eurot kalendrikuus varasema 1209 euro asemel), põhjenduseks on toodud hinna viimine kulupõhisele hinnatasemele ja kvaliteetse teenuse osutamise tagamine.

·       Eelnõuga luuakse ka uus ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealistele inimestele maksimaalse maksumusega 4252 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1) tal on psühhiaatri tõend pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise kohta või kirjeldatud käitumise esinemine on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;

2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega;

3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis.

·       Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a

 Ootame EPIKoja liikmete seisukohti antud eelnõu osas hiljemalt 18. novembriks aadressile epikoda@epikoda.ee

 Kirja lisast leiate määruse eelnõu tervikteksti ja seletuskirja.

Tervitades

Tauno Asuja

EPIKoda

Visits: 17

Author: janno