Võrumaa Reumahaigete Ühingu jõulupidu 2018

Jõulupidu
Võrumaa Reumahaigete Ühingu liikmete jõulupidu toimub 18.detsembril HÄMSA kõrtsis.
Väljasõit kell 13.30 kesklinna bussipeatuse juurest
Registreerimine kuni 11.detsember.
Osavõtumaks 6.- eurot tasuda A/A EE781010220200006221 või sularahas 07.detsembril kell 09.00 koja ruumis.

Ühingu juhatus

Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus

Head liikmed,

edastame teile Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 65 “Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksmise tingimused ja kord” muutmise eelnõu

Mida plaanitakse muuta?

·       Enamiku erihoolekandeteenuste maksimaalset maksumust suurendatakse 4% põhjendusega, et anda teenuseosutajatele võimalus tõsta teenust vahetult osutavate isikute töötasu.

·       Kohtumäärusega hoolekandeasutusse paigutatud isikutele osutatava ööpäevaringse erihooldusteenuse maksumust tõstetakse 62% (1955 eurot kalendrikuus varasema 1209 euro asemel), põhjenduseks on toodud hinna viimine kulupõhisele hinnatasemele ja kvaliteetse teenuse osutamise tagamine.

·       Eelnõuga luuakse ka uus ööpäevaringne erihooldusteenus autismispektriga raske või sügava puudega täisealistele inimestele maksimaalse maksumusega 4252 eurot kalendrikuus, kui on täidetud kõik järgmised tingimused:

1) tal on psühhiaatri tõend pideva ja intensiivse äärmuslikult kahjustava käitumise esinemise kohta või kirjeldatud käitumise esinemine on fikseeritud rehabilitatsiooniplaanis;

2) ta vajab oma terviseseisundist tuleneva käitumise eripära tõttu turvaliseks teenuse saamiseks pidevat järelevalvet koos ööpäevaringse majutuse ja toitlustusega;

3) talle osutatakse teenust kuni 6-liikmelises kolme tegevusjuhendajaga grupis.

·       Määrus jõustub 1. jaanuaril 2019. a

 Ootame EPIKoja liikmete seisukohti antud eelnõu osas hiljemalt 18. novembriks aadressile epikoda@epikoda.ee

 Kirja lisast leiate määruse eelnõu tervikteksti ja seletuskirja.

Tervitades

Tauno Asuja

EPIKoda

Ujumine väimelas

Teade.

Väimela Tervisekeskuse  ujula kasutamine reedeti kella 11.30-12.15 Võrumaa Puuetega Inimeste Koja ühenduste liikmetele

Ujumisbassein (4 rada, pikkus 25 m, sügavus basseini madalamas osas 1.20 cm ja sügavamas osas 1,90 cm , veetemperatuur on 27° C) sobib aktiivseks ujumiseks ning veemõnude nautimiseks

Mullivanni võib kasutada kogu ujula lahtioleku aja.

NB!

LIHTSAD REEGLID BASSEINI MINEKUKS
1) PALUN PESKE ENNE UJUMA MINEKUT OMA KEHA PALJALT (ILMA RIIETETA)!
2) PALUN EEMALDAGE KEHALT KÕIK PLAASTRID ENNE UJUMIST!
3) PALUN SIDUGE KINNI (PATSI) OMA LAHTISED JUUKSED VÕI KASUTAGE UJUMISMÜTSI !

TÄNAME!

Võrumaa Puuetega Inimeste Koda

Võru – Sügis täpsusorienteerumise võistlusjuhend

Aeg: laupäev, 22. september 2018. Stardi algus 11.00

NB! Kl.10.30 toimub soovijatele kohapealne infotund – osavõtusoovist teatada registreerimisel!

Koht: Võru vald, Puiga Põhikool

Võistlusreeglitest:

Võistleja saab stardist orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Kontrollpunktide (KP) asukohad on kantud kaardile. Võistleja peab läbima raja ettenähtud KPde järjekorras. Liikuda võib üksnes mööda laia pruuni joonega kaardil kujutatud teid ja teeradu, nendelt lahkumine on keelatud. Liikuda võib jalgsi, sh. kasutades mistahes abivahendit, ratastooliga vms. Võistlejal, kes puude tõttu vajab kõrval abi, võib olla saatja.

Kaardil on märgitud KPde piirkonnas maastikul 3 kuni 5 KP tähist. Iga KP tähise läheduses on tee või raja ääres tähistatud otsustuskoht, mille külge on riputatud komposter. Võistleja peab kaarti tõlgendades ja KP legendi kasutades otsustama, milline maastikul olevatest KP tähistest vastab kaardil trükid KP ringi keskpunktile. KP tähistele vastavad tähed A; B; C; D ja E vaadatuna otsustuskohast vasakult paremale (s.t. vasakpoolseimale tähisele vastab alati täht A). Vastus tuleb märkida otsustuskoha piirkonnast lahkumata, komposteerides kontrollkaardi vastavas veerus asuvat lahtrit. Kui ükski maastikul asuvatest KP tähistest ei vasta kaardil näidatud KP ringi keskpunktile, komposteeritakse lahtrisse Z.

Rajal on 1 kuni 2 ajavõtuga kontrollpunkti. Ajavõtuga KPde piirkonnas on maastikul kuni 5 KP tähist. Ajavõtuga kontrollpunkte ei ole kantud sellele orienteerumiskaardile, mille võistlejad saavad stardis. Ajavõtuga KP juures pannakse võistleja istuma sellisesse asendisse , et ta näeb kõiki KP tähiseid. Samaaegselt stopperi käivitamisega annab kohtunik võistlejale kaardi, mis kajastab ainult KP ümbruse piirkonda ning millele on kantud KP ring ja legend. Aeg fikseeritakse hetkel kui võistleja annab vastuse. Kontrollaeg ajavõtuga kontrollpunktis on 1 minut.

Kõik võistlejad peavad läbima finiši. Finišis annab võistleja kohtunikule ära orienteerumiskaardi ja kontrollkaardi. Orienteerumiskaart ja kontrollkaart tagastatakse lõpetanud võistlejatele peale viimase võistleja finišit.

Raja läbimise kiirus ei ole tulemuse arvestuse seisukohalt oluline, tingimusel, et rada läbitakse kontrollaja piires. Kontrollaeg sõltub raja pikkusest ja KP-de arvust, kuid see ei ole üle 2 tunni.

Tulemuste arvestus: Iga õigesti märgitud kontrollpunkt annab ühe punkti. Ajavõtuga kontrollpunktide puhul annab ühe punkti õige vastus, mis on antud kuni 60 sekundi jooksul. Vale vastus ajavõtuga KP-s toob kaasa trahvi 60 sekundit, mis liidetakse vastamiseks kulunud ajale. Ajavõtuga KP 60 sekundi jooksul vastuse mitteandmine toob kaasa trahvi 120 sekundit. Mõlemas ajavõtuga KP vastamiseks kulunud ajad (koos võimalike trahvidega) liidetakse kokku, see moodustab võistleja koguaja ajavõtuga KPdes. Tulemuse arvestuses järjestatakse võistlejad kogutud punktisumma alusel. Võrdse punktisummaga võistlejad järjestatakse ajavõtuga KPde koguaja alusel, väiksem aeg annab kõrgema koha.

Võistlusklassid:

Kaks võistlusklassi: avatud klass, paraolümpia klass, noorte klass. Avatud klassis võivad osaleda kõik soovijad sõltumata soost ja vanusest. Paraolümpia klassis võivad osaleda püsiva ja olulise liikumispuudega inimesed.

Registreerimine:

Võistlusest osavõtuks ja infotunniks on vajalik eelregistreerimine hiljemalt 17. september 2018. Registreerida saab e-postiga signe@eil.ee ja marjak48@gmail.com või telefonil 56220512, teatades võistleja nime ja võistlusklassi Osavõtutasu 3 €. koha peal.

Autasustamine: võistlusklassi kolme paremat autasustatakse diplomi ja medaliga.

Korraldajad: Orienteerumisklubi Võru, Võru Ratastooliklubi

Rajameister, peakohtunik, infotunni läbiviija Sixten Sild, telf. 5068377